BE1022693B1 - Device and method for measuring condensation - Google Patents

Device and method for measuring condensation Download PDF

Info

Publication number
BE1022693B1
BE1022693B1 BE2014/0429A BE201400429A BE1022693B1 BE 1022693 B1 BE1022693 B1 BE 1022693B1 BE 2014/0429 A BE2014/0429 A BE 2014/0429A BE 201400429 A BE201400429 A BE 201400429A BE 1022693 B1 BE1022693 B1 BE 1022693B1
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
conductor
insulator
value
condensation
measuring instrument
Prior art date
Application number
BE2014/0429A
Other languages
English (en)
Inventor
Yves Gabriel Marie-Louis DESMET
Original Assignee
D&D Isoltechnics Nv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by D&D Isoltechnics Nv filed Critical D&D Isoltechnics Nv
Priority to BE2014/0429A priority Critical patent/BE1022693B1/nl
Application granted granted Critical
Publication of BE1022693B1 publication Critical patent/BE1022693B1/nl

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G01MEASURING; TESTING
  • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
  • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
  • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
  • G01N27/22Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating capacitance
  • G01N27/223Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating capacitance for determining moisture content, e.g. humidity
  • GPHYSICS
  • G01MEASURING; TESTING
  • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
  • G01M3/002Investigating fluid-tightness of structures by using thermal means
  • GPHYSICS
  • G01MEASURING; TESTING
  • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
  • G01M3/02Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
  • G01M3/04Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point
  • G01M3/16Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using electric detection means
  • G01M3/165Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using electric detection means by means of cables or similar elongated devices, e.g. tapes
  • GPHYSICS
  • G01MEASURING; TESTING
  • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
  • G01M3/02Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
  • G01M3/04Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point
  • G01M3/16Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using electric detection means
  • G01M3/18Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point using electric detection means for pipes, cables or tubes; for pipe joints or seals; for valves; for welds; for containers, e.g. radiators
  • GPHYSICS
  • G01MEASURING; TESTING
  • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
  • G01N17/00Investigating resistance of materials to the weather, to corrosion, or to light

Abstract

Inrichting voor het meten van condensvorming en/of corrosievoortgang van een elektrisch geleidende leiding, omvattende een isolator die zich rondom de leiding uitstrekt; ten minste één elektrische geleider, waarbij de of elke geleider zodanig aangebracht is dat ten minste een gedeelte van de isolator tussen de leiding en genoemde geleider ligt, zodanig dat de leiding een eerste pool van een condensator vormt, genoemde geleider een tweede pool van die condensator vormt, en het gedeelte ertussen een diëlektricum vormt; en ten minste één meetinstrument ingericht om voor elke geleider een representatieve waarde te bepalen voor de capacitieve werking van de overeenkomstige condensator.Apparatus for measuring condensation and / or corrosion progress of an electrically conductive lead, comprising an insulator extending around the lead; at least one electrical conductor, the or each conductor being disposed such that at least a portion of the insulator lies between the conductor and said conductor such that the lead forms a first pole of a capacitor, said conductor a second pole of that capacitor forms, and the portion between them forms a dielectric; and at least one measuring instrument adapted to determine for each conductor a representative value for the capacitive operation of the corresponding capacitor.

Description

Inrichting en werkwijze voor het nieten van condensvorming en/of corrosievoortgangDevice and method for stapling condensation and / or corrosion progress
De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een inrichting en werkwijze voor het meten van condensvorming en/of (als gevolg daarvan) corrosievoortgang bij thermisch geïsoleerde leidingen. Daarnaast heeft de uitvinding betrekking op een toezichtregelaar voor gebruik in een dergelijke inrichting.The present invention relates to a device and method for measuring condensation and / or (as a result thereof) corrosion progress with thermally insulated pipes. In addition, the invention relates to a monitoring controller for use in such a device.
Voor het transport van sommige fluïda is het belangrijk dat deze zo min mogelijk onderhevig zijn aan thermische verliezen. De leidingen voor het transport van zulke fluïda, kouder dan de omgevingstemperatuur, worden daarom typisch thermisch geïsoleerd met dampdichte isolatie of een dampscherm langs de buitenkant. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de pijpleidingen te omgeven met isolatieschalen. Vaak wordt zo tevens akoestisch geïsoleerd, zodat de geluidsoverlast wordt verminderd.For the transport of some fluids it is important that they are subject to the least possible loss of thermal losses. The conduits for transporting such fluids, colder than the ambient temperature, are therefore typically thermally insulated with vapor-tight insulation or a vapor barrier on the outside. This is done, for example, by surrounding the pipelines with insulating shells. Often this also means acoustic isolation, so that the noise nuisance is reduced.
In zulke installaties bestaat echter het gevaar van condensvorming. Doordat de installaties typisch zijn blootgesteld aan omgevingslucht, en indien er een lek bestaat in het omhullende dampscherm, kan het vocht in de omgevingslucht condenseren op de leiding, op het raakvlak met de binnenkant van de isolatie. Typisch wordt hiervoor het aan het Engels ontleende begrip ‘corrosion under insulation’ (CUI) gebruikt. Na verloop van tijd kan zulk gecondenseerd vocht leiden tot corrosie van de leiding, waardoor de leiding beschadigd wordt (het metaal corrodeert en de leiding verliest op den duur haar stroomefficiëntie, effectiviteit, sterkte en waterdichtheid). Het is moeilijk om zulk gecondenseerd vocht te verwijderen en het vervangen van een volledige installatie is bovendien erg duur. Daarom wordt condensvorming best opgespoord voordat de eigenlijke corrosie optreedt, of toch zo vroeg mogelijk, zodat een goedkopere gedeeltelijke vervanging van de isolatie mogelijk is.However, there is a risk of condensation forming in such installations. Because the installations are typically exposed to ambient air, and if there is a leak in the enveloping vapor barrier, the moisture in the ambient air can condense on the pipe, on the interface with the inside of the insulation. Typically, the term "corrosion under insulation" (CUI) is used for this. Over time, such condensed moisture can lead to corrosion of the pipe, causing damage to the pipe (the metal will corrode and the pipe will eventually lose its current efficiency, effectiveness, strength and water resistance). It is difficult to remove such condensed moisture and replacing a complete installation is also very expensive. Therefore condensation is best detected before the actual corrosion occurs, or as early as possible, so that a cheaper partial replacement of the insulation is possible.
Bekende systemen om condensvorming op de leiding en, als gevolg van condensvorming, voortgang van corrosie te meten maken gebruik van thermische camera’s om locaties met afwijkend warmtegedrag op te sporen. Deze oplossing is echter niet efficiënt, omdat ze duur en onhandig is en bijvoorbeeld niet toelaat om in ‘blinde hoeken’ warmte- en/of koudeverliezen op te sporen. Bovendien is de interpretatie van zulke thermische detectie moeilijk: het is niet eenduidig of een warmte- of koudeverlies te wijten is aan een lokaal dunnere isolatie dan wel aan een dampschermlek.Known systems for measuring condensation on the pipeline and, as a result of condensation, the progress of corrosion use thermal cameras to detect locations with deviating heat behavior. However, this solution is not efficient because it is expensive and inconvenient and, for example, does not allow you to detect heat and / or cold losses in "blind corners". Moreover, the interpretation of such thermal detection is difficult: it is not clear whether a loss of heat or cold is due to locally thinner insulation or to a vapor barrier leak.
Het is een doel van de onderhavige uitvinding om een efficiënte oplossing te bieden om de vorming van condens en/of de voortgang van corrosie te meten en/of te analyseren. Bijkomende doelen van de voorliggende uitvinding bestaan erin dat deze eenvoudig, goedkoop, duurzaam en nauwkeurig is.It is an object of the present invention to provide an efficient solution to measure and / or analyze the formation of condensation and / or the progress of corrosion. Additional objects of the present invention are that it is simple, inexpensive, durable and accurate.
Hiertoe voorziet de uitvinding in een inrichting voor het meten van condensvorming en/of corrosievoortgang van een elektrisch geleidende leiding, omvattende: een isolator, in casu de thermische en/of akoestische isolatie, die zich rondom de leiding uitstrekt; ten minste één elektrische geleider die zodanig aangebracht is over, op of in de isolator, dat ten minste een gedeelte van de isolator tussen de leiding en de of elke geleider ligt, en dat de leiding een eerste pool van een condensator vormt, de of elke geleider een tweede pool van die condensator vormt, en het gedeelte ertussen deel uitmaakt van een diëlektricum; en ten minste één meetinstrument ingericht om voor elke geleider een waarde te bepalen die representatief is voor de capacitieve werking van de overeenkomstige condensator.To this end, the invention provides an apparatus for measuring condensation and / or corrosion progress of an electrically conductive line, comprising: an insulator, in this case the thermal and / or acoustic insulation, which extends around the line; at least one electrical conductor disposed over, on, or in the insulator such that at least a portion of the insulator lies between the conductor and the or each conductor, and that the conductor forms a first pole of a capacitor, the or each conductor forms a second pole of said capacitor, and the portion between them forms part of a dielectric; and at least one measuring instrument adapted to determine for each conductor a value representative of the capacitive operation of the corresponding capacitor.
Deze oplossing laat toe om efficiënt de condensvorming en/of de corrosievoortgang te meten. De inventiviteit van deze oplossing is onder meer gelegen in het vernieuwende inzicht van de uitvinder dat het bepalen van een waarde die representatief is voor een capacitieve werking van een op die manier gevormde condensator toelaat om eenvoudig en nauwkeurig de condensvorming en/of corrosievoortgang te meten. Immers, wanneer de leiding condens en/of corrosie vertoont, verandert het diëlektricum tussen de geleider en de leiding en/of het overlappende oppervlak van de twee polen van de condensator, en zal dit zich uiten in een verandering van de gemeten waarde.This solution makes it possible to efficiently measure the condensation and / or the corrosion progress. The inventiveness of this solution lies among other things in the innovative insight of the inventor that the determination of a value representative of a capacitive operation of a capacitor thus formed allows to easily and accurately measure the condensation and / or corrosion progress. After all, if the line shows condensation and / or corrosion, the dielectric between the conductor and the line and / or the overlapping surface of the two poles of the capacitor changes, and this will result in a change in the measured value.
Volgens een uitvoeringsvorm is het meetinstrument ingericht om een waarde te bepalen voor een of meer van de volgende parameters: een capaciteit, een permittiviteit, een oplaadtijd, een ontlaadtijd, een oscillatiefrequentie, een oscillatieperiode, een chemische of elektrische polariteit of binding, magnetisme, en een geleiding.According to an embodiment, the measuring instrument is arranged to determine a value for one or more of the following parameters: a capacitance, a permittivity, a charging time, a discharging time, an oscillation frequency, an oscillation period, a chemical or electrical polarity or bond, magnetism, and a guide.
Volgens een uitvoeringsvorm is de geleider één van de volgende: een spoelvormig gewikkelde geleider die rond of in de isolator is aangebracht; een longitudinale geleider die in of op de isolator is aangebracht; en een geleidende coating of bekleding voor de isolator. Een dergelijke longitudinale geleider kan bijvoorbeeld zijn uitgevoerd in de vorm van een staaf, een draad of een langwerpige plaat. Een dergelijke longitudinale geleider kan ook buiten, in plaats van op, de isolator zijn aangebracht.According to an embodiment, the conductor is one of the following: a coil-shaped wound conductor arranged around or in the insulator; a longitudinal conductor mounted in or on the insulator; and a conductive coating or coating for the insulator. Such a longitudinal guide can for instance be in the form of a rod, a wire or an elongated plate. Such a longitudinal conductor can also be arranged outside, instead of on, the insulator.
Volgens een uitvoeringsvorm omvat de inrichting een toezichtregelaar die is ingericht om condensvorming en/of corrosievoortgang van de leiding te analyseren op basis van de waarden die zijn bepaald door het of elk meetinstrument.According to an embodiment, the device comprises a monitoring controller which is adapted to analyze condensation and / or corrosion progress of the pipe on the basis of the values determined by the or each measuring instrument.
In deze tekst wordt ‘meten’ gebruikt om aan te geven dat een waarde wordt bepaald voor of toegekend aan een bepaalde grootheid, terwijl met ‘analyseren’ wordt bedoeld dat iets in meer detail wordt onderzocht en geëvalueerd. Verwante terminologie voor het ‘analyseren’ van CUI is ondermeer: ‘bewaken’, ‘detecteren’, ‘opsporen’, ‘inspecteren’, ‘evalueren’, ‘identificeren’, ‘bepalen’, ‘determineren’. De keuze voor ‘analyseren’ is niet-beperkend.In this text, "measure" is used to indicate that a value is determined for or assigned to a given quantity, while "analyze" means that something is investigated and evaluated in more detail. Related terminology for "analyzing" CUI includes: "monitoring", "detecting", "detecting", "inspecting", "evaluating", "identifying", "determining", "determining". The choice for "analyze" is non-limiting.
Volgens een uitvoeringsvorm omvat de inrichting ten minste één temperatuursensor ingericht om een temperatuur te meten, bij voorkeur één van volgende temperaturen: een omgevingstemperatuur, een oppervlaktetemperatuur ter hoogte van de isolator en/of een fluïdumtemperatuur; en/of ten minste één vochtigheidssensor ingericht om een vochtigheidsgraad te meten; en is de toezichtregelaar ingericht om bij het analyseren van de corrosievoortgang en/of beginnende condensvorming rekening te houden met de gemeten temperatuur en/of het of elk meetinstrument is ingericht om bij het meten van de corrosievoortgang en/of condensvorming rekening te houden met de gemeten temperatuur en/of de gemeten vochtigheidsgraad. Op die manier kan ook bij wisselende temperaturen en wisselende vochtigheid van bijvoorbeeld omgevingslucht toch nauwkeurig de corrosievoortgang en/of condensvorming worden gemeten en/of geanalyseerd.According to an embodiment the device comprises at least one temperature sensor adapted to measure a temperature, preferably one of the following temperatures: an ambient temperature, a surface temperature at the level of the insulator and / or a fluid temperature; and / or at least one humidity sensor adapted to measure a humidity level; and the monitoring controller is arranged to take the measured temperature into account when analyzing the corrosion progress and / or incipient condensation and / or the or each measuring instrument is arranged to take the measured temperature into account when measuring the corrosion progress and / or condensation. temperature and / or the measured humidity. In this way the corrosion progress and / or condensation can be accurately measured and / or analyzed even with changing temperatures and humidity of, for example, ambient air.
Volgens een uitvoeringsvorm omvat het of elk meetinstrument en/of de toezichtregelaar een geheugenruimte ingericht voor opslag van ten minste één vooraf bepaalde referentiewaarde voor de of elke condensator; en is de toezichtregelaar ingericht om: de door het of elk meetinstrument bepaalde waarde te vergelijken met de overeenkomstige referentiewaarde; en de condensvorming en/of corrosievoortgang te analyseren op basis van de afwijking tussen de bepaalde waarde en de referentiewaarde. Op die manier kan de condensvorming en/of corrosievoortgang over een langere tijd worden gemeten en/of geanalyseerd.According to an embodiment, the or each measuring instrument and / or the monitoring controller comprises a memory space adapted to store at least one predetermined reference value for the or each capacitor; and the monitoring controller is arranged to: compare the value determined by the or each measuring instrument with the corresponding reference value; and analyze the condensation and / or corrosion progress based on the deviation between the determined value and the reference value. In this way the condensation and / or corrosion progress can be measured and / or analyzed over a longer period of time.
Volgens een uitvoeringsvorm is het of elk meetinstrument ingericht om de bepaalde waarde naar de toezichtregelaar te zenden. Deze verzending kan draadloos plaatsvinden, of via één of meer daarvoor voorziene communicatiekabels. Op die manier kan de condensvorming en/of de corrosievoortgang gecentraliseerd worden geanalyseerd, bijvoorbeeld door een computer.According to an embodiment, the or each measuring instrument is adapted to send the determined value to the supervisory controller. This transmission can take place wirelessly, or via one or more dedicated communication cables. In this way, condensation and / or corrosion progress can be analyzed in a centralized manner, for example by a computer.
Volgens een uitvoeringsvorm omvat het of elk meetinstrument een eerste klem en een tweede klem; en is de eerste klem gekoppeld met de leiding; en de tweede klem gekoppeld met de overeenkomstige geleider. Op die manier is het meetinstrument uitgerust om (een representatieve waarde voor) de capacitieve werking van de condensator afdoende te bepalen. De vakman zal inzien dat de eerste klem ook gekoppeld kan zijn met een geleidende buitenzijde van de leiding of met een bijkomende elektrische geleider die rond de leiding is gewikkeld, bijvoorbeeld voor een leiding die niet uit zichzelf elektrisch geleidend is.According to an embodiment, the or each measuring instrument comprises a first clamp and a second clamp; and the first clamp is coupled to the lead; and the second terminal coupled to the corresponding conductor. In this way the measuring instrument is equipped to adequately determine (a representative value for) the capacitive effect of the capacitor. Those skilled in the art will recognize that the first clamp can also be coupled to a conductive outer side of the lead or to an additional electrical conductor that is wound around the lead, for example for a lead that is not electrically conductive by itself.
Volgens een uitvoeringsvorm is het of elk meetinstrument geïntegreerd in de isolator. Op die manier kan het meetinstrument beter beschermd zijn tegen beschadiging vanuit de omgeving rond de geïsoleerde leiding.According to an embodiment, the or each measuring instrument is integrated in the insulator. In this way, the measuring instrument can be better protected against damage from the environment around the insulated pipe.
Volgens een mogelijke uitvoeringsvorm wordt voor elke geleider een meetinstrument voorzien.According to a possible embodiment, a measuring instrument is provided for each conductor.
Het is echter ook mogelijk om één meetinstrument te voorzien voor meerdere geleiders, waarbij het meetinstrument ingericht is om bijvoorbeeld na elkaar waarden te meten voor de meerdere condensatoren gevormd door de meerdere geleiders.However, it is also possible to provide one measuring instrument for a plurality of conductors, the measuring instrument being adapted, for example, to measure successively values for the plurality of capacitors formed by the plurality of conductors.
Volgens een uitvoeringsvorm zijn meerdere geleiders op steekafstand van elkaar aangebracht langs de isolator. Op die manier kan condensvorming en/of corrosievoortgang over een grotere lengte van de leiding worden gemeten en/of geanalyseerd met toch de mogelijkheid om voldoende nauwkeurig te bepalen op welke locatie er zich eventueel condens vormt en/of corrosie voordoet.According to an embodiment, a plurality of conductors are arranged at pitch spacing from one another along the insulator. In this way, condensation and / or corrosion progress over a greater length of the pipe can be measured and / or analyzed with the possibility of determining with sufficient precision at which location condensation and / or corrosion occurs.
Met ‘steekafstand’ wordt de (min of meer) regelmatige afstand bedoeld waarop entiteiten herhaald worden langs een drager. Hier wordt daarmee specifiek bedoeld dat de geleiders zich op (min of meer) regelmatig herhaalde afstand van elkaar bevinden. Op die manier is het mogelijk om over een zo lang mogelijke lengte van de isolator de condensvorming en/of corrosievoortgang van de leiding te controleren, maar toch voldoende nauwkeurig te kunnen bepalen aan welk gedeelte van de leiding er condensvorming en/of corrosievoortgang plaatsvindt.With "pitch distance" is meant the (more or less) regular distance at which entities are repeated along a carrier. Here, it is specifically meant that the conductors are at (more or less) regularly repeated distances from each other. In this way it is possible to check the condensation and / or corrosion progress of the pipe over the longest possible length of the insulator, but still be able to determine with sufficient precision to which part of the pipe condensation and / or corrosion progress takes place.
Volgens een uitvoeringsvorm strekt de of elke geleider zich uit over de volledige lengte van de isolator. Op die manier kan effectief de condensvorming en/of de corrosievoortgang voor de gehele lengte van de isolator worden gemeten en/of geanalyseerd.According to an embodiment, the or each conductor extends the full length of the insulator. In this way, condensation and / or corrosion progression can be effectively measured and / or analyzed for the entire length of the insulator.
Volgens een uitvoeringsvorm is het of elk meetinstrument ingericht om periodiek de representatieve waarde te bepalen. Op die manier kan nauwkeurig de evolutie van de capacitieve werking worden bij gehouden, zodat veranderingen daarin tijdig gedetecteerd kunnen worden, om zo voldoende vroeg te kunnen ingrijpen tegen condensvorming en/of corrosie.According to an embodiment, the or each measuring instrument is arranged to periodically determine the representative value. In this way the evolution of the capacitive effect can be accurately monitored, so that changes in it can be detected in time, in order to be able to intervene sufficiently early against condensation and / or corrosion.
Volgens een uitvoeringsvorm is de of elke geleider opgenomen in een beschermende coating. Op die manier kan de geleider zelf beter worden beschermd voor condensvorming en/of optreden van corrosie, of tegen kortsluiting met de leiding zelf.According to an embodiment, the or each conductor is included in a protective coating. In this way the conductor itself can be better protected against condensation and / or the occurrence of corrosion, or against short-circuiting with the pipe itself.
Volgens een voorkeursuitvoeringsvorm is de leiding elektrisch geleidend doordat ze uit een elektrisch geleidend materiaal is vervaardigd, zoals metaal of ICP (‘intrinsically conducting polymer’). Volgens een andere uitvoeringsvorm is de leiding echter elektrisch geleidend doordat ze elektrisch geleidend is gemaakt door haar te omwikkelen of te bedekken (longitudinaal of circulair) met een bijkomende elektrische geleider, bijvoorbeeld een draad (al dan niet zelf geïsoleerd). De vakman begrijpt dat ook dan sprake kan zijn van een ‘elektrisch geleidende leiding’, ook als de leiding zelf is vervaardigd uit een niet-elektrisch geleidend materiaal, zoals bijvoorbeeld (nietgeleidende) kunststof. De vakman begrijpt tevens dat, waar in deze aanvrage sprake is van de elektrische werking van de leiding zelf, daarmee de elektrische werking van de bijkomende elektrische geleider kan worden bedoeld. De vakman zal eveneens inzien dat dan bijvoorbeeld de koppeling van klemmen ‘met de leiding’ plaatsvindt door deze te koppelen met (te verbinden met) de bijkomende elektrische geleider, mutatis mutandis.According to a preferred embodiment, the conduit is electrically conductive in that it is made from an electrically conductive material, such as metal or ICP ("intrinsically conducting polymer"). However, according to another embodiment, the lead is electrically conductive in that it is made electrically conductive by wrapping or covering it (longitudinally or circularly) with an additional electrical conductor, for example a wire (whether or not insulated itself). The person skilled in the art understands that an "electrically conductive line" may also be involved, even if the line itself is made of a non-electrically conductive material, such as, for example, (non-conductive) plastic. The person skilled in the art also understands that, where this application refers to the electrical operation of the line itself, this may be understood to mean the electrical operation of the additional electrical conductor. The person skilled in the art will also see that, for example, the connection of terminals "to the line" takes place by coupling these to (connecting to) the additional electrical conductor, mutatis mutandis.
Indien de leiding zelf is vervaardigd uit een niet-metaal (of algemener uit een materiaal dat niet kan corroderen), zal de vakman inzien dat geen corrosievoortgang gemeten en/of geanalyseerd dient te worden, maar enkel condensvorming. Ook condensvorming is op zichzelf immers hinderlijk: zo kan condens de isolator verzwaren en mechanisch verzwakken, elektronische componenten in de isolator beschadigen, de efficiëntie van de isolatie verminderen, of lekken en zo bijvoorbeeld bouwconstructies beschadigen. Het voorzien van een bijkomende elektrische geleider kan wel helpen om condensvorming te meten en/of te analyseren.If the pipe itself is made from a non-metal (or more generally from a material that cannot corrode), the skilled person will realize that no corrosion progress should be measured and / or analyzed, but only condensation. After all, condensation itself is also a nuisance: condensate can weigh and mechanically weaken the insulator, damage electronic components in the insulator, reduce the efficiency of the insulation, or leak and thus damage building structures, for example. Providing an additional electrical conductor can help to measure and / or analyze condensation.
Verder voorziet de uitvinding in een toezichtregelaar voor gebruik in een inrichting zoals hierboven beschreven, welke toezichtregelaar is ingericht om condensvorming en/of corrosievoortgang van een elektrisch geleidende leiding te analyseren op basis van de waarden die zijn bepaald door het of elk meetinstrument. Op die manier kan de corrosievoortgang gecentraliseerd worden geanalyseerd.The invention further provides a monitoring controller for use in a device as described above, which monitoring controller is adapted to analyze condensation and / or corrosion progress of an electrically conductive line based on the values determined by the or each measuring instrument. In this way the corrosion progress can be analyzed in a centralized manner.
Verder voorziet de uitvinding in een werkwijze voor het meten van condensvorming en/of corrosievoortgang van een elektrisch geleidende leiding . De werkwijze omvat de volgende stappen: het aanbrengen van een isolator rondom de leiding; het aanbrengen van ten minste één elektrische geleider over, op of in de isolator zodanig dat ten minste een gedeelte van de isolator tussen de leiding en de geleider ligt, en dat de leiding een eerste pool van een condensator vormt, de geleider een tweede pool van de condensator vormt, en het gedeelte ertussen een diëlektricum vormt; en het voor elke geleider bepalen van ten minste één waarde die representatief is voor de capacitieve werking van de overeenkomstige condensator.The invention further provides a method for measuring condensation and / or corrosion progress of an electrically conductive line. The method comprises the following steps: applying an insulator around the pipe; arranging at least one electrical conductor over, on or in the insulator such that at least a portion of the insulator lies between the conductor and the conductor, and that the conductor forms a first pole of a capacitor, the conductor a second pole of the capacitor forms, and the portion between them forms a dielectric; and determining for each conductor at least one value representative of the capacitive operation of the corresponding capacitor.
De vakman zal inzien dat analoge voordelen en doelstellingen als voor de inrichting gelden voor de overeenkomstige werkwijzen, mutatis mutandis.Those skilled in the art will recognize that analogous advantages and objectives as for the device apply to the corresponding methods, mutatis mutandis.
Volgens een uitvoeringsvorm wordt een of meer van de volgende parameters van de door de geleider en de leiding gevormde condensator gemeten: een capaciteit, een permittiviteit, een oplaadtijd, een ontlaadtijd, een oscillatiefrequentie, een oscillatieperiode, een chemische of elektrische polariteit of binding, magnetisme, en een geleiding.According to an embodiment, one or more of the following parameters of the capacitor formed by the conductor and the line are measured: a capacitance, a permittivity, a charging time, a discharging time, an oscillation frequency, an oscillation period, a chemical or electrical polarity or bond, magnetism , and a guide.
Volgens een uitvoeringsvorm omvat de werkwijze het analyseren van condensvorming en/of corrosievoortgang van de leiding op basis van de bepaalde waarden. Hierbij kan men aan de hand van de uitgevoerde metingen af leiden of het diëlektricum tussen de geleider en de leiding, en/of het overlappende oppervlak van de geleider en de leiding, is gewijzigd, en op basis van deze wijzigingen condens, corrosie of enige andere (zoals mechanische) verandering detecteren.According to an embodiment, the method comprises analyzing condensation and / or corrosion progress of the pipe based on the determined values. Based on the measurements taken, one can deduce whether the dielectric between the conductor and the conductor, and / or the overlapping surface of the conductor and the conductor, has changed, and on the basis of these changes condensation, corrosion or any other detect (such as mechanical) change.
Volgens een verder ontwikkelde uitvoeringsvorm wordt een oppervlaktetemperatuur gemeten, bij voorkeur ter hoogte van (een buitenzijde van) de isolator, en/of een fluïdumtemperatuur; en/of wordt een vochtigheidsgraad gemeten, bij voorkeur van omgevingslucht; en wordt bij de stap van het analyseren van de condensvorming en/of corrosievoortgang, rekening gehouden met de gemeten temperaturen en/of de gemeten vochtigheidsgraad; en/of wordt bij de stap van het meten van de condensvorming en/of corrosievoortgang, rekening houden met de gemeten temperatuur en/of de gemeten vochtigheidsgraad. Op die manier kan rekening worden gehouden met het effect van een gewijzigde omgevingstemperaturen en/of hun verschillen op de capacitieve werking van de door de geleider en leiding gevormde condensator, zodat ook bij veranderende temperaturen corrosie of condens nauwkeurig kan worden gedetecteerd.According to a further developed embodiment, a surface temperature is measured, preferably at (an outside of) the insulator, and / or a fluid temperature; and / or a degree of humidity is measured, preferably of ambient air; and in the step of analyzing condensation and / or corrosion progress, the measured temperatures and / or the measured humidity are taken into account; and / or, in the step of measuring the condensation and / or corrosion progression, take into account the measured temperature and / or the measured humidity. In this way, the effect of a changed ambient temperature and / or their differences on the capacitive effect of the capacitor formed by the conductor and line can be taken into account, so that corrosion or condensation can be accurately detected even at changing temperatures.
Volgens een uitvoeringsvorm wordt ten minste één vooraf bepaalde referentiewaarde opgeslagen voor de of elke condensator. Optioneel kunnen verschillende referentiewaarden voor verschillende temperaturen en/of vochtigheidsgraden worden opgeslagen. Het analyseren kan dan het vergelijken van de of elke bepaalde waarde met de overeenkomstige referentiewaarde; en het af leiden van de condensvorming en/of corrosievoortgang op basis van de afwijking tussen de bepaalde waarde en de referentiewaarde, omvatten.According to an embodiment, at least one predetermined reference value is stored for the or each capacitor. Optionally, different reference values for different temperatures and / or humidity levels can be stored. The analysis can then compare the or each particular value with the corresponding reference value; and deriving the condensation and / or corrosion progression based on the deviation between the determined value and the reference value.
Volgens een uitvoeringsvorm kan het analyseren op afstand van de leiding gebeuren, bijvoorbeeld in een toezichtregelaar in de vorm van een centrale server, waarbij de bepaalde waarde naar de toezichtregelaar worden verzonden.According to an embodiment, remote analysis of the line can take place, for example in a supervision controller in the form of a central server, the determined value being sent to the supervision controller.
Het bepalen van de waarden die representatief zijn voor de capacitieve werking van de door een geleider en de leiding gevormd condensator, kan bijvoorbeeld gebeuren door een op de isolator geplaatst of in de isolator geïntegreerd meetinstrument.The determination of the values which are representative of the capacitive effect of the capacitor formed by a conductor and the line can be carried out, for example, by a measuring instrument placed on the insulator or integrated into the insulator.
Volgens een uitvoeringsvorm worden meerdere geleiders op steekafstand van elkaar langs de isolator aangebracht. Het is echter ook mogelijk om één enkele geleider over de volledige lengte van de isolator te voorzien.According to an embodiment, several conductors are arranged along the insulator at pitch spacing from each other. However, it is also possible to provide a single conductor over the entire length of the insulator.
Volgens een uitvoeringsvorm omvat de werkwijze de stap van: periodiek bepalen van de representatieve waarde.According to an embodiment, the method comprises the step of: periodically determining the representative value.
Volgens een mogelijke uitvoeringsvorm is de geleider ingericht om zich rondom een buitenomtrek van de isolator uit te strekken. Op die manier kan condensvorming en/of corrosievoortgang over de volledige omtrek van de leiding geanalyseerd worden.According to a possible embodiment, the conductor is arranged to extend around an outer circumference of the insulator. In this way condensation and / or corrosion progress over the entire circumference of the pipe can be analyzed.
Volgens een uitvoeringsvorm is de geleider ingericht om zich voldoende dicht bij de leiding uit te strekken zodat de condensator een voldoende hoge capaciteit heeft voor een nauwkeurige meting van de representatieve waarde.According to an embodiment, the conductor is arranged to extend sufficiently close to the line so that the capacitor has a sufficiently high capacity for an accurate measurement of the representative value.
Volgens een mogelijke uitvoeringsvorm strekt de geleider zich uit over een bepaalde lengte in de lengterichting van de leiding en heeft de geleider een bepaalde weerstand per lengte-eenheid. Op die manier wordt een RC transmissielijn gevormd. Het meten van de capaciteit of de eigenfrequentie van een dergelijke RC transmissielijn zal niet alleen toelaten om corrosie te detecteren, maar ook om de exacte locatie van de corrosie langs de leiding te kennen gebruikmakend van één enkele resistieve geleider. De vakman zal inzien dat een vergelijkbare redenering kan worden gemaakt voor een LC transmissielijn of een LCR transmissielijn.According to a possible embodiment, the conductor extends over a specific length in the longitudinal direction of the conduit and the conductor has a specific resistance per unit of length. In this way an RC transmission line is formed. Measuring the capacity or natural frequency of such an RC transmission line will allow not only to detect corrosion, but also to know the exact location of the corrosion along the pipe using a single resistive conductor. Those skilled in the art will recognize that a similar reasoning can be made for an LC transmission line or an LCR transmission line.
In de hierboven beschreven uitvoeringsvormen is telkens één leiding voorzien. De vakman zal echter inzien dat ook meer dan één leiding kan worden gebruikt als eenzelfde pool van een gevormde condensator. Tevens zal de vakman inzien dat in een situatie waar meer dan één leiding wordt omsloten door één isolator, het ook mogelijk is om meerdere inrichtingen zoals hierboven beschreven toe te passen, bijvoorbeeld één inrichting voor elke leiding.In the embodiments described above, one line is provided in each case. Those skilled in the art will recognize, however, that more than one line can also be used as the same pole of a formed capacitor. The person skilled in the art will also realize that in a situation where more than one line is enclosed by one insulator, it is also possible to use several devices as described above, for example one device for each line.
De uitvinding zal nu nader worden beschreven aan de hand van in de tekening weergegeven uitvoeringsvoorbeelden. Deze uitvoeringsvoorbeelden zijn bedoeld voor een beter begrip van de hierboven beschreven eigenschappen, voordelen en doelstellingen van de uitvinding; ze beperken de uitvinding geenszins.The invention will now be described in more detail with reference to exemplary embodiments shown in the drawing. These exemplary embodiments are intended for a better understanding of the above described features, advantages and objectives of the invention; they do not limit the invention in any way.
In de tekening toont/tonen: figuur 1 een perspectivisch aanzicht van een uitvoeringsvorm van een inrichting volgens de uitvinding; figuur 2 een perspectivisch aanzicht van een uitvoeringsvorm van een inrichting volgens de uitvinding; figuren 3A en 3B perspectivische aanzichten van enkele uitvoeringsvormen van een inrichting volgens de uitvinding; figuren 4A en 4B dwarsdoorsneden van de inrichtingen van respectievelijk figuren 3A en 3B; figuur 5 een dwarsdoorsnede van een uitvoeringsvorm van een inrichting volgens de uitvinding; figuur 6 een dwarsdoorsnede van een andere uitvoeringsvorm van een inrichting volgens de uitvinding; en figuren 7A en 7B twee langsdoorsneden van uitvoeringsvormen van een inrichting volgens de uitvinding, waarbij ook de geleiders (3A, 3B) die doorheen het doorsnedevlak uitsteken zijn getoond.In the drawing: figure 1 shows a perspective view of an embodiment of a device according to the invention; Figure 2 is a perspective view of an embodiment of a device according to the invention; figures 3A and 3B perspective views of some embodiments of a device according to the invention; figures 4A and 4B show cross-sections of the devices of figures 3A and 3B, respectively; figure 5 shows a cross-section of an embodiment of a device according to the invention; figure 6 shows a cross-section of another embodiment of a device according to the invention; and figures 7A and 7B show two longitudinal sections of embodiments of a device according to the invention, wherein also the guides (3A, 3B) protruding through the sectional plane are shown.
In de tekening is aan eenzelfde of analoog element eenzelfde verwijzingscijfer toegekend.In the drawing, the same reference numeral is assigned to the same or analogous element.
Figuur 1 toont een perspectivisch aanzicht van een deel van uitvoeringsvorm van een inrichting volgens de uitvinding. In deze uitvoeringsvorm omvat de inrichting een cilindrische metalen leiding 1, zoals bijvoorbeeld voor het transport van koelvloeistof. Hier is gekozen voor een metalen leiding, maar dit is niet noodzakelijk. In sommige uitvoeringsvormen is de leiding 1 vervaardigd uit een elektrisch geleidend materiaal dat aan beschadiging door condensvorming of corrosie onderhevig kan zijn, zoals bijvoorbeeld metaal. In andere uitvoeringsvormen kan ook een niet-metalen, niet-elektrisch geleidende leiding, die met een bijkomende elektrische geleider, zoals een draad (al dan niet geïsoleerd), is omwikkeld of bedekt (longitudinaal of circulair), gebruikt worden: in dit geval zal condensvorming worden gemeten en/of geanalyseerd en geen corrosievoortgang, maar condens is water en kan schade veroorzaken (lekkend water of doorweekte en dus zwaardere en minder efficiënte isolatie). In andere uitvoeringsvormen kan een niet-metalen leiding worden gebruikt die wel zelf is vervaardigd uit een elektrisch geleidend materiaal (zoals ICP) maar niet aan corrosie onderhevig zal zijn. Ook in deze uitvoeringsvormen zal condensvorming van belang zijn, en corrosievoortgang nauwelijks of niet. Rond de leiding 1 is een eveneens cilindrische thermische (of tevens akoestische) isolator 2 met een dikte d aangebracht, die zich in dit voorbeeld rondom de volledige omtrek van de leiding 1 uitstrekt. Het is echter niet noodzakelijk dat de isolator 2 zich rondom de volledige omtrek van de leiding 1 uitstrekt, maar omwille van thermische en/of akoestische efficiëntie wel verkieslijk. In andere uitvoeringsvormen kunnen leiding 1 en isolator 2 andere vormen hebben, zoals bijvoorbeeld een balkvorm, naargelang de noden van het gebruik.Figure 1 shows a perspective view of a part of the embodiment of a device according to the invention. In this embodiment the device comprises a cylindrical metal conduit 1, such as, for example, for transporting cooling liquid. A metal pipe has been chosen here, but this is not necessary. In some embodiments, the conduit 1 is made of an electrically conductive material which may be damaged by condensation or corrosion, such as, for example, metal. In other embodiments, a non-metallic, non-electrically conductive line, which is wrapped or covered (longitudinally or circularly) with an additional electrical conductor, such as a wire (whether or not insulated), may be used: in this case, condensation is measured and / or analyzed and no corrosion progress, but condensation is water and can cause damage (leaking water or soaked and therefore heavier and less efficient insulation). In other embodiments, a non-metallic conduit may be used that is itself made of an electrically conductive material (such as ICP) but will not be subject to corrosion. In these embodiments too, condensation will be important, and corrosion progress will hardly or not at all. Arranged around the pipe 1 is a likewise cylindrical thermal (or also acoustic) insulator 2 with a thickness d, which in this example extends around the entire circumference of the pipe 1. However, it is not necessary for the insulator 2 to extend around the entire circumference of the pipe 1, but is preferable because of thermal and / or acoustic efficiency. In other embodiments, conduit 1 and insulator 2 can take other forms, such as, for example, a beam shape, depending on the needs of use.
Het is bovendien niet noodzakelijk zo dat leiding 1 en isolator 2 per se een gelijkaardige vorm moeten hebben: uitvoeringsvormen kunnen bestaan waarin de leiding 1 bijvoorbeeld rond is (zoals hier) en de isolator 2 hoekig, of andersom. In dit voorbeeld is de isolator 2 aangebracht langs de volledige getoonde lengte van de leiding 1. Op die manier is de thermische en/of akoestische isolatie effectiever.Moreover, it is not necessary that conduit 1 and insulator 2 must necessarily have a similar shape: embodiments may exist in which the conduit 1 is, for example, round (as here) and the insulator 2 is angular, or vice versa. In this example, the insulator 2 is arranged along the entire length of the pipe 1 shown. In this way, the thermal and / or acoustic insulation is more effective.
Rondom de isolator 2 is een spoelvormige geleider 3 gewikkeld. In dit voorbeeld wordt een enkele geleider 3 getoond, maar er kunnen eveneens meerdere geleiders gebruikt worden. Deze geleider 3 is getoond aan de buitenkant van de isolator 2, maar andere uitvoeringsvormen kunnen erin voorzien dat de geleider 3 (deels) in de isolator 2 is gelegen, bijvoorbeeld om hem beter tegen mechanische beschadiging van buitenaf te beschermen. In sommige uitvoeringsvormen kan de geleider 3 zelf zijn opgenomen in een beschermende coating, om zo de geleider 3 elektrisch, thermisch en/of mechanisch beter te beschermen. Tevens kan een elektrisch geleidende coating of bedekking op zich dienst doen als geleider 3.A coil-shaped conductor 3 is wound around the insulator 2. In this example, a single conductor 3 is shown, but multiple conductors can also be used. This conductor 3 is shown on the outside of the insulator 2, but other embodiments can provide that the conductor 3 is (partly) located in the insulator 2, for example to better protect it against mechanical damage from outside. In some embodiments, the conductor 3 itself may be included in a protective coating, so as to better protect the conductor 3 electrically, thermally and / or mechanically. An electrically conductive coating or cover can also serve as conductor 3 in itself.
De vakman ziet in dat de plaatsing van de geleider 3 er hier voor zorgt dat de isolator 2 geheel tussen de leiding 1 en de geleider 3 ligt. In andere uitvoeringsvormen kan slechts een gedeelte van de isolator 2 ertussen liggen, wat overeenstemt met de voorziening hierboven dat de geleider 3 ook (deels) in de isolator 2 kan zijn gelegen. In alle gevallen is voorzien dat de leiding 1 een eerste pool van een condensator vormt, de geleider 3 een tweede pool van die condensator vormt, en het gedeelte van de isolator met dikte d dat ertussen ligt onderdeel uitmaakt van een diëlektricum van de condensator.The person skilled in the art realizes that the placement of the conductor 3 here ensures that the insulator 2 lies entirely between the pipe 1 and the conductor 3. In other embodiments, only a portion of the insulator 2 may be interposed, which corresponds to the above provision that the conductor 3 may also be located (partially) in the insulator 2. In all cases it is provided that the line 1 forms a first pole of a capacitor, the conductor 3 forms a second pole of that capacitor, and the part of the insulator with thickness d that lies between them forms part of a dielectric of the capacitor.
Door deze opstelling is het mogelijk om aan de hand van de capacitieve werking van de condensator meer inzicht te krijgen in de eigenschappen van de leiding 1. Op die manier kan condensvorming en/of corrosievoortgang worden gemeten, omdat condens of corrosie aan de leiding voor een gewijzigde capacitieve werking van de condensator zorgt. Voor het meten van de capacitieve werking is een meetinstrument 4 voorzien. Het meetinstrument 4 is hier getoond aan de buitenzijde van de isolator 2, maar kan eveneens geïntegreerd zijn in de isolator 2 of volledig daarvan gescheiden zijn. Het meetinstrument is met een eerste klem gekoppeld 5 aan de leiding 1 en een tweede klem gekoppeld 6 aan de geleider 3. Hier zijn de koppelingen (5, 6) als elektrische geleiders getoond die langs een efficiënt pad naar respectievelijk de leiding 1 en de geleider 3 lopen, maar in andere uitvoeringsvormen kunnen de koppelingen (5, 6) anders worden geleid of voorzien.This arrangement makes it possible to gain more insight into the characteristics of the pipeline on the basis of the capacitive operation of the capacitor. In this way, condensation and / or corrosion progress can be measured, because condensation or corrosion on the pipeline can changed capacitive operation of the capacitor. A measuring instrument 4 is provided for measuring capacitive performance. The measuring instrument 4 is shown here on the outside of the insulator 2, but can also be integrated in the insulator 2 or be completely separate from it. The measuring instrument is coupled with a first clamp 5 to the line 1 and a second clamp 6 coupled to the conductor 3. Here the couplings (5, 6) are shown as electrical conductors which follow an efficient path to the line 1 and the conductor, respectively. 3, but in other embodiments the couplings (5, 6) can be guided or provided differently.
Meer in het bijzonder is het meetinstrument 4 ingericht om een waarde bepalen die representatief is voor die capacitieve werking, zoals bijvoorbeeld een capaciteit, een permittiviteit, een oplaadtijd, een ontlaadtijd, een oscillatiefrequentie, een oscillatieperiode, een chemische of elektrische polariteit of binding, magnetisme, een geleiding.More specifically, the measuring instrument 4 is adapted to determine a value representative of that capacitive operation, such as, for example, a capacitance, a permittivity, a charging time, a discharging time, an oscillation frequency, an oscillation period, a chemical or electrical polarity or bond, magnetism , a guide.
Figuur 1 toont tevens een (algemeen voorgestelde) toezichtregelaar (9) die draadloos communiceert met het getoonde meetinstrument 4. Op die manier kan de toezichtregelaar (9) op basis van de bepaalde waarde of waarden de condensvorming en/of de corrosievoortgang analyseren. De vakman ziet in dat de toezichtregelaar (9) geautomatiseerd kan zijn om zelf (eventueel periodiek) de condensvorming en/of de corrosievoortgang te analyseren, en onder bepaalde voorwaarden hiervan melding te maken aan één of meer geïnteresseerde partijen, zoals de eigenaar of uitbater van de installatie waartoe de leiding 1 behoort, of een verhuurder van of zorgdrager voor de beschreven inrichting. De vakman apprecieert dat de toezichtregelaar hiertoe kan zijn uitgerust met instelbare beslissingslogica en communicatiemiddelen.Figure 1 also shows a (generally proposed) monitoring controller (9) that communicates wirelessly with the measuring instrument 4 shown. In this way, the monitoring controller (9) can analyze the condensation and / or corrosion progress based on the determined value or values. The person skilled in the art recognizes that the regulator (9) can be automated to analyze the condensation and / or corrosion progression itself (possibly periodically), and to report this to one or more interested parties, such as the owner or manager of the installation to which the pipe 1 belongs, or a lessor of or care provider for the described installation. The professional appreciates that the regulator can be equipped with adjustable decision logic and means of communication for this purpose.
Figuur 2 toont een perspectivisch aanzicht van een deel van een andere uitvoeringsvorm van een inrichting volgens de uitvinding. In deze uitvoeringsvorm omvat de inrichting een cilindrische metalen leiding 1 waarrond zich een thermische isolator 2 uitstrekt, analoog als in figuur 1.Figure 2 shows a perspective view of a part of another embodiment of a device according to the invention. In this embodiment the device comprises a cylindrical metal pipe 1 around which a thermal insulator 2 extends, analogous to that in figure 1.
In deze figuur is de geleider 3 echter niet spoelvormig gewikkeld, maar is gekozen voor een langwerpige plaat die zich uitstrekt over de lengte van de leiding 1. De plaatvormige geleider 3 is met een vlakke zijde gericht naar de leiding 1, met een tussenafstand d. De geleider 3 zoals hier getoond is geïntegreerd in de isolator 2, zodanig dat een gedeelte van de isolator 2 tussen de leiding 1 en de geleider 3 ligt. Opnieuw ziet de vakman in dat een dergelijke opstelling ervoor zorgt dat de leiding 1 een eerste pool van een condensator vormt, de geleider 3 een tweede pool van die condensator vormt, en het gedeelte van de isolator dat ertussen ligt een diëlektricum vormt. De geleider 3 is van een zodanige aard dat hij zich voornamelijk aan één zijde van de leiding 1 uitstrekt, waardoor de capacitieve werking in hoofdzaak aan die zijde wordt gemeten. Eventueel verminderde nauwkeurigheid aan de andere zijde van de leiding 1 kan bijvoorbeeld genegeerd of ingecalculeerd worden wanneer verwacht wordt dat condensvorming en/of corrosievoortgang slechts of vooral aan de naar de geleider 3 gericht zijde zal optreden.In this figure, the conductor 3 is, however, not wound in the form of a coil, but an elongated plate has been chosen which extends over the length of the line 1. The plate-shaped conductor 3 faces the line 1 with a flat side, with an intermediate distance d. The conductor 3 as shown here is integrated in the insulator 2, such that a part of the insulator 2 lies between the conductor 1 and the conductor 3. Those skilled in the art again recognize that such an arrangement causes the lead 1 to form a first pole of a capacitor, the conductor 3 to form a second pole of that capacitor, and the portion of the insulator between them forming a dielectric. The conductor 3 is of such a nature that it extends mainly on one side of the conduit 1, whereby the capacitive effect is measured substantially on that side. Any reduced accuracy on the other side of the line 1 can, for example, be ignored or taken into account when it is expected that condensation and / or corrosion progress will occur only or especially on the side facing the conductor 3.
Ook hier is een meetinstrument 4 voorzien dat aan een eerste klem koppelbaar 5 is met de leiding 1 en aan een tweede klem koppelbaar 6 is met de geleider 3. Het meetinstrument 4 is hier geïntegreerd in de isolator 2, maar zoals bij figuur 1 kan het eveneens elders aangebracht zijn, naargelang de noden van het gebruik. Op die manier kan de capacitieve werking van de condensator worden gemeten, zodat het mogelijk is om condensvorming en/of corrosievoortgang te meten, omdat condens of corrosie aan de leiding voor een gewijzigde capacitieve werking van de condensator zorgt.Here too, a measuring instrument 4 is provided which can be coupled to a first terminal with the line 1 and which can be connected to a conductor 3 to a second terminal. The measuring instrument 4 is integrated here in the insulator 2, but as in Figure 1 it can be also be applied elsewhere, depending on the needs of the use. In this way, the capacitive operation of the capacitor can be measured, so that it is possible to measure condensation and / or corrosion progress, because condensation or corrosion on the line causes a modified capacitive operation of the capacitor.
In figuur 2 (en enkele van de volgende figuren) is geen toezichtregelaar getoond, omdat ook ‘standalone’ gebruik van de inrichting zonder zo’n toezichtregelaar mogelijk is. De bepaalde waarden worden dan als dusdanig gebruikt om de condensvorming en/of corrosievoortgang te meten zonder bijkomende analyse. Eventueel kan hiervoor een geheugenruimte voorzien zijn in het of elk meetinstrument 4, welke geheugenruimte uitgelezen kan worden. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld een display te voorzien waarop de gemeten waarde wordt weergegeven. Volgens nog een andere variant kan een alarminrichting zijn voorzien voor het geven van een alarm wanneer de gemeten waarde in een vooraf bepaald bereik ligt. Ook indien wel een toezichtregelaar voorzien is, kan een dergelijke geheugenruimte en/of display en/of alarminrichting voorzien zijn voor het of elk meetinstrument 4.In figure 2 (and some of the following figures) no supervision controller is shown, because "standalone" use of the device is also possible without such a supervision controller. The determined values are then used as such to measure condensation and / or corrosion progress without additional analysis. A memory space may be provided for this purpose in the or each measuring instrument 4, which memory space can be read out. It is also possible, for example, to provide a display on which the measured value is displayed. According to yet another variant, an alarm device can be provided for giving an alarm when the measured value is in a predetermined range. Even if a monitoring controller is provided, such a memory space and / or display and / or alarm device can be provided for the or each measuring instrument 4.
Figuren 3A en 3B tonen perspectivische aanzichten van enkele uitvoeringsvormen van een inrichting volgens de uitvinding. In beide figuren is een metalen leiding 1 getoond, waarrond zich een thermische isolator 2 uitstrekt, op een analoge wijze zoals in figuren 1 en 2. In figuur 3A is de geleider 3 voorzien als een dunwandige cilindrische geleider die de isolator 2 volledig rondom omsluit, en dat over zijn volledige lengte. In andere uitvoeringsvormen kan voorzien zijn dat de geleider 3 zich slechts over een gedeelte van de lengte van de isolator 2 uitstrekt, bijvoorbeeld tot aan een vertakking of een uitstekende meter of kraan, en/of dat slechts een gedeelte van de isolator 2 tussen de leiding 1 en de geleider 3 ligt. Deze laatste situatie stemt overigens overeen met de uitvoeringsvorm getoond in figuur 6 voor wat betreft de isolator 2 die slechts gedeeltelijk (met een gedeelte (2A) zoals in figuur 6) tussen de leiding 1 en de geleider 3 ligt. Ook hier vormt de leiding 1 een eerste pool van een condensator, de geleider 3 een tweede pool van die condensator, en de isolator 2 ertussen een diëlektricum. Verder is een meetinstrument 4 voorzien dat aan een eerste klem koppelbaar 5 is met de leiding 1 en aan een tweede klem koppelbaar 6 is met de geleider 3.Figures 3A and 3B show perspective views of some embodiments of a device according to the invention. In both figures a metal pipe 1 is shown, around which a thermal insulator 2 extends, in an analogous manner as in figures 1 and 2. In figure 3A the conductor 3 is provided as a thin-walled cylindrical conductor completely enclosing the insulator 2, and that over its entire length. In other embodiments it can be provided that the conductor 3 only extends over a part of the length of the insulator 2, for example up to a branch or a protruding meter or tap, and / or that only a part of the insulator 2 between the pipe 1 and the conductor 3. This latter situation, incidentally, corresponds to the embodiment shown in Figure 6 with regard to the insulator 2 which lies only partially (with a part (2A) as in Figure 6) between the pipe 1 and the conductor 3. Here too, the line 1 forms a first pole of a capacitor, the conductor 3 a second pole of that capacitor, and the insulator 2 between them a dielectric. Furthermore, a measuring instrument 4 is provided which is connectable to a first terminal with the line 1 and connectable to a second terminal 6 with the conductor 3.
De vakman ziet in dat deze opstelling voordelig toelaat om de capacitieve werking van de aldus gevormde condensator te meten of op een andere wijze nader te bepalen. Op die manier is het mogelijk om de condensvorming en/of corrosievoortgang van de leiding te meten, aangezien een verandering in de genoemde capacitieve werking erop kan wijzen dat er zich condens vormt op of aan de leiding 1 of in het tussenliggende gedeelte van de isolator 2, dan wel (tevens) corrosie voordoet op of aan de leiding 1.Those skilled in the art realize that this arrangement allows advantageously to measure the capacitive effect of the thus formed capacitor or to further determine it in another way. In this way it is possible to measure the condensation and / or corrosion progress of the pipe, since a change in the said capacitive effect may indicate that condensation forms on or on the pipe 1 or in the intermediate part of the insulator 2. , or (also) corrosion occurs on or on the pipe 1.
In figuur 3B is de geleider 3 voorzien als een dunwandige geleider die de isolator 2 niet volledig rondom omsluit: de geleider strekt zich niet uit over een langwerpige zone van de isolator 2. In deze zone is een meetinstrument 4 aangebracht, op de isolator 2. Een voordeel van een dergelijke uitvoeringsvorm bestaat erin dat het op die manier mogelijk is om eenvoudig achteraf een reeds geïsoleerde 2 leiding 1 van een geleider 3 en bijhorend meetinstrument 4 te voorzien - er moet zo immers weinig of geen verandering worden gemaakt aan de reeds geïnstalleerde leiding 1 en isolator 2. Het meetinstrument 4 is op vergelijkbare wijze koppelbaar 5, 6 als het meetinstrument van figuur 3A, zodat ook voor deze uitvoeringsvorm de mogelijkheid ontstaat om aan de hand van de capacitieve werking van de aldus gevormde condensator meer inzicht te krijgen in de condensvorming en/of corrosievoortgang. De getoonde koppeling 5 tussen het meetinstrument 4 en de leiding 1 is in de figuur getoond als een rechtstreekse geleider. Andere uitvoeringsvormen kunnen echter voorzien dat deze koppeling 5 op een andere wijze wordt gemaakt, bijvoorbeeld door de betreffende geleider te leiden tot een ‘bloot’ gedeelte van de leiding 1, zoals een reeds uitstekende kraan (zoals kraan (11) in figuur 7A) of meter enzovoort, omdat zulke ‘blote’ gedeeltes elektrisch gezien immers dezelfde (of nagenoeg dezelfde) spanning hebben als de leiding 1 zelf.In figure 3B the conductor 3 is provided as a thin-walled conductor which does not completely enclose the insulator 2: the conductor does not extend over an elongated zone of the insulator 2. In this zone a measuring instrument 4 is arranged on the insulator 2. An advantage of such an embodiment consists in that it is possible in this way to simply provide an already insulated pipe 1 with a conductor 3 and associated measuring instrument 4 afterwards - after all, little or no change has to be made to the pipe already installed. 1 and insulator 2. The measuring instrument 4 can be coupled 5, 6 in a similar manner to the measuring instrument of figure 3A, so that also for this embodiment there is the possibility of gaining more insight into the capacitance of the thus formed capacitor. condensation and / or corrosion progress. The coupling 5 shown between the measuring instrument 4 and the line 1 is shown in the figure as a direct conductor. However, other embodiments can provide that this coupling 5 is made in a different way, for example by leading the relevant conductor to an 'exposed' part of the pipe 1, such as an already protruding tap (such as tap (11) in Fig. 7A) or meter and so on, because such 'bare' sections electrically have the same (or almost the same) voltage as the line 1 itself.
Dit kan voordelig zijn omdat zulke ‘blote’ gedeeltes gemakkelijker bereikbaar zijn voor de betreffende koppeling 5.This can be advantageous because such "bare" sections are more easily accessible for the respective coupling 5.
Figuren 4A en 4B tonen dwarsdoorsneden van de inrichtingen van respectievelijk figuren 3 A en 3B. In figuur 4A is, overeenkomstig met de uitvoeringsvorm getoond in figuur 3A, een cilindrische leiding 1 voorzien, waarrond zich een tevens cilindrische, thermische (of tevens akoestische, maar in elk geval elektrische) isolator 2 met een dikte d uitstrekt. Rondom de omtrek van de isolator 2 strekt zich een geleider 3 uit, die hier is uitgevoerd als een dunwandige holle cilinder. De vakman zal inzien dat ook andere dwarsdoorsnedes mogelijk zijn, zoals een vierkante of zeshoekige leiding 1 en/of isolator 2, zonder dat dit toepassing van de voorliggende inrichting verhindert. De opstelling zorgt ervoor dat de leiding 1 een eerste pool van een condensator vormt, de geleider 3 een tweede pool van die condensator vormt, en de isolator 2 er (hier geheel) tussen een diëlektricum. De vakman ziet in dat het meten van de capacitieve werking van de aldus gevormde condensator eenvoudig toelaat om de condensvorming en/of corrosievoortgang te meten van de leiding 1, met behulp van meetinstrument 4. Bovendien is in deze uitvoeringsvorm in de isolator 2 een temperatuursensor T voorzien om een temperatuur te meten. De temperatuursensor T is in deze uitvoeringsvorm gekoppeld 12 met het meetinstrument 4, om dat toe te laten bij het meten van de condensvorming en/of corrosievoortgang rekening te houden met de gemeten temperatuur, omdat die een invloed kan hebben op de capacitieve werking van de condensator. De vakman zal inzien dat de aldus gemeten temperatuur ook kan worden kenbaar gemaakt aan een toezichtregelaar (niet getoond) om daarmee rekening te houden bij diens analyse van de condensvorming en/of corrosievoortgang. De vakman zal inzien dat het ook mogelijk is om meerdere temperatuursensoren (bv. een oppervlaktetemperatuursensor en een fluïdumtemperatuursensor) of (tevens) een vochtigheidssensor te voorzien om de relevantie van de gemeten of bepaalde waarde voor de capacitieve werking te verhogen.Figures 4A and 4B show cross-sections of the devices of figures 3A and 3B, respectively. In Fig. 4A, in accordance with the embodiment shown in Fig. 3A, a cylindrical conduit 1 is provided, around which an also cylindrical, thermal (or also acoustic, but in any case electrical) insulator 2 with a thickness d extends. A conductor 3 extends around the circumference of the insulator 2, which here is designed as a thin-walled hollow cylinder. Those skilled in the art will recognize that other cross-sections are also possible, such as a square or hexagonal pipe 1 and / or insulator 2, without this preventing the application of the present device. The arrangement ensures that the line 1 forms a first pole of a capacitor, the conductor 3 forms a second pole of that capacitor, and the insulator 2 there (here entirely) between a dielectric. The person skilled in the art realizes that measuring the capacitive effect of the thus formed capacitor simply allows to measure the condensation and / or corrosion progress of the line 1, with the aid of measuring instrument 4. In addition, in this embodiment in the insulator 2 is a temperature sensor T provided to measure a temperature. In this embodiment, the temperature sensor T is coupled 12 with the measuring instrument 4, to allow this to be taken into account when measuring the condensation and / or corrosion progress, because the temperature measured can have an influence on the capacitive operation of the capacitor . The person skilled in the art will realize that the temperature thus measured can also be made known to a monitoring controller (not shown) to take this into account in his analysis of the condensation and / or corrosion progress. Those skilled in the art will recognize that it is also possible to provide multiple temperature sensors (e.g. a surface temperature sensor and a fluid temperature sensor) or (also) a humidity sensor to increase the relevance of the measured or determined value for capacitive operation.
In figuur 4B is, overeenkomstig met de uitvoeringsvorm getoond in figuur 3A, een cilindrische leiding 1 voorzien, waarrond zich een tevens cilindrische, thermische (of tevens akoestische, maar in elk geval elektrische) isolator 2 met een dikte d uitstrekt. Analoge bemerkingen en voordelen zoals hierboven beschreven voor figuren 3B en 4A zijn van toepassing.In Fig. 4B, in accordance with the embodiment shown in Fig. 3A, a cylindrical conduit 1 is provided, around which a also cylindrical, thermal (or also acoustic, but in any case electrical) insulator 2 with a thickness d extends. Analogous remarks and advantages as described above for Figures 3B and 4A apply.
Figuur 5 toont een dwarsdoorsnede van een uitvoeringsvorm van een inrichting volgens de uitvinding. De leiding 1 bevindt zich hier centraal ten opzichte van de isolator 2, maar andere uitvoeringsvormen kunnen erin voorzien dat de leiding zich niet centraal bevindt ten opzichte van de isolator, maar bijvoorbeeld meer aan de kant van één zijde van die isolator. Rond een gedeelte van de omtrek van de isolator 2 is een elektrische geleider 3 aangebracht, die hier is uitgevoerd als een dunwandige, aan één langsribbe (deels) onderbroken balkvormige geleider, zodat deze goed aansluit om de isolator 2 die eveneens balkvormig is. De geleider 3 is aan één van de vier hoeken onderbroken en verbonden met een meetinstrument 4.Figure 5 shows a cross-section of an embodiment of a device according to the invention. The conduit 1 is here centrally located with respect to the insulator 2, but other embodiments may provide that the conduit is not centrally located with respect to the insulator, but, for example, more on one side of that insulator. An electrical conductor 3 is arranged around a part of the circumference of the insulator 2, which conductor here is designed as a thin-walled beam-shaped conductor (partially) interrupted on one longitudinal rib, so that it fits well around the insulator 2 which is also beam-shaped. The conductor 3 is interrupted at one of the four corners and connected to a measuring instrument 4.
Figuur 6 toont een dwarsdoorsnede van een andere uitvoeringsvorm van een inrichting volgens de uitvinding. Er is zonder verlies van algemeenheid een cilindrische metalen leiding 1 voorzien, waarrond zich een isolator (2A, 2B) uitstrekt; in deze uitvoeringsvorm strekt de isolator (2A, 2B) zich uit rondom de volledige omtrek van de leiding 1. In de isolator (2A, 2B) is een geleider 3 geïntegreerd, zodanig dat een gedeelte (2A) van de isolator met een dikte d tussen de leiding 1 en de geleider 3 ligt. Een ander gedeelte (2B) van de isolator ligt niet tussen de leiding 1 en de geleider 3. In de getoonde uitvoeringsvorm zijn de isolatiematerialen van de twee gedeelten (2A) en (2B) verschillend gekozen, maar deze keuze staat de vakman vrij naargelang de noden van gebruik. De opstelling zorgt ervoor dat de leiding 1 een eerste pool van de condensator vormt, de geleider 3 een tweede pool van de condensator vormt, en het tussenliggende gedeelte (2A) een diëlektricum. Een meetinstrument 4 bepaalt een waarde die representatief is voor de capacitieve werking van de aldus gevormde condensator, om zo de condensvorming en/of corrosievoortgang van de leiding te meten.Figure 6 shows a cross-section of another embodiment of a device according to the invention. A cylindrical metal pipe 1 is provided without loss of generality, around which an insulator (2A, 2B) extends; in this embodiment the insulator (2A, 2B) extends around the entire circumference of the pipe 1. A conductor 3 is integrated in the insulator (2A, 2B) such that a portion (2A) of the insulator having a thickness d lies between the pipe 1 and the conductor 3. Another part (2B) of the insulator does not lie between the pipe 1 and the conductor 3. In the embodiment shown, the insulating materials of the two sections (2A) and (2B) are chosen differently, but this choice is free to the skilled person depending on the needs of use. The arrangement causes the lead 1 to form a first pole of the capacitor, the conductor 3 to form a second pole of the capacitor, and the intermediate portion (2A) a dielectric. A measuring instrument 4 determines a value which is representative of the capacitive effect of the thus formed capacitor, so as to measure the condensation and / or corrosion progress of the line.
In de figuur is getoond dat koppeling 5 zich niet doorheen (een uitsparing in) geleider 3 uitstrekt, maar contact maakt met leiding 1 op een andere wijze (aangegeven door de gebogen verbindingslijn in de tekening) - bijvoorbeeld via een ‘bloot’ gedeelte van de leiding - om te voorkomen dat er een directe elektrische geleiding zou ontstaan tussen koppeling 5 en geleider 3. De vakman ziet in dat ook andere manieren van koppeling mogelijk zijn, mits in acht genomen wordt dat geen directe elektrische geleiding (kortsluiting) ontstaat tussen koppeling 5 en geleider 3.The figure shows that coupling 5 does not extend through (a recess in) conductor 3, but makes contact with conduit 1 in another way (indicated by the curved connecting line in the drawing) - for example via an 'exposed' part of the lead - to prevent direct electrical conduction between coupling 5 and conductor 3. The person skilled in the art recognizes that other ways of coupling are also possible, provided that no direct electrical conduction (short circuit) is created between coupling 5 and conductor 3.
Figuren 7 A en 7B tonen twee langsdoorsneden van uitvoeringsvormen van een inrichting volgens de uitvinding. In figuur 7A is zonder verlies van algemeenheid één leiding 1 getoond met daaraan een kraan (11). Over een gedeelte van de lengte van de leiding 1 is een isolator 2 voorzien (gearceerd getoond). De vakman zal inzien dat het niet noodzakelijk is dat slechts één isolator 2 wordt gebruikt, maar dat dit de voorstelling in de figuur eenvoudiger maakt. Er zijn een eerste geleider (3A) en een tweede geleider (3B) voorzien, die in de tekening uit het doorsnedevlak steken. De eerste geleider (3A) en de tweede geleider (3B) zijn beide spoelvormig gewikkeld rondom respectieve gedeeltes van de lengte van de isolator 2, om zo toe te laten met meer nauwkeurigheid de condensvorming en/of corrosievoortgang over de overeenkomstige gedeeltes van de leiding 1 te meten of tevens te analyseren. In deze uitvoeringsvorm is gekozen voor draadvormige geleiders (3A en 3B) die zijn geschikt om te wikkelen rondom de isolator 2, maar de vakman zal inzien dat de geleiders (3A, 3B) ook (deels) in de isolator 2 kunnen worden aangebracht. De vakman zal eveneens inzien dat het niet noodzakelijk is dat alle gebruikte geleiders eenzelfde vorm hebben, maar dat naast een spoelvormig gewikkelde geleider bijvoorbeeld een plaatvormige geleider kan worden gebruikt, of een staaf of een (deels) omhullende (ronde of hoekige) cassette of een eenvoudige geleidende draad. Een dergelijke opstelling voorziet dat de leiding 1 een eerste pool van zowel een eerste als een tweede condensator vormt, de eerste geleider (3A) een tweede pool van de eerste condensator vormt, de tweede geleider (3B) een tweede pool van de tweede condensator vormt, en de isolator 2 een diëlektricum voor zowel de eerste condensator als de tweede condensator vormt. Door voor de eerste geleider (3A) een eerste meetinstrument (4A) en voor de tweede geleider (3B) een tweede meetinstrument (4B) te voorzien die respectievelijk via een eerste klem koppelbaar (5A, 5B) zijn met de leiding 1 en via een tweede klem koppelbaar (6A, 6B) zijn met de respectieve geleiders (3A, 3B), is het mogelijk om voor elke geleider (3A, 3B) een waarde te bepalen die representatief is voor de capacitieve werking van de overeenkomstige condensator. Op die manier is het mogelijk om de condensvorming en/of corrosievoortgang van de leiding 1 te meten. Doordat meerdere geleiders (3A, 3B) zijn voorzien, is het bovendien mogelijk om nauwkeuriger te bepalen aan welk gedeelte van de leiding 1 er zich condens vormt dan wel (tevens) condensatie voordoet, zodat het niet nodig is om de gehele leiding 1 te vervangen indien slechts lokaal een gevorderde condensvorming en/of corrosievoortgang wordt vastgesteld. In dit uitvoeringsvoorbeeld is gekozen om koppeling (5B) te maken met een uitstekend ‘bloot’ gedeelte (dat wil zeggen een gedeelte dat gemakkelijk bereikbaar is doordat het niet volledig door isolatiemateriaal is omsloten) van de leiding 1, namelijk de kraan (11). De vakman zal inzien dat een dergelijke koppeling met een ‘bloot’ gedeelte van de leiding in bepaalde uitvoeringen eenvoudiger kan zijn dan een directe koppeling met de leiding. In dit uitvoeringsvoorbeeld is tevens voorzien dat de koppeling (5A) tussen het eerste meetinstrument (4A) en de leiding 1 via (een klem voorzien aan) het tweede meetinstrument (4B) wordt gemaakt, zodat dezelfde (of nagenoeg dezelfde) spanning staat op zowel de eerste pool van de eerste condensator als de eerste pool van de tweede condensator. De vakman zal inzien dat een dergelijke aanpak desgewenst een eenvoudige koppeling toelaat van de meetinstrumenten met de leiding.Figures 7A and 7B show two longitudinal sections of embodiments of a device according to the invention. In figure 7A, without loss of generality, one pipe 1 is shown with a tap (11) on it. An insulator 2 is provided over a part of the length of the line 1 (shown in shaded form). Those skilled in the art will recognize that it is not necessary that only one insulator 2 is used, but that this simplifies the representation in the figure. A first conductor (3A) and a second conductor (3B) are provided which protrude from the cross-sectional plane in the drawing. The first conductor (3A) and the second conductor (3B) are both wound in coil form around respective portions of the length of the insulator 2, so as to allow more condensation and / or corrosion progress across the corresponding portions of the conduit 1 to be more accurate. to measure or also analyze. In this embodiment, wire-shaped conductors (3A and 3B) have been chosen which are suitable for winding around the insulator 2, but the person skilled in the art will realize that the conductors (3A, 3B) can also be (partly) arranged in the insulator 2. The person skilled in the art will also recognize that it is not necessary that all the conductors used have the same shape, but that, in addition to a coil-shaped conductor, for example, a plate-shaped conductor can be used, or a rod or a (partially) enveloping (round or angular) cassette or a cassette. simple conductive wire. Such an arrangement provides that the line 1 forms a first pole of both a first and a second capacitor, the first conductor (3A) forms a second pole of the first capacitor, the second conductor (3B) forms a second pole of the second capacitor and the insulator 2 forms a dielectric for both the first capacitor and the second capacitor. By providing a first measuring instrument (4A) for the first conductor (3A) and a second measuring instrument (4B) for the second conductor (3B) which can be coupled (5A, 5B) via a first clamp to the pipe 1 and via a If the second terminal can be coupled (6A, 6B) to the respective conductors (3A, 3B), it is possible to determine for each conductor (3A, 3B) a value that is representative of the capacitive operation of the corresponding capacitor. In this way it is possible to measure the condensation and / or corrosion progress of the pipe 1. Because several conductors (3A, 3B) are provided, it is moreover possible to more accurately determine to which part of the pipe 1 condensation forms or (also) condensation occurs, so that it is not necessary to replace the entire pipe 1. if only locally advanced condensation and / or corrosion progress is found. In this exemplary embodiment, it has been chosen to make coupling (5B) with a protruding "exposed" part (i.e. a part that is easily accessible because it is not completely enclosed by insulating material) of the pipe 1, namely the tap (11). Those skilled in the art will appreciate that in certain embodiments such a coupling with an "exposed" part of the pipe may be simpler than a direct coupling with the pipe. In this exemplary embodiment it is also provided that the coupling (5A) between the first measuring instrument (4A) and the line 1 is made via (a clamp provided on) the second measuring instrument (4B), so that the same (or substantially the same) voltage is applied to both the first pole of the first capacitor as the first pole of the second capacitor. Those skilled in the art will recognize that such an approach allows, if desired, a simple coupling of the measuring instruments with the pipe.
De vakman zal tevens inzien dat op eenvoudige wijze bijkomende sensoren kunnen worden voorzien, zoals bijvoorbeeld een eerste temperatuursensor (niet getoond) aan een ‘bloot’ gedeelte, zoals een aftakking, een kraan 11, een hulpstuk, en dergelijke meer, om een fluïdumtemperatuur te meten, een tweede temperatuursensor (niet getoond) aan een buitenzijde van de isolator 2 om een oppervlaktetemperatuur te meten, en/of één of meer vochtigheidssensoren (niet getoond) om bij voorkeur een vochtigheidsgraad van de omgevingslucht te meten. Deze gemeten temperaturen en/of vochtigheidsgraden kunnen worden gebruikt om de precisie van andere metingen of bepalingen te verhogen.The person skilled in the art will also recognize that additional sensors can be provided in a simple manner, such as for instance a first temperature sensor (not shown) to an 'exposed' part, such as a tap, a tap 11, an accessory and the like, in order to maintain a fluid temperature. measuring, a second temperature sensor (not shown) on an outside of the insulator 2 to measure a surface temperature, and / or one or more humidity sensors (not shown) to preferably measure a humidity of the ambient air. These measured temperatures and / or humidity levels can be used to increase the precision of other measurements or determinations.
Verder is een toezichtregelaar (9) voorzien, die is ingericht om op basis van de door de meetinstrumenten (4A, 4B) bepaalde waarden de condensvorming en/of corrosievoortgang te analyseren. In sommige uitvoeringsvormen kan tevens een parallel met koppeling (5A) aangelegde communicatiekabel (niet getoond) worden benut voor het doorzenden van de door het tweede meetinstrument (4B) bepaalde waarde naar de toezichtregelaar (9), via het eerste meetinstrument (4A). De vakman zal inzien dat een eenvoudige implementatie hiervoor bijvoorbeeld een meester-slaaf opstelling kan zijn, waarbij alle meetinstrumenten zo in aaneenschakeling hun bepaalde waarde doorzenden naar het volgende meetinstrument, om de bepaalde waarden uiteindelijk naar de toezichtregelaar (9) te zenden.Furthermore, a monitoring controller (9) is provided, which is adapted to analyze the condensation and / or corrosion progress on the basis of the values determined by the measuring instruments (4A, 4B). In some embodiments, a communication cable (not shown) laid in parallel with coupling (5A) can also be utilized for transmitting the value determined by the second measuring instrument (4B) to the monitoring controller (9), via the first measuring instrument (4A). Those skilled in the art will recognize that a simple implementation for this purpose can be, for example, a master-slave arrangement, wherein all measuring instruments thus transmit their determined value to the next measuring instrument in order to ultimately send the determined values to the monitoring controller (9).
In figuur 7B is eveneens zonder verlies van algemeenheid één leiding 1 getoond, over welker lengte zich een isolator 2 uitstrekt, rondom haar omtrek. Voor de isolator 2 gelden analoge bemerkingen als hierboven voor figuur 7A. Er zijn ook vier geleiders getoond (3A, 3B, 3C), waarvan er één slechts deels zichtbaar zijn (niet genummerd). De eerste geleider (3A), de tweede geleider (3B) en de derde geleider (3C) zijn alle uitgevoerd als een omhullende cassette of kooi die zich rondom de leiding 1 uitstrekt over een gedeelte van de lengte van de isolator 2, en zijn zodanig geïntegreerd in de isolator 2 dat slechts een gedeelte van de isolator 2 tussen de leiding 2 en de respectieve geleiders (3A, 3B) ligt. De vakman zal inzien dat ook hier voor het gemak van de voorstelling gekozen is voor gelijkaardig gevormde geleiders, maar dat dit geen beperking voor de inrichting vormt. Op die manier vormt de leiding 1 een eerste pool van zowel een eerste condensator, een tweede condensator, als een derde condensator (en nog meer, voor de deels getoonde, niet-genummerde geleiders), de eerste geleider (3A) een tweede pool van de eerste condensator, de tweede geleider (3B) een tweede pool van de tweede condensator, de derde geleider (3C) een tweede pool van de derde condensator, en het tussenliggende gedeelte van de isolator 2 een diëlektricum voor de eerste, de tweede en de derde condensator. Door voor elke geleider (3A, 3B, 3C) een overeenkomstig meetinstrument (4A, 4B, 4C) te voorzien dat via een eerste klem koppelbaar 5 is met de leiding 1 en via een tweede klem koppelbaar 6 is met de overeenkomstige geleider (3A, 3B, 3C), is het mogelijk om een waarde te bepalen die representatief is voor de capacitieve werking van de overeenkomstige condensators.Figure 7B also shows one line 1 without loss of generality, over which an insulator 2 extends, about its circumference. For the insulator 2 analogous remarks apply as above for figure 7A. Four conductors (3A, 3B, 3C) are also shown, one of which is only partially visible (not numbered). The first conductor (3A), the second conductor (3B) and the third conductor (3C) are all designed as an envelope cassette or cage that extends around the conduit 1 over a portion of the length of the insulator 2, and are such integrated into the insulator 2 that only a portion of the insulator 2 lies between the conduit 2 and the respective conductors (3A, 3B). Those skilled in the art will recognize that here too, for ease of representation, similarly shaped conductors have been chosen, but this does not constitute a limitation for the device. In this way, the line 1 forms a first pole of both a first capacitor, a second capacitor, and a third capacitor (and even more, for the partially shown, non-numbered conductors), the first conductor (3A) a second pole of the first capacitor, the second conductor (3B) a second pole of the second capacitor, the third conductor (3C) a second pole of the third capacitor, and the intermediate part of the insulator 2 a dielectric for the first, the second and the third capacitor. By providing for each conductor (3A, 3B, 3C) a corresponding measuring instrument (4A, 4B, 4C) which can be coupled to the line 1 via a first clamp and which can be coupled to the corresponding conductor (3A, via a second clamp) 3B, 3C), it is possible to determine a value representative of the capacitive operation of the corresponding capacitors.
Bovendien is een toezichtregelaar (9) voorzien, die op afstand draadloos (10) communiceert met de meetinstrumenten (4A, 4B, 4C), die hem hun bepaalde waarden zenden, om op basis daarvan de condensvorming en/of corrosievoortgang van de leiding 1 te analyseren. Hiervoor kan de toezichtregelaar zijn uitgerust met een geheugenruimte, waarin vooraf representatieve waarden voor de capacitieve werking van elke condensator kunnen worden opgeslagen, die kunnen worden vergeleken met nieuwe bepaalde waarden bij het analyseren van de condensvorming en/of corrosievoortgang, om zo een beter inzicht te krijgen in de verandering van de capacitieve werking over een langere tijd. De vakman zal inzien dat een dergelijke aanpak kan worden geautomatiseerd, bijvoorbeeld doordat de toezichtregelaar (9) zelf een complexere structuur en werking heeft, waarbij on-site een eerste analyse wordt gemaakt, en/of off-site wordt geanalyseerd in welke mate er condensvorming en/of corrosievoortgang is opgetreden.In addition, a monitoring controller (9) is provided, which communicates remotely (10) wirelessly with the measuring instruments (4A, 4B, 4C), which send them their determined values, on the basis thereof to monitor the condensation and / or corrosion progress of the pipe 1 analyze. For this purpose, the monitoring controller may be equipped with a memory space, in which pre-representative values for the capacitive operation of each capacitor can be stored, which can be compared with new determined values when analyzing condensation and / or corrosion progress, in order to gain a better insight. get into the change of capacitive effect over a longer time. The person skilled in the art will realize that such an approach can be automated, for example because the regulator (9) itself has a more complex structure and operation, whereby an initial analysis is made on-site and / or off-site is analyzed to what extent condensation forms. and / or corrosion progress has occurred.
In tabel 1 zijn enkele meetresultaten van een proefopstelling van een uitvoeringsvorm van een inrichting volgens de uitvinding weergegeven, voor een opstelling die geen condensvorming of corrosievoortgang vertoonde. De proefopstelling omvatte een eerste leiding met daarrond een eerste geleider gescheiden van de eerste leiding door een eerste isolator, zodanig dat de eerste leiding een eerste pool van een eerste condensator vormde, de eerste geleider een tweede pool van die eerste condensator, en de eerste isolator ertussen een eerste diëlektricum. De proefopstelling omvatte tevens een tweede leiding met daarrond een tweede geleider gescheiden van de tweede leiding door een tweede isolator, zodanig dat de tweede leiding een eerste pool van een tweede condensator vormde, de tweede geleider een tweede pool van die tweede condensator, en de tweede isolator ertussen een tweede diëlektricum. In de proefopstelling waren de eerste leiding en de tweede leiding elektrisch aan elkaar gekoppeld (i.e. op dezelfde leidingpotentiaal gebracht), maar de vakman ziet in dat ook één leiding of twee niet-gekoppelde leidingen mogelijk waren. Aan zowel de eerste condensator als aan de tweede condensator werd een meetinstrument gekoppeld, waarbij elk meetinstrument was ingericht om een waarde voor de ontlaadtijd van de respectieve condensator te meten, om daarmee de capaciteit van de condensator te bepalen. Het eerste meetinstrument fungeerde als ‘master’, het tweede als ‘slave’ daarvan. Tevens werd een omgevingstemperatuursensor voorzien om een omgevingstemperatuur te meten, en twee watertemperatuursensoren om een eerste watertemperatuur van het getransporteerde water in de eerste leiding en een tweede watertemperatuur van het getransporteerde water in de tweede leiding te meten.Table 1 shows some measurement results of a test set-up of an embodiment of a device according to the invention, for an set-up that showed no condensation or corrosion progress. The test set-up included a first line with a first conductor around it separated from the first line by a first insulator, such that the first line formed a first pole of a first capacitor, the first conductor a second pole of said first capacitor, and the first insulator a first dielectric in between. The test set-up also included a second line with a second conductor around it separated from the second line by a second insulator, such that the second line formed a first pole of a second capacitor, the second conductor a second pole of that second capacitor, and the second insulator between them a second dielectric. In the test set-up the first line and the second line were electrically coupled to each other (i.e. brought to the same line potential), but the person skilled in the art recognizes that also one line or two non-coupled lines were possible. A measuring instrument was coupled to both the first capacitor and the second capacitor, each measuring instrument being adapted to measure a value for the discharge time of the respective capacitor, thereby determining the capacitance of the capacitor. The first measuring instrument functioned as a "master", the second as a "slave" thereof. An ambient temperature sensor was also provided to measure an ambient temperature, and two water temperature sensors to measure a first water temperature of the transported water in the first conduit and a second water temperature of the transported water in the second conduit.
In de eerste kolom (sensorld) is een identificatie van het betreffende meetinstrument weergegeven: de aanduiding 0 duidt het eerste meetinstrument aan (de ‘master’), de aanduiding 1 duidt het tweede meetinstrument aan (de ‘slave’).The first column (sensorld) shows an identification of the measuring instrument in question: the designation 0 indicates the first measuring instrument (the "master"), the designation 1 indicates the second measuring instrument (the "slave").
In de tweede kolom (value) zijn de waarden weergegeven voor de overeenkomstige capaciteiten van de condensatoren. Deze waarden zijn uitgedrukt in picofarad, en zijn berekend op basis van gemeten ontlaadtijden.The second column (value) shows the values for the corresponding capacitors of the capacitors. These values are expressed in picofarad, and are calculated on the basis of measured discharge times.
In de derde kolom (temperatureambient) zijn de gemeten omgevingstemperatuurwaarden weergegeven. Deze zijn gemeten door de omgevingstemperatuursensor, en zijn uitgedrukt in een eenheidsloze voorstelling op basis van een temperatuurscoëffïciënt (NTC/PTC). De metingen zijn nauwkeurig tot op gehele getallen. De precieze waarde van deze omgevingstemperatuurwaarden is voor deze meetopstelling niet van belang.The measured ambient temperature values are shown in the third column (temperature ambientient). These are measured by the ambient temperature sensor, and are expressed in a unitless representation based on a temperature coefficient (NTC / PTC). The measurements are accurate down to whole numbers. The precise value of these ambient temperature values is not important for this measurement setup.
In de vierde kolom (temperature water) zijn de gemeten watertemperaturen van de overeenkomstige leidingen weergegeven, in een gelijkaardige voorstelling als die van de omgevingstemperatuurwaarden met analoge precisie en betekenis.The fourth column (temperature water) shows the measured water temperatures of the corresponding pipes, in a representation similar to that of the ambient temperature values with analogous precision and meaning.
In de vijfde kolom (timestamp) zijn de tijdstippen weergegeven waarop de betreffende metingen werden uitgevoerd.The fifth column (timestamp) shows the times at which the relevant measurements were made.
De meetgegevens zijn gesorteerd in de tabel volgens: ten eerste de tijdstippen, en ten tweede de meetinstrumentidentificatie, omdat de sensoren 0 en 1 beurtelings een meting maakten. Op die manier is de evolutie van de gemeten waarden duidelijk te volgen. Men ziet dat de waarden voor de capaciteiten relatief stabiel blijven binnen een bereik van ongeveer 160 pF tot 200 pF voor sensor 0 en 620 pF tot 680 pF voor sensor 1. Er is een enkele uitschieter, zoals bijvoorbeeld de waarde ‘811’ gemeten op 02-04-2014 14:25:55 voor sensor 0. Deze ‘811’-uitschieter is het gevolg van het aanraken van de inrichting, waardoor duidelijk de invloed van de nabijheid van een menselijke hand op de capacitieve werking van de condensator zichtbaar is. De vakman ziet in dat de inrichting op die manier ook kan ingezet worden om bijvoorbeeld na te gaan of onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd, of om mechanische schade te detecteren of analyseren.The measurement data are sorted in the table according to: firstly the times, and secondly the measuring instrument identification, because the sensors 0 and 1 took a measurement in turn. In this way the evolution of the measured values can be clearly followed. It is seen that the capacitance values remain relatively stable within a range of about 160 pF to 200 pF for sensor 0 and 620 pF to 680 pF for sensor 1. There is a single outlier, such as, for example, the value "811" measured at 02 -04-2014 14:25:55 for sensor 0. This '811' outlier is the result of touching the device, which clearly shows the influence of the proximity of a human hand on the capacitive operation of the capacitor. The person skilled in the art realizes that the device can also be used in this way for instance to check whether maintenance work has been carried out, or to detect or analyze mechanical damage.
Er is met behulp van een tweede proefopstelling van een uitvoeringsvorm van een inrichting volgens de uitvinding aangetoond dat de capacitieve werking aan invloed van condensvorming onderhevig is, voor een opstelling met artificiële vochtinbrenging. De proefopstelling omvatte een leiding met daarrond een geleider gescheiden van de eerste leiding door een isolator, zodanig dat de leiding een eerste pool van een condensator vormde, de geleider een tweede pool, en de isolator ertussen een diëlektricum. In de proefopstelling betrof het een minerale wolisolator, met aluminiumfolie aan de buitenzijde (zodat de isolator dampdicht was). De vakman ziet in dat de keuze voor deze materialen geheel als voorbeeld geschiedt, en dat de proefopstelling ook anders kan worden geconfigureerd. Aan de condensator werd een meetinstrument gekoppeld, ingericht om regelmatig een waarde voor de ontlaadtijd van de respectieve condensator te meten, om zodoende de capaciteit van de condensator te bepalen. Tevens werd een omgevingstemperatuursensor voorzien om een omgevingstemperatuur te meten, en een watertemperatuursensor om een watertemperatuur van het getransporteerde water in de leiding te meten.It has been demonstrated by means of a second test set-up of an embodiment of a device according to the invention that the capacitive effect is subject to the influence of condensation, for an arrangement with artificial moisture introduction. The test set-up included a lead with a conductor around it separated from the first lead by an insulator, such that the lead formed a first pole of a capacitor, the conductor a second pole, and the insulator between them a dielectric. The test set-up concerned a mineral wool insulator with aluminum foil on the outside (so that the insulator was vapor-tight). Those skilled in the art realize that the choice of these materials is entirely made as an example, and that the test set-up can also be configured differently. A measuring instrument was coupled to the capacitor, arranged to regularly measure a value for the discharge time of the respective capacitor, so as to determine the capacitance of the capacitor. An ambient temperature sensor was also provided to measure an ambient temperature, and a water temperature sensor to measure a water temperature of the transported water in the pipe.
In de proefopstelling is vanaf een bepaald tijdstip T met behulp van een injectiespuit vocht (in casu water) ingebracht in de isolator (dus in het diëlektricum), om zo versneld condensvorming te kunnen simuleren. Vóór tijdstip T lagen de bepaalde capaciteitswaarden tussen 0 nF en 1 nF volgens een nagenoeg constant verloop. Na tijdstip T (dus wanneer vocht werd ingebracht om op die manier artificieel condensvorming te simuleren) schommelden de bepaalde capaciteitswaarden (met grote schokken) tussen 16 nF en 133 nF, met begrip voor een correctie naargelang temperatuurverschillen. De zo bekomen resultaten tonen duidelijk aan dat de capacitieve werking van de condensator gevormd door de proefopstelling beïnvloed werd door de aanwezigheid van vocht in de isolator (het diëlektricum).In the test set-up, moisture (in this case water) is introduced into the insulator (ie into the dielectric) from a certain point in time by means of a syringe in order to be able to simulate condensation more quickly. Before time T, the determined capacitance values were between 0 nF and 1 nF according to a substantially constant course. After time T (i.e. when moisture was introduced to artificially simulate condensation), the determined capacity values (with large shocks) fluctuated between 16 nF and 133 nF, with an understanding of a correction according to temperature differences. The results thus obtained clearly show that the capacitive effect of the capacitor formed by the test arrangement was influenced by the presence of moisture in the insulator (the dielectric).
De vakman begrijpt dat vele modificaties en varianten denkbaar zijn binnen het kader van de uitvinding, dat enkel bepaald wordt door de hierna volgende conclusies.Those skilled in the art understand that many modifications and variants are conceivable within the scope of the invention, which is only determined by the following claims.
Tabel 1 sensorld value temperatureambient temperaturewater timestamp 0 169 469 466 02-04-2014 14:23:51 0 165 469 466 02-04-2014 14:24:53 0 811 470 466 02-04-2014 14:25:55 0 170 469 467 02-04-2014 14:29:46 0 166 470 467 02-04-2014 14:30:48 0 166 470 467 02-04-2014 14:31:50 0 172 471 467 02-04-2014 14:32:51 0 165 471 467 02-04-2014 14:33:53 0 173 471 467 02-04-2014 14:34:55 0 166 471 467 02-04-2014 14:35:57 0 164 469 467 02-04-2014 14:36:59 0 165 468 467 02-04-2014 14:38:00 0 207 467 467 02-04-2014 14:39:02 O 158 466 467 02-04-2014 14:40:04 0 165 465 467 02-04-2014 14:41:06 0 165 465 467 02-04-2014 14:42:08 0 167 464 467 02-04-2014 14:43:10 0 163 464 467 02-04-2014 14:44:12 0 160 464 467 02-04-2014 14:45:14 0 168 463 467 02-04-2014 14:46:15 0 167 464 467 02-04-2014 14:47:17 0 165 463 467 02-04-2014 14:48:19 0 165 463 467 02-04-2014 14:49:21 0 165 463 467 02-04-2014 14:50:22 0 164 464 467 02-04-2014 14:51:24 0 165 463 467 02-04-2014 14:52:26 0 165 464 467 02-04-2014 14:53:28 0 160 464 467 02-04-2014 14:54:30 0 165 463 467 02-04-2014 14:55:31 0 165 463 467 02-04-2014 14:56:33 0 163 463 467 02-04-2014 14:57:35 0 162 464 469 03-04-2014 10:34:16 0 164 464 469 03-04-2014 10:35:17 1 644 490 469 03-04-2014 10:35:18 0 203 464 469 03-04-2014 10:36:20 1 681 486 469 03-04-2014 10:36:20 0 168 464 469 03-04-2014 10:37:23 1 637 486 469 03-04-2014 10:37:23 0 170 464 469 03-04-2014 10:38:25 1 639 486 469 03-04-2014 10:38:25 0 157 464 469 03-04-2014 10:39:27 0 163 465 469 03-04-2014 10:40:29 1 632 486 469 03-04-2014 10:40:30 0 173 465 469 03-04-2014 10:41:32 1 635 486 469 03-04-2014 10:41:32 0 162 466 469 03-04-2014 10:42:34 1 635 487 469 03-04-2014 10:42:34 0 170 466 469 03-04-2014 10:43:37 1 635 486 469 03-04-2014 10:43:37Table 1 sensorld value temperature ambient temperature water timestamp 0 169 469 466 02-04-2014 14:23:51 0 165 469 466 02-04-2014 14:24:53 0 811 470 466 02-04-2014 14:25:55 0 170 469 467 02-04-2014 14:29:46 0 166 470 467 02-04-2014 14:30:48 0 166 470 467 02-04-2014 14:31:50 0 172 471 467 02-04-2014 14:32:51 0 165 471 467 02-04-2014 14:33:53 0 173 471 467 02-04-2014 14:34:55 0 166 471 467 02-04-2014 14:35:57 0 164 469 467 02-04-2014 14:36:59 0 165 468 467 02-04-2014 14:38:00 0 207 467 467 02-04-2014 14:39:02 O 158 466 467 02-04-2014 14: 40:04 0 165 465 467 02-04-2014 14:41:06 0 165 465 467 02-04-2014 14:42:08 0 167 464 467 02-04-2014 14:43:10 0 163 464 467 02 -04-2014 14:44:12 0 160 464 467 02-04-2014 14:45:14 0 168 463 467 02-04-2014 14:46:15 0 167 464 467 02-04-2014 14:47: 17 0 165 463 467 02-04-2014 14:48:19 0 165 463 467 02-04-2014 14:49:21 0 165 463 467 02-04-2014 14:50:22 0 164 464 467 02-04 -2014 14:51:24 0 165 463 467 02-04-2014 14:52:26 0 165 464 467 02-04-2014 14:53:28 0 160 464 467 02-04-2014 14:54:30 0 165 463 467 02-04-2014 14:55:31 0 165 463 467 02-04-2014 14:56:33 0 163 463 467 02-04-2014 14:57 : 35 0 162 464 469 03-04-2014 10:34:16 0 164 464 469 03-04-2014 10:35:17 1 644 490 469 03-04-2014 10:35:18 0 203 464 469 03- 04-2014 10:36:20 1 681 486 469 03-04-2014 10:36:20 0 168 464 469 03-04-2014 10:37:23 1 637 486 469 03-04-2014 10:37:23 0 170 464 469 03-04-2014 10:38:25 1 639 486 469 03-04-2014 10:38:25 0 157 464 469 03-04-2014 10:39:27 0 163 465 469 03-04- 2014 10:40:29 1 632 486 469 03-04-2014 10:40:30 0 173 465 469 03-04-2014 10:41:32 1 635 486 469 03-04-2014 10:41:32 0 162 466 469 03-04-2014 10:42:34 1 635 487 469 03-04-2014 10:42:34 0 170 466 469 03-04-2014 10:43:37 1 635 486 469 03-04-2014 10 : 43: 37

Claims (24)

 1. ConclusiesConclusions
  1. Inrichting voor het meten van condensvorming en/of corrosievoortgang van een elektrisch geleidende leiding (1), omvattende: - een isolator (2) die zich rondom de leiding (1) uitstrekt; - ten minste één elektrische geleider (3), waarbij de of elke geleider zodanig aangebracht is dat ten minste een gedeelte (2A) van de isolator (2) tussen de leiding (1) en genoemde geleider (3) ligt, zodanig dat de leiding (1) een eerste pool van een condensator vormt, genoemde geleider (3) een tweede pool van die condensator vormt, en het gedeelte ertussen (2, 2A) een diëlektricum vormt; en - ten minste één meetinstrument (4) ingericht om voor de of elke geleider een waarde te bepalen die representatief is voor de capacitieve werking van de overeenkomstige condensator.Device for measuring condensation and / or corrosion progress of an electrically conductive line (1), comprising: - an insulator (2) which extends around the line (1); - at least one electrical conductor (3), wherein the or each conductor is arranged such that at least a part (2A) of the insulator (2) lies between the pipe (1) and said conductor (3), such that the pipe (1) forming a first pole of a capacitor, said conductor (3) forming a second pole of that capacitor, and the portion between (2, 2A) forming a dielectric; and - at least one measuring instrument (4) adapted to determine a value for the or each conductor that is representative of the capacitive operation of the corresponding capacitor.
 2. 2. De inrichting volgens conclusie 1, waarbij het meetinstrument (4) is ingericht om een waarde te bepalen voor een of meer van de volgende parameters: een capaciteit, een permittiviteit, een oplaadtijd, een ontlaadtijd, een oscillatiefrequentie, een oscillatieperiode, een chemische of elektrische polariteit of binding, magnetisme, en een geleiding.The device according to claim 1, wherein the measuring instrument (4) is arranged to determine a value for one or more of the following parameters: a capacity, a permittivity, a charging time, a discharging time, an oscillation frequency, an oscillation period, a chemical or electrical polarity or bonding, magnetism, and a conduction.
 3. 3. De inrichting volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de geleider (3) één van de volgende is: - een spoelvormig gewikkelde geleider (3) die rond of in de isolator (2) is aangebracht; - een longitudinale geleider (3) die in of op de isolator (2) is aangebracht; en - een geleidende coating of bekleding voor de isolator (2).The device according to any one of the preceding claims, wherein the conductor (3) is one of the following: - a coil-shaped wound conductor (3) arranged around or in the insulator (2); - a longitudinal conductor (3) arranged in or on the insulator (2); and - a conductive coating or coating for the insulator (2).
 4. 4. De inrichting volgens één der voorgaande conclusies, omvattende een toezichtregelaar (9) die is ingericht om condensvorming en/of corrosievoortgang van de leiding (1) te analyseren op basis van de waarden die zijn bepaald door het of elk meetinstrument (4).The device according to any one of the preceding claims, comprising a monitoring controller (9) adapted to analyze condensation and / or corrosion progress of the pipe (1) based on the values determined by the or each measuring instrument (4).
 5. 5. De inrichting volgens conclusie 4, omvattende ten minste één temperatuursensor ingericht om een temperatuur te meten, bij voorkeur ter hoogte van de isolator (2), en/of ten minste één vochtigheidssensor ingericht om een vochtigheidsgraad te meten; waarbij de toezichtregelaar (9) is ingericht om bij het analyseren van de condensvorming en/of corrosievoortgang rekening te houden met de gemeten temperatuur en/of de gemeten vochtigheidsgraad.The device according to claim 4, comprising at least one temperature sensor adapted to measure a temperature, preferably at the level of the insulator (2), and / or at least one humidity sensor adapted to measure a degree of humidity; wherein the monitoring controller (9) is arranged to take into account the measured temperature and / or the measured humidity level when analyzing condensation and / or corrosion progress.
 6. 6. De inrichting volgens conclusie 4 of 5, waarbij het of elk meetinstrument en/of de toezichtregelaar een geheugenruimte omvat ingericht voor opslag van ten minste één vooraf bepaalde referentiewaarde voor de of elke condensator; en waarbij de toezichtregelaar (9) is ingericht om: - de door het of elk meetinstrument (4) bepaalde waarde te vergelijken met de overeenkomstige referentiewaarde; en - de condensvorming en/of corrosievoortgang te analyseren op basis van de afwijking tussen de bepaalde waarde en de referentiewaarde.The device according to claim 4 or 5, wherein the or each measuring instrument and / or the monitoring controller comprises a memory space adapted to store at least one predetermined reference value for the or each capacitor; and wherein the monitoring controller (9) is arranged to: - compare the value determined by the or each measuring instrument (4) with the corresponding reference value; and - analyze the condensation and / or corrosion progress based on the deviation between the determined value and the reference value.
 7. 7. De inrichting volgens één der conclusies 4-6, waarbij de toezichtregelaar op een afstand van het ten minste één meetinstrument is gelegen, en het of elk meetinstrument (4) is ingericht om de bepaalde waarde naar de toezichtregelaar (9) te zenden.The device according to any of claims 4-6, wherein the monitoring controller is located at a distance from the at least one measuring instrument, and the or each measuring instrument (4) is adapted to send the determined value to the monitoring controller (9).
 8. 8. De inrichting volgens één der voorgaande conclusies, waarbij: - het of elk meetinstrument (4) een eerste klem en een tweede klem omvat; - de eerste klem gekoppeld (5) is met de leiding (1); en - de tweede klem gekoppeld (6) is met de overeenkomstige geleider (3).The device according to any of the preceding claims, wherein: - the or each measuring instrument (4) comprises a first clamp and a second clamp; - the first clamp is coupled (5) to the pipe (1); and - the second clamp is coupled (6) to the corresponding conductor (3).
 9. 9. De inrichting volgens één der voorgaande conclusies, waarbij het of elk meetinstrument (4) is geïntegreerd in de isolator (2).The device according to any one of the preceding claims, wherein the or each measuring instrument (4) is integrated in the insulator (2).
 10. 10. De inrichting volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de ten minste één geleider meerdere geleiders (3) omvat die op steekafstand van elkaar zijn aangebracht langs de isolator (2).The device according to any one of the preceding claims, wherein the at least one conductor comprises a plurality of conductors (3) arranged along the insulator (2) at a pitch distance from each other.
 11. 11. De inrichting volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de ten minste één geleider bestaat uit één geleider (3) zich uitstrekt over de volledige lengte van de isolator (2).The device according to any of the preceding claims, wherein the at least one conductor consists of one conductor (3) extending the full length of the insulator (2).
 12. 12. De inrichting volgens één der voorgaande conclusies, waarbij het of elk meetinstrument (4) is ingericht om periodiek de representatieve waarde te bepalen.The device according to any of the preceding claims, wherein the or each measuring instrument (4) is arranged to periodically determine the representative value.
 13. 13. De inrichting volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de of elke geleider (3) is opgenomen in een beschermende coating.The device according to any of the preceding claims, wherein the or each conductor (3) is included in a protective coating.
 14. 14. Toezichtregelaar voor gebruik met één of meer inrichtingen volgens één der voorgaande conclusies, welke toezichtregelaar is ingericht om door het ten minste één meetinstrument bepaalde waarden te ontvangen en om condensvorming en/of corrosievoortgang van een elektrisch geleidende leiding (1) te analyseren op basis van de ontvangen waarden.A monitoring controller for use with one or more devices according to any one of the preceding claims, which monitoring controller is adapted to receive values determined by the at least one measuring instrument and to analyze condensation and / or corrosion progress of an electrically conductive line (1) on the basis of of the received values.
 15. 15. Werkwijze voor het meten van condensvorming en/of corrosievoortgang van een elektrisch geleidende leiding (1), omvattende: - aanbrengen van een isolator (2) rondom de leiding (1); - aanbrengen van ten minste één elektrische geleider (3) zodanig dat ten minste een gedeelte (2A) van de isolator (2) tussen de leiding (1) en de geleider (3) ligt, en dat de leiding (1) een eerste pool van een condensator vormt, de geleider (3) een tweede pool van de condensator vormt, en het gedeelte ertussen (2, 2A) een diëlektricum vormt; - voor elke geleider (3), het bepalen van een waarde die representatief is voor de capacitieve werking van de overeenkomstige condensator.Method for measuring condensation and / or corrosion progress of an electrically conductive line (1), comprising: - applying an insulator (2) around the line (1); - arranging at least one electrical conductor (3) such that at least a part (2A) of the insulator (2) lies between the conductor (1) and the conductor (3), and that the conductor (1) has a first pole forming a capacitor, the conductor (3) forming a second pole of the capacitor, and the portion between (2, 2A) forming a dielectric; - for each conductor (3), determining a value representative of the capacitive operation of the corresponding capacitor.
 16. 16. De werkwijze volgens conclusie 15, waarbij het bepalen omvat: bepalen van een waarde voor één of meer van de volgende parameters: een capaciteit, een permittiviteit, een oplaadtijd, een ontlaadtijd, een oscillatiefrequentie, een oscillatieperiode, een chemische of elektrische polariteit of binding, magnetisme, en een geleiding.The method of claim 15, wherein the determining comprises: determining a value for one or more of the following parameters: a capacitance, a permittivity, a charging time, a discharging time, an oscillation frequency, an oscillation period, a chemical or electrical polarity or bond, magnetism, and a conduction.
 17. 17. De werkwijze volgens één der conclusies 15-16, omvattende: - analyseren van condensvorming en/of corrosievoortgang van de leiding (1) op basis van de bepaalde waarden.The method according to any of claims 15-16, comprising: - analyzing condensation and / or corrosion progress of the line (1) based on the determined values.
 18. 18. De werkwijze volgens conclusie 17, omvattende: - meten van een temperatuur, bij voorkeur ter hoogte van de isolator (2); en/of - meten van een vochtigheidsgraad; en waarbij bij het analyseren van de condensvorming en/of corrosievoortgang, rekening wordt gehouden met de gemeten temperatuur en/of de gemeten vochtigheidsgraad.The method according to claim 17, comprising: - measuring a temperature, preferably at the level of the insulator (2); and / or - measuring a degree of humidity; and wherein when analyzing condensation and / or corrosion progress, the measured temperature and / or the measured humidity degree are taken into account.
 19. 19. De werkwijze volgens conclusies 17 of 18, waarbij het analyseren omvat: - opslag van ten minste één vooraf bepaalde referentiewaarde voor de of elke condensator; - vergelijken van de of elke bepaalde waarde met de overeenkomstige referentiewaarde; en - analyseren van de condensvorming en/of corrosievoortgang op basis van de afwijking tussen de bepaalde waarde en de referentiewaarde.The method of claims 17 or 18, wherein the analyzing comprises: - storing at least one predetermined reference value for the or each capacitor; - comparing the or each determined value with the corresponding reference value; and - analyzing the condensation and / or corrosion progress based on the deviation between the determined value and the reference value.
 20. 20. De werkwijze volgens één der conclusies 17-19, waarbij het analyseren uitgevoerd wordt door een toezichtregelaar op een afstand van de leiding en de bepaalde waarden die representatief zijn voor de capacitieve werking van de overeenkomstige condensator, gecommuniceerd worden naar de toezichtregelaar.The method of any one of claims 17-19, wherein the analysis is performed by a supervisor remote from the lead and the determined values representative of the capacitive operation of the corresponding capacitor are communicated to the supervisor.
 21. 21. De werkwijze volgens één der conclusies 15-20, waarbij het bepalen uitgevoerd wordt door één of meer in de isolator geïntegreerde meetinstrumenten (4).The method according to any of claims 15-20, wherein the determining is performed by one or more measuring instruments (4) integrated in the insulator.
 22. 22. De werkwijze volgens één der conclusies 15-21, waarbij het aanbrengen van de ten minste één geleider omvat: aanbrengen van meerdere geleiders (3) op steekafstand van elkaar langs de isolator (2).The method of any one of claims 15 to 21, wherein the mounting of the at least one conductor comprises: mounting a plurality of conductors (3) at pitch pitch apart along the insulator (2).
 23. 23. De werkwijze volgens één der conclusies 15-22, waarbij het aanbrengen van de ten minste één geleider omvat: aanbrengen van een geleider (3) over de volledige lengte van de isolator (2).The method according to any one of claims 15-22, wherein applying the at least one conductor comprises: applying a conductor (3) over the full length of the insulator (2).
 24. 24. De werkwijze volgens één der conclusies 15-23, waarbij de representatieve waarde periodiek wordt bepaald.The method of any one of claims 15-23, wherein the representative value is determined periodically.
BE2014/0429A 2014-06-05 2014-06-05 Device and method for measuring condensation BE1022693B1 (nl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2014/0429A BE1022693B1 (nl) 2014-06-05 2014-06-05 Device and method for measuring condensation

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2014/0429A BE1022693B1 (nl) 2014-06-05 2014-06-05 Device and method for measuring condensation
EP15736374.8A EP3152558A1 (en) 2014-06-05 2015-05-28 Device and method for measuring condensation and/or advance of corrosion
PCT/BE2015/000027 WO2015184514A1 (en) 2014-06-05 2015-05-28 Device and method for measuring condensation and/or advance of corrosion

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1022693B1 true BE1022693B1 (nl) 2016-07-27

Family

ID=51389834

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE2014/0429A BE1022693B1 (nl) 2014-06-05 2014-06-05 Device and method for measuring condensation

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP3152558A1 (nl)
BE (1) BE1022693B1 (nl)
WO (1) WO2015184514A1 (nl)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE1025688B1 (nl) * 2017-11-08 2019-06-11 D&D Isoltechnics Nv Verbeterde inrichting en werkwijze voor het meten van condensvorming en/of corrosievoortgang
CN110763405A (zh) * 2019-12-05 2020-02-07 深圳鳍源科技有限公司 一种漏水检测装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3904894C1 (nl) * 1989-02-17 1990-05-23 Dipl. Ing. Wrede U. Niedecken Verwaltung Gmbh, 5047 Wesseling, De
DE3930530A1 (de) * 1989-09-13 1991-03-21 Veba Kraftwerke Ruhr Leckueberwachungseinrichtung fuer rohrleitungen
DE4021664A1 (de) * 1990-07-07 1992-01-16 Wrede & Niedecken Verwaltung Vorrichtung und verfahren zur ermittlung von leckagen an isolierten, ein stroemungsmedium beinhaltenden beziehungsweise fuehrenden bauteilen
WO2007006747A1 (de) * 2005-07-13 2007-01-18 Bier Guenther Verfahren zur ortung von leckagen in rohren

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3904894C1 (nl) * 1989-02-17 1990-05-23 Dipl. Ing. Wrede U. Niedecken Verwaltung Gmbh, 5047 Wesseling, De
DE3930530A1 (de) * 1989-09-13 1991-03-21 Veba Kraftwerke Ruhr Leckueberwachungseinrichtung fuer rohrleitungen
DE4021664A1 (de) * 1990-07-07 1992-01-16 Wrede & Niedecken Verwaltung Vorrichtung und verfahren zur ermittlung von leckagen an isolierten, ein stroemungsmedium beinhaltenden beziehungsweise fuehrenden bauteilen
WO2007006747A1 (de) * 2005-07-13 2007-01-18 Bier Guenther Verfahren zur ortung von leckagen in rohren

Also Published As

Publication number Publication date
WO2015184514A1 (en) 2015-12-10
EP3152558A1 (en) 2017-04-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AP201609666A0 (nl)
AR099679A1 (es) COMPOSITIONS FOR CONTROL OF WEEDS WITH SAFLUFENACIL, FLUMIOXAZIN, AND 2,4-D AND METHODS FOR USE
ES2592565R1 (es) EXTRACTOR FOR FRUIT PULP PRODUCTION
AP201709837A0 (nl)
AR094315A1 (es) DRY VENTILATION SYSTEM FOR CONSTRUCTION
AR095864A4 (es) FLEXIBLE BOTTLE COOLER PACK COMPOSED BY A PLURALITY OF COMMUNICATING VESSEL CELLS CONTAINING A REFRIGERANT, REINFORTABLE FROZEN MASS WITH HANGING RING
AR095865A1 (es) STRUCTURE FOR ANTISISMIC HOUSES, AND METHOD FOR BUILDING IT
AR095853A1 (es) Sistema y método de medición de demanda de red inteligente autónoma
AR095829A1 (es) INHALING DEVICE
AR095779A4 (es) Ejes de dirección de precisión para patinetas (trucks de precisión)
AR095716A4 (es) AGRICULTURAL IMPLEMENT TO FRACTURE PLANT SIZES
AR095677A1 (es) ENERGY GENERATOR DEVICE FLOATING IN THE AIR
AR095626A4 (es) ROLLING DEVICE FOR TRANSPORTATION AND ASSEMBLY OF MODULAR PLATES
AR095571A1 (es) HOGAREÑA HUERTA IN MESADA
AR095309A4 (es) Dispositivo de adaptación para vehículos de transporte ligero para circular sobre las vías del ferrocarril
AR095377A4 (es) Accesorio universal para producción en serie de impresiones 3d sobre routers de mesa controlados por cnc
AR095414A1 (es) SOCKET FOR DOORS AND GATES
AR095213A1 (es) PRESSURE APPLIANCE FOR PRESSURE LIQUIDS BALANCED BY DIAPHRAGM PUMP
AR095085A4 (es) HAMMOCK SUPPORT WITH TABLE AND COUPLING METER
AR095176A4 (es) Subibaja calesita
AR094983A1 (es) LIGHT VISUAL BOARD WITH MAGNETIC SWITCHES OF MONOSTABLE TONGUES AND PROGRAMMING THROUGH A MAGNETIC PENCIL
AR095013A1 (es) CURRENT GENERATION SYSTEM FROM THE KINETIC ENERGY OF LAS OLAS
AR094888A4 (es) PALLET WITH CONTAINER INCORPORATED FOR PACKAGING OF PRODUCTS AND / OR MATERIALS TO BE PROTECTED FROM HUMIDITY
AR094848A1 (es) A BLOCK OF VOLCANIC ASHES WITH ENCASTRABLE FACES AND HENDIDURAS
AR094708A1 (es) METHOD OF EXTRACTION OF METAL IONS FROM RED MUDS BY SONICATION