New! Search for patents from more than 100 countries including Australia, Brazil, Sweden and more

BE1019691A3 - Model for designing a dental structure. - Google Patents

Model for designing a dental structure. Download PDF

Info

Publication number
BE1019691A3
BE1019691A3 BE201000720A BE201000720A BE1019691A3 BE 1019691 A3 BE1019691 A3 BE 1019691A3 BE 201000720 A BE201000720 A BE 201000720A BE 201000720 A BE201000720 A BE 201000720A BE 1019691 A3 BE1019691 A3 BE 1019691A3
Authority
BE
BELGIUM
Prior art keywords
model
characterized
implants
dental
basis
Prior art date
Application number
BE201000720A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Dominik Muylaert
Veerle Pattijn
Lierde Carl Van
Original Assignee
Materialise Dental Nv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Materialise Dental Nv filed Critical Materialise Dental Nv
Priority to BE201000720A priority Critical patent/BE1019691A3/en
Priority to BE201000720 priority
Application granted granted Critical
Publication of BE1019691A3 publication Critical patent/BE1019691A3/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61CDENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
  • A61C1/00Dental machines for boring or cutting ; General features of dental machines or apparatus, e.g. hand-piece design
  • A61C1/08Machine parts specially adapted for dentistry
  • A61C1/082Positioning or guiding, e.g. of drills
  • A61C1/084Positioning or guiding, e.g. of drills of implanting tools
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61CDENTISTRY; APPARATUS OR METHODS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE
  • A61C9/00Impression cups, i.e. impression trays; Impression methods
  • A61C9/004Means or methods for taking digitized impressions
  • A61C9/0046Data acquisition means or methods
  • A61C9/0053Optical means or methods, e.g. scanning the teeth by a laser or light beam

Abstract

Werkwijze voor het vervaardigen van een gepersonaliseerd dentaal model voor het ontwerpen van een provisionele dentale restoratie, uitgaande van 3D digitale informatie van het kaaksbot, het zachte weefsel en de tanden en/of de tandopstelling van de patiënt op basis waarvan dentale implantaten gepland worden, waarna daaruit het gepersonaliseerd dentaal model ontworpen wordt, gekenmerkt door een samengesteld kaaksmodel op tandvlees en tand (indien niet edentaat) niveau waarbij ter hoogte van de implantaten het botoppervlak zichtbaar gemaakt wordt en gekenmerkt door het voorzien van caviteiten met eenzelfde oriëntatie en positie als de geplande implantaten en met een vorm en diepte aangepast aan de implantaat analogen, en waarna dit digitaal gepersonaliseerd dentaal model fysisch vervaardigd wordt op basis van computergestuurde technieken. A process for the manufacture of a custom made dental model for the design of a provisional dental restoration, on the basis of 3D digital information from the jaws, the soft tissue and teeth, and / or the tooth preparation of the patient on the basis of which dental implants are planned, whereupon there, the customized dental model is designed, characterized by a composite jaw model on the gum and tooth (if not edentulous) level at which the height of the implants, the bone surface is made visible, and is characterized by the provision of cavities with the same orientation and position as the planned implants and having a shape and depth adapted to the implant analogues, and then this digital customized dental model made physically on the basis of computer-aided techniques.

Description

Model voor het ontwerpen van een dentale structuur. Model for designing a dental structure.

Domein van de uitvinding Field of the Invention

Deze uitvinding heeft betrekking op een gepersonaliseerd dentaal model voor het ontwerpen van een provisionele dentale restoratie en een werkwijze voor de vervaardiging van genoemd model en restoratie. This invention relates to a custom made dental model for the design of a provisional dental restoration, and a method for the manufacture of said model and restoration.

Achtergrond van de uitvinding Background of the Invention

Het is bekend dat wanneer tanden moet gebouwd worden op één of meerdere dentale implantaten, hiertoe een draagstructuur (bv. in metaal) kan worden gebruikt dat op het implantaat / de implantaten past, waarop achteraf de tandvorm gemodelleerd wordt. It is known that when teeth are to be constructed on one or more dental implants, for this purpose a support structure (eg. In metal) can be used on the implant / the implant fits, in which the tooth shape is modeled afterwards. Volgens een klassieke werkwijze wordt een dergèlijke draagstructuur ontworpen op basis van een afdruk, in de mond van de patient, van de exacte positie van de implantaten onmiddellijk na plaasting van de implantaten of na een zekere periode van inheling van de implantaten in het bot van de patient; According to a conventional method, such a support structure designed on the basis of a print, in the mouth of the patient, the exact position of the implants immediately after plaster direction of the implants or after a certain period of healing of the implants in the bone of the patient; typisch een aantal maanden. typically several months.

De afdruk moet heel nauwkeurig genomen worden en de driedimensionale posities van de implantaten moeten nauwkeurig gereproduceerd worden in de draagstructuur aangezien de verschillende implantaten perfect moeten overeenkomen met de verschillende contactpunten van de structuur. The print should be taken very carefully and the three-dimensional positions of the implants must be reproduced accurately in the support structure as the various implants must match perfectly with the various contact points of the structure. Ook in het geval van een tandrestoratie op één implantaat moet de afdruk zeer precies worden genomen om de exacte positie van het implantaat te kennen ten opzicht van de naburige, gezonde tanden. Also in the case of a dental restoration in one implant the print must be very precise to know the exact position of the implant relative to the adjacent healthy teeth.

Het dentaal labo kan dus pas beginnen met de vervaardiging van de draagstructuur nadat de afdruk is genomen. The dental laboratory can therefore only begin with the manufacture of the support structure after the print has been taken. Dit betekent dat het met de klassieke werkwijzen niet mogelijk is om de tandprothese dadelijk na de plaatsing van de implantaten te bevestigen, vermits het labo een aantal dagen tot weken nodig heeft om deze te maken. This means that it with the conventional methods, it is not possible to attach the dental prosthesis immediately after the placement of the implants, since the laboratory requires a number of days to weeks in order to make them.

Om dit probleem op te lossen is het bekend om te werken met op voorhand gefabriceerde standaard draagstructuren. To solve this problem it is known to work with pre-fabricated standard scaffolds. Met deze werkwijze worden de rollen dus omgekeerd: in plaats van de draagstructuur aan te passen aan de plaatsing van de implantaten, worden de implantaten geplaatst in functie van de draagstructuur. With this method, the rollers are thus reversed: instead of to adapt the supporting structure to the placement of the implants, the implants are placed in position of the support structure. Een dergelijke werkwijze bezit evenwel een aantal nadelen. Such a method, however, has a number of disadvantages. Het bót moet in vele gevallen afgefreesd worden om het mogelijk te maken de implantaten te plaatsen conform de structuur, hetgeen ingrijpend is en een verlies aan bot veroorzaakt en dit terwijl in vele gevallen de patiënten juist bot tekort hebben. The bone needs to be milled off, in many cases, in order to make it possible to place the implants in accordance with the structure, which has been substantially and causes a loss of bone, and that whilst in many cases the patients have correct bone deficit.

Volgens een andere gekende techniek wordt het probleem opgelost door een computerplanning te maken van de plaasting van de implantaten, op basis waarvan één of meerdere doormallen worden aangemaakt waarmee de implantaten geplaatst kunnen worden. According to another known technique, the problem is solved by making a computer planning of the plaster device of the implants, on the basis of which one or more molds are created by which the implants can be placed. De doormallen worden volgens de techniek niet enkel gebruik tijdens de chirurgie, maar ook om de implantaatplaatsing voorafgaand aan de chirurgie op een gipsmodel van de kaak van de patiënt uit te voeren. The by molds are not only according to the technique used during the surgery, but also in order to carry out the implant placement prior to the surgery on a plaster model of the jaw of the patient. Zodoende onstaat een model van de patiënt waarop de geplande implantaatposities werden overgebracht bv. in de vorm van caviteiten waarin implantaatreplica's kunnen worden geplaatst. Thus, creates a model of the patient on which the planned implant positions were transferred eg. In the form of cavities in which implant replicas can be placed. Het dentale labo kan dan met het gipsmodel aan de slag voor het vervaardigen van de tandprothese. The dental laboratory can then with the gypsum model to work for the manufacture of the dental prosthesis. Door het gipsmodel in een zogenoemde articulator te plaatsen kan de draagstructuur en de dentale restoratie worden ontworpen en vervaardigd aan de hand van een proefopstelling van de tandposities en de overgebrachte, geplande implantaatposities. Because of the plaster model to be placed in a so-called articulator, the support structure can be designed and fabricated, and the dental restoration on the basis of a test arrangement of the gear positions, and the transferred, planned implant positions. Er zijn echter verschillende nadelen verbonden aan het gebruik van deze techniek. However, there are several disadvantages associated with the use of this technique. Vooreerst, is de techniek arbeidsintensief voor het dentale labo. First, the technique is labor intensive for the dental laboratory. Daarnaast kan het gebeuren dat de boormal niet op het gipsmodel past, doordat het anders indrukbare zachte weefsel in het model gemodeleerd is met onsamendrukbaar gips. In addition, it can happen that the drilling template may not fit on the plaster model, in that the different push-in soft tissue in the model is modeled with incompressible gypsum. Elke fout bij het simuleren van de chirurgische interventie op het gipsmodel resulteert in het niet passen van de draagstructuur en de restoratie in de mond van de patiënt. Any error in simulating surgical intervention on the plaster model results in a mismatch of the support structure and the restoration in the mouth of the patient. Bovendien worden de implantaatreplica's volgens deze techniek in het gipsmodel verkleefd, wat het moeilijk maakt om deze dure componenten te recupereren en opnieuw te gebruiken. In addition, the implant replicas of this technique in the plaster model are glued, making it difficult to recover these expensive components and reuse.

Dezelfde nadelen gelden ook voor andere methodes waarbij het volledige kaakmodel in een star materiaal wordt vervaardigd bv. via Stereolithografie of andere rapid prototyping technieken. The same disadvantages also apply to other methods in which the entire jaw model is manufactured eg. Via stereolithography or other rapid prototyping techniques in a rigid material.

De huidige uitvinding heeft betrekking op een gepersonaliseerd dentaal model voor het ontwerpen van een provisionele dentale restoratie en een werkwijze voor de vervaardiging van genoemd model en restoratie die de voornoemde nadelen niet vertoont. The present invention relates to a custom made dental model for the design of a provisional dental restoration, and a method for the manufacture of said model and restoration which does not show the aforementioned disadvantages.

Samenvatting Resume

Volgens de uitvinding wordt een computerplanning gemaakt van de te plaatsen dentale implantaten. According to the invention, a computer-made planning of the dental implants to be placed. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van digitale informatie van de relevante botstructuren, verkregen via beeldvormingstechnieken zoals computer tomografie (CT). For this purpose, use is made of digital information from the relevant bone structures, obtained by imaging techniques such as computed tomography (CT). Veelal wordt op voorhand een diagnostische tandopstelling vervaardigd door het dentale labo. Often a diagnostic tooth setup is in advance made by the dental lab. Deze wordt samen met de patiënt ingescand zodat tijdens de implantaatplanning rekening gehouden kan worden met de beoogde esthetiek van de reconstructie. This, together with the patient's scanned so that it can be taken into account during the implant planning with the intended aesthetics of the reconstruction.

Op basis van de computerplanning van de implantaatposities en de digitale informatie van de kaak van de patiënt kan vervolgens een gepersonaliseerd model worden ontworpen, geschikt voor het ontwerpen en vervaardigen van een provisionele dentale restoratie. On the basis of the computer planning of the implant positions, and the digital information of the jaw of the patient can then be designed a customized model, suitable for the design and manufacture of a provisional dental restoration. . . * *

Volgens de uitvinding wordt hiervoor een 3D digitaal model gemaakt van het kaakbot ter hoogte van de geplande implantaten. According to the invention above a 3D digital model made from the jawbone at the planned implants. Daarnaast worden, eveneens in 3D, de geometrie van het zachte weefsel (ie het tandvlees) en van de tanden bepaald. In addition, also in 3D, the geometry of the soft tissue (ie, the gums) and certain of the teeth.

Volgens één methode wordt de ingescande tandopstelling gebruikt, waarbij men ervan uitgaat dat de onderzijde van deze opstelling perfect in de mond aansluit op het tandvlees en zodoende het tandvlees ook exact aflijnt in de beelden. According to one method the scanned tooth arrangement is used, it is assumed that the bottom of this arrangement fits perfectly in the mouth and gums so the gums also precisely delineate the very edges of the images. Bij wijze van alternatief kan men gebruik maken van additionele informatie zoals een intra-oraal genomen 3D opname van de geometrie van het bestaande, resterende gebit of een in 3D optisch opgemeten afdruk of gipsmodel van de kaak. Alternatively, one can make use of additional information such as an intra-oral acquired 3D image of the geometry of the existing, remaining set of teeth, or in an optically measured 3D printing or plaster model of the jaw. Deze additionele informatie wordt dan in 3D uitgelijnd met de beeldinformatie gebruikt bij de planning van de implantaten zodat een realistisch 3D beeld onstaat van de kaak, niet enkel op botniveau, maar ook op het niveau van het tandvlees en de tanden. This additional information is then aligned in 3D using the image information in the planning of the implants so that a realistic 3D image arises from the jaw, not only at bone level, but also at the level of the gums and teeth.

In een volgende stap worden de 3D informatie van het kaakbot en de 3D informatie van tandvlees en tanden gecombineerd om een nieuw digitaal model van de kaak te genereren. In a next step, the 3D information of the jawbone and the 3D information of gums and teeth are combined to generate a new digital model of the jaw. Dit digitaal model kan worden beschreven als een model van de kaak op tand & tandvlees niveau, waarbij, ter hoogte van de geplande implantaten het tandvlees is verwijderd en het onderliggende bot zichtbaar is gelaten. This digital model can be described as a model of the jaw teeth and gums level, at the level of the planned implants, the gum is removed and the underlying bone is left visible.

Tot slot wordt volgens de innovatieve werkwijze het hierboven bekomen digitaal model verder voorzien van openingen conform de implantaatplanning voor het aanbrengen van implantaatreplica's, implantaat analogen of dummy-implantaten. Finally, in accordance with the innovative method of the above-obtained digital model is further provided with apertures in accordance with the implant planning for applying implant replicas, implant analogs or dummy implants. Waar de posities en richtingen van deze openingen identiek zijn aan de posities en richtingen van de geplande implantaten, wordt de diameter en de diepte gedicteerd door de grootte van boven genoemde implanaat analogen. Where the positions and directions of these openings are identical to the positions and directions of the planned implants, the diameter and the depth is dictated by the size of the above-mentioned implanaat analogues. Volgens één uitvoeringswijze van de uitvinding wordt bij elk implantaat (bruikbaar bij een implantaatplanning) ook het bijhorende analoog digitaal bijgehouden zodat de diameters en de diepte van de openingen reeds gekend zijn bij de planning van de implantaten. According to one embodiment of the invention, with each implant (useful in implant planning a) also the corresponding analog to digital tracked so that the diameters and the depths of the openings are already known at the planning of the implants. Volgens een andere uitvoeringswijze moet deze informatie manueel worden ingegeven bij het ontwerp van het gepersonaliseerd model. According to another embodiment, this information must be manually entered in the design of the personalized model. · * · *

Volgens de uitvinding kunnen de openingen voor het plaatsen van de implantaat analogen één of meerder van volgende kenmerken bezitten: axi-symmetrie; According to the invention, the openings for positioning the implant analogues possess one or more of the following characteristics: axi-symmetry; zodat het bij het plaatsen van de analogen niet uitmaakt hoe deze in de caviteit worden ingebracht (typisch voor brugstructuren) geen axisymmetrie; so that it does not matter how they are inserted into the cavity when the placing of the analogs (typical for bridge structures) not axisymmetrie; zodat ook de rotatie van de analogen rond hun longitudinale as vastligt conform de planning van de bijhorende implantaten (typisch voor een singuliere implantaatrestoratie) een uitvloeikanaal; so that the rotation of the analogs around their longitudinal axis is fixed in accordance with the planning of the associated implants (typical for a singular implant restoration) a uitvloeikanaal; in het geval van het gebruik van rapid prototyping technieken voor de productie, om restanten vloeibaar hars uit de opening te spoelen, een inspectiekanaal; in the case of the use of rapid prototyping techniques for the production, remains to flush liquid resin from the opening, an inspection channel; dat toelaat te controleren of het implantaat analoog op de gewenste diepte in de opening werd ingebracht. that allows to check that the implant analog has been inserted to the desired depth into the opening.

een gepersonaliseerde vorm (bijvoorbeeld een opeenvolging van cilinders en afgeknotte kegels); a personalized form (for example, a succession of cylinders, cones and truncated); afgestemd op de specifieke vorm van het implantaat analoog. tailored to the specific shape of the implant analog.

Nog volgens de uitvinding wordt het gepersonaliseerd model voor het ontwerpen van de provisionele dentale restoratie fysisch vervaardigd op basis van het digitale evenbeeld met openingen, via computer gestuurde technieken zoals CNC frezen, rapid prototyping, en dergelijke meer. Still according to the invention, the customized model for the design of the provisional dental restoration physically manufactured on the basis of the digital image with openings, via computer-assisted techniques such as CNC machining, rapid prototyping, and the like.

Het fysieke, gepersonaliseerde model wordt bij de vervaardiging eveneens voorzien van attributen die het mogelijk maken de ingebrachte implantaat analogen vast te zetten op een omkeerbare manier. The physical, custom model in the manufacture also has attributes that make it possible to fix the inserted implant analogues in a reversible manner. Volgens één uitvoeringsvorm van de uitvinding wordt het fysieke model voorzien van een opening met schroefdraad, loodrecht op elk van de caviteiten bedoeld voor de implantaat analogen. According to one embodiment of the invention, the physical model is provided with a threaded opening, at right angles to each of said cavities intended for the implant analogues. Na het inbrengen van de analogen worden deze vastgezet door middel van boutjes, die verschroeid worden in genoemde openingen met schroefdraad en lateraal druk uitoefenen op de analogen. After insertion of the analogs, these are put fixed by means of bolts, which are scorched in said threaded hole, and lateral pressure on the analogues. Om de analogen na gebruik te recuperen, volstaat het de schroefjes los te vijzen zodat de analogen los komen uit het gepersonaliseerde model. To recuperate the analogs after use, simply unscrew the screws so that the analogs get out of the personalized model.

Volgens een andere uitvoeringsvorm, wordt reeds bij het digitaal ontwerp van het gepersonaliseerd model rekening gehouden met de gewenste laterale verankering van de analogen. According to another embodiment, it is already in the digital design of the customized model takes into account the desired lateral anchoring of the analogs. In het digitaal ontwerp worden in dat geval, loodrecht op de openingen voor de analogen, holtes voorzien waarin, na productie, (goedkope) moertjes kunnen worden verkleefd, die opnieuw toelaten de analogen met boutjes lateraal te fixeren. In the digital design to be in that case, at right angles to the openings for the analogs, cavities provided in which, after production, (cheap) bolts can be adhered, which again make it possible to laterally fix the analogues with bolts. Volgens nog een andere uitvoeringsvorm, worden de replica's voorzien van een opening waarin, op een unieke manier, een pen past. According to yet another embodiment, the replicas are provided with an opening in which fits in a unique way, a pen. De pen past in holtes voorzien in het gepersonaliseerde model en fixeert het implantaat analoog op het ogenblik dat deze door de opening wordt geschoven in het implantaat analoog. The pin fits into cavities provided in the custom model and fixes the implant analogue at the time when it is pushed through the opening in the implant analog. Deze uitvoeringsvorm heeft het bijkomende voordeel dat het analoog ook vastgezet wordt op een vaste positie ten opzicht van de eigen langsas. This embodiment has the additional advantage that it is also fixedly put analog on a fixed position in respect to its own longitudinal axis. De analogen zijn bovendien op een eenvoudige manier te recupereren voor hergebruik. The analogues are also recovering in a simple manner for reuse.

Bij wijze van alternatief kunnen de openingen voor de replica's zelf voorzien zijn van een schroefdraad. By way of an alternative, the openings for the replicas themselves are provided with a screw thread. Dit vergt natuurlijk dat de replica ook een corresponderende schroefdraad heeft. This requires of course, that the replica also has a corresponding screw thread.

Korte bescrijving van de figuren BRIEF DESCRIPTIONOF of the Figures

Figuur 1 toont de implantaatplanning, het 3D model van het kaaksbot en het 3D model van de tandopstelling dat aan de binnenzijde perfect aansluit op het tandvlees van de patiënt. Figure 1 shows the implant planning, the 3D model of the kaaksbot and the 3D model of the tooth arrangement which connects perfectly to the inner side of the gingiva of the patient. Deze modellen zijn gecreëerd op basis van een CT opname van de patiënt die tijdens de opname de scan prothese in de mond had. These models are created from a CT image of the patient who had the scan prosthesis in the mouth while recording.

Figuur 2 illustreert het gepersonaliseerd model met openingen voor de implantaat analogen die in dit voorbeeld met behulp van een bout-moer systeem gefixeerd kunnen worden. Figure 2 illustrates the customized model with holes for the implant analogs that can be fixed in this embodiment by means of a bolt-and-nut system.

Figuur 3 toont de mal die aansluit op het digitaal model en waarmee het zacht weefsel kan geproduceerd worden. Figure 3 shows the mold which connects to the digital model and with which the soft tissue can be produced. Deze mal bevat eveneens de tandinformatie. This mold also contains the test information.

Figuur 4 toont het zacht weefsel met perforaties ter hoogte van de implantaten om bovenop het gerpersonaliseerd model aan te brengen. Figure 4 shows the soft tissue having perforations at the level of the implants in order to apply on top of the gerpersonaliseerd model.

Figuur 5 illustreert het vastschroeven van een implantaat analoog in het gepersonaliseerd model met behulp van bouten en moeren, waarbij vóór laatstgenoemde openingen voorzien zijn in het gepersonaliseerd model. Figure 5 illustrates the screwing of an implant analog in the customized model with the aid of bolts and nuts, which are provided before the last openings in the customized model.

Figuur 6 toont hoe het gepersoanliseerd model met behulp van de mal met tandinformatie in de articulator kan gepositioneerd worden. Figure 6 shows how the gepersoanliseerd model with the aid of the mold with dental information in the articulator may be positioned.

Figuur 7 toont de provisionele dentale restoratie gemaakt op basis van het gepersonaliseerd model met implantaat analogen en realistische zacht weefsel informatie. Figure 7 shows the provisional dental restoration made on the basis of the personalized model with implant analogues and realistic soft tissue information.

Beschrijving van de geprefereerde uitvoeringsvormen van de uitvinding Description of the preferred embodiments of the invention,

Volgens een geprefereerde uitvoering van de uitvinding, wordt met behulp van (CB)CT, informatie over de kaak van de patient verworven in grijswaarden. According to a preferred embodiment of the invention, with the aid of (CB) CT, information on the jaw of the patient acquired in grayscale. Op basis van deze informatie wordt een 3D model van het kaakbot gecreëerd. Based on this information creates a 3D model of the jawbone. Additioneel wordt via optisch scannen een hoge-resolutiebeeld van de intraorale geometrie van de tanden en het tandvlees gemaakt. Additionally, creates a high-resolution image of the intra-oral geometry of the teeth and the gums through optical scanning. Dit kan door rechtstreeks in de mond van de patiënt te scannen of door het opmeten (optisch of mbv microCT) van een afdruk of gipsmodel van de kaak. This can be done by scanning directly into the mouth of the patient, or by measuring (by means of optical or MicroCT) of a printing or plaster model of the jaw.

Deze nauwkeurige -oppervlakte-informatie van de tanden en het tandvlees wordt · -uitgelijnd tov het 3D model van het kaakbot. This accurate information -surface of the teeth and gums · -uitgelijnd compared to the 3D model of the jawbone. Hierdoor krijgt men een 3D digitaal model van de kaak met een realistische onderverdeling volgens de patiënt-specifieke anatomie: bot, zachte weefsels, tanden. This gives a 3D digital model of the jaw with a realistic breakdown of the patient-specific anatomy: bone, soft tissues, teeth.

Nadat aan de hand van de grijswaardeinformatie en boven genoemd digitaal model een planning is gemaakt van de te plaatsen dentale implantaten, worden overeenkomstig met de posities én inclinaties van de geplande implantaten, uitsparingen voorzien in het digitaal model, i Deze uitsparing hebben dimensies die afgestemd zijn op implantaat analogen corresponderend met de geplande implantaten. When, on the basis of the gray value information and the above-mentioned digital model, a planning is made of the placing dental implants, in accordance with the positions and inclinations of the planned implants, recesses provided in the digital model, i This recess having dimensions which are tailored by implant analogues corresponding to the planned implants.

Het bekomen digitaal model wordt verder digitaal aangepast door (i) het te voorzien van een vlakke kant, aan de niet-occlusale zijde van de kaak, (ii) loodrecht op de uitsparingen voor de implantaat analogen holtes te voorzien met dimensies corresponderend aan de buitendimensies van vooraf gekozen moertjes. The obtained digital model is further digitally adjusted by (i) to be provided with a flat side, on the non-occlusal side of the jaw, (ii) at right angles to the recesses of the implant analogues cavities to provide with dimensions corresponding to the outer dimensions of pre-selected nuts.

Alternatief, kan er ipv een vlakke kant gekozen worden voor het aanbrengen van retentieattributen aan de niet-occlusale zijde zodat na het fysiek vervaardigen van het model, het ingipsen in een articulator eenvoudig is uit te voeren. Alternatively, it can be chosen instead of a flat side for the application of retention attributes to the non-occlusal side so that, after the physical production of the model, it is easy ingipsen in an articulator to be carried out.

Nog volgens de geprefereerde uitvoering wordt, complementair aan het digitaal model op tand & tandvlees niveau, ter hoogte van de geplande implantaten waar het tandvlees is verwijderd en het onderliggende bot zichtbaar is gelaten, een mal ontworpen dat het oppervlak van het verwijderde tandvlees aflijnt en voor het overige aansluit op het digitaal model. Still according to the preferred embodiment, complementary to the digital model of tooth and gum level, at the level of the planned implants where the gum has been removed and the underlying bone is left visible, designed a mold such that the surface of the removed gums delineate the very edges and for the other connects to the digital model. Zowel de mal als het digitale model worden fysiek vervaardigd met behulp van Stereolithografie. Both the template and the digital model to be physically manufactured with the aid of stereolithography. Tussen de mal en het alsdus vervaardigde gepersonaliseerd model wordt een na uitharding samendrukbare materie bv. Silicon aangebracht. Between the mold and the thus appropriately manufactured customized model after curing is a compressible material, eg. Silicon provided. Dit vormt een realistich zacht weefsel duplicaat. This forms a realistich soft tissue duplicate.

Het zachte weefsel model wordt ter hoogte van de geplande implantaatposities voorzien van perforaties zodat de schouders van de implantaat analogen zichtbaar zijn. The soft tissue model is the height of the planned implant positions provided with perforations so that the shoulders of the implant analogs are visible. Nog worden moertjes verkleefd in de daarvoor voorziene holtes zodat de implantaat analogen lateraal vastgeklemd kunnen worden mbv boutjes die in de moeren worden gevezen; Still nuts are glued into the corresponding cavities so that the implant analogues can be clamped laterally by means of bolts which are screwed into the nuts; · - · -

Bijkomend kan de mal eveneens de informatie van de tanden en/of de diagnostische tandopstelling bevatten zodat deze kan gebruikt worden voor het positioneren van het gepersonaliseerd model in de articulator, al dan niet met behulp van een beetregistratie. In addition, the mold can also contain the information of the teeth and / or the diagnostic tooth arrangement so that it can be used for positioning of the customized model in the articulator, with or without the aid of a bite registration.

Claims (8)

1. Werkwijze voor het vervaardigen van een gepersonaliseerd dentaal model voor het ontwerpen van een provisionele dentale restoratie, uitgaande van 3D digitale informatie van het kaaksbot, het zachte weefsel en de tanden en/of de tandopstelling van de patiënt op basis waarvan dentale implantaten gepland worden, waarna daaruit het gepersonaliseerd dentaal model ontworpen wordt, gekenmerkt door een samengesteld kaaksmodel op tandvlees en tand (indien niet edentaat) niveau waarbij ter hoogte van de implantaten het botoppervlak zichtbaar gemaakt wordt en gekenmerkt door het voorzien van caviteiten met eenzelfde oriëntatie en positie als de geplande implantaten en met een vorm en diepte aangepast aan de implantaat analogen, en waarna dit digitaal gepersonaliseerd dentaal model fysisch vervaardigd wordt op basis van computergestuurde technieken. 1. A process for the manufacture of a custom made dental model for the design of a provisional dental restoration, on the basis of 3D digital information from the jaws, the soft tissue and teeth, and / or the tooth preparation of the patient on the basis of which dental implants to be planned , after which there the customized dental model is designed, characterized by a composite jaw model on the gum and tooth (if not edentulous) level which is the bone surface made visible at the height of the implants, and characterized by the provision of cavities with the same orientation and position as the planned implants and having a shape and depth adapted to the implant analogues, and then this digital customized dental model made physically on the basis of computer-aided techniques.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat een mal aansluitend op het gepersonaliseerd model en met zacht weefsel informatie rond de implantaten ontworpen wordt op basis van de 3D digitale informatie van de patiënt en waarna deze mal fysisch vervaardigd wordt ops basis van computergestuurde technieken. 2. A method according to claim 1, characterized in that a mold subsequent to the customized model and in soft tissue information around the implants designed on the basis of the 3D digital information of the patient and after which the mold is manufactured physically ops the basis of computer-controlled techniques.
3. Werkwijze volgens conclusies 1 en 2, daardoor gekenmerkt dat het gepersonaliseerd dentaal model en de mal over elkaar geplaatst worden en gebruikt worden voor het fysisch vervaardigen van het zachte weefsel model, gekenmerkt door perforaties ter hoogte van de implantaten en gekenmerkt door het feit dat dit zacht weefsel model eenvoudig.op het fysisch gepersonaliseerd model geplaatst of ervan verwijderd kan worden. 3. A process as claimed in claims 1 and 2, characterized in that the personalized dental model, and the mold are placed over one another and are used for the physical production of the soft-tissue model, characterized by perforations at the height of the implants, and characterized by the fact that this soft-tissue model eenvoudig.op placed physically customized model, or it can be removed.
4. Werkwijze volgens conlcusie 2, daardoor gekenmerkt dat de mal naast de zacht weefsel informatie ook de tandopstelling bevat, waarna met behulp van deze mal het gepersonaliseerd model gepositioneerd kan worden in de articulator. 4. A method as claimed in conlcusie 2, characterized in that the mold contains, in addition to the soft tissue information, as well, the tooth arrangement, and can be positioned with the aid of this mold personalized model in the articulator.
5. Werkwijze volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat het gepersonaliseerd model attributen bevat voor het omkeerbaar vastzetten van de implantaat analogen in het gepersonaliseerd model zodat deze later herbruikt kunnen worden. 5. A method according to claim 1, characterized in that it contains personalized model attributes for the reversible fixation of the implant analogues in the model customized so that it can be reused later.
6. Werkwijze volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat de caviteiten een uitvloeikanaal bevatten in het geval het gepersonaliseerd model met Stereolithografie vervaardigd wordt. 6. A method according to claim 1, characterized in that the cavities contain a uitvloeikanaal in the event that the customized model is manufactured with Stereolithography.
7. Werkwijze volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat de caviteiten een inspectiekanaal bevatten dat toelaat om te controleren of de implantaat analogen op de gewenste hoogte in de voorziene caviteiten geplaatst zijn. 7. A method according to claim 1, characterized in that the cavities contain an inspection channel that allows to check that the implant analogs to the desired height are disposed in the provided cavities.
8. Werkwijze volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat de caviteiten geen axi-symmetrische vorm hebben zodat de rotatie van de implantaat analogen rond hun longitudinale as vastligt conform de planning van de bijhorende implantaten. 8. A method according to claim 1, characterized in that the cavities do not have axi-symmetrical shape so that the rotation of the implant analogues around their longitudinal axis is fixed in accordance with the planning of the associated implants.
BE201000720A 2010-12-03 2010-12-03 Model for designing a dental structure. BE1019691A3 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE201000720A BE1019691A3 (en) 2010-12-03 2010-12-03 Model for designing a dental structure.
BE201000720 2010-12-03

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE201000720A BE1019691A3 (en) 2010-12-03 2010-12-03 Model for designing a dental structure.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1019691A3 true BE1019691A3 (en) 2012-10-02

Family

ID=44167965

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE201000720A BE1019691A3 (en) 2010-12-03 2010-12-03 Model for designing a dental structure.

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE1019691A3 (en)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020102517A1 (en) * 1997-02-26 2002-08-01 Michel Poirier Manufacturing a dental implant drill guide and a dental implant superstructure
US20080085489A1 (en) * 2006-10-07 2008-04-10 Dental Implant Technologies, Inc. Surgical guides and methods for positioning artificial teeth and dental implants
US20090295795A1 (en) * 2002-01-16 2009-12-03 Andrei Feldman Oral Implant Template

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020102517A1 (en) * 1997-02-26 2002-08-01 Michel Poirier Manufacturing a dental implant drill guide and a dental implant superstructure
US20090295795A1 (en) * 2002-01-16 2009-12-03 Andrei Feldman Oral Implant Template
US20080085489A1 (en) * 2006-10-07 2008-04-10 Dental Implant Technologies, Inc. Surgical guides and methods for positioning artificial teeth and dental implants

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Vigolo et al. Evaluation of the accuracy of three techniques used for multiple implant abutment impressions
US7220124B2 (en) Method for preparing a physical plaster model
US7661956B2 (en) Methods for manufacturing dental implant components
Ozan et al. Clinical accuracy of 3 different types of computed tomography-derived stereolithographic surgical guides in implant placement
Ersoy et al. Reliability of implant placement with stereolithographic surgical guides generated from computed tomography: clinical data from 94 implants
US20110008751A1 (en) Method and system for dental planning and production
US5556278A (en) Method for making and using a template for a dental implant osteotomy and components relating thereto
US8257083B2 (en) Methods for placing an implant analog in a physical model of the patient's mouth
US20060019219A1 (en) Method to determine position and orientation of the axis of a dental implant disposed directly in the mouth of the patient as well as a mounting piece
Bidra et al. Computer-aided technology for fabricating complete dentures: systematic review of historical background, current status, and future perspectives
US20110183289A1 (en) Method For Manufacting Dental Implant Components
US20090220134A1 (en) Method of merging anatomical data and surface data of a patient's dentition
US20110129792A1 (en) Method of creating an accurate bone and soft-tissue digital dental model
US20120088208A1 (en) Method for Defining a Dental Framework Design Volume
US20100124731A1 (en) Dental device and method for linking physical and digital data for diagnostic, treatment planning, patient education, communication, manufacturing, and data transfer purposes
Flügge et al. Three-dimensional plotting and printing of an implant drilling guide: simplifying guided implant surgery
Cho et al. Comparison of accuracy and reproducibility of casts made by digital and conventional methods
US20110245951A1 (en) Assisted dental implant treatment and replication system
US20100183998A1 (en) Dental prosthesis system
US20090325127A1 (en) Method and device for producing tooth prosthesis parts
WO2006082198A1 (en) Method for producing a dental prosthesis and a device for carrying out said method
US20100255445A1 (en) Assisted dental implant treatment
Chee et al. Impression techniques for implant dentistry
US20100151417A1 (en) Method and system for dental planning
US20080227056A1 (en) Stent for implant guide and prosthetics