BE1019068A5 - SCREEN CONSTRUCTION WITH IMPROVED WATER DRAIN. - Google Patents

SCREEN CONSTRUCTION WITH IMPROVED WATER DRAIN. Download PDF

Info

Publication number
BE1019068A5
BE1019068A5 BE200900763A BE200900763A BE1019068A5 BE 1019068 A5 BE1019068 A5 BE 1019068A5 BE 200900763 A BE200900763 A BE 200900763A BE 200900763 A BE200900763 A BE 200900763A BE 1019068 A5 BE1019068 A5 BE 1019068A5
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
screen
water
guides
construction
precipitation
Prior art date
Application number
BE200900763A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Bart Pieter Jules Abeel
Pieter Leopold Andre Brabant
Thierry Luc Veys
Stijn Colpaert
Michael Tokmaji
Original Assignee
Kestelyn Nv
Renson Paul
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kestelyn Nv, Renson Paul filed Critical Kestelyn Nv
Priority to BE200900763 priority Critical
Priority to BE200900763A priority patent/BE1019068A5/en
Application granted granted Critical
Publication of BE1019068A5 publication Critical patent/BE1019068A5/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F10/00Sunshades, e.g. Florentine blinds or jalousies; Outside screens; Awnings or baldachins
  • E04F10/02Sunshades, e.g. Florentine blinds or jalousies; Outside screens; Awnings or baldachins of flexible canopy materials, e.g. canvas ; Baldachins
  • E04F10/06Sunshades, e.g. Florentine blinds or jalousies; Outside screens; Awnings or baldachins of flexible canopy materials, e.g. canvas ; Baldachins comprising a roller-blind with means for holding the end away from a building
  • E04F10/0607Sunshades, e.g. Florentine blinds or jalousies; Outside screens; Awnings or baldachins of flexible canopy materials, e.g. canvas ; Baldachins comprising a roller-blind with means for holding the end away from a building with guiding-sections for supporting the movable end of the blind
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F10/00Sunshades, e.g. Florentine blinds or jalousies; Outside screens; Awnings or baldachins
  • E04F10/02Sunshades, e.g. Florentine blinds or jalousies; Outside screens; Awnings or baldachins of flexible canopy materials, e.g. canvas ; Baldachins
  • E04F10/06Sunshades, e.g. Florentine blinds or jalousies; Outside screens; Awnings or baldachins of flexible canopy materials, e.g. canvas ; Baldachins comprising a roller-blind with means for holding the end away from a building
  • E04F10/0692Front bars
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F10/00Sunshades, e.g. Florentine blinds or jalousies; Outside screens; Awnings or baldachins
  • E04F10/02Sunshades, e.g. Florentine blinds or jalousies; Outside screens; Awnings or baldachins of flexible canopy materials, e.g. canvas ; Baldachins
  • E04F10/06Sunshades, e.g. Florentine blinds or jalousies; Outside screens; Awnings or baldachins of flexible canopy materials, e.g. canvas ; Baldachins comprising a roller-blind with means for holding the end away from a building
  • E04F10/0666Accessories
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F10/00Sunshades, e.g. Florentine blinds or jalousies; Outside screens; Awnings or baldachins
  • E04F10/02Sunshades, e.g. Florentine blinds or jalousies; Outside screens; Awnings or baldachins of flexible canopy materials, e.g. canvas ; Baldachins
  • E04F10/06Sunshades, e.g. Florentine blinds or jalousies; Outside screens; Awnings or baldachins of flexible canopy materials, e.g. canvas ; Baldachins comprising a roller-blind with means for holding the end away from a building
  • E04F10/0666Accessories
  • E04F10/0681Support posts for the movable end of the blind

Abstract

Deze uitvinding betreft een schermconstructie (1) omvattende een dakconstructie (2), een draagconstructie (3) voor deze dakconstructie (2), en minstens één op een schermrol op- en afrolbaar scherm (4) dat een zich nagenoeg horizontaal uitstrekkende onderlat (5) omvat, waarbij de dakconstructie (2) minstens twee zijleiders (6) omvat waarin de uiteinden van de onderlat (5) geleidbaar zijn, en waarbij de onderlat (5) een watergeleidingskanaal (7) omvat waarin neerslagwater kan afgevoerd worden in de richting van de zijgeleiders (6). Doordat bij neerslag, het neerslagwater wordt afgevoerd via het watergeleidingskanaal (7) en de zijgeleiders (6) heeft een dergelijke schermconstructie (1) het grote voordeel dat neerslagwater efficiënt en makkelijk kan afgevoerd worden, ongeacht de positie van het scherm.The present invention relates to a screen construction (1) comprising a roof construction (2), a supporting construction (3) for this roof construction (2), and at least one screen (4) which can be rolled up and down on a screen roller and which has a substantially horizontally extending bottom rail (5). ), wherein the roof construction (2) comprises at least two side channels (6) in which the ends of the bottom lath (5) can be guided, and wherein the bottom lath (5) comprises a water guiding channel (7) in which precipitation water can be discharged in the direction of the side guides (6). Because in the event of precipitation, the precipitation water is discharged via the water guide channel (7) and the side guides (6), such a screen construction (1) has the great advantage that precipitation water can be discharged efficiently and easily, regardless of the position of the screen.

Description

SCHERMCONSTRUCTIE MET VERBETERDE WATERAFVOERSCREEN CONSTRUCTION WITH IMPROVED WATER DRAIN
Deze uitvinding betreft een schermconstructie omvattende een dakconstructie, een draagconstructie voor deze dakconstructie, en minstens één op een schermrol op- en afrolbaar scherm dat een zich nagenoeg horizontaal uitstrekkende onderlat omvat, waarbij de dakconstructie minstens twee zijgeleiders omvat waarin de uiteinden van de onderlat geleidbaar zijn.This invention relates to a screen construction comprising a roof construction, a support construction for this roof construction, and at least one screen that can be rolled up and unrolled on a screen roll, which comprises a bottom bar extending substantially horizontally, wherein the roof construction comprises at least two side guides in which the ends of the bottom bar can be guided .
Om nog meer te kunnen genieten van een terras zijn schermconstructies, zoals bijvoorbeeld luifels, pergola’s, terrasoverkappingen, en dergelijke de ideale oplossing. Om de gebruiker ervan te beschermen tegen felle zon, neerslag (regen, sneeuw, ...) omvatten de gekende schermconstructies een op- en affolbaar scherm dat in functie van de weersomstandigheden niet, deels of volledig afgerold kan worden.To be able to enjoy a terrace even more, screen constructions, such as awnings, pergolas, patio roofs, etc. are the ideal solution. In order to protect the user against bright sun, precipitation (rain, snow, ...), the known screen constructions comprise an inflable screen that can not, partially or completely, be rolled out depending on the weather conditions.
Bij dergelijke schermconstructies is een goede afwatering belangrijk zodat neerslagwater (of eventueel smeltwater) dat terechtkomt op het scherm op een snelle manier kan afgevoerd worden. Uit de Europese octrooipublicatie EP 2 011 932 is het bekend om de onderlat te voorzien van een verzamelkanaal waarin het neerslagwater terechtkomt dat valt op het scherm. Om het water uit het verzamelkanaal af te voeren is deze onderlat verder voorzien van minstens één waterspuwer die het verzamelde water laat uitstromen in de richting van openingen voorzien in de kolommen die deel uitmaken van de draagconstructie.With such screen constructions, good drainage is important so that precipitation water (or possibly melting water) that ends up on the screen can be drained quickly. From European patent publication EP 2 011 932, it is known to provide the bottom lath with a collection channel into which the precipitation water ends up falling on the screen. To discharge the water from the collection channel, this bottom lath is further provided with at least one water spout that allows the collected water to flow out in the direction of openings provided in the columns that form part of the support structure.
De in EP 2 011 932 beschreven inrichting heeft echter het nadeel dat de waterspuwers voorzien op de onderlat enkel aansluiten op de openingen voorzien in de kolommen wanneer het scherm volledig is afgerold. Wanneer het scherm enkel deels is afgerold zal - bij neerslag - het in het verzamelkanaal verzamelde water dus minstens gedeeltelijk op het terras terechtkomen doordat in dit geval de waterspuwers niet aansluiten op de genoemde openingen en bijgevolg het neerslagwater als het ware op het terras zullen “spuwen”.The device described in EP 2 011 932, however, has the disadvantage that the gargoyles provided on the bottom lath only connect to the openings provided in the columns when the screen is completely unrolled. If the screen is only partially unrolled - in case of precipitation - the water collected in the collection channel will therefore at least partly end up on the terrace because in this case the gargoyles will not connect to the aforementioned openings and consequently the precipitation water will “spit out” on the terrace "
Ook in de in de internationale octrooiaanvraag WO02092938 beschreven schermconstructie zal bij regenval in combinatie met windvlagen (of windstoten) grotere hoeveelheden water via de zijranden van het scherm verdwijnen in de richting van de te beschermen ruimte onder de schermconstructie, dit ondanks de aanwezigheid van een waterafvoerkanaal ter hoogte van de zijgeleiders. Voomoemde zal zich voordoen omdat de randen van het scherm in de internationale octrooiaanvraag WO02092938 vrij hangend zijn, ook in geval het scherm volledig afgerold is, zullen bij regenval en wind deze randen flapperen en zullen de randen van het scherm bij momenten onder het waterafVoerkanaal terechtkomen. De randen bevinden zich op deze momenten op hun laagste positie waardoor het neerslagwater deze weg zal volgen en zo in de te beschermen ruimte onder de schermconstructie terecht komt.Also in the screen construction described in the international patent application WO02092938, in case of rainfall in combination with gusts of wind (or gusts of wind), larger amounts of water will disappear via the side edges of the screen in the direction of the space to be protected under the screen construction, this despite the presence of a water drainage channel at the height of the side guides. The aforementioned will occur because the edges of the screen are freely suspended in the international patent application WO02092938, even if the screen is completely unrolled, these edges will flap in case of rainfall and wind and the edges of the screen will end up under moments under the water drain. The edges are at their lowest position at these moments, as a result of which the precipitation water will follow this path and thus end up in the space to be protected under the screen construction.
Deze uitvinding heeft nu tot doel een schermconstructie te verschaffen die het mogelijk maakt het neerslagwater dat op het scherm terechtkomt op een efficiënte en snelle manier af te voeren, ongeacht de positie van het scherm.It is an object of the present invention to provide a screen construction which makes it possible to discharge the precipitation water which ends up on the screen in an efficient and rapid manner, regardless of the position of the screen.
Het doel van de uitvinding wordt bereikt door te voorzien in een schermconstructie omvattende een dakconstructie, een draagconstructie voor deze dakconstructie, en minstens één op een schermrol op- en afrolbaar scherm dat een zich nagenoeg horizontaal uitstrekkende onderlat omvat, waarbij de dakconstructie minstens twee zijgeleiders omvat waarin de uiteinden van de onderlat geleidbaar zijn, waarbij de genoemde zijgeleiders één of meerdere schermgeleiders omvatten voor het geleiden van de laterale zijden van het scherm tijdens de op- en afrolbeweging ervan en waarbij aan of deeluitmakend van de onderlat een watergeleidingskanaal is bevestigd waarin neerslagwater kan afgevoerd worden in de richting van minstens één van de genoemde zijgeleiders. Om een snelle afVoer te hebben in de richting van de zijgeleiders heeft het genoemde watergeleidingskanaal in een voorkeursuitvoering een aflopend verloop in de richting van minstens één van de zijgeleiders, zodat het neerslagwater als het ware gedwongen wordt in de richting van minstens één van de zijgeleiders.The object of the invention is achieved by providing a screen construction comprising a roof construction, a bearing construction for this roof construction, and at least one screen that can be rolled up and unrolled on a screen roll, which comprises a bottom bar extending substantially horizontally, the roof construction comprising at least two side guides wherein the ends of the bottom lath are conductive, said side guides comprising one or more screen guides for guiding the lateral sides of the screen during its rolling up and unrolling movement and wherein a water conducting channel is attached to or forming part of the bottom lath into which precipitation water can be discharged in the direction of at least one of the said side guides. In order to have a rapid discharge in the direction of the side guides, the said water guide channel in a preferred embodiment has a descending course in the direction of at least one of the side guides, so that the precipitation water is forced, as it were, in the direction of at least one of the side guides.
Doordat bij neerslag, het neerslagwater wordt afgevoerd via het watergeleidingskanaal en de zijgeleiders heeft dergelijke schermconstructie het grote voordeel dat neerslagwater efficiënt en makkelijk kan afgevoerd worden, ongeacht de positie van het scherm.Because in the case of precipitation, the precipitation water is discharged via the water guide channel and the side guides, such a screen construction has the great advantage that precipitation water can be discharged efficiently and easily, regardless of the position of the screen.
In een voorkeurdragende uitvoering van de schermconstructie volgens de uitvinding omvat minstens één van de zijgeleiders een watergeleidingsprofiel voorzien voor het verzamelen en geleiden van neerslagwater afkomstig van het watergeleidingskanaal in de richting van de draagconstructie.In a preferred embodiment of the screen construction according to the invention, at least one of the side guides comprises a water guide profile provided for collecting and guiding precipitation water originating from the water guide channel in the direction of the support structure.
Volgens een meer voorkeurdragende uitvoeringsvorm van de schermconstructie overeenkomstig de uitvinding omvat de draagconstructie zich hoofdzakelijk verticaal uitstrekkende kolommen, die minstens voorzien zijn voor het afvoeren van neerslagwater afkomstig van de zijgeleiders in de richting van het grondoppervlak.According to a more preferred embodiment of the screen construction according to the invention, the support structure comprises columns which extend substantially vertically, which are at least provided for discharging precipitation water from the side guides in the direction of the ground surface.
In een bijzondere uitvoeringsvorm van de schermconstructie volgens de uitvinding omvat de dakconstructie een zich nagenoeg horizontaal uitstrekkende voorbalk waarin of waaraan een gootprofiel voorzien is dat geschikt is voor het verzamelen en geleiden van neerslagwater afkomstig van minstens één zijgeleider in de richting van minstens één van de zich hoofdzakelijk verticaal uitstrekkende kolommen. In een alternatieve uitvoeringsvorm bevindt het genoemde gootprofiel zich aan een zich nagenoeg horizontaal uitstrekkende voorbalk. In het laatste geval kan het gootprofiel d.m.v. bevestigingsmiddelen, bijv. één of meerdere schroefverbindingen of boutverbindingen, op de genoemde voorbalk bevestigd zitten.In a special embodiment of the screen construction according to the invention, the roof construction comprises a substantially horizontally extending front beam in which or on which a gutter profile is provided that is suitable for collecting and guiding precipitation water originating from at least one side conductor in the direction of at least one of the mainly vertically extending columns. In an alternative embodiment, the said trough profile is located on a front beam that extends substantially horizontally. In the latter case, the gutter profile can be d.m.v. fasteners, for example one or more screw connections or bolt connections, are mounted on said front beam.
In een meer bijzondere uitvoeringsvorm van de schermconstructie volgens de uitvinding omvat minstens één van de genoemde kolommen een afvoerbuis voorzien - voor het afvoeren van neerslagwater afkomstig van de zijgeleiders en/of het gootprofiel in de richting van het grondoppervlak. De genoemde afvoerbuis strekt zich bij voorkeur eveneens verticaal uit en heeft een diameter gelegen tussen 50 en 120 mm.In a more special embodiment of the screen construction according to the invention, at least one of the said columns comprises a drain pipe provided - for discharging precipitation water originating from the side guides and / or the gutter profile in the direction of the ground surface. Said discharge pipe preferably also extends vertically and has a diameter between 50 and 120 mm.
Om verstoppingen te voorkomen omvat in een bijzonder voordelige uitvoering van de schermconstructie volgens de uitvinding, de onderlat een geperforeerd profiel dat voorzien is om bladeren of ander materiaal uit het neerslagwater te filteren. Het genoemde profiel is bij voorkeur voorzien aan de bovenzijde van het watergeleidingskanaal van de onderlat.In order to prevent blockages, in a particularly advantageous embodiment of the screen construction according to the invention, the bottom lath comprises a perforated profile which is provided for filtering leaves or other material from the precipitation water. Said profile is preferably provided on the top side of the water guide channel of the bottom lath.
Om de laterale zijde van het scherm tijdens de op- en afrolbeweging ervan te geleiden in schermgeleiders, vertonen de laterale zijden van het scherm die in deze schermgeleiders worden geleid, bij voorkeur een verdikking, waarbij elk van deze verdikkingen in een respectievelijk geleidingsprofiel is aangebracht om het scherm in de schermgeleiders vast te houden en te geleiden. Deze verdikkingen dragen in grote mate bij tot een goede en gecontroleerde afvoer van het neerslagwater. Deze zorgen er namelijk voor dat de zijden van het scherm minstens in het vlak van het scherm gehouden worden of zelf iets hoger komen dan het vlak van het scherm t.g.v. het eigengewicht van het scherm. Het voordeel hiervan is dat het neerslagwater in hoofdzaak zal afgevoerd worden naar de onderlat. De schermconstructie omvat in een bijzonder voordelige uitvoeringsvorm aan de laterale zijden van het scherm, verdikkingen voorzien om het neerslagwater aan de laterale zijden van het scherm af te voeren in de richting van de onderlat.In order to guide the lateral side of the screen into screen guides during its rolling up and down movement, the lateral sides of the screen guided in these screen guides preferably have a thickening, each of these thickenings being arranged in a respective guide profile to hold and guide the screen in the screen guides. These thickenings contribute greatly to a good and controlled drainage of the precipitation water. This is because these ensure that the sides of the screen are kept at least in the plane of the screen or that they themselves are slightly higher than the plane of the screen due to the own weight of the screen. The advantage of this is that the precipitation water will mainly be discharged to the bottom bar. In a particularly advantageous embodiment on the lateral sides of the screen, the screen construction comprises thickenings provided for discharging the precipitation water on the lateral sides of the screen in the direction of the bottom lath.
Een dergelijk geleidingsprofiel waarin een dergelijke verdikking is aangebracht, kan dan bijvoorbeeld met speling in de schermgeleiders aangebracht zijn. Speling dient hierbij bij voorkeur voorzien te worden in het vlak van het scherm. Wanneer krachten op het scherm inwerken, zoals bijvoorbeeld bij windstoten, of wanneer regen op het scherm invalt, enz. kan dit scherm dan dankzij de genoemde speling enigszins uitwijken, zonder dat de verdikkingen uit de geleidingsprofielen loskomen en zonder dat het scherm beschadigd geraakt. De geleidingsprofielen kunnen hierbij ook met behulp van verend materiaal weg van het scherm in de schermgeleiders gedrukt worden, zodat het scherm in een richting dwars op zijn op - en afrolrichting onder een verende voorspanning komt te staan.Such a guiding profile in which such a thickening is arranged can then, for example, be arranged with play in the screen guides. Clearance should here preferably be provided in the plane of the screen. When forces act on the screen, such as, for example, in gusts of wind, or when rain falls on the screen, etc., this screen can then deviate somewhat thanks to the above-mentioned play, without the thickenings coming out of the guide profiles and without damaging the screen. The guide profiles can also be pushed away from the screen into the screen guides with the aid of resilient material, so that the screen comes under a spring bias in a direction transverse to its up and down direction.
De genoemde verdikkingen dienen voldoende flexibel te zijn om vlot mee met het scherm op en af de schermrol te kunnen rollen. Deze verdikkingen kunnen hiertoe bijvoorbeeld uitgevoerd zijn als halve ritssluitingen. Een dergelijke halve ritssluiting kan eenvoudig als geheel aan een laterale zijde van het scherm bevestigd worden, door deze hier bijvoorbeeld aan te naaien of te smelten of te lassen, waarbij deze zich over de volledige lengterichting van het scherm kan uitstrekken.The said thickenings must be sufficiently flexible to be able to roll smoothly with the screen on and off the screen roll. For this purpose, these thickenings can for instance be designed as half-zippers. Such a half zipper can easily be attached as a whole to a lateral side of the screen, for example by sewing or melting or welding it here, whereby it can extend over the full length direction of the screen.
Deze uitvinding wordt nu nader toegelicht aan de hand van de hierna volgende gedetailleerde beschrijving van een voorkeurdragende uitvoeringsvorm van een schermconstructie volgens deze uitvinding. De bedoeling van deze beschrijving is uitsluitend verduidelijkende voorbeelden te geven en om verdere voordelen en bijzonderheden van deze schermconstructie aan te duiden, en kan dus niet geïnterpreteerd worden als een beperking van het toepassingsgebied van de uitvinding of van de in de conclusies opgeëiste octrooirechten.This invention will now be further elucidated with reference to the following detailed description of a preferred embodiment of a screen construction according to the present invention. The purpose of this description is only to provide clarifying examples and to indicate further advantages and details of this screen construction, and thus cannot be interpreted as limiting the scope of the invention or the patent rights claimed in the claims.
In deze gedetailleerde beschrijving wordt door middel van referentiecijfers verwezen naar de hierbij gevoegde tekeningen, waarbij: figuur 1: een perspectiefvoorstelling is van een schermconstructie overeenkomstig deze uitvinding; figuur 2: een dwarsdoorsnede is van de onderlat met het watergeleidingskanaal; figuur 3: een dwarsdoorsnede is van een zijgeleider; figuur 4: een perspectiefaanzicht is van de in figuur 2 afgebeelde onderlat; figuur 5: een perspectiefaanzicht is van de af voer van het neerslagwater van het watergeleidingskanaal, via de loopwagen, in de richting van de zijgeleider.In this detailed description reference is made to the accompanying drawings by reference numerals, wherein: figure 1 is a perspective view of a screen construction according to the present invention; Figure 2 is a cross-sectional view of the bottom lath with the water guide channel; Figure 3 is a cross-sectional view of a side guide; Figure 4 is a perspective view of the bottom lath shown in Figure 2; Figure 5: is a perspective view of the drainage of drainage water from the water guide channel, via the carriage, in the direction of the side guide.
De scherm constructie (1) volgens de uitvinding en zoals afgebeeld op figuur 1, omvat een schuin opgestelde dakconstructie (2) en een draagconstructie (3) (steunconstructie) voor deze dakconstructie (2). Om de dakconstructie (2) minstens gedeeltelijk te kunnen afschermen, omvat de schermconstructie (1) verder minstens één op een schermrol op- en affolbaar scherm (4). De schermrol waarop dit scherm (4) wordt op- en afgerold werd in de figuren niet afgebeeld. Dit gedeelte van de schermconstructie is reeds algemeen gekend uit de stand van de techniek.The screen structure (1) according to the invention and as shown in Figure 1 comprises a sloping roof structure (2) and a support structure (3) (support structure) for this roof structure (2). In order to be able to at least partially screen the roof structure (2), the screen structure (1) further comprises at least one screen (4) that can be rolled up and stole on a screen roll. The screen roll on which this screen (4) is rolled up and down is not shown in the figures. This part of the screen construction is already generally known from the prior art.
Het scherm (4) is aan een zijde tegenovergesteld aan de zijde waar dit scherm (4) wordt op- en afgerold voorzien van een zich nagenoeg horizontaal uitstrekkende onderlat (5). Verder omvat de afgebeelde dakconstructie (2) minstens twee zij geleiders (6) waarin de laterale zijden van het scherm (4) en de uiteinden van de onderlat (5) worden geleid tijdens de op- en affolbeweging van het scherm (4). Hiertoe omvat de onderlat (5) aan elk uiteinde een eindstuk, ook wel loopwagen (18) genoemd, met één of meerdere loopwielen (16), die verrolbaar in één of meerdere latgeleiders (15) zijn aangebracht om op die manier de onderlat (5) in de latgeleiders (15) vast te houden en te geleiden tijdens de op- en afrolbeweging van het scherm (4) . Omwille van de stevigheid maken de zij geleiders (6) deel uit van een hellend dakconstructie element (17). De dakconstructie (2) van de in figuur 1 afgebeelde schermconstructie (1), omvat drie schuin opgestelde dakconstructie elementen (17) waartussen twee schermen (4) op- en afgerold kunnen worden en een zich nagenoeg horizontaal uitstrekkende voorbalk (11).The screen (4) is on one side opposite to the side where this screen (4) is rolled up and down with a substantially horizontal bottom rail (5). Furthermore, the roof structure (2) shown comprises at least two side guides (6) in which the lateral sides of the screen (4) and the ends of the bottom lath (5) are guided during the up and down movement of the screen (4). To this end, the bottom lath (5) comprises at each end an end piece, also referred to as a carriage (18), with one or more running wheels (16), which are arranged such that the bottom lath (5) can be rolled in one or more slat guides (15). ) to hold and guide in the slat guides (15) during the up and down movement of the screen (4). For the sake of rigidity, the side guides (6) form part of a sloping roof construction element (17). The roof construction (2) of the screen construction (1) shown in Figure 1 comprises three obliquely arranged roof construction elements (17) between which two screens (4) can be rolled up and unrolled and a front beam (11) extending substantially horizontally.
Om nu het neerslagwater dat op het scherm (4) terechtkomt op een efficiënte en snelle manier af te voeren, ongeacht de positie van het scherm (4) omvat de onderlat (5) , zoals blijkt uit figuren 2 en 4, een watergeleidingskanaal (7) waarin neerslagwater kan afgevoerd worden in de richting van de zijgeleiders (6). Om het water afkomstig van het genoemde watergeleidingskanaal (7) verder af te voeren omvatten de zijgeleiders zoals blijkt uit figuur 3, een watergeleidingsprofiel (8) dat voorzien is voor het verzamelen en geleiden van het neerslagwater in de richting van de draagconstructie (3). Om te vermijden dat het neerslagwater buiten het watergeieidingsprofiel (8) zou afdruppen, omvat de loopwagen (18) een uitstekend deel (19), ook wel drupneus (19) genoemd. Deze drupneus (19) zorgt ervoor (zie figuur 5) dat het neerslagwater in het watergeleidingsprofiel (8) afdrupt of afloopt en niet door de adhesiekracht zou kunnen afdruppen buiten het watergeleidingsprofiel (8).In order to now efficiently and quickly discharge the precipitation water that ends up on the screen (4), irrespective of the position of the screen (4), the bottom lath (5) comprises, as can be seen from figures 2 and 4, a water guide channel (7) ) in which precipitation water can be discharged in the direction of the side guides (6). In order to further drain the water from said water guide channel (7), the side guides, as can be seen from Figure 3, comprise a water guide profile (8) which is provided for collecting and guiding the precipitation water in the direction of the supporting structure (3). In order to prevent the precipitation water from dripping outside the water guide profile (8), the carriage (18) comprises a protruding part (19), also called drip nose (19). This drip nose (19) ensures (see figure 5) that the precipitation water in the water conductivity profile (8) drips or drains and could not drip outside the water conductivity profile (8) due to the adhesion force.
In figuur 3 wordt telkens één van de buitenste hellende dakconstructie elementen (17) van de dakconstructie (2) afgebeeld. Het afgebeelde hellend dakconstructie element (17) omvat een zijgeleider (6) die op zijn beurt naast een schermgeleider (14) en een latgeleider (15), tevens een watergeleidingsprofiel (8) omvat.Figure 3 shows one of the outer sloping roof construction elements (17) of the roof construction (2). The depicted sloping roof construction element (17) comprises a side guide (6) which, in addition to a screen guide (14) and a slat guide (15), also comprises a water guide profile (8).
Om het neerslagwater afkomstig van de zijgeleiders (6) verder af te voeren in de richting van het grondoppervlak, omvat de draagconstructie (3) zich hoofdzakelijk verticaal uitstrekkende kolommen (9), waarbij in of aan minstens één van de genoemde kolommen (9) een afVoerbuis voorzien is voor het afVoeren van neerslagwater afkomstig van deze zijgeleiders (6). Het neerslagwater afkomstig van de zijgeleiders (6) kan ofwel eerst in een gootprofiel lopen en vervolgens in de genoemde afVoerbuis of loopt in een alternatieve uitvoeringsvorm rechtstreeks in deze afVoerbuis. De keuze om één of meerdere kolommen (9) te voorzien van een afVoerbuis wordt hoofdzakelijk bepaald in functie van de scherm (dak)oppervlakte. Bij een schermoppervlakte kleiner dan 20 m2 zal geopteerd worden om maar in één kolom (9) een afVoerbuis te plaatsen, terwijl bij grotere schermoppervlakten (> 20 m2) gekozen zal worden om in elke kolom (9) een afVoerbuis te voorzien.In order to further drain the precipitation water from the side guides (6) in the direction of the ground surface, the supporting structure (3) comprises columns (9) which extend substantially vertically, wherein in or on at least one of said columns (9) a drain pipe is provided for draining precipitation water from these side guides (6). The precipitation water from the side guides (6) can either first run into a gutter profile and then into the said drain pipe or, in an alternative embodiment, run directly into this drain pipe. The choice to provide one or more columns (9) with a drain pipe is mainly determined in function of the screen (roof) surface. With a screen surface area smaller than 20 m2, it will be decided to place a drain pipe only in one column (9), while with larger screen surfaces (> 20 m2) it will be decided to provide a drain pipe in each column (9).
De dakconstructie (2) van de schermconstructie (1) overeenkomstig deze uitvinding omvat verder een zich nagenoeg horizontaal uitstrekkende voorbalk (11), waarin of waaraan een gootprofiel (12) voorzien is dat geschikt is voor het verzamelen en geleiden van neerslagwater in de richting van de zich hoofdzakelijk verticaal uitstrekkende kolommen (9). Dit gootprofiel (12) is van belang om bij grotere schermconstructies (1), die zoals de in figuur 1 afgebeelde schermconstructie meer dan twee zijgeleiders (6) omvatten, een vlotte waterafvoer te verzekeren. Via dit gootprofiel (12) wordt namelijk het neerslagwater dat via het watergeleidingskanaal (7) terechtkomt in de tussenliggende zijgeleiders (6), afgevoerd in de richting van de kolommen (9).The roof structure (2) of the screen structure (1) according to the present invention further comprises a substantially horizontal front beam (11), in which or on which a gutter profile (12) is provided which is suitable for collecting and guiding precipitation water in the direction of the columns extending substantially vertically (9). This gutter profile (12) is important to ensure a smooth water drainage with larger screen constructions (1) which, like the screen construction shown in Figure 1, comprise more than two side guides (6). Namely, via this gutter profile (12), the precipitation water that ends up via the water guide channel (7) in the intermediate side guides (6) is discharged in the direction of the columns (9).
Rekening houdende met het bovenstaande en verwijzend naar de schermconstructie (1) afgebeeld op figuur 1, zal het neerslagwater dat op het scherm (4) terechtkomt als volgt afgevoerd worden: door de helling van het scherm, zal het neerslagwater in de richting van de onderlat (5) lopen waar het zoals voorgesteld op figuur 2, in het watergeleidingskanaal (7) zal stromen. Om een goede afvoer van het neerslagwater komende van het scherm (4) naar het watergeleidingskanaal (7) te garanderen, is het overgangsvlak (aangeduid met referentiecijfer 20) van het scherm (4) in de onderlat (5) naar het watergeleidingskanaal (7) bij voorkeur een schuin aflopend vlak in de richting van het watergeleidingskanaal (7).Taking into account the above and referring to the screen structure (1) shown in Figure 1, the precipitation water that lands on the screen (4) will be discharged as follows: due to the slope of the screen, the precipitation water will move in the direction of the bottom lath (5) where it will flow into the water guide channel (7) as shown in Figure 2. To ensure proper drainage of the precipitation water coming from the screen (4) to the water guide channel (7), the transition surface (indicated by reference numeral 20) is from the screen (4) in the bottom lath (5) to the water guide channel (7) preferably a sloping surface in the direction of the water guide channel (7).
Eens het neerslagwater zich in dit watergeleidingskanaal (7) bevindt zal het ofwel afgevoerd worden in de richting van de buitenste zijgeleider (6), waar het via het watergeleidingsprofiel (8) verder zal afgevoerd worden in de richting van de goot en vervolgens in de richting van de afvoerbuis, geplaatst in de kolommen (9), ofwel zal het afgevoerd worden in de richting van de tussenliggende zij geleider (6), waar het via het watergeleidingsprofiel (8) eerst zal afgevoerd worden in de richting van het gootprofiel (12) van de voorbalk (11) om vervolgens eveneens te worden afgevoerd via de afvoerbuis geplaatst in de kolommen (9).Once the precipitation water is in this water guide channel (7) it will either be drained in the direction of the outer side guide (6), where it will be drained further via the water guide profile (8) in the direction of the gutter and then in the direction of the discharge pipe, placed in the columns (9), or it will be discharged in the direction of the intermediate side guide (6), where it will first be discharged via the water guide profile (8) in the direction of the gutter profile (12) from the front beam (11) to subsequently also be discharged via the discharge pipe placed in the columns (9).
Om nu verstoppingen in het watergeleidingskanaal (7) overeenkomstig deze uitvinding te voorkomen, is de onderlat (5), bij voorkeur aan zijn bovenzijde, voorzien van een geperforeerd profiel (13). Dergelijk profiel (13) wordt ook wel een bladvanger genoemd en heeft tot doel het grove vuil, zoals bladeren, mos en takjes, uit het neerslagwater te filteren en te verzamelen.To prevent blockages in the water guide channel (7) according to the present invention, the bottom lath (5), preferably at its top, is provided with a perforated profile (13). Such a profile (13) is also referred to as a leaf catcher and its purpose is to filter and collect coarse dirt such as leaves, moss and twigs from the precipitation water.

Claims (8)

1. Scherm constructie (1) omvattende een dakconstructie (2), een draagconstructie (3) voor deze dakconstructie (2), en minstens één op een schermrol op- en afrolbaar scherm (4) dat een zich nagenoeg horizontaal uitstrekkende onderlat (5) omvat, waarbij de dakconstructie (2) minstens twee zijgeleiders (6) omvat waarin de uiteinden van de onderlat (5) geleidbaar zijn, met het kenmerk dat de genoemde zijgeleiders één of meerdere schermgeleiders (14) omvatten voor het geleiden van de laterale zijden van het scherm tijdens de op- en affolbeweging ervan en dat aan of deeluitmakend van de onderlat (5) een watergeleidingskanaal (7) is bevestigd waarin neerslagwater kan afgevoerd worden in de richting van minstens één van de genoemde zijgeleiders (6).A screen structure (1) comprising a roof structure (2), a bearing structure (3) for this roof structure (2), and at least one screen (4) that can be rolled up and unrolled on a screen roll (4) that has a substantially horizontal bottom slat (5) wherein the roof structure (2) comprises at least two side guides (6) in which the ends of the bottom lath (5) can be guided, characterized in that said side guides comprise one or more screen guides (14) for guiding the lateral sides of the screen during its up and down movement and which is attached to or forming part of the bottom lath (5) a water guide channel (7) into which precipitation water can be discharged in the direction of at least one of said side guides (6).
2. Schermconstructie (1) volgens conclusie 1, met het kenmerk dat minstens één van de zijgeleiders (6) een watergeleidingsprofiel (8) omvat voorzien voor het verzamelen en geleiden van neerslagwater afkomstig van het watergeleidingskanaal (7) in de richting van de draagconstructie (3).Screen structure (1) according to claim 1, characterized in that at least one of the side guides (6) comprises a water guide profile (8) provided for collecting and guiding precipitation water from the water guide channel (7) in the direction of the support structure ( 3).
3. Schermconstructie (1) volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk dat de draagconstructie (3) zich hoofdzakelijk verticaal uitstrekkende kolommen (9) omvat, die minstens voorzien zijn voor het afVoeren van neerslagwater afkomstig van de zijgeleiders (6) in de richting van het grondoppervlak (10).Screen structure (1) according to claim 1 or 2, characterized in that the supporting structure (3) comprises columns (9) which extend substantially vertically and are at least provided for discharging precipitation water from the side guides (6) in the direction of the ground surface (10).
4. Schermconstructie (1) volgens conclusie 3, met het kenmerk dat de dakconstructie (3) een zich nagenoeg horizontaal uitstrekkende voorbalk (11) omvat waarin of waaraan een gootprofiel (12) voorzien is dat geschikt is voor het verzamelen en geleiden van neerslagwater afkomstig van minstens één zijgeleider (6) in de richting van minstens één van de zich hoofdzakelijk verticaal uitstrekkende kolommen (9).Screen construction (1) according to claim 3, characterized in that the roof construction (3) comprises a substantially horizontal front beam (11) in which or on which a gutter profile (12) is provided that is suitable for collecting and guiding precipitation water originating of at least one side guide (6) in the direction of at least one of the substantially vertically extending columns (9).
5. Schermconstructie (1) volgens conclusie 3 of 4, met het kenmerk dat minstens één van de genoemde kolommen (9) een afvoerbuis omvat voorzien voor het afvoeren van neerslagwater afkomstig van de zijgeleiders (6) en/of het gootprofiel (12) in de richting van het grondoppervlak (10).Screen structure (1) according to claim 3 or 4, characterized in that at least one of said columns (9) comprises a drain pipe provided for draining precipitation water from the side guides (6) and / or the gutter profile (12) in the direction of the ground surface (10).
6. Schermconstructie (1) volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk dat de onderlat (5) een geperforeerd profiel (13) omvat voorzien om bladeren uit het neerslagwater te filteren.Screen construction (1) according to one of the preceding claims, characterized in that the bottom lath (5) comprises a perforated profile (13) provided for filtering leaves from the precipitation water.
7. Schermconstructie (1) volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk dat de genoemde schermconstructie aan de laterale zijden van het scherm (4), verdikkingen omvat die voorzien zijn om het neerslagwater aan de laterale zijden van het scherm (4) af te voeren in de richting van de onderlat (5).Screen construction (1) according to one of the preceding claims, characterized in that said screen construction on the lateral sides of the screen (4) comprises thickenings provided to remove the precipitation water on the lateral sides of the screen (4) to be fed in the direction of the bottom lath (5).
8. Schermconstructie (1) volgens conclusie 7, met het kenmerk dat de genoemde verdikkingen uitgevoerd zijn als halve ritssluitingen.Screen construction (1) according to claim 7, characterized in that said thickenings are designed as half zippers.
BE200900763A 2009-12-09 2009-12-09 SCREEN CONSTRUCTION WITH IMPROVED WATER DRAIN. BE1019068A5 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE200900763 2009-12-09
BE200900763A BE1019068A5 (en) 2009-12-09 2009-12-09 SCREEN CONSTRUCTION WITH IMPROVED WATER DRAIN.

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE200900763A BE1019068A5 (en) 2009-12-09 2009-12-09 SCREEN CONSTRUCTION WITH IMPROVED WATER DRAIN.
EP10193914.8A EP2343418B1 (en) 2009-12-09 2010-12-07 Screen construction with improved water disposal
ES10193914.8T ES2568209T3 (en) 2009-12-09 2010-12-07 Screen construction with improved water removal
PL10193914.8T PL2343418T3 (en) 2009-12-09 2010-12-07 Screen construction with improved water disposal

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1019068A5 true BE1019068A5 (en) 2012-02-07

Family

ID=42312835

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE200900763A BE1019068A5 (en) 2009-12-09 2009-12-09 SCREEN CONSTRUCTION WITH IMPROVED WATER DRAIN.

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP2343418B1 (en)
BE (1) BE1019068A5 (en)
ES (1) ES2568209T3 (en)
PL (1) PL2343418T3 (en)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102011112793A1 (en) * 2011-09-09 2013-03-14 Weinor Gmbh & Co. Kg Awning structure used in e.g. garden, has two slope portions that are inclined towards lateral ends of deploying profile from opening portion at middle of deploying profile
DE102011112794A1 (en) * 2011-09-09 2013-03-14 Weinor Gmbh & Co. Kg Awning i.e. articulated awning, for use in terrace area, has rain water guides sewn and/or glued into cloth, ending into rain outlet in moving profile and provided for discharging rain water striking on cloth into outlet in moving profile
US10273750B2 (en) 2013-03-15 2019-04-30 Jacob Fleischman Roll-up wall system and modular components
ITPD20130014U1 (en) * 2013-03-15 2014-09-16 Gibus S R L Outdoor tent
US9428955B2 (en) 2013-03-15 2016-08-30 Jacob Fleischman Retractable wall system
US10844657B2 (en) 2014-05-15 2020-11-24 Tudelu Llc Roll-up wall and acoustic barrier system
DE102017114352A1 (en) * 2017-06-28 2019-01-03 Warema Renkhoff Se Awning with water drain
EP3511489A1 (en) 2018-01-15 2019-07-17 Renson Sunprotection Screens NV Covering

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3263389A (en) * 1964-05-05 1966-08-02 William C Heirich Vari-angle tubular support and drainage assembly for canopies
WO2002092938A1 (en) * 2001-05-11 2002-11-21 Uwe Spicker Roofing with adjustable spring supporting shafts
EP2011932A1 (en) * 2007-07-06 2009-01-07 Corradi S.r.l. Unity for conveying rainwater in awnings, pergolas and the like

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5586837A (en) * 1995-07-10 1996-12-24 Udelle; Steven D. Raingutter leaf guard and cleaning device
BE1017767A5 (en) * 2007-09-26 2009-06-02 Renson Ventilation Nv Screen device.

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3263389A (en) * 1964-05-05 1966-08-02 William C Heirich Vari-angle tubular support and drainage assembly for canopies
WO2002092938A1 (en) * 2001-05-11 2002-11-21 Uwe Spicker Roofing with adjustable spring supporting shafts
EP2011932A1 (en) * 2007-07-06 2009-01-07 Corradi S.r.l. Unity for conveying rainwater in awnings, pergolas and the like

Also Published As

Publication number Publication date
ES2568209T3 (en) 2016-04-28
EP2343418A1 (en) 2011-07-13
PL2343418T3 (en) 2016-09-30
EP2343418B1 (en) 2016-03-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1153529A (en) Rain gutter devices
US6824677B2 (en) Curbside trap for pollutants and solid trash
US7208081B2 (en) Gutter foam filter
CA1058824A (en) Gutter guard
US6951077B1 (en) Non clogging screen
US6883760B2 (en) Rain gutter cover system
US7524414B1 (en) Apparatus for filtering out and collecting debris at a storm drain
US20110253611A1 (en) Self cleaning shield
US7650720B2 (en) Perforated gutter protection system having canals
US20050257432A1 (en) Self cleaning shield
US6826872B2 (en) Rounded eaves trough with a gutter shield
US8925253B2 (en) Gutter and cover system
US8679328B2 (en) Floor drain cover
US5184435A (en) Readily cleanable gutter and gutter conversion method
US7805889B2 (en) Water flow controller and debris separator for roof valleys
US4769957A (en) Needle and leaf drain gutter guard
US8677695B2 (en) Eaves trough detritus deterrent appliance
US20160177575A1 (en) Pergola Cover
US8375644B2 (en) Gutter guard
US8017004B2 (en) Storm drain and filter system
US7198714B2 (en) Gutter screen assembly with water tension breaker
US10113315B2 (en) Debris exclusion device for rain gutters
US20120222366A1 (en) Rain gutter cover
US4604837A (en) Cover member for rain gutters
US6134843A (en) Gutter shield