BE1018722A5 - An organic compound for the treatment of pets and their living environment. - Google Patents

An organic compound for the treatment of pets and their living environment. Download PDF

Info

Publication number
BE1018722A5
BE1018722A5 BE200900240A BE200900240A BE1018722A5 BE 1018722 A5 BE1018722 A5 BE 1018722A5 BE 200900240 A BE200900240 A BE 200900240A BE 200900240 A BE200900240 A BE 200900240A BE 1018722 A5 BE1018722 A5 BE 1018722A5
Authority
BE
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
pet
composition
bacillus
pathogenic bacteria
non
Prior art date
Application number
BE200900240A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Cruysberghs Rudiger
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
  • A01NPRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES, AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
  • A01N63/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing microorganisms, viruses, microbial fungi, enzymes, fermentates or substances produced by, or extracted from, microorganisms or animal material

Abstract

Een biologische samenstelling, bestaande uit niet-pathogene bacteri‰n van het genus Bacillus, dat zowel op een huisdier als in zijn levensruimte, zoals een mand, kooi, speelgoed of voedselreservoir aangebracht wordt met behulp van een aangepast verdeelmiddel ter voorkoming van de overdracht van ziekteverspreidende bacteri‰n op het huisdier zelf als op de mens. A biological composition, consisting of non-pathogenic bacteria ‰ n of the genus Bacillus, which applies to both a pet and in its life space, such as a basket, cage, toys or food reservoir is provided by means of a suitable dispersing agent for the prevention of the transmission of disease-spreading bacteria ‰ n on the pet itself and the human.

Description

Een biologische samenstelling voor het behandelen van huisdieren en hun levensomgeving An organic compound for the treatment of pets and their living environment

Deze uitvinding heeft betrekking op een biologische samenstelling voor het behandelen van huisdieren en hun directe omgeving. This invention relates to a biological composition for the treatment of domestic animals, and their immediate surroundings. Het betreft een samenstelling van niet-pathogene bacteriën van het genus Bacillus dat zowel op het huisdier als in zijn omgeving aangebracht wordt zodoende een gunstige biotoop voor pathogene micro-organismen weg te nemen. It relates to a composition of non-pathogenic bacteria of the genus Bacillus which is applied both to the pet as well as in its surroundings so as to take away a favorable habitat for pathogenic micro-organisms.

Huisdieren, zoals honden, katten, vogels en kleine knaagdieren bevinden zich meestal in een levensruimte dicht bij de mens. Pets, such as dogs, cats, birds and small rodents are usually located in a living room near humans. Dit betekent dat de kans op overdracht van ziektes op de mens niet ongering is. This means that the risk of disease transmission to humans is not Ongering. Door onhygiënische omstandigheden kunnen pathogene micro-organismen overdragen worden op de mens en zodoende de nodige aandoeningen veroorzaken. Through unhygienic conditions may transfer pathogenic micro-organisms to be cause on the human being, and thus the necessary conditions. Deze omstandigheden worden meestal veroorzaakt door het niet of onzorgvuldig reinigen van het huisdier en/of zijn leefomgeving. These conditions are usually caused by the failure or improper cleaning of the pet and / or their environment. Met de leefomgeving van het huisdier bedoelen we voornamelijk de kooi, dekens, een slaapmand, maar ook het speelgoed of de toebehoren van deze omgeving, of met andere woorden alle voorwerpen waarin het huisdier hoofdzakelijk vertoeft of grotendeels verblijft, alsook veelvuldig en intensief mee in aanraking komt. The habitat of the pet we primarily mean the cage, blankets, sleeping basket, but also toys and accessories this environment, or in other words all articles in which the pet primarily dwells or resides largely, as well as frequently and intensively in contact coming.

Voor kleine huisdieren zoals een vogel of een knaagdier bestaat de verblijfplaats meestal uit een kooi, waarin een absorberende laag voorzien wordt om de uitwerpselen en de urine te neutraliseren. For small animals, such as a bird or a rodent the residence usually consists of a cage, in which an absorbing layer is provided in order to neutralize the feces and urine. Het huisdier vertoeft dan ook meestal op of in deze laag, die uit hooi, houtsnippers, pellets, strooisel of andere absorberende materialen bestaat. The pet dwells therefore usually on or in this layer, which consists of hay, wood chips, pellets, litter or other absorbent materials.

In een ander geval worden ook absorberende materialen gebruikt voor een toilet voor huisdieren, zoal bij een kat of een hond, waarin het huisdier zijn fecaliën of urine kan deponeren. In another case are also absorbent materials used for a lavatory for pets, zoal in a cat or dog, in which the pet can be deposited faeces or urine.

Bij een verzadiging van de absorberende eigenschappen, ontstaat een sterke geurhinder en wordt een gunstige voedingsbodem voor micro-organismen geschapen. At a saturation of the absorption properties, results in a strong odor and is created a favorable breeding ground for micro-organisms.

Daarnaast maken voornamelijk honden gebruik van een mand, of een deken waarop ze regelmatig vertoeven. In addition, mainly dogs make use of a basket or a blanket that they stay regularly. Dergelijke manden bestaan volledig of gedeeltelijk uit een textiel, terwijl een deken uit een samenstel van textieldraden bestaat. Such baskets consist completely or partially of a textile, while a blanket consists of an assembly of textile threads. Door het contact tussen het textiel en het huisdier wordt, door de overdracht van lichaamswarmte, een gunstig biotoop geschapen voor micro-organismen, waaronder pathogene bacteriën. Due to the contact between the textiles and the pet is, by the transfer of body heat, created a favorable habitat for micro-organisms, including pathogenic bacteria. Verder kan een kat of een hond, over speelgoed beschikken dat meestal uit kunststof vervaardigd is. Further, a cat or a dog about toys feature that is usually made of plastic. Dit speelgoed dient meestal om in te bijten, waardoor micro-organismen, afkomstig uit het speeksel en/of op het gebit van het huisdier, overgedragen worden op het speelgoed en vice versa. This toy is usually intended to bite into, causing micro-organisms, derived from the saliva and / or on the teeth of the pet, are transferred to the toy, and vice versa. Daarnaast kunnen er bij vogels en knaagdieren ook nog diverse attributen, zoals een looprad of een schommel voorzien zijn. In addition, there may in birds and rodents also have a variety of attributes, such as a running wheel or a swing are provided. Ook deze onderdelen kunnen een voedingsbodem voor ziektekiemen vormen. These parts can become a breeding ground for germs.

Om zowel de geurontwikkeling van de afbraakproducten enerzijds als de vernietiging van pathogene bacteriën anderzijds te bewerkstelligen, worden meestal detergenten, biocides, bacteriocides of fungicides aangewend. For both the odor of decomposition on the one hand and the other hand to ensure destruction of pathogenic bacteria, usually detergents, biocides, fungicides or bacteriocides used. Detergenten hebben een desinfecterende werking en hebben het vernietigen van micro-organismen tot doel. Detergents have a disinfecting effect and are destroying microorganisms goal. Het hok of de kooi van het huisdier wordt na verwijdering van de absorberende laag met een chemisch product behandeld. The loft of the pet, or the cage is treated after removal of the absorbent layer with a chemical product. De mand of het deken worden dan weer in een wasmachine gereinigd. The basket or blanket are then washed in a washing machine.

Hoedanook, de pathogene micro-organismen worden pas bij het reinigen van meestal slechts onderdelen van een hok of een kooi met een detergent geëlimineerd. Anyway, the pathogenic micro-organisms will only be eliminated when the cleaning of typically only parts of a cage or a cage with a detergent. Bij een kooi behelst dit slechts het bodemgedeelte, waarin de absorberende laag ondergebracht is, dat met een (desinfecterende) detergent behandeld wordt. When a cage, this includes only the bottom part, wherein the absorbent layer is housed, which is treated with a (disinfectant) detergent. Andere onderdelen, zoals bijvoorbeeld het rastergedeelte of de attributen, worden meestal niet met detergent behandeld. Other components, such as, for example, the grating portion or the attributes, are not usually treated with a detergent. Anderzijds wordt ook het huisdier zelf, meestal niet behandeld. Alternatively, the pet is yourself, usually not treated. Dit is ondermeer van toepassing bij vogels of knaagdieren. This is, inter alia, of use in birds or rodents.

Zoals hiervoor aangegeven wordt meestal een curatieve methode gebruikt, maar vindt geen preventieve behandeling plaats als het huisdier zich in de levensruimte bevindt. As indicated above, is generally used a curative method, but takes place preventive treatment if the pet is in the living room. US2007/0266957 beschrijft echter wel een preventieve behandeling door het verspreiden van een desinfecterende substantie, bestaande uit extracten van vegetatieve oorsprong, in een hok. US2007 / 0266957, however, discloses or preventive treatment by spreading a disinfectant substance, consisting of extracts of vegetative origin in a loft.

Verder is het algemeen gekend in de stand der techniek om micro-organismen aan te wenden ter bestrijding van geurontwikkeling bij uitwerpselen of urine van huisdieren. Furthermore, it is generally known in the prior art to use micro-organisms for the control of odor development in feces or urine of domestic animals. Dit wordt bijvoorbeeld beschreven in US2005152868, waarbij een combinatie van micro-organismen van het genus Escherichia, Brevibacterium en Bacillus gebruikt wordt. This is described for example in US2005152868, where a combination of micro-organisms of the genus Escherichia, Brevibacterium, and Bacillus are used.

Onze uitvinding bestaat er nu echter in om op een biologische manier zowel de levensruimte van een huisdier, zoals een hond, kat, vogels of knaagdieren als het huisdier zelf, te behandelen voor, tijdens of na het verblijf in de levensruimte, met een biologische samenstelling van niet-pathogene bacteriën van het genus Bacillus. Our invention, however, there is now to be treated biologically at both the living room of a pet such as a dog, cat, birds or rodents as the pet itself, before, during or after the stay in the living room, with a biological composition non-pathogenic bacteria of the genus Bacillus. Deze samenstelling wordt in een verdeelreservoir verspreid over zowel de levensruimte van het huisdier als het huisdier zelf. This composition is distributed in a distribution reservoir over both the living space as the pet to the pet itself.

In het bijzonder wordt gebruik gemaakt van een samenstelling van niet-pathogene bacteriën van het genus Bacillus bestaande uit een combinatie van Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus licheniformis, Bacillus pumilis en Bacillus megaterium en minstens één of een combinatie van micro-organismen gekozen uit Bacillus clausii, Bacillus firmus en/of Bacillus lentus. In particular, use is made of a composition of non-pathogenic bacteria of the genus Bacillus consisting of a combination of Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus licheniformis, Bacillus pumilis and Bacillus megaterium, and at least one or a combination of micro-organisms selected from Bacillus clausii, Bacillus firmus and / or Bacillus lentus. Wij hebben vastgesteld dat bij het toedienen van een combinatie uit de eerste reeks niet-pathogene bacteriën, samen met minstens één bacteriestam uit de tweede reeks niet-pathogene bacteriën, de katalytische werking zodanig is, dat de aantallen pathogene bacteriën fors gereduceerd worden. We have found that administering a combination of the first set of non-pathogenic bacteria, along with at least one bacterial strain from the second set of non-pathogenic bacteria, the catalytic effect is such that the numbers of pathogenic bacteria are significantly reduced.

Bacillus clausii is een gram-positieve, spore vormende, staafvormige bacterie. Bacillus clausii is a gram-positive, spore-forming, rod-shaped bacterium. Deze bacterie vormt een klasse van subtilisines, die gekend zijn als sterk alkalische proteasen. This bacterium is a class of subtilisins, which are known as highly alkaline proteases. De stam KSM-K16 produceert Μ, H en N-proteasen, waarbij in het bijzonder de M-protease gekend is om zijn sterke verwijderende werking bij de afbraak van proteïnen. The strain KSM-K16 produces Μ, H, and N-proteases, wherein, in particular, the M-protease is known for its strong removal performance in the breakdown of proteins.

Daarnaast worden deze op subtilisine gelijkende proteasen ook geproduceerd door Bacillus lentus en Bacillus firmus (Gordon, RE & Hyde, JL (1982), J. Gen. Microbiol. In addition to the subtilisin-like proteases are produced by Bacillus lentus and Bacillus firmus (Gordon, RE & Hyde, JL (1982), J. Gen. Microbiol.

128, 1109-1116 ; 128, 1109-1116; Gordon RE, Hyde, JL & Moore, JA (1977), Int. Gordon RE, Hyde, JL & Moore, JA (1977), Int. J. Sust. J. Sust. Bact. Bact. 27, 256-262.). 27, 256-262.).

Deze uitvinding heeft als eerste kenmerk dat er geen gebruik gemaakt wordt van schadelijke chemische substanties, maar van niet-pathogene bacteriën die als algemeen veilig (GRAS) beschouwd worden zowel voor de mens als dier. This invention has the first feature that there is no use is made of harmful chemical substances, but is of non-pathogenic bacteria that are considered to be generally safe (GRAS) for both humans and animals. Door de snelle metabolische werking en de turnover van deze niet-pathogene bacteriën van het genus Bacillus, wordt de voedingsbodem voor de pathogene bacteriën ontnomen. The rapid metabolic action and the turnover of the non-pathogenic bacteria of the genus Bacillus, the soil is deprived of the pathogenic bacteria.

Verder wordt door het gebruik van deze samenstelling de frequentie voor het verversen van de levensruimte van het huisdier verminderd. Further, by the use of this composition is lowered, the frequency for updating the living space of the pet. Deze preventieve behandeling met deze samenstelling van zowel de levensruimte van het huisdier als het huisdier zelf, zorgt ervoor dat de uitbreiding van de pathogene bacteriën en dus de ziektekiemen beperkt worden. This preventive treatment with the composition of both the habitat of the pet and the pet itself, causes the expansion of the pathogenic bacteria and so the germs are limited. Deze gecontroleerde biologische huishouding zorgt ervoor dat zowel voor het huisdier als voor de mens, de kans op de overdracht van aandoeningen sterk gereduceerd wordt. This certified organic management ensures that both the pet and humans, the risk is greatly reduced the transmission of diseases.

Deze samenstelling kan zowel met een vernevelinrichting, een spuitbus of als oplossing in zowel de levensruimte van het huisdier als op het huisdier zelf aangebracht worden. This composition can be applied both to a nebulizer, an aerosol, or as a solution in both the living space as the pet to the pet itself. Verder kan het aanbrengen zowel manueel als automatisch op ingestelde tijdstippen met een timer plaatsvinden. Further, the application may take place either manually or automatically at set points in time with a timer. Dit laatste is voornamelijk van toepassing in kweekruimtes of opvangruimtes voor huisdieren, waar een behandeling voor de verschillende levensruimtes tegelijkertijd kan plaatsgrijpen. The latter is mainly used in grow rooms or shelter spaces for pets, where a treatment for various living spaces can take place simultaneously.

Deze uitvinding wordt vervolgens meer in détail beschreven. This invention will now be described in more detail.

De uitvinding betreft een samenstelling van niet-pathogene bacteriën van het genus Bacillus voor het preventief behandelen van de levensruimte van een huisdier als het huisdier zelf. The invention relates to a composition of non-pathogenic bacteria of the Bacillus genus for the preventive treatment of the living space of a pet and the pet itself. Een eerste groep van huisdieren betreft honden die vrijwel steeds dicht in de buurt van de mens vertoeven. A first group of concerned pet dogs almost always stay close to human. Indien de hond in huis verblijft, is er meestal een slaapmand of een slaapdeken voorzien. If the dog stays at home, there is usually provided a basket sleeping or sleeping blanket. Deze mand bestaat volledig of is gedeeltelijk van textiel voorzien. This basket is made completely or partly provided with textiles. Schadelijke micro-organismen kunnen zich tussen de textieldraden nestelen. Harmful microorganisms may nestle between the textile threads. In een ander geval worden honden in hokken gehouden of in kennels worden ze in metalen kooien ondergebracht. In another case, dogs are held in pens, or in kennels, they are housed in metal cages. De meeste katten, daarentegen vertoeven nog al veel buitenhuis en kunnen met verschillende organismen in aanraking komen. Most cats, contrast, stay still much country and may come into contact with different organisms. Zowel katten als honden beschikken bovendien over speelgoed om in te bijten. Both cats and dogs also have toys to bite. Zowel bacterieculturen die zich op het gebit als in het speeksel van het huisdier bevinden, worden op dit speelgoed overgedragen, en kunnen hierop een biofilm vormen. Both cultures of bacteria that are located on the teeth as in the saliva of the pet, are transmitted on these toys, and may form a biofilm thereon.

Vogels en knaagdieren worden in kooien ondergebracht, waarin een absorberende laag voor de uitwerpselen en de urine voorzien is. Birds and rodents are housed in cages, in which an absorbent layer for the feces and the urine is provided. Verder zijn er in de kooien meestal diverse attributen, zoals een looprad, een schommel, maar ook een looptunnel of voedingsreservoirs voorzien. Furthermore, there are in the cages usually several attributes, such as an exercise wheel, a swing, but also provided with a loop tunnel or power supply reservoirs. De pathogene bacteriën kunnen ook hier ziekteverwekkende culturen bewerkstelligen. The pathogenic bacteria may also effect here pathogenic cultures.

De bovengenoemde huisdieren en hun levensomgeving kunnen preventief met de samenstelling behandeld worden. The above-mentioned pets and their living environment can be treated preventively with the composition. De samenstelling bestaat uit niet-pathogene bacteriën van het genus Bacillus en in het bijzonder uit een combinatie van Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus licheniformis, Bacillus pumilis en Bacillus megaterium en minstens één bacteriestam uit de groep Bacillus clausii, Bacillus firmus en/of Bacillus lentus. The composition consists of non-pathogenic bacteria of the genus Bacillus and, in particular, from a combination of Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus licheniformis, Bacillus pumilis and Bacillus megaterium and at least one bacterial strain selected from the group Bacillus clausii, Bacillus firmus, and / or Bacillus lentus. Verder kan de samenstelling aangevuld worden met een selectie uit minstens één van de volgende bacteriesoorten toegevoegd worden : stammen afkomstig van Bacillus cereus, Bacillus halodurans of Bacillus thuringiensis. Further, the composition may be supplemented be added with a selection from at least one of the following bacterial species: strains obtained from Bacillus cereus, Bacillus halodurans or Bacillus thuringiensis.

De samenstelling wordt in een reservoir ondergebracht en kan zowel manueel als automatisch verdeeld worden. The composition is housed in a reservoir, and which may be spread either manually or automatically. Dit reservoir kan uit een flexibel lichaam vervaardigd zijn of wordt van een verdeelmechanisme voorzien, dat zowel een inwendig als een uitwendig drukmiddel, alsook een pompmechanisme kan omvatten. This reservoir may be made from a flexible body, or is provided with a distribution mechanism, which may include both an internal and an external pressure medium, as well as a pump mechanism.

Het verdeelmechanisme kan aangepast zijn afhankelijk van de toepassing. The dispensing mechanism may be adjusted depending on the application. In het geval van een huisdier dat zich in de levensruimte van de mens bevindt en dus een individuele behandeling vergt, kan een spuitbus of een knijpfles voor het verdelen van de samenstelling aangewend worden. In the case of a domestic animal that is located in the living space of human beings, and thus requires an individual treatment, an aerosol can or a squeeze bottle for dispensing of the composition may be employed.

Zowel het huisdier als zijn onderkomen kan met de samenstelling op de gewenste tijdstippen behandeld worden. Both the pet as its accommodation can be treated with the composition at the desired points in time. De hoeveelheid en de frequentie van behandelen is uiteraard afhankelijk van de grootte en het aantal huisdieren, die zich in de levensruimte bevinden. The amount and frequency of treatment will of course depend on the size and the number of pets, which are located in the living space.

De samenstelling kan tevens op een drager, zoals een reinigingsdoek of een borstel aangebracht worden om er het huisdier of zijn levensruimte mee te behandelen. The composition may also be supported on a carrier, such as a cleaning cloth or a brush to be applied in order to deal with the pet or its habitat. Dit reinigingsdoek kan eveneens een textiel omvatten, dat doordrenkt is met de betreffende samenstelling, al dan niet voorverpakt is. This cleaning sheet can also comprise a textile, impregnated with the particular composition, whether or not pre-packaged.

In een andere mogelijke uitvoeringsvorm wordt de samenstelling in een verdeelsysteem over de verschillende levensruimten of in een gemeenschappelijke levensruimte verneveld of verdeeld. In another possible embodiment, is atomized or distributed in a distribution system, the composition of the various living rooms or in a common living room. Dit is bijvoorbeeld het geval in kennels, in verkoopspunten of in dierenhotels. This is for instance the case in kennels, in points of sale or in animals, hotels. Op geregelde tijdstippen wordt de verdeelinrichting in werking gesteld en wordt de samenstelling in of boven de individuele levensruimten met huisdieren verdeeld. At regular intervals, the distribution device is put into operation, and the composition is in or above the individual pet living spaces divided. De sproeikoppen van de inrichting kunnen zodanig ingesteld worden dat specifieke locaties intensiever verneveld worden. The spray heads of the apparatus can be set so that specific sites are intensively sprayed. Hierbij worden regelkleppen zodanig ingesteld dat het debiet in functie van het doel, zoals het aantal, grootte of de soort dieren aangepast wordt. In this control valves are adjusted such that the flow rate in function of the target, such as the number, size, or type of the animal will be adjusted.

Verder kan een individuele huisvesting van het huisdier, zoals een kooi of een hok, van een spuitinrichting voorzien zijn. Further, an individual housing of the pet, such as a cage, or a cage, are provided with a spraying device. Een individuele spuitbus of een aantal spuitkoppen wordt verwijderbaar aan de kooi gemonteerd met de aangepaste bevestigingsmiddelen. An individual aerosol can or a number of spray heads is removably attached to the cage can be mounted with the custom fasteners. De gebruiker kan zelf de spuitinrichting in werking stellen na het indrukken van een activeringsmechanisme of de inrichting wordt van een timer voorzien, zodoende een automatische werking te activeren. The user can operate the spraying device after pressing of a trigger mechanism, or the device is provided with a timer, so as to activate an automatic operation.

De niet-pathogene bacteriën van het genus Bacillus, zoals hierboven aangegeven kunnen bovendien ook aangebracht worden bij een voedingsreservoir van het huisdier. The non-pathogenic bacteria of the genus Bacillus, in addition, can also be applied as described above at a feed reservoir of the pet. Dit voedingsreservoir wordt preventief behandeld met de betreffende samenstelling. This feed reservoir is preventively treated with the subject composition.

Claims (4)

 1. 1. Een inrichting voor het vernevelen van een samenstelling van niet-pathogene bacteriën van het genus Bacillus op een huisdier en zijn levensomgeving voor het afweren van pathogene bacteriën, ondergebracht in een houder met een inwendig of uitwendig drukmiddel en hierdoor gekenmerkt doordat de samenstelling uit B.subtilis, B.amyloliquefaciens, B.licheniformis, B.pumilis en B.megaterium bestaat in combinatie met minstens één stam uit B.clausii, B.firmus, B.lentus, B.cereus, B.halodurans of B.thuringiensis en waarbij deze houder op een kooi of een mand van het huisdier gemonteerd wordt. 1. A device for spraying a composition of non-pathogenic bacteria of the genus Bacillus in a pet and its life environment for repelling pathogenic bacteria, accommodated in a container having an internal or external pressure medium, and characterized in that the composition of B .subtilis, B. amyloliquefaciens, B. licheniformis, B.pumilis B.megaterium and consists, in combination with at least one strain of B.clausii, B.firmus, B.lentus, B.cereus, B.halodurans or B.thuringiensis and wherein said holder is mounted on a cage or basket of the pet.
 2. 2. Een inrichting voor het vernevelen van een samenstelling van niet-pathogene bacteriën van het genus Bacillus op een huisdier en zijn levensomgeving volgens conclusie 1 en hierdoor gekenmerkt doordat de samenstelling uit een flexibele houder verneveld wordt door het aandrukken met een extern drukmiddel. 2. A device for spraying a composition of non-pathogenic bacteria of the Bacillus genus in a pet and its life environment according to claim 1 and characterized in that the composition consists of a flexible container is atomized by pressing with an external pressure medium.
 3. 3. Een inrichting voor het vernevelen van een samenstelling van niet-pathogene bacteriën van het genus Bacillus op een huisdier en zijn levensomgeving, volgens conclusie 1 en hierdoor gekenmerkt doordat de samenstelling uit een spuitbus verneveld wordt, dat met een intern drukmiddel voorzien is. 3. A device for spraying a composition of non-pathogenic bacteria of the Bacillus genus in a pet and its life environment, according to claim 1 and characterized in that the composition is sprayed from a spray can, which is provided with an internal pressure medium.
 4. 4. Een inrichting voor het vernevelen van een samenstelling van niet-pathogene bacteriën van het genus Bacillus op een huisdier en zijn levensomgeving volgens minstens één van voorgaande conclusies en hierdoor gekenmerkt doordat de verneveling uit de houder manueel of automatisch met een aandrukmiddel in werking gesteld wordt. 4. A device for spraying a composition of non-pathogenic bacteria of the genus Bacillus in a pet and its life environment according to at least one of the preceding claims and characterized in that the atomization from the holder manually or automatically actuated with a biasing means .
BE200900240A 2009-04-17 2009-04-17 An organic compound for the treatment of pets and their living environment. BE1018722A5 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE200900240A BE1018722A5 (en) 2009-04-17 2009-04-17 An organic compound for the treatment of pets and their living environment.
BE200900240 2009-04-17

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE200900240A BE1018722A5 (en) 2009-04-17 2009-04-17 An organic compound for the treatment of pets and their living environment.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1018722A5 true BE1018722A5 (en) 2011-07-05

Family

ID=41667407

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE200900240A BE1018722A5 (en) 2009-04-17 2009-04-17 An organic compound for the treatment of pets and their living environment.

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE1018722A5 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2335482A3 (en) * 2009-11-25 2012-10-24 Inter-Harz GmbH Method for reducing pathogenic bacteria in a stall for livestock
BE1024938B1 (en) * 2017-01-25 2018-08-27 Living Technologies Coöperatieve Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid Method for cleaning surfaces in interiors and technical installations

Citations (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU5246886A *
WO1997025865A1 (en) * 1996-01-16 1997-07-24 Sybron Chemical Holdings, Inc. Cleaner and sanitizer formulation
EP0852114A1 (en) * 1997-01-06 1998-07-08 Cobiotex Processes for the systematic eradication of pathogenic agents carried by animals and compositions used in these processes
WO1998047374A1 (en) * 1997-04-18 1998-10-29 Ganeden Biotech, Inc. Topical use of probiotic bacillus spores to prevent or control microbial infections
WO2000003752A1 (en) * 1998-07-13 2000-01-27 Life Science Tgo, S.R.L. Bacteria as odor control agent for carpets
WO2000045641A1 (en) * 1999-02-02 2000-08-10 Dudley Edwin Pinnock Control of mange
WO2001091559A2 (en) * 2000-05-30 2001-12-06 Pieter Lodewikus Steyn Bacillus thuringiensis as insect repellent
JP2003010303A (en) * 2001-06-29 2003-01-14 Bio Future Inc Aerosol product for odor elimination and method for manufacturing the same
WO2006101162A1 (en) * 2005-03-24 2006-09-28 Sakoda Bio Labo Co., Ltd. Floor mat material for raising animal, inhibitor of proliferation of pathogenic microorganisms, method of inhibiting proliferation of pathogenic microorganisms, method of raising animal and feed
WO2006117019A1 (en) * 2005-04-29 2006-11-09 Westfaliasurge Gmbh Preparation and procedure for the treatment of udders
US20070014750A1 (en) * 2005-06-16 2007-01-18 Gourley Ronald J Composition to accelerate the exponential growth of lag phase-preserved heterotrophic bacteria
US20070266957A1 (en) * 2004-09-28 2007-11-22 Eisaku Tozaka Antipathogenic Domestic Livestock House, Disinfectants for Domestic Livestock House, Disinfectants for Living Organisms, Feedstuffs and Drinking Water for Animals
WO2009146205A1 (en) * 2008-04-17 2009-12-03 Agtech Products, Inc. Bacillus strains useful for animal odor control
WO2009158617A1 (en) * 2008-06-27 2009-12-30 Novozymes A/S Bacillus amyloliquefaciens strain

Patent Citations (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU5246886A *
WO1997025865A1 (en) * 1996-01-16 1997-07-24 Sybron Chemical Holdings, Inc. Cleaner and sanitizer formulation
EP0852114A1 (en) * 1997-01-06 1998-07-08 Cobiotex Processes for the systematic eradication of pathogenic agents carried by animals and compositions used in these processes
WO1998047374A1 (en) * 1997-04-18 1998-10-29 Ganeden Biotech, Inc. Topical use of probiotic bacillus spores to prevent or control microbial infections
WO2000003752A1 (en) * 1998-07-13 2000-01-27 Life Science Tgo, S.R.L. Bacteria as odor control agent for carpets
WO2000045641A1 (en) * 1999-02-02 2000-08-10 Dudley Edwin Pinnock Control of mange
WO2001091559A2 (en) * 2000-05-30 2001-12-06 Pieter Lodewikus Steyn Bacillus thuringiensis as insect repellent
JP2003010303A (en) * 2001-06-29 2003-01-14 Bio Future Inc Aerosol product for odor elimination and method for manufacturing the same
US20070266957A1 (en) * 2004-09-28 2007-11-22 Eisaku Tozaka Antipathogenic Domestic Livestock House, Disinfectants for Domestic Livestock House, Disinfectants for Living Organisms, Feedstuffs and Drinking Water for Animals
WO2006101162A1 (en) * 2005-03-24 2006-09-28 Sakoda Bio Labo Co., Ltd. Floor mat material for raising animal, inhibitor of proliferation of pathogenic microorganisms, method of inhibiting proliferation of pathogenic microorganisms, method of raising animal and feed
WO2006117019A1 (en) * 2005-04-29 2006-11-09 Westfaliasurge Gmbh Preparation and procedure for the treatment of udders
US20070014750A1 (en) * 2005-06-16 2007-01-18 Gourley Ronald J Composition to accelerate the exponential growth of lag phase-preserved heterotrophic bacteria
WO2009146205A1 (en) * 2008-04-17 2009-12-03 Agtech Products, Inc. Bacillus strains useful for animal odor control
WO2009158617A1 (en) * 2008-06-27 2009-12-30 Novozymes A/S Bacillus amyloliquefaciens strain

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DATABASE WPI Week 200348, Derwent World Patents Index; AN 2003-508488, XP002569689 *
DATABASE WPI Week 200670, Derwent World Patents Index; AN 2006-680620, XP002569543 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2335482A3 (en) * 2009-11-25 2012-10-24 Inter-Harz GmbH Method for reducing pathogenic bacteria in a stall for livestock
BE1024938B1 (en) * 2017-01-25 2018-08-27 Living Technologies Coöperatieve Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid Method for cleaning surfaces in interiors and technical installations

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Fentress Observations on the behavioral development of a hand-reared male timber wolf
US6178922B1 (en) Mastication article possessing microbe-inhibiting properties
Blackshaw et al. The effect of a fixed or free toy on the growth rate and aggressive behaviour of weaned pigs and the influence of hierarchy on initial investigation of the toys
Institute of Laboratory Animal Resources (US). Committee on Care et al. Guide for the care and use of laboratory animals
US20080141948A1 (en) Pet toy with palatability enhancer
US4078050A (en) Deodorant compositions and process of deodorizing using 2,4-disubstituted 6-hydroxy-1,3-dioxane compounds
Søndergaard et al. Group housing exerts a positive effect on the behaviour of young horses during training
US4958456A (en) Insect eradication
US4122192A (en) Disinfectant and sterilizing preparations
JP2005065750A (en) Product containing deodorant
WO1996019917A2 (en) An apparatus for and a method of managing animals
US7381431B2 (en) Insect repellent
US4930443A (en) Animal litter composition
US2649759A (en) Treated clay animal litter
EP0408199A1 (en) Prevention of ammonia generation in animal areas
US5951946A (en) Composition and method of removing odors
Dvorak Disinfection 101
US5050539A (en) Acaricide dispenser
Crowell-Davis et al. Social behavior and aggressive problems of cats
US6749804B2 (en) Process for treating animal habitats
Pfister et al. Effects of predator fecal odors on feed selection by sheep and cattle
Ellis et al. The influence of olfactory stimulation on the behaviour of cats housed in a rescue shelter
US20030192485A1 (en) Method and systems for disinfecting animal bedding and stalls
Rudge Catching and keeping live moles
US6698380B2 (en) Animal bed from cottonseed

Legal Events

Date Code Title Description
RE Lapsed

Effective date: 20130430