BE1018544A3 - DEVICE FOR RECORDING AN AXIAL FORCE EXERCISED ON AN AXIS OF A MACHINE AND A CENTRIFUGAL COMPRESSOR PROVIDED WITH SUCH DEVICE. - Google Patents

DEVICE FOR RECORDING AN AXIAL FORCE EXERCISED ON AN AXIS OF A MACHINE AND A CENTRIFUGAL COMPRESSOR PROVIDED WITH SUCH DEVICE. Download PDF

Info

Publication number
BE1018544A3
BE1018544A3 BE200900269A BE200900269A BE1018544A3 BE 1018544 A3 BE1018544 A3 BE 1018544A3 BE 200900269 A BE200900269 A BE 200900269A BE 200900269 A BE200900269 A BE 200900269A BE 1018544 A3 BE1018544 A3 BE 1018544A3
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
bearing
shaft
sensor
machine
aforementioned
Prior art date
Application number
BE200900269A
Other languages
English (en)
Inventor
Erik Paul Fabry
Original Assignee
Atlas Copco Airpower Nv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Atlas Copco Airpower Nv filed Critical Atlas Copco Airpower Nv
Priority to BE200900269 priority Critical
Priority to BE200900269A priority patent/BE1018544A3/nl
Application granted granted Critical
Publication of BE1018544A3 publication Critical patent/BE1018544A3/nl

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
  • F16C32/00Bearings not otherwise provided for
  • F16C32/04Bearings not otherwise provided for using magnetic or electric supporting means
  • F16C32/0406Magnetic bearings
  • F16C32/044Active magnetic bearings
  • F16C32/0474Active magnetic bearings for rotary movement
  • F16C32/0489Active magnetic bearings for rotary movement with active support of five degrees of freedom, e.g. two radial magnetic bearings combined with an axial bearing
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
  • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
  • F04D29/00Details, component parts, or accessories
  • F04D29/05Shafts or bearings, or assemblies thereof, specially adapted for elastic fluid pumps
  • F04D29/051Axial thrust balancing
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
  • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
  • F04D29/00Details, component parts, or accessories
  • F04D29/05Shafts or bearings, or assemblies thereof, specially adapted for elastic fluid pumps
  • F04D29/056Bearings
  • F04D29/058Bearings magnetic; electromagnetic
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
  • F16C39/00Relieving load on bearings
  • F16C39/06Relieving load on bearings using magnetic means
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
  • F16C2360/00Engines or pumps
  • F16C2360/42Pumps with cylinders or pistons

Abstract

Inrichting voor het opnemen van een axiale kracht uitgeoefend op een as van een machine, welke as (1) voorzien is van één of meerdere rotoren (2), en waarbij deze inrichting minstens twee axiale lagers omvat voor het lageren van de voornoemde as (1), respectievelijk een eerste lager (9) en een tweede lager (10), daardoor gekenmerkt dat het voor noemde eerste lager (9) een primair lager is dat het grootste gedeelte van de voornoemde axiale kracht opneemt en dat zodanig is uitgevoerd dat voor de plaatsing ervan geen montageruimte dient te worden voorzien op de aslengte.Device for receiving an axial force exerted on a shaft of a machine, which shaft (1) is provided with one or more rotors (2), and wherein this device comprises at least two axial bearings for bearing the said shaft (1 ), a first bearing (9) and a second bearing (10), respectively, characterized in that the aforementioned first bearing (9) is a primary bearing which absorbs most of the aforementioned axial force and which is designed in such a way that for the its placement no mounting space should be provided on the shaft length.

Description

Inrichting voor het opnemen van een axiale kracht uitgeoefend op een as van een machine en een centrifugaalcompressor van zulke inrichting voorzien.Device for taking up an axial force exerted on a shaft of a machine and providing a centrifugal compressor with such a device.
De huidige uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het opnemen van een axiale kracht uitgeoefend op een radiaal gelagerde as van een machine, zoals een compressor, een motor, een turbine of dergelijke.The present invention relates to a device for taking up an axial force exerted on a radially mounted shaft of a machine, such as a compressor, a motor, a turbine or the like.
Meer speciaal heeft de uitvinding betrekking op een inrichting voor het opnemen van een axiale kracht uitgeoefend op een as van een machine.More specifically, the invention relates to a device for taking up an axial force exerted on a shaft of a machine.
Tijdens de werking van zulke machine worden er wisselende axiale en radiale krachten uitgeoefend op de as van de machine, wat het noodzakelijk maakt de machine te voorzien van lagers die voornoemde krachten kunnen opvangen.During the operation of such a machine, varying axial and radial forces are exerted on the shaft of the machine, which makes it necessary to provide the machine with bearings that can absorb the aforementioned forces.
Traditioneel wordt de as radiaal gelagerd door middel van twee radiale lagers die op een zekere afstand van elkaar worden geplaatst om een goede stabiliteit van de as en de eventueel daarop voorziene rotor te verzekeren.Traditionally, the shaft is radially mounted by means of two radial bearings that are placed at a certain distance from each other to ensure good stability of the shaft and any rotor provided thereon.
De as wordt belast met een axiale kracht, waarvan de grootte in de tijd varieert en die ook van zin kan wijzigen.The axis is loaded with an axial force, the magnitude of which varies with time and which can also change meaning.
Klassiek worden twee lagers toegepast waarvan één lager de axiale kracht opneemt in één zin en het andere lager de axiale kracht opneemt in de tegengestelde zin. Dit betekent dat telkens slechts één van beide lagers belast is, terwijl het andere lager onbelast blijft.Two bearings are applied classically, one bearing the axial force in one sense and the other bearing the axial force in the opposite sense. This means that only one of the two bearings is loaded, while the other bearing remains unloaded.
De as van de machine wordt op bekende wijze axiaal gelagerd waarbij de as wordt voorzien van één of meerdere elementen die noodzakelijk zijn voor de goede werking van het axiaal lager. Klassiek nemen voornoemde elementen de vorm aan van een axiale drukschijf of schouder waarbij deze elementen zijn voorzien of worden aangebracht op de zijwand van de as en waarbij deze elementen dienst doen als intrinsiek onderdeel van het axiaal lager.The shaft of the machine is axially mounted in a known manner, the shaft being provided with one or more elements which are necessary for the proper functioning of the axial bearing. Classically said elements take the form of an axial pressure disk or shoulder wherein these elements are provided or are mounted on the side wall of the shaft and where these elements serve as an intrinsic part of the axial bearing.
Naarmate het ontwerp van de machine grotere belastingen voorziet, zullen grotere lagers nodig zijn, waardoor bij zulke zwaarder belaste machines de as voldoende lang zou moeten worden uitgevoerd om plaats te bieden voor zulke grotere lagers. Inderdaad, de as moet voldoende lengte bezitten om alzo de nodige ruimte en plaats te voorzien voor, enerzijds, een axiale drukschijf, schouder of dergelijke en voor, anderzijds, het vast gedeelte van het axiaal lager zelf.As the design of the machine foresees greater loads, larger bearings will be needed, so that with such heavier loaded machines, the shaft would have to be of sufficient length to accommodate such larger bearings. Indeed, the shaft must have sufficient length so as to provide the necessary space and space for, on the one hand, an axial pressure disc, shoulder or the like and, on the other hand, the fixed part of the axial bearing itself.
Het voorgaande toont aan dat de benodigde lengte van de as toeneemt naarmate het axiaal lager zwaarder wordt uitgevoerd.The foregoing shows that the required length of the shaft increases as the axial bearing is made heavier.
Hoge toerentallen van de as van de machine maken dat het gebruik van actieve magneetlagers en/of luchtlagers aangewezen of, in vele gevallen, zelfs noodzakelijk is.High speeds of the shaft of the machine make the use of active magnetic bearings and / or air bearings appropriate or, in many cases, even necessary.
Een grote omwentelingssnelheid van de as veroorzaakt bij de kleinste onbalans een grote centrifugaalkracht op de as en de radiaal lagers, wat een uitbalancering van de as noodzakelijk maakt alvorens de machine in gebruik te nemen.A large rotation speed of the shaft causes a large centrifugal force on the shaft and the radial bearings at the smallest imbalance, which necessitates a balancing of the shaft before the machine is put into operation.
Ondanks het uitbalanceren van de as, blijft er steeds een zekere mate van onbalans aanwezig waardoor de as, tijdens het draaien, geëxciteerd wordt door de centrifugaalkracht.Despite the axle's balancing, a certain degree of imbalance is always present, as a result of which the axle is excited by the centrifugal force during rotation.
Bij het kritisch toerental van de as, exciteert de centrifugaalkracht de as met een frequentie die, zoals bekend, samenvalt met de eerste eigenfrequentie van de as, waardoor resonantie van de as optreedt.At the critical speed of the shaft, the centrifugal force excites the shaft with a frequency that, as is known, coincides with the first natural frequency of the shaft, causing resonance of the shaft.
Als de as in resonantie komt, wordt de uitwijking en de vervorming van de as enkel beperkt door de demping in het systeem. Magneetlagers en luchtlagers introduceren erg weinig demping met als gevolg dat de machine, bij resonantie, onherstelbare schade zou oplopen indien geen bijkomende maatregelen genomen zouden worden.If the axis comes into resonance, the deviation and deformation of the axis is limited only by the damping in the system. Magnetic bearings and air bearings introduce very little damping, with the result that, in case of resonance, the machine would suffer irreparable damage if no additional measures were taken.
Het voorgaande leert dat het maximaal toerental van de machine wordt beperkt door het kritisch toerental van de as. De eerste eigenfrequentie van zulke as betreft een buigfrequentie waarbij de lengte van de as de meest determinerende factor is. De eerste eigenfrequentie van de as neemt sterk af naarmate de lengte van de as toeneemt.The foregoing teaches that the maximum speed of the machine is limited by the critical speed of the shaft. The first natural frequency of such an axis is a bending frequency where the length of the axis is the most determining factor. The first natural frequency of the axis decreases sharply as the length of the axis increases.
Zwaar belaste machines, die op de hiervoor beschreven traditionele wijze axiaal gelagerd zijn, vertonen het belangrijk nadeel dat de eerste eigenfrequentie van de as van zulke machine, en bijgevolg het kritisch toerental van de as, relatief laag uitvallen, waardoor het bruikbaar toerental van de machine beperkt wordt. In het geval de machine de vorm aanneemt van een compressor, resulteert dit in een lage energiedichtheid van de output van de betreffende compressor.Heavily loaded machines, which are axially mounted in the traditional manner described above, have the important disadvantage that the first natural frequency of the shaft of such a machine, and consequently the critical speed of the shaft, are relatively low, so that the usable speed of the machine is limited. In case the machine takes the form of a compressor, this results in a low energy density of the output of the compressor in question.
De huidige uitvinding heeft tot doel aan één of meer van de voornoemde en/of andere nadelen een oplossing te bieden, doordat zij voorziet in een inrichting voor het opnemen van een axiale kracht uitgeoefend op een as van een machine, welke as voorzien is van één of meerdere rotoren, en waarbij deze inrichting minstens twee axiale lagers omvat voor het lageren van de voornoemde as, respectievelijk een eerste lager en een tweede lager, waarbij het voornoemde eerste lager een primair lager is dat het grootste gedeelte van de voornoemde axiale kracht opneemt en dat zodanig is uitgevoerd dat voor de plaatsing ervan geen montageruimte dient te worden voorzien op de aslengte.The present invention has for its object to offer a solution to one or more of the aforementioned and / or other disadvantages in that it provides a device for absorbing an axial force exerted on a shaft of a machine, which shaft is provided with one or a plurality of rotors, and wherein this device comprises at least two axial bearings for bearing the aforementioned shaft, a first bearing and a second bearing, respectively, said aforementioned first bearing being a primary bearing that receives the majority of the aforementioned axial force and which is designed in such a way that no mounting space has to be provided on the shaft length for its placement.
Met andere woorden moet, volgens de uitvinding, de as niet worden verlengd om het lager te plaatsen, of nog anders gezegd, is het eerste lager zodanig uitgevoerd dat het geen enkele invloed heeft op de aslengte die nodig is voor de werking van de machine.In other words, according to the invention, the shaft does not have to be extended to place the bearing, or, in other words, the first bearing is designed such that it has no influence whatsoever on the shaft length required for the operation of the machine.
Het voornoemde eerste lager werkt hierbij in één zin en neemt meer dan 75% van de totale axiale kracht in die bepaalde zin op en neemt, bij voorkeur, minstens 85% van de totale axiale kracht op en liever nog minstens 95% van de totale axiale kracht.The aforementioned first bearing then acts in one sentence and takes up more than 75% of the total axial force in that particular sense and, preferably, takes up at least 85% of the total axial force and more preferably at least 95% of the total axial force power.
V'V '
Bij een inrichting volgens de uitvinding kan de as korter worden uitgevoerd dan de as van een identieke, doch, op klassieke wijze axiaal gelagerde, machine.In a device according to the invention, the shaft can be made shorter than the shaft of an identical, but in the classical manner axially mounted, machine.
Inderdaad, volgens de uitvinding wordt het zwaarst belaste, en bijgevolg meest omvangrijke lager op dusdanige manier voorzien in de inrichting, dat dit lager geen enkele invloed heeft op de lengte van de as die nodig is voor de werking van de machine, waardoor de lengte van de as tot een absoluut minimum kan worden beperkt. Met andere woorden neemt het voornoemde eerste lager, tijdens het gebruik van de inrichting volgens de uitvinding, geen axiale montageruimte in beslag op de as.Indeed, according to the invention, the most heavily loaded and therefore most bulky bearing is provided in the device in such a way that this bearing has no influence whatsoever on the length of the shaft necessary for the operation of the machine, so that the length of the axle can be kept to an absolute minimum. In other words, during the use of the device according to the invention, the aforementioned first bearing does not occupy an axial mounting space on the shaft.
De kleinere lengte van de as in het geval van de uitvinding biedt meerdere voordelen. Zo neemt de eerste eigenfrequentie en het kritisch toerental van zulke as toe, waardoor het maximaal toegelaten toerental van de machine hoger ligt dan in het geval van een traditioneel gelagerde machine.The smaller length of the shaft in the case of the invention offers several advantages. Thus, the first natural frequency and the critical speed of such a shaft increases, so that the maximum permissible speed of the machine is higher than in the case of a traditionally mounted machine.
Een ander voordeel is dat de as een lagere massa heeft, waardoor kan worden bespaard op materiaal- en transportkosten.Another advantage is that the axle has a lower mass, which means that material and transport costs can be saved.
Volgens een voorkeurdragende uitvoeringsvorm, werkt het eerste lager rechtstreeks in op een uiteinde van de as of op een rotor die op de as is aangebracht of hier deel van uitmaakt.According to a preferred embodiment, the first bearing acts directly on an end of the shaft or on a rotor which is arranged or forms part of the shaft.
Het voorgaande impliceert dat, voor de goede werking van het eerste lager, de as of rotor niet moet worden voorzien van traditioneel gebruikte extra elementen zoals een axiale drukschijf, schouder of dergelijke.The foregoing implies that, for the first bearing to function properly, the shaft or rotor must not be provided with traditionally used additional elements such as an axial pressure disc, shoulder or the like.
Dit biedt het voordeel dat de as of rotor niet hoeft nabewerkt te worden voor de aanmaak van een axiale drukschijf, schouder of dergelijke in de as of rotor of voor het voorzien van de nodige middelen om voornoemde elementen te bevestigen op de as of rotor. Hierdoor kan de machine goedkoper gefabriceerd worden.This offers the advantage that the shaft or rotor does not have to be reworked for the production of an axial pressure disc, shoulder or the like in the shaft or rotor or for providing the necessary means for fixing said elements to the shaft or rotor. This makes the machine cheaper to manufacture.
Volgens een voorkeurdragende uitvoering zijn het eerste en/of tweede axiaal lager van het actief magnetische type of van het luchtlager type, waarbij het eerste lager wordt aangestuurd in functie van een grootheid van de machine, bijvoorbeeld, in het geval van een compressor, de uitlaatdruk. De voornoeiride grootheid van de machine die hiertoe wordt aangewend is bij voorkeur een weinig in de tijd variërende grootheid. Dit wil zeggen dat bij voorkeur de aansturing van het voornoemde eerste lager niet gebeurt op basis van een axiale positiemeting van de as van de machine, aangezien de axiale positie van de as, bijvoorbeeld in het geval van een turbocompressor, een sterk variërende grootheid is, waardoor complexe regelalgoritmen nodig zijn.According to a preferred embodiment, the first and / or second axial bearing are of the active magnetic type or of the air bearing type, the first bearing being controlled as a function of a quantity of the machine, for example, in the case of a compressor, the outlet pressure . The predetermined quantity of the machine used for this purpose is preferably a quantity that varies slightly over time. This means that preferably the control of the aforementioned first bearing is not done on the basis of an axial position measurement of the shaft of the machine, since the axial position of the shaft, for example in the case of a turbo compressor, is a strongly varying quantity, requiring complex control algorithms.
Een voordeel hierbij is dat de sturing van het eerste lager eenvoudiger is dan de sturing van een klassiek axiaal actief lager.An advantage here is that the control of the first bearing is simpler than the control of a classical axially active bearing.
Volgens een voorkeurdragende uitvoeringsvorm wordt het eerste lager aangestuurd door middel van een stuureenheid die is verbonden met een meetsensor en die een algoritme bevat voor het aansturen van het voornoemde lager op basis van een meetsignaal van voornoemde meetsensor waarbij de voornoemde meetsensor is uitgevoerd in de vorm van een druksensor.According to a preferred embodiment, the first bearing is controlled by means of a control unit which is connected to a measuring sensor and which comprises an algorithm for controlling said bearing on the basis of a measuring signal from said measuring sensor, said measuring sensor being in the form of a pressure sensor.
De huidige uitvinding heeft eveneens betrekking op een centrifugaalcompressor die is voorzien van een as met één of meer rotoren en van een inrichting voor het opnemen van een axiale kracht die wordt uitgeoefend op de voornoemde as, welke inrichting minstens twee axiale lagers omvat die de voornoemde as lageren, respectievelijk een eerste lager en een tweede lager, waarbij het voornoemde eerste lager een primair lager is dat het grootste gedeelte van de voornoemde axiale kracht opneemt en dat zodanig is uitgevoerd dat het de benodigde lengte van de as niet beïnvloedt, of, met andere woorden, dat voor dit eerste lager geen montageruimte dient te worden voorzien op de aslengte.The present invention also relates to a centrifugal compressor which is provided with a shaft with one or more rotors and with a device for absorbing an axial force exerted on the aforementioned shaft, which device comprises at least two axial bearings that cover the aforementioned shaft bearings, a first bearing and a second bearing, respectively, the aforementioned first bearing being a primary bearing which receives the major part of the aforementioned axial force and which is designed such that it does not affect the required length of the shaft, or, with other words, that for this first bearing no mounting space has to be provided on the shaft length.
De voordelen gekoppeld aan een centrifugaalcompressor volgens de uitvinding zijn identiek aan de hiervoor besproken voordelen die een inrichting volgens de uitvinding biedt.The advantages coupled to a centrifugal compressor according to the invention are identical to the advantages discussed above that a device according to the invention offers.
Met het inzicht de kenmerken van de uitvinding beter aan te tonen, zijn hierna, als voorbeeld zonder enig beperkend karakter, enkele voorkeurdragende uitvoeringsvormen beschreven van een centrifugaalcompressor voorzien van een inrichting volgens de uitvinding, waarin: figuur 1 schematisch een doorsnede toont van een centrifugaalcompressor voorzien van een klassieke inrichting voor het opnemen van een axiale kracht; figuur 2 een variant van figuur 1 toont; figuur 3 schematisch een doorsnede toont zoals deze van figuur 1, doch voor een centrifugaalcompressor voorzien van een inrichting volgens de uitvinding; de figuren 4 en 5 varianten van figuur 3 weergeven.With the insight to better demonstrate the features of the invention, a few preferred embodiments of a centrifugal compressor provided with a device according to the invention are described below as an example without any limiting character, in which: figure 1 schematically shows a cross-section of a centrifugal compressor provided of a conventional device for absorbing an axial force; Figure 2 shows a variant of Figure 1; figure 3 schematically shows a cross-section like that of figure 1, but for a centrifugal compressor provided with a device according to the invention; Figures 4 and 5 represent variants of Figure 3.
De figuren tonen een as 1 van een machine die in dit geval is uitgevoerd in de vorm van een centrifugaalcompressor, waarbij deze as 1 op één uiteinde is voorzien van een rotor 2 in de vorm van een schoepenrad. De as 1 met rotor 2 zijn draaibaar gemonteerd in een behuizing 3 van de compressor.The figures show a shaft 1 of a machine which in this case is designed in the form of a centrifugal compressor, wherein this shaft 1 is provided on one end with a rotor 2 in the form of a paddle wheel. The shaft 1 with rotor 2 is rotatably mounted in a housing 3 of the compressor.
De as 1 is voorzien van twee radiale lagers 4. Een elektromotor 5 drijft de as 1 aan, zoals weergegeven in figuur 1, waarbij deze elektromotor in dit voorbeeld is uitgevoerd in de vorm van een permanente magneet hoge snelheidsmotor.The shaft 1 is provided with two radial bearings 4. An electric motor 5 drives the shaft 1, as shown in Figure 1, wherein this electric motor in this example is designed in the form of a permanent magnet high-speed motor.
De as 1 in figuur 1 wordt in radiale richting gedragen door twee radiale lagers 4, terwijl de axiale krachten, die bij de werking van de machine worden ontwikkeld, worden opgevangen door twee axiale lagers 6. Zowel de axiale als de radiale lagers 6, respectievelijk 4, zijn in dit geval actief magnetische lagers.The shaft 1 in Fig. 1 is supported in radial direction by two radial bearings 4, while the axial forces developed during the operation of the machine are absorbed by two axial bearings 6. Both the axial and the radial bearings 6, respectively 4, in this case are active magnetic bearings.
De voornoemde axiale lagers 6 werken in op een schouder 7 van de as 1, namelijk op de radiaal gerichte zij flanken van een asgedeelte met een grotere diameter dan de rest van de as 1.The aforementioned axial bearings 6 act on a shoulder 7 of the shaft 1, namely on the radially directed side flanks of a shaft portion with a larger diameter than the rest of the shaft 1.
Het is duidelijk dat voor de axiale lagers 6 een bepaalde lengte van de as dient voorzien te worden, of dat met andere woorden montageruimte dient te worden voorzien op de asomtrek, teneinde plaats te maken voor deze axiale lagers 6 wat, zoals uiteengezet in de inleiding, nadelig is voor het maximaal toegelaten toerental met betrekking tot het risico van het optreden van resonantieverschijnselen.It is clear that a certain length of the shaft must be provided for the axial bearings 6, or in other words mounting space must be provided on the circumference of the shaft in order to make room for these axial bearings 6, as explained in the introduction. is disadvantageous for the maximum permitted speed with regard to the risk of the occurrence of resonance phenomena.
In het geval van figuur 2 zijn de twee axiale lagers 6 voorgesteld in een configuratie waarbij deze lagers 6 inwerken op een axiale drukschijf 8 die op de as 1 is bevestigd of er deel van uitmaakt en waarbij deze lagers 6 ook een zekere lengte van de as 1 noodzakelijk maken.In the case of Figure 2, the two axial bearings 6 are represented in a configuration in which these bearings 6 act on an axial pressure disk 8 which is attached to, or forms part of, the shaft 1 and wherein these bearings 6 also have a certain length of the shaft 1 necessary.
Figuur 3, daarentegen, toont een inrichting volgens de uitvinding, waarbij twee lagers worden toegepast, namelijk een eerste lager 9, dat dienst doet als primair axiaal lager en dat voorzien is aan een vrij uiteinde van de as 1, en een tweede lager 10 in de vorm van een secundair axiaal lager dat in dit geval is uitgevoerd als een dubbel werkend lager dat zich aan beide zijden van een axiale drukschijf 8 op de as 1 uitstrekt.Figure 3, on the other hand, shows a device according to the invention, in which two bearings are used, namely a first bearing 9, which serves as a primary axial bearing and which is provided at a free end of the shaft 1, and a second bearing 10 in the shape of a secondary axial bearing which in this case is designed as a double-acting bearing that extends on both sides of an axial pressure disc 8 on the shaft 1.
De lagers 9 en 10 die worden getoond in de figuren, zijn in dit geval, doch niet noodzakelijk, van het actief magnetisch type.The bearings 9 and 10 shown in the figures are, but not necessarily, of the active magnetic type in this case.
De werking van een inrichting volgens de uitvinding is eenvoudig en als volgt.The operation of a device according to the invention is simple and as follows.
De motor 5 drijft de as 1 van de machine aan waarbij de rotor 2 op het uiteinde van de as 1 roteert in de behuizing 3. De aangezogen lucht wordt hierdoor op bekende wijze gecomprimeerd waarna de gecomprimeerde lucht wordt afgevoerd naar een stroomafwaarts gelegen toepassing.The motor 5 drives the shaft 1 of the machine, the rotor 2 rotating at the end of the shaft 1 in the housing 3. The sucked-in air is hereby compressed in known manner, whereafter the compressed air is discharged to a downstream application.
Gezien de hoge rotatiesnelheden van de as 1 worden bij voorkeur lagers gebruikt van het actief magnetisch type. De werking van een actief magneet lager is bekend en maakt onder meer gebruik van een elektromagneet, versterkers en sensoren om de as 1 contactloos te ondersteunen.In view of the high rotational speeds of the shaft 1, bearings of the active magnetic type are preferably used. The operation of an active magnet bearing is known and makes use of, inter alia, an electromagnet, amplifiers and sensors to support the shaft 1 without contact.
Tijdens de normale werking van de machine wordt het asrotor systeem 1, 2 belast met een axiale kracht die gericht is volgens pijl A. Deze axiale kracht bestaat in hoofdzaak uit een nominale quasi-statische component, veroorzaakt door de drukverdeling op de rotor 2.During the normal operation of the machine, the axle rotor system 1, 2 is loaded with an axial force directed according to arrow A. This axial force consists essentially of a nominal quasi-static component caused by the pressure distribution on the rotor 2.
Het eerste axiaal lager 9 is zodanig gedimensioneerd, dat het deze nominale quasi-statische axiale kracht kan opnemen. Bijgevolg moet dit eerste lager 9 relatief groot en zwaar uitgevoerd worden.The first axial bearing 9 is dimensioned such that it can absorb this nominal quasi-static axial force. Consequently, this first bearing 9 must be made relatively large and heavy.
Traditioneel, zoals weergegeven in figuur 1 en 2, werken de axiale lagers 6 in op een axiale drukschijf 8, op een schouder 7 of op andere elementen die zijn voorzien op de as 1. Het is duidelijk dat in zulke gevallen de as 1 voldoende lang moet worden uitgevoerd om voldoende plaats te voorzien voor de axiale lagers 6.Traditionally, as shown in Figures 1 and 2, the axial bearings 6 act on an axial pressure disk 8, on a shoulder 7 or on other elements provided on the shaft 1. It is clear that in such cases the shaft 1 is sufficiently long must be designed to provide sufficient space for the axial bearings 6.
Volgens de uitvinding wordt het eerste, primair lager 9 zodanig uitgevoerd dat het de benodigde lengte van de as 1 niet beïnvloedt, zoals bijvoorbeeld wordt geïllustreerd door figuur 3 waar het eerste lager 9 rechtstreeks inwerkt op het vrije uiteinde van de as 1.According to the invention, the first primary bearing 9 is embodied such that it does not affect the required length of the shaft 1, as is for example illustrated in Figure 3 where the first bearing 9 acts directly on the free end of the shaft 1.
Op deze manier kan het eerste lager 9 in het verlengde van de as 1, aan het vrije uiteinde ervan, worden geplaatst waardoor voor dit lager 9 geen montageruimte dient te worden voorzien op de aslengte, en de as 1 dus niet verlengd moet worden om het lager 9 te plaatsen. Nog anders gezegd heeft de plaatsing van het lager 9 volgens de uitvinding dus geen enkele invloed op de aslengte die nodig is voor de werking van de machine.In this way the first bearing 9 can be placed in line with the shaft 1, at the free end thereof, so that no mounting space has to be provided for this bearing 9 at the shaft length, and therefore the shaft 1 does not have to be extended around the shaft. lower bearing 9. In other words, the placement of the bearing 9 according to the invention therefore has no influence whatsoever on the shaft length required for the operation of the machine.
Tijdens de werking van de machine ontstaan er tevens kleine krachtfluctuaties die axiaal gericht zijn volgens pijl A of pijl B. Deze kleine krachtcomponenten worden opgenomen door het tweede, secundair axiaal lager 10.During the operation of the machine, small force fluctuations also occur which are axially directed according to arrow A or arrow B. These small force components are absorbed by the second, secondary axial bearing 10.
Het tweede lager 10 wordt op de bekende manier uitgevoerd waarbij dit lager 10 gebruik maakt van minstens één schouder 7, axiale drukschijf 8 of dergelijke, voorzien op de as 1, waarbij vóornoemde schouder, drukschijf of dergelijke intrinsiek deel uitmaakt van dit tweede lager 10.The second bearing 10 is embodied in the known manner wherein this bearing 10 makes use of at least one shoulder 7, axial pressure disk 8 or the like, provided on the shaft 1, said shoulder, pressure disk or the like being intrinsically part of this second bearing 10.
In dit geval bestaat het tweede lager 10 uit twee actief magneet lagers die elk inwerken op een axiale drukschijf 8 voorzien langsheen de omtrek van de as 1. In dit voorbeeld wordt gebruik gemaakt van één enkele drukschijf 8 waarop de twee actief magneet lagers van het tweede lager 10 langs weerszijden inwerken.In this case, the second bearing 10 consists of two active magnet bearings which each act on an axial pressure disc 8 provided along the circumference of the shaft 1. In this example use is made of a single pressure disc 8 on which the two active magnet bearings of the second lower 10 on both sides.
Door het feit dat het tweede lager 10 minimaal belast wordt, kan de omvang van dit lager beperkt blijven, waardoor de invloed op de lengte van de as 1 beperkt blij ft.Due to the fact that the second bearing 10 is minimally loaded, the size of this bearing can remain limited, so that the influence on the length of the shaft 1 remains limited.
Bijgevolg kan, bij een inrichting volgens de uitvinding, de lengte van de as 1 beperkt worden in vergelijking met de uitvoering beschreven in de figuren 1 en 2. Hierdoor neemt het kritische toerental van de as 1 toe, wat toelaat om voor eenzelfde ontwerp van schoepenrad 2 en bij toepassing van dezelfde materialen de as 1 te laten draaien aan hogere toerentallen en bijgevolg hogere drukken en vermogens te leveren.Consequently, with a device according to the invention, the length of the shaft 1 can be limited in comparison with the embodiment described in figures 1 and 2. This increases the critical speed of the shaft 1, which allows for the same design of the paddle wheel. 2 and by using the same materials to cause the shaft 1 to rotate at higher speeds and therefore to deliver higher pressures and powers.
Figuur 4 toont een variant volgens de uitvinding waarbij het eerste lager 9 rechtstreeks inwerkt op de rugzijde van het schoepenrad 2. De rugzijde van het schoepenrad 2 is de vlakke zijde van de rotor, welke zijde dus vrij is van schoepen. Het tweede lager 10 bestaat, in dit geval, uit twee axiaal lagers die elk gepositioneerd zijn ter hoogte van een schouder 7 voorzien op de as 1.Figure 4 shows a variant according to the invention in which the first bearing 9 acts directly on the back side of the blade wheel 2. The back side of the blade wheel 2 is the flat side of the rotor, which side is therefore free of blades. The second bearing 10 consists, in this case, of two axial bearings, each of which is positioned at the level of a shoulder 7 provided on the shaft 1.
Gezien de beperkte belasting van het tweede lager 10, kan dit tweede lager 10 klein worden uitgevoerd waardoor de impact op de lengte van de as 1 beperkt blijft.In view of the limited load on the second bearing 10, this second bearing 10 can be made small so that the impact on the length of the shaft 1 remains limited.
Bij voorkeur wordt, zoals getoond in figuur 4, het eerste lager 9 gestuurd in functie van een grootheid van de machine waarbij gebruik wordt gemaakt van een stuureenheid 11 die een algoritme bevat voor het aansturen van het lager 9 op basis van een meetsignaal van een meetsensor 12. Bij voorkeur wordt hiertoe gebruik gemaakt van een weinig in de tijd variërende grootheid, wat inhoudt dat hiertoe geen gebruik wordt gemaakt van een axiale positiebepaling van de as 1. Een relevante, weinig in de tijd variërende, grootheid die hiervoor gebruikt kan worden, is de heersende druk in de compressor, en meer bepaald de uitlaatdruk van de compressor. Deze druk vormt immers de belangrijkste bijdrage tot de totale axiale kracht. In dit geval neemt de meetsensor 12 de vorm aan van een druksensor waarbij de voornoemde sensor 12, in het weergegeven voorbeeld, is voorzien aan de vlakke zijde van het schoepenrad die vrij is van schoepen.Preferably, as shown in Figure 4, the first bearing 9 is controlled in function of a quantity of the machine, wherein use is made of a control unit 11 which comprises an algorithm for controlling the bearing 9 on the basis of a measurement signal from a measurement sensor. 12. Preferably, for this purpose, use is made of a quantity that varies slightly in time, which means that no axial position determination of the axis 1 is used for this purpose. A relevant quantity, which varies slightly in time, which can be used for this purpose, is the prevailing pressure in the compressor, and more specifically the outlet pressure of the compressor. After all, this pressure is the most important contribution to the total axial force. In this case, the measuring sensor 12 takes the form of a pressure sensor, the aforementioned sensor 12, in the example shown, being provided on the flat side of the blade wheel that is free of blades.
Het tweede lager 10 wordt bij voorkeur aangestuurd door een stuureenheid 13 die is verbonden met een positiesensor 14 voor het bepalen van de axiale positie van de as 1.The second bearing 10 is preferably driven by a control unit 13 which is connected to a position sensor 14 for determining the axial position of the shaft 1.
Ondanks het gebruik van actief magneet lagers in voorgaande uitvoeringsvormen, is het gebruik van luchtlagers eveneens mogelijk.Despite the use of active magnet bearings in previous embodiments, the use of air bearings is also possible.
Andere uitvoeringsvormen dan deze tot hiertoe besproken met verwijzing naar de figuren 3 en 4, zijn eveneens mogelijk, zonder buiten het kader van de uitvinding te treden. Zo kan bijvoorbeeld het eerste lager 9 inwerken op de rugzijde van het schoepenrad 2 terwijl het tweede lager 10 gebruik maakt van een axiale drukschijf 8 voorzien langsheen de omtrek van een as 1.Embodiments other than those discussed so far with reference to Figures 3 and 4 are also possible without departing from the scope of the invention. For example, the first bearing 9 can act on the back of the paddle wheel 2 while the second bearing 10 uses an axial pressure disc 8 provided along the circumference of a shaft 1.
Een andere mogelijke uitvoeringsvorm binnen het kader van de uitvinding maakt gebruik van een eerste lager 9 dat inwerkt op een asuiteinde van de as 1 met een tweede lager 10 dat via twee schouders 7 inwerkt op de as 1.Another possible embodiment within the scope of the invention uses a first bearing 9 which acts on a shaft end of the shaft 1 with a second bearing 10 which acts on the shaft 1 via two shoulders 7.
In figuur 5 is nog een andere uitvoeringsvorm van een inrichting volgens de uitvinding weergegeven, waarbij in dit geval slechts gebruik wordt gemaakt van één enkele stuurêenheid 15 die zowel het eerste lager 9 als het tweede lager 10 aanstuurt, en dit uitsluitend op basis van metingen van een positiesensor 14. Hierbij wordt een hoogfrequent signaal, dat wordt gegenereerd in de stuureenheid 15 op basis van de meting door de positiesensor 14, aangewend voor het aansturen van het tweede lager 10, terwijl een laagfrequent signaal, dat door de stuureenheid 15 wordt gegenereerd, eveneens op basis van voornoemde meting, wordt aangewend voor het aansturen van het eerste lager 9.Figure 5 shows yet another embodiment of a device according to the invention, wherein in this case use is made only of a single control unit 15 which controls both the first bearing 9 and the second bearing 10, and this solely on the basis of measurements of a position sensor 14. Here, a high-frequency signal, which is generated in the control unit 15 on the basis of the measurement by the position sensor 14, is used to control the second bearing 10, while a low-frequency signal, which is generated by the control unit 15, also on the basis of the aforementioned measurement, is used for controlling the first bearing 9.
Een voordeel van zulke variant bestaat erin dat er slechts gebruik dient te worden gemaakt van één enkele positiesensor 14 en van één enkele stuureenheid 15. Met andere woorden is er in dit geval geen nood aan een afzonderlijke sensor voor het aansturen van het eerste lager 9.An advantage of such a variant is that only one single position sensor 14 and one single control unit 15 should be used. In other words, there is no need in this case for a separate sensor for controlling the first bearing 9.
In de hiervoor beschreven uitvoeringsvormen wordt de inrichting volgens de uitvinding steeds toegepast in een centrifugaalcompressor, en meer speciaal een turbocompressor, doch, een inrichting volgens de uitvinding kan tevens in andere machines worden toegepast die zijn voorzien van een as die onderhevig is aan axiale krachteninwerking, zoals bijvoorbeeld in een turbine, een motor of dergelijke.In the embodiments described above, the device according to the invention is always used in a centrifugal compressor, and more particularly a turbocharger, but, a device according to the invention can also be used in other machines which are provided with an axis which is subject to axial force action, for example in a turbine, a motor or the like.
De huidige uitvinding is geenszins beperkt tot de als voorbeeld beschreven en in de figuren weergegeven uitvoeringsvormen, doch, een inrichting volgens de uitvinding voor het opnemen van een axiale kracht uitgeoefend op een as van een machine en een centrifugaalcompressor voorzien van zulke inrichting kunnen in allerlei vormen en afmetingen worden verwezenlijkt, zonder buiten het kader van de uitvinding te treden.The present invention is by no means limited to the embodiments described by way of example and shown in the figures, but an apparatus according to the invention for absorbing an axial force exerted on an axis of a machine and a centrifugal compressor provided with such an apparatus can take many forms and dimensions are achieved without departing from the scope of the invention.

Claims (18)

1. Inrichting voor het opnemen van een axiale kracht uitgeoefend op een as van een machine, welke as (1) voorzien is van één of meerdere rotoren (2), en waarbij deze inrichting minstens twee axiale lagers omvat voor het lageren van de voornoemde as (1), respectievelijk een eerste lager (9) en een tweede lager (10), daardoor gekenmerkt dat het voornoemde eerste lager (9) een primair lager is dat het grootste gedeelte van de voornoemde axiale kracht opneemt en dat zodanig is uitgevoerd dat voor de plaatsing ervan geen montageruimte dient te worden voorzien op de aslengte.Device for receiving an axial force exerted on a shaft of a machine, which shaft (1) is provided with one or more rotors (2), and wherein this device comprises at least two axial bearings for bearing the aforementioned shaft (1), respectively a first bearing (9) and a second bearing (10), characterized in that the aforementioned first bearing (9) is a primary bearing that receives the largest part of the aforementioned axial force and that is designed such that for its installation no mounting space must be provided on the shaft length.
2. Inrichting volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat het voornoemde eerste lager (9) rechtstreeks inwerkt op een uiteinde van de as (1).Device according to claim 1, characterized in that said first bearing (9) acts directly on one end of the shaft (1).
3. Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het voornoemde eerste lager (9) rechtstreeks inwerkt op een rotor (2) van de as (1).Device according to one of the preceding claims, characterized in that the aforementioned first bearing (9) acts directly on a rotor (2) of the shaft (1).
4. Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het eerste en/of het tweede lager (9 en/of 10) van het actief magneet type of van het luchtlager type zijn.Device according to one of the preceding claims, characterized in that the first and / or the second bearing (9 and / or 10) are of the active magnet type or of the air bearing type.
5. Inrichting volgens conclusie 4, daardoor gekenmerkt dat het voornoemde eerste lager (9) wordt aangestuurd door middel van een stuureenheid (11) die is verbonden met een meetsensor (12) en die een algoritme bevat voor het aansturen van het voornoemde eerste lager (9) op basis van een meetsignaal van voornoemde meetsensor (12).Device according to claim 4, characterized in that said first bearing (9) is controlled by means of a control unit (11) which is connected to a measuring sensor (12) and which contains an algorithm for controlling said first bearing ( 9) based on a measurement signal from said measurement sensor (12).
6. Inrichting volgens conclusie 5, daardoor gekenmerkt dat voornoemde meetsensor (12) is uitgevoerd in de vorm van een sensor voor het bepalen van een grootheid van de machine.Device according to claim 5, characterized in that said measuring sensor (12) is designed in the form of a sensor for determining a quantity of the machine.
7. Inrichting volgens conclusie 5 of 6, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde meetsensor (12) is uitgevoerd in de vorm van een druksensor.Device according to claim 5 or 6, characterized in that the above-mentioned measuring sensor (12) is designed in the form of a pressure sensor.
8. Inrichting volgens conclusie 7, daardoor gekenmerkt dat zij wordt toegepast in een machine in de vorm van een centrifugaalcompressor, waarbij de voornoemde rotor (2) is uitgevoerd in de vorm van een schoepenrad, en waarbij de voornoemde meetsensor (12) is voorzien aan de vlakke zijde van het schoepenrad die vrij is van schoepen.Device according to claim 7, characterized in that it is used in a machine in the form of a centrifugal compressor, wherein said rotor (2) is in the form of a paddle wheel, and wherein said measurement sensor (12) is provided on the flat side of the blade wheel that is free of blades.
9. Inrichting volgens conclusie 5 of 6, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde meetsensor (12) is uitgevoerd in de vorm van een sensor voor het bepalen van een weinig in de tijd variërende grootheid van de machine.Device according to claim 5 or 6, characterized in that the above-mentioned measuring sensor (12) is designed in the form of a sensor for determining a quantity of the machine that varies slightly in time.
10. Inrichting volgens conclusie 5 of 6, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde meetsensor (12) niet is uitgevoerd in de vorm van een positiesensor voor het bepalen van de axiale positie van de as (1) van de machine.Device according to claim 5 or 6, characterized in that the above-mentioned measuring sensor (12) is not designed in the form of a position sensor for determining the axial position of the shaft (1) of the machine.
11. Inrichting volgens conclusie 4, daardoor gekenmerkt dat het voornoemde tweede lager (10) is verbonden met een stuureenheid (13 of 15) die eveneens is verbonden met een meetsensor (14) en waarbij deze stuureenheid (13 of 15) een algoritme bevat voor het aansturen van het voornoemde tweede lager (10) op basis van een meetsignaal van voornoemde meetsensor (14).Device according to claim 4, characterized in that said second bearing (10) is connected to a control unit (13 or 15) which is also connected to a measuring sensor (14) and wherein said control unit (13 or 15) contains an algorithm for driving said second bearing (10) based on a measurement signal from said measurement sensor (14).
12, - Inrichting volgens conclusie 11, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde meetsensor (14) op basis waarvan het tweede lager (10) wordt aangestuurd, is uitgevoerd in de vorm van een positiesensor.Device according to claim 11, characterized in that the aforementioned measuring sensor (14) on the basis of which the second bearing (10) is driven is designed in the form of a position sensor.
13, - Inrichting volgens conclusie 12, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde stuureenheid (15) voor het aansturen van het tweede lager (10), eveneens is verbonden met het eerste lager (9) voor het aansturen ervan.Device according to claim 12, characterized in that the above-mentioned control unit (15) for controlling the second bearing (10) is also connected to the first bearing (9) for controlling it.
14, - Inrichting volgens conclusie 13, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde stuureenheid (15) is voorzien van een algoritme voor het aansturen van het voornoemde eerste lager (9) op basis van metingen van de voornoemde positiesensor.Device according to claim 13, characterized in that said control unit (15) is provided with an algorithm for controlling said first bearing (9) based on measurements from said position sensor.
15, - Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het voornoemde eerste lager (9) minstens 75% van de totale axiale kracht opneemt, bij voorkeur minstens 85% van de totale axiale kracht opneemt en liever nog minstens 95% van de totale axiale kracht opneemt.Device according to one of the preceding claims, characterized in that the aforementioned first bearing (9) takes up at least 75% of the total axial force, preferably at least 85% of the total axial force and more preferably at least 95% of the total axial force.
16, - Inrichting volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat ze wordt toegepast op een machine in de vorm van een turbocompressor met een rotor (2) in de vorm van een schoepenrad dat rechtstreeks op de as (1) is bevestigd, waarbij het eerste lager (9) rechtstreeks inwerkt op de vlakke zijde van dit schoepenrad die vrij is van schoepen.Device according to claim 1, characterized in that it is applied to a machine in the form of a turbocharger with a rotor (2) in the form of a blade wheel that is directly attached to the shaft (1), the first bearing (9) acts directly on the flat side of this blade-free wheel.
17. Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het voornoemde tweede lager (10) wordt aangestuurd door een stuureenheid (13) die is verbonden met een positiesensor (14) voor het bepalen van de axiale positie van de voornoemde as (1).Device according to one of the preceding claims, characterized in that the aforementioned second bearing (10) is driven by a control unit (13) connected to a position sensor (14) for determining the axial position of the aforementioned shaft (1) ).
18. Centrifugaalcompressor die is voorzien van een as (1) met één of meer rotoren (2) en van een inrichting voor het opnemen van een axiale kracht die wordt uitgeoefend op de voornoemde as (1), welke inrichting minstens twee axiale lagers omvat die de voornoemde as (1) lageren, respectievelijk een eerste lager (9) en een tweede lager (10) , daardoor gekenmerkt dat het voornoemde eerste lager (9) een primair lager is dat het grootste gedeelte van de voornoemde axiale kracht opneemt en dat zodanig is uitgevoerd dat voor de plaatsing ervan geen montageruimte dient te worden voorzien op de aslengte.18. Centrifugal compressor provided with a shaft (1) with one or more rotors (2) and with a device for receiving an axial force exerted on said shaft (1), which device comprises at least two axial bearings which said shaft (1) bearings, respectively, a first bearing (9) and a second bearing (10), characterized in that said first bearing (9) is a primary bearing that receives most of the aforementioned axial force and that is made that no mounting space on the shaft length has to be provided for its placement.
BE200900269A 2009-04-28 2009-04-28 DEVICE FOR RECORDING AN AXIAL FORCE EXERCISED ON AN AXIS OF A MACHINE AND A CENTRIFUGAL COMPRESSOR PROVIDED WITH SUCH DEVICE. BE1018544A3 (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE200900269 2009-04-28
BE200900269A BE1018544A3 (nl) 2009-04-28 2009-04-28 DEVICE FOR RECORDING AN AXIAL FORCE EXERCISED ON AN AXIS OF A MACHINE AND A CENTRIFUGAL COMPRESSOR PROVIDED WITH SUCH DEVICE.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE200900269A BE1018544A3 (nl) 2009-04-28 2009-04-28 DEVICE FOR RECORDING AN AXIAL FORCE EXERCISED ON AN AXIS OF A MACHINE AND A CENTRIFUGAL COMPRESSOR PROVIDED WITH SUCH DEVICE.
PCT/BE2010/000035 WO2010124350A1 (en) 2009-04-28 2010-04-27 Device for taking up an axial force exercised on a shaft of a machine and centrifugal compressor provided with such device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1018544A3 true BE1018544A3 (nl) 2011-03-01

Family

ID=42026840

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE200900269A BE1018544A3 (nl) 2009-04-28 2009-04-28 DEVICE FOR RECORDING AN AXIAL FORCE EXERCISED ON AN AXIS OF A MACHINE AND A CENTRIFUGAL COMPRESSOR PROVIDED WITH SUCH DEVICE.

Country Status (2)

Country Link
BE (1) BE1018544A3 (nl)
WO (1) WO2010124350A1 (nl)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6090926B2 (ja) * 2013-05-30 2017-03-08 三菱重工業株式会社 ターボ圧縮機およびそれを用いたターボ冷凍機
CN111486112A (zh) * 2019-01-29 2020-08-04 青岛海尔智能技术研发有限公司 磁悬浮离心压缩机及空调系统

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE646514C (de) * 1937-06-16 Peter Leis Dr Ing Verfahren zur Verringerung der Reibung von reibenden Teilen
DE824231C (de) * 1949-10-01 1951-12-10 Siemens Ag Anordnung zur Entlastung von Spur- oder Traglagern bei Maschinen oder Apparaten mit senkrecht stehender Welle
US4167295A (en) * 1977-12-08 1979-09-11 The Garrett Corporation Magnetic thrust force relief for a foil bearing turbomachine
US5263816A (en) * 1991-09-03 1993-11-23 General Motors Corporation Turbomachine with active tip clearance control
US5543673A (en) * 1993-07-27 1996-08-06 Sundstrand Corporation High performance magnetic bearing
US5836739A (en) * 1995-03-17 1998-11-17 Rolls-Royce Plc Gas turbine engine
EP1281836A2 (de) * 2001-08-03 2003-02-05 Atlas Copco Energas Gmbh Turbomaschine
EP1593818A1 (de) * 2004-05-07 2005-11-09 Atlas Copco Energas Gmbh Turbomaschine mit einem hydrodynamischen und einem hydrostatischen Axiallager
US20060012258A1 (en) * 2002-07-10 2006-01-19 Turbocor, Inc. Device to relieve thrust load in a rotor-bearing system using permanent magnets
DE102006049516B3 (de) * 2006-10-20 2008-01-03 Atlas Copco Energas Gmbh Turbomaschine

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT92424B (de) * 1921-03-12 1923-05-11 Ferdinand Ing Petters Elektromagnetische Entlastung von Spur- und Kammlagern.
DE835744C (de) * 1950-07-12 1952-04-03 Siemens Ag Einrichtung zum Schubausgleich von Kreiselmaschinen, insbesondere Dampfturbinen
JP3696398B2 (ja) * 1997-04-28 2005-09-14 Ntn株式会社 静圧磁気複合軸受およびスピンドル装置
US7391128B2 (en) * 2004-12-30 2008-06-24 Rozlev Corp., Llc Wind generator system using attractive magnetic forces to reduce the load on the bearings
KR101289363B1 (ko) * 2005-08-22 2013-07-29 엔티엔 가부시키가이샤 공기 사이클 냉동 냉각 시스템 및 상기 시스템에 사용되는터빈 유닛

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE646514C (de) * 1937-06-16 Peter Leis Dr Ing Verfahren zur Verringerung der Reibung von reibenden Teilen
DE824231C (de) * 1949-10-01 1951-12-10 Siemens Ag Anordnung zur Entlastung von Spur- oder Traglagern bei Maschinen oder Apparaten mit senkrecht stehender Welle
US4167295A (en) * 1977-12-08 1979-09-11 The Garrett Corporation Magnetic thrust force relief for a foil bearing turbomachine
US5263816A (en) * 1991-09-03 1993-11-23 General Motors Corporation Turbomachine with active tip clearance control
US5543673A (en) * 1993-07-27 1996-08-06 Sundstrand Corporation High performance magnetic bearing
US5836739A (en) * 1995-03-17 1998-11-17 Rolls-Royce Plc Gas turbine engine
EP1281836A2 (de) * 2001-08-03 2003-02-05 Atlas Copco Energas Gmbh Turbomaschine
US20060012258A1 (en) * 2002-07-10 2006-01-19 Turbocor, Inc. Device to relieve thrust load in a rotor-bearing system using permanent magnets
EP1593818A1 (de) * 2004-05-07 2005-11-09 Atlas Copco Energas Gmbh Turbomaschine mit einem hydrodynamischen und einem hydrostatischen Axiallager
DE102006049516B3 (de) * 2006-10-20 2008-01-03 Atlas Copco Energas Gmbh Turbomaschine

Also Published As

Publication number Publication date
WO2010124350A1 (en) 2010-11-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AT508223B1 (de) SANITARY DISPENSER WITH CAPACITIVE SENSOR
AR077278A1 (es) Tapa expendedora para un recipiente.
AR070418A1 (es) Metodo y aparato para determinar la dilatacion de un material mediante un dispositivo sensor de error de foco
AR078266A1 (es) METHOD FOR ACCESSING ROCK CANDIDATES SOURCE OF HYDROCARBONS
BE1018544A3 (nl) DEVICE FOR RECORDING AN AXIAL FORCE EXERCISED ON AN AXIS OF A MACHINE AND A CENTRIFUGAL COMPRESSOR PROVIDED WITH SUCH DEVICE.
AR073303A4 (es) Disco de siembra con perforaciones alveoladas para dosificadores neumaticos
AR070730A1 (es) Equipo que obtiene extractos de yerba mate a semejanza con la modalidad de cebadura para estudios sensoriales, fisicos y quimicos
AR070499A4 (es) Ruedas de vehiculos tradicionales con camaras de aire inflables
AR070483A1 (es) Motor rotativo con camaras de expansion perifericas de seccion variable
AR070708A1 (es) Metodo para proporcionar material celular derivado de sangre periferica facilmente disponible y composicion del mismo
AR070462A1 (es) Metodo y composicion para tratar una afeccion diabetica. proceso para preparar dicha composicion. uso.
AR070446A1 (es) Polvo de cabon aditivado con carbohidratos solubles en agua para el uso en la composicion de arena verde para el moldeo de vaciados
AR070445A4 (es) Elemento laminar para el colgado de articulos personales
AR070435A1 (es) DISPOSITIVO GENERADOR DE ENERGíA A PARTIR DE CORRIENTES DE AGUA
AR070428A1 (es) Envase para productos de la industria del tabaco
AR070706A4 (es) Membrana impermeabilizante y autoadhesiva para techos y similares
AR070427A1 (es) Proceso de acetilacion de la madera y madera obtenida por dicho proceso
AR070426A4 (es) Separador de bultos paralelepipedicos adyacentes palletizados
AR070399A2 (es) Anticuerpos anti- erbb2 humanizados y tratamiento con anticuerpos anti-erb2. articulo de fabricacion. composicion. inmunoconjugado. acido nucleico. vector. celula huesped. proceso para preparar anticuerpo humanizado.
AR070373A1 (es) Generador eolico asincronico
AR070705A1 (es) Disposicion constructiva para muros en base a bloques estructurales de hormigon con aletas laterales e incremento de masa
AR070417A1 (es) Horno de seguridad desmontable
AR070293A1 (es) Camilla articulada aplicable en mesas para tratamientos medicos
AR070604A1 (es) Maquina de coccion y de enfriamiento de productos envasados al vacio y su proceso de coccion al vacio
AR070598A4 (es) Palet hibrido

Legal Events

Date Code Title Description
RE Lapsed

Effective date: 20120430