BE1018220A3 - A process for the manufacture of a sandwich and roll. - Google Patents

A process for the manufacture of a sandwich and roll. Download PDF

Info

Publication number
BE1018220A3
BE1018220A3 BE200800400A BE200800400A BE1018220A3 BE 1018220 A3 BE1018220 A3 BE 1018220A3 BE 200800400 A BE200800400 A BE 200800400A BE 200800400 A BE200800400 A BE 200800400A BE 1018220 A3 BE1018220 A3 BE 1018220A3
Authority
BE
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
dough
mold
characterized
roll
sausage
Prior art date
Application number
BE200800400A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Bakkerij Marc Hiel Bv Met Bepe
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A21BAKING; EDIBLE DOUGHS
  • A21CMACHINES OR EQUIPMENT FOR MAKING OR PROCESSING DOUGHS; HANDLING BAKED ARTICLES MADE FROM DOUGH
  • A21C11/00Other machines for forming the dough into its final shape before cooking or baking
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A21BAKING; EDIBLE DOUGHS
  • A21CMACHINES OR EQUIPMENT FOR MAKING OR PROCESSING DOUGHS; HANDLING BAKED ARTICLES MADE FROM DOUGH
  • A21C3/00Machines or apparatus for shaping batches of dough before subdivision
  • A21C3/06Machines for coiling sheets of dough, e.g. for producing rolls, e.g. crescent-rolls
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A21BAKING; EDIBLE DOUGHS
  • A21DTREATMENT, e.g. PRESERVATION, OF FLOUR OR DOUGH, e.g. BY ADDITION OF MATERIALS; BAKING; BAKERY PRODUCTS; PRESERVATION THEREOF
  • A21D13/00Finished or partly finished bakery products
  • A21D13/20Partially or completely coated products
  • A21D13/22Partially or completely coated products coated before baking
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A21BAKING; EDIBLE DOUGHS
  • A21DTREATMENT, e.g. PRESERVATION, OF FLOUR OR DOUGH, e.g. BY ADDITION OF MATERIALS; BAKING; BAKERY PRODUCTS; PRESERVATION THEREOF
  • A21D13/00Finished or partly finished bakery products
  • A21D13/30Filled, to be filled or stuffed products
  • A21D13/32Filled, to be filled or stuffed products filled or to be filled after baking, e.g. sandwiches
  • A21D13/33Edible containers, e.g. cups or cones

Abstract

Werkwijze voor het vervaardigen van een broodje 6, daardoor gekenmerkt dat een deeg wordt uitgerold tot een worst 3; Method for the production of a roll 6, characterized in that a dough is rolled out into a sausage 3; deze worst 3 spiraalsgewijze, zonder overlappingen rond een mal 1 gewikkeld wordt; this sausage spirally 3, is wound without overlapping around a mold 1; vervolgens het geheel in een oven wordt aangebracht om het deeg te bakken; Then the whole in a furnace is provided in order to fry the dough; en het vervolgens laten afkoelen van het geheel om vervolgens het bekomen broodje 6 van de mal 1 te verwijderen. and then cooling the whole to obtain then removing the roll 6 of the mold 1.

Description

Werkwijze voor het vervaardigen van een broodje en broodje A process for the manufacture of a sandwich and roll

De huidige uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van een broodje, meer speciaal van het type pistolet, sandwich en dergelijke. The present invention relates to a process for the manufacture of a roll, in particular of the type pistolet, sandwich, and the like.

De huidige broodjes worden gebakken in de oven en zijn vervaardigd uit een deeg. The current buns are baked in the oven and are made from a dough.

De klassieke broodjes hebben een gesloten vorm en zijn bedoeld om doorgesneden te worden teneinde er beleg te kunnen op aanbrengen. The classic sandwiches have a closed shape and are intended to be cut in order to apply it to siege.

Een nadeel is dat het aanbrengen van beleg op deze manier relatief veel tijd in beslag neemt. A disadvantage is that the application of fillings in this way takes up relatively much time.

Dit is vooral nadelig wanneer grote hoeveelheden van dergelijke belegde broodjes klaargemaakt moeten worden zoals dit klassiek het geval is bij feesten, recepties enzovoort. This is especially disadvantageous when large amounts of such sandwiches must be prepared like this classically the case of parties, receptions and so on.

Door het feit dat het aanbrengen van beleg zoveel tijd vraagt, worden de broodjes dan ook gewoonlijk op voorhand klaargemaakt wat uiteraard nadelig is voor de versheid van de broodjes op het ogenblik dat ze aangeboden worden. The fact that the provision of emergency requires much time, the rolls are therefore usually prepared in advance which is obviously detrimental to the freshness of the sandwiches at the time they are offered.

Anderzijds is het ook mogelijk om de broodjes ter plaatse te voorzien van beleg, wat met zich meebrengt dat een groot aantal personeelsleden moet worden ingezet om de wachttijd te beperken. Conversely, it is also possible to provide the sandwiches on the spot of martial law, which entails that a large number of personnel to be deployed to reduce waiting time.

in ieder geval is een groot nadeel van zulke klassieke broodjes dat het aanbrengen van het beleg tijdrovend en dus duur is. In any case, it is a great disadvantage of such conventional rolls that the provision of the toppings is time-consuming and therefore expensive.

De klassieke broodjes brengen ook voor de gasten van dergelijke gelegenheden nadelen met zich mee. The classic sandwiches also bring disadvantages for the guests such occasions with them.

Menigeen heeft immers reeds ervaren dat de klassieke hartige hapjes welke op recepties en dergelijke worden aangeboden een bron zijn van verlegenheid en genante problemen: morsen op de kledij van zichzelf of van anderen, vuile vingers terwijl men andere gasten de hand moet schudden, het hapje gulzig moeten opeten omdat men het niet goed in de hand kan houden, enzovoort. Many have already experienced fact that the classic savory snacks which in receptions and the like are provided as a source of embarrassment and embarrassing problems spilling onto the clothes of himself or others, dirty fingers while other guests have to shake hands, the bite greedily to eat because they can not well in hand, and so on. Dit zijn maar enkele voorbeelden van situaties die kunnen ontstaan door het gebruik van de klassieke broodjes. These are just some examples of situations that may arise from the use of the classic sandwiches.

Vanuit een ander domein, namelijk dat van de patisserie, is de roomhoorn gekend als een gesmaakte klassieker bij de zoete gerechten. In another domain, that of the pastry, cream horn is known as an appreciated classic in sweet dishes.

Het is een conisch gevormd gebak van bladerdeeg dat wordt opgevuld met room of pudding. It is a conically shaped puff pastry of which is filled with cream or pudding. Door deze conische vorm is het gebak gemakkelijk in de hand te houden. Due to this conical shape is to keep the cake easily in the hand.

Er zijn echter een aantal nadelen die maken dat een hiervan afgeleide conische hoorn uit bladerdeeg niet zo geschikt is om gevuld te worden met hartige spijzen en om zo de klassieke belegde broodjes te vervangen. However, there are some drawbacks that make its derivative conical horn from puff is not fit to be with savory dishes and in order to replace the classic sandwiches filled.

Zo is het bladerdeeg bros en schilferachtig. Thus, the puff pastry is brittle and flaky.

Een nadeel dat het schilferachtige karakter van dit gebak met zich meebrengt, is de hoeveelheid schilfers die tijdens het eten gemorst worden. A disadvantage of the flaky nature of this confection entails, is the amount of chips spilled while eating.

Een ander nadeel is het brosse karakter van dit gebak. Another disadvantage is the brittle nature of this cake. Hierdoor kunnen gemakkelijk stukken afbreken, met als mogelijk gevolg dat het gebak zijn functie als houder voor de hartige spijzen niet meer kan vervullen en er eventueel ook delen van deze spijzen gemorst zullen worden, het geheel niet zo eenvoudig meer in de hand te houden is, enzovoort. This may easily break off pieces, with the possible result that the baked goods can no longer fulfill its function as a holder for the savory food and many also include portions of these foods will be spilled, the whole is not so easy to keep more in the hand, and so on.

Nog een nadeel bij het vullen van roomhoomgebak met hartige spijzen, is de vlakke smaakcombinatie. A further drawback when filling roomhoomgebak with savory food, the flat taste combination.

De eerder neutrale smaak van het bladerdeeg maakt dat het minder geschikt is om bij te dragen aan brede smaakcombinaties die met tal van hartige spijzen bekomen kunnen worden. The more neutral taste of puff pastry makes it less suitable to contribute to broad flavor combinations that can be achieved with many savory dishes.

De huidige uitvinding voorziet in een werkwijze, die tot doel heeft aan één of meer van voornoemde en andere nadelen een oplossing te bieden. The present invention provides a method, which has for its object to provide a solution to one or more of the above-mentioned and other disadvantages.

Werkwijze voor het vervaardigen van een broodje, waarbij een deeg wordt uitgerold tot een worst; A process for the manufacture of a sandwich, wherein a dough is rolled out into a sausage; deze worst spiraalsgewijze, zonder overlappingen rond een mal gewikkeld wordt; this sausage spiral, is wound without overlapping around a mold; vervolgens het geheel in een oven wordt aangebracht om het deeg te bakken; Then the whole in a furnace is provided in order to fry the dough; en het vervolgens laten afkoelen van het geheel om vervolgens het bekomen broodje van de mal te verwijderen. and then cooling the whole to be obtained subsequently to remove the sandwich from the mold.

Het door deze werkwijze verkregen broodje heeft dus een holte in de vorm van de gebruikte mal. The roll obtained by this method thus has a cavity in the shape of the mold used.

Een voordeel hiervan is dat deze holte gemakkelijk en snel met hartige vulling gevuld kan worden, zonder doorsnijden of dergelijke, bijvoorbeeld met behulp van een spuitzak. An advantage of this is that this cavity can be easily and quickly filled with savory filling, without through cutting or the like, for example, by means of a piping bag.

Een ander voordeel van de tijdswinst bij het vullen is dat de voorbereidingen voor het klaarmaken van een buffet uitgesteld kunnen worden tot kort voor de aanvang van het buffet, waardoor de versheid wordt gegarandeerd. Another advantage of the time savings when filling that preparations for preparing a buffet may be delayed until shortly before the start of the buffet, so freshness is guaranteed.

Door het feit dat de broodjes volgens de uitvinding niet moeten worden doorgesneden of worden gesmeerd, is ook veel minder personeel nodig om zulke broodjes klaar te maken, vooral in het geval van grote hoeveelheden zoals bij een buffet of dergelijke. Due to the fact that the rolls of the invention should not be cut or lubrication is also much less staff needed to prepare these sandwiches, especially in the case of large amounts as at a buffet or the like.

Een bijkomend voordeel van de snelle afwerking is dat bij het begin van de gelegenheid een kleinere voorraad afgewerkt product nodig is. An additional advantage of the fast finishing is that a smaller stock of finished products at the start of the occasion requires.

Doordat de broodjes niet noodzakelijk op voorhand moeten worden klaargemaakt, kan tijdens de gelegenheid ingespeeld worden op de afname van de verschillende soorten vulling om aldus flexibel te kunnen inspelen op dé vraag van de gebruikers. Because the rolls are not required to be prepared in advance, the decline can be anticipated during the occasion of the various types of filling to thus respond flexibly to your user demand. Dit zal ertoe bijdragen dat er op het einde minder overschot zal zijn. This will help ensure that there will be less surplus at the end.

Nog een voordeel komt naar voor bij het gebruik van warme hapjes. Another advantage comes to the use of hot snacks.

Doordat de warme vulling in een holte wordt aangebracht, zal het omringende gebakken deeg als warmte-isolator fungeren zodat de producten langer warm blijven. Because the hot filling is introduced into a cavity, surrounding baked dough will act as a heat insulator so that the products remain warm longer.

Het voordeel dat de broodjes gemakkelijk zonder morsen in de hand te houden zijn, treedt nog sterker naar voor bij warme vullingen door het hoger vermelde isolerend effect. The benefit rolls easily without spilling to keep his hand, occurs even more forward to warm fillings by the aforementioned insulating effect.

Nog een voordeel is dat bij een praktische uitvoeringsvorm van de werkwijze de deegsoort aangepast kan worden aan de vulling om een geslaagde smaakcombinatie te bekomen. Yet another advantage is that, in a practical embodiment of the method can be adapted to the type of dough with the filling in order to obtain a successful taste combination. Zo kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld sandwichdeeg, pistoletdeeg, een andere niet-getoerde gistdeeg of nog een andere deegsoort. Thus, for example, can be made use of, for example, sandwich dough, pistoletdeeg, another non-getoerde yeast dough or another type of dough.

De uitvinding heeft ook betrekking op een broodje dat gemaakt is van een niet-getoerde deeg waarbij het broodje voorzien is van een holte met een vulopening, die vóór of na het bakken wordt aangebracht. The invention also relates to a roll which is made of a non-getoerde dough in which the roll is provided with a cavity with a filling opening, which is applied before or after baking. De vorm van zo een broodje kan bijvoorbeeld die van een hoorntje zijn. The shape of such are, for example, a roll can be that of a cone.

Met het inzicht de kenmerken van de uitvinding beter aan te tonen, zijn hierna, als voorbeeld zonder enig beperkend karakter, enkele voorkeurdragende uitvoeringsvormen beschreven van een werkwijze voor het vervaardigen van een broodje volgens de uitvinding, met verwijzing naar de bijgaande tekeningen, waarin: figuren 1 en 2 schematisch twee opeenvolgende stappen toont van een werkwijze volgens de uitvinding; With the intention of better showing the characteristics of the invention, hereafter, described as an example without any limitative character, several preferred forms of embodiment of a method for manufacturing a roll according to the invention, with reference to the accompanying drawings, in which: figures 1 and 2 schematically show two successive steps of a method according to the invention; figuur 3 een doorsnede volgens lijn III-III in figuur 2 weergeeft; Figure 3 is a cross-section according to line III-III, showing in Figure 2; figuur 4 een product toont vervaardigd volgens de werkwijze volgens de uitvinding. Figure 4 shows a product manufactured by the method according to the invention.

De werkwijze voor het vervaardigen van een broodje 4 is zeer eenvoudig en wordt geïllustreerd aan de hand van de figuren 1 tot 4. The method for manufacturing a roll 4 is very simple and is illustrated with reference to Figures 1 to 4.

De werkwijze maakt gebruik van een mal 1 die in het geval van de werkwijze zoals geïllustreerd in voornoemde figuren bestaat uit een conische vorm die bij voorkeur aan de buitenkant voorzien is van een spiraalvormige profilering 2. The method makes use of a mold 1 which in the case of the method as illustrated in the aforementioned figures is made up of a conical shape, which is preferably provided on the exterior of a spiral-shaped profile 2.

Deze mal 1 kan gevormd zijn uit kunststof, metaal of een ander zich daartoe lenend materiaal. This mold 1 may be formed from plastic, metal or another material lending itself for this purpose.

Zoals weergegeven in figuur 1 vertrekt de werkwijze van een tot een worst 3 gerold deeg. As shown in Figure 1, leaving the method of one sausage 3 to a rolled dough.

Dit deeg kan bijvoorbeeld een sandwichdeeg, een pistoletdeeg, een andere niet-getoerde deeg zijn. This dough, for example, can be a sandwich of dough, a pistoletdeeg, have another non-getoerde dough.

Deze worst 3 wordt opgerold op de mal 1, bij voorkeur vertrekkend vanaf de top van de conische mal 1 en wordt, zoals weergegeven in de figuren 2 tot 3, spiraalvormig rond de mal 1 gedraaid, zonder overlappingen en in dit geval met tegen elkaar aansluitende wikkelingen. This sausage 3 is rolled up on the mold 1, preferably starting from the top of the conical mold 1, and is, as shown rotated in the figures 2 to 3, helically around the mold 1, with no overlapping and, in this case with adjoining against each other windings.

Vervolgens wordt het geheel in een oven aangebracht om te bakken. Subsequently, the whole in a furnace is provided in order to be baked.

Na bakken wordt het geheel uit de oven genomen om af te koelen en wordt vervolgens de mal 1 verwijderd, waardoor een broodje 4 bekomen wordt, zoals weergegeven in figuur 4, met de vorm van een hoorntje waarin een holte is uitgespaard in de vorm van de mal 1. After baking, the assembly is taken out from the oven to cool down and then, the mold 1 is removed, thus obtaining a roll 4 is, as shown in Figure 4, with the shape of a cone in which a cavity is recessed in the shape of the mold 1.

Op deze wijze wordt een broodje 4 bekomen waarvan de holte gevuld kan worden met een gewenste vulling, bijvoorbeeld voor het bekomen van een hartig broodje 4 zonder dat hiertoe het broodje 4 moet worden doorgesneden. In this manner is obtained a roll 4 of which the cavity can be filled with a desired filling, for example for the obtaining of a savory roll 4 without that for this purpose, the roll 4 is to be cut.

Het gemak waarmee het broodje 4 van de mal 1 gehaald kan worden, zal mee bepalen welke vorm voor de mal 1 gekozen zal worden. The ease with which the roll 4 of the mold 1 can be removed, it will decide which shape will be chosen for the mold 1.

Een ander criterium dat meespeelt in het bepalen van deze vorm is het gemak waarmee het broodje 4 in de hand gehouden kan worden. Another criterion that plays a role in the determination of this shape is the ease with which the roll 4 can be held in the hand.

Nog een ander criterium dat meespeelt, is het gemak waarmee het broodje 4 gevuld kan worden. Yet another criterion that plays a role, is the ease with which the roll 4 can be filled.

in het voorbeeld zoals getoond in de figuren is de vorm van de mal 1 conisch. in the example as shown in the figures, the shape of the mold first conical. Het broodje 4, dat als resultaat bekomen wordt, is gemakkelijk van de mal 1 te verwijderen en ligt goed in de hand. The roll 4, which is obtained as a result, is easily removed from the mold 1 and is well in hand.

vóór het bakken kan de op de mal 1 gerolde worst 3 nog verder worden gegarneerd, bijvoorbeeld door het eventueel doreren van de buitenkant of het aanbrengen van zaden, noten of delen hiervan. before baking, the mold 1 on the beaded sausage 3 to be trimmed still further, for instance by optionally doreren from the outside or the application of seeds, nuts, or parts thereof.

In een variante van de werkwijze kan het bakproces vroegtijdig afgebroken worden om toe te laten dat het broodje 4 bij de gebruiker na de vulling verder wordt afgebakken in een oven of opgewarmd wordt in een microgolfoven. In a variant of the method, the baking process can be aborted early to allow the roll 4 is further baked off at the user after the filling into an oven or heated, in a microwave oven.

De werkwijze volgens de uitvinding is verschillend van deze gebruikt om roomhoorns te maken, waarbij bladerdeeg tot een band wordt uitgerold die met overlappende wikkelingen om een roompen aangebracht wordt. The process according to the invention is different from that used to make cream cornet, in which puff pastry is rolled out into a band with overlapping coils is arranged around a roompen.

De huidige uitvinding is geenszins beperkt tot de als voorbeeld beschreven en in de figuren weergegeven uitvoeringsvorm en werkwijze, doch de werkwijze en een daardoor bekomen broodje 4 kunnen volgens verschillende varianten worden verwezenlijkt zonder buiten het kader van de uitvinding te treden. The present invention is in no way limited to the embodiments described as an example and represented in the figures embodiment and method, but the method, and a sandwich thus obtained and 4 can be realized according to different variants while still remaining within the scope of the invention.

Claims (10)

 1. 1. Werkwijze voor het vervaardigen van een broodje 6, daardoor gekenmerkt dat een deeg wordt uitgerold tot een worst 3; 1. A process for the manufacture of a roll 6, characterized in that a dough is rolled out into a sausage 3; deze worst 3 spiraalsgewijze, zonder overlappingen rond een mal 1 gewikkeld wordt; this sausage spirally 3, is wound without overlapping around a mold 1; vervolgens het geheel in een oven wordt aangebracht om het deeg te bakken; Then the whole in a furnace is provided in order to fry the dough; en het vervolgens laten afkoelen van het geheel om vervolgens het bekomen broodje 6 van de mal 1 te verwijderen. and then cooling the whole to obtain then removing the roll 6 of the mold 1.
 2. 2. Werkwijze volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat de worst 3, bij het aanbrengen op de mal 1, met aansluitende wikkelingen rond de mal 1 gewikkeld wordt. 2. A method according to claim 1, characterized in that the sausage 3, when applied to the mold 1, with subsequent windings around the mold 1 is wound.
 3. 3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, daardoor gekenmerkt dat het deeg een niet-getoerde gistdeeg is. 3. A method according to claim 1 or 2, characterized in that the dough is a non-yeast dough getoerde.
 4. 4. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2 daardoor gekenmerkt dat het deeg een sandwichdeeg is. 4. A method as claimed in claim 1 or 2, characterized in that the dough is a sandwich dough.
 5. 5. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2 daardoor gekenmerkt dat het deeg een pistoletdeeg is. 5. A method as claimed in claim 1 or 2, characterized in that the dough is a pistoletdeeg.
 6. 6. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat gebruik gemaakt wordt van een mal 1 met een conische vorm en waarbij de worst 3 op de mal 1 wordt gewikkeld vertrekkende vanaf de top van de conische vorm. 6. A method according to any one of the preceding claims, characterized in that use is made of a mold 1 having a conical shape and in which the sausage 3 in the mold 1 is wound leaving from the top of the conical shape.
 7. 7. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het product niet volledig gebakken is. 7. A method according to any one of the preceding claims, characterized in that the product has not been fully baked.
 8. 8. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de op de mal 1 gerolde worst 3 voor het bakken met zaden, noten of delen hiervan bestrooid wordt. 8. A method according to any one of the preceding claims, characterized in that the mold 1 on the beaded sausage 3 for baking with seeds, nuts, or parts thereof is sprinkled.
 9. 9. Broodje gemaakt van niet-getoerde gistdeeg, daardoor gekenmerkt dat het voorzien is van een holte met een vulopening. 9. Roll made of non-getoerde yeast dough, characterized in that it is provided with a cavity with a filling opening.
 10. 10. Broodje volgens conclusie 9 gemaakt van niet-getoerde gistdeeg, daardoor gekenmerkt dat het de vorm heeft van een hoorntje. 10. Roll according to claim 9 made of non-getoerde yeast dough, characterized in that it has the shape of a cone.
BE200800400A 2008-07-17 2008-07-17 A process for the manufacture of a sandwich and roll. BE1018220A3 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE200800400 2008-07-17
BE200800400A BE1018220A3 (en) 2008-07-17 2008-07-17 A process for the manufacture of a sandwich and roll.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE200800400A BE1018220A3 (en) 2008-07-17 2008-07-17 A process for the manufacture of a sandwich and roll.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1018220A3 true BE1018220A3 (en) 2010-07-06

Family

ID=40428249

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE200800400A BE1018220A3 (en) 2008-07-17 2008-07-17 A process for the manufacture of a sandwich and roll.

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE1018220A3 (en)

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US754549A (en) * 1904-01-18 1904-03-15 August Junge Cream-roll-forming machine.
US3410691A (en) * 1966-07-26 1968-11-12 Mary E. Stanley Edible food article and process of preparing
EP0258936A2 (en) * 1986-09-03 1988-03-09 Houdstermaatschappij De Goede B.V. Device for producing conical cases from strips of dough material
WO1988003757A1 (en) * 1986-11-27 1988-06-02 Graeme Ian Kendall Walliker Improvements in or relating to bread rolls
US5034386A (en) * 1986-01-31 1991-07-23 Whitby Research, Inc. Methods for administration using 1-substituted azacycloalkanes
WO1994012035A1 (en) * 1992-11-20 1994-06-09 Conewich International Conical food article and process for making same
GB2274573A (en) * 1993-01-29 1994-08-03 Elizabeth Margret Jones Cooked article configuration
US5662030A (en) * 1993-12-02 1997-09-02 Roecker; Hans Device for baking hollow pastry goods
WO2003077659A1 (en) * 2002-03-18 2003-09-25 Pruve B.V. Device and method for forming a strip of dough into a hollow dough product wound into an overlapping helix
US20060292276A1 (en) * 2005-06-22 2006-12-28 Huxel Edward T Edible container apparatus and method of manufacture
WO2007138620A1 (en) * 2006-05-30 2007-12-06 La Spuntinoteca Breakfast S.R.L. Foodstuff

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US754549A (en) * 1904-01-18 1904-03-15 August Junge Cream-roll-forming machine.
US3410691A (en) * 1966-07-26 1968-11-12 Mary E. Stanley Edible food article and process of preparing
US5034386A (en) * 1986-01-31 1991-07-23 Whitby Research, Inc. Methods for administration using 1-substituted azacycloalkanes
EP0258936A2 (en) * 1986-09-03 1988-03-09 Houdstermaatschappij De Goede B.V. Device for producing conical cases from strips of dough material
WO1988003757A1 (en) * 1986-11-27 1988-06-02 Graeme Ian Kendall Walliker Improvements in or relating to bread rolls
WO1994012035A1 (en) * 1992-11-20 1994-06-09 Conewich International Conical food article and process for making same
GB2274573A (en) * 1993-01-29 1994-08-03 Elizabeth Margret Jones Cooked article configuration
US5662030A (en) * 1993-12-02 1997-09-02 Roecker; Hans Device for baking hollow pastry goods
WO2003077659A1 (en) * 2002-03-18 2003-09-25 Pruve B.V. Device and method for forming a strip of dough into a hollow dough product wound into an overlapping helix
US20060292276A1 (en) * 2005-06-22 2006-12-28 Huxel Edward T Edible container apparatus and method of manufacture
WO2007138620A1 (en) * 2006-05-30 2007-12-06 La Spuntinoteca Breakfast S.R.L. Foodstuff

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3551161A (en) Method of preparing a proteinpotato article
US4400404A (en) Food product and method of preparing same
US4910030A (en) Frozen confectionary product and method of making the same
US20030017248A1 (en) Food condiment, composition, method of molding, and method of using
US5709898A (en) Process for the manufacture of a food product
US5567455A (en) Salad sandwich and method of making
US6165522A (en) Processed food and a method for making a processed food product for mass distribution
US6156357A (en) Frozen confection type food product and method for making same
US1936835A (en) Baked edible container
US6001400A (en) Process for producing combination cream cheese and bagel dough product
US5366201A (en) Indented, invertable food mold with raised center
US20030008037A1 (en) Frozen sandwich and method of making same
US20060175527A1 (en) Dessert log mold with formed cavity center
US20040005391A1 (en) Sandwich preparation method
DE3704192A1 (en) stuffed gebaecktasche
US20110027435A1 (en) Cupcake mold and method for making cupcake pops
US20060093708A1 (en) Ice cream novelty product
WO1998005214A1 (en) Filled bagel product and method
US1569121A (en) Sausage sandwich and roll therefor
KR101422446B1 (en) Croquette Bread Manufacture Method
DE4322927A1 (en) Process for producing an icecream preparation
US20130129890A1 (en) Food pans with thermal conveyance depressions
US20050016389A1 (en) Method and Apparatus For Making Sushi Rolls
US20040156954A1 (en) Crisp microwaveable filled dough product, and methods for making same
US20060216387A1 (en) Food items, systems and methods

Legal Events

Date Code Title Description
MM

Effective date: 20170731