BE1018156A3 - Method for manufacturing coated panels, and coated panel. - Google Patents

Method for manufacturing coated panels, and coated panel. Download PDF

Info

Publication number
BE1018156A3
BE1018156A3 BE200800286A BE200800286A BE1018156A3 BE 1018156 A3 BE1018156 A3 BE 1018156A3 BE 200800286 A BE200800286 A BE 200800286A BE 200800286 A BE200800286 A BE 200800286A BE 1018156 A3 BE1018156 A3 BE 1018156A3
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
higher
characterized
operations
gloss
above
Prior art date
Application number
BE200800286A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Flooring Ind Ltd Sarl
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Flooring Ind Ltd Sarl filed Critical Flooring Ind Ltd Sarl
Priority to BE200800286A priority Critical patent/BE1018156A3/en
Priority to BE200800286 priority
Application granted granted Critical
Publication of BE1018156A3 publication Critical patent/BE1018156A3/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B44DECORATIVE ARTS
  • B44CPRODUCING DECORATIVE EFFECTS; MOSAICS; TARSIA WORK; PAPERHANGING
  • B44C5/00Processes for producing special ornamental bodies
  • B44C5/04Ornamental plaques, e.g. decorative panels, decorative veneers
  • B44C5/0469Ornamental plaques, e.g. decorative panels, decorative veneers comprising a decorative sheet and a core formed by one or more resin impregnated sheets of paper
  • B44C5/0476Ornamental plaques, e.g. decorative panels, decorative veneers comprising a decorative sheet and a core formed by one or more resin impregnated sheets of paper with abrasion resistant properties
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B44DECORATIVE ARTS
  • B44BMACHINES, APPARATUS OR TOOLS FOR ARTISTIC WORK, e.g. FOR SCULPTURING, GUILLOCHING, CARVING, BRANDING, INLAYING
  • B44B5/00Machines or apparatus for embossing decorations or marks, e.g. embossing coins
  • B44B5/02Dies; Accessories
  • B44B5/026Dies
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B44DECORATIVE ARTS
  • B44CPRODUCING DECORATIVE EFFECTS; MOSAICS; TARSIA WORK; PAPERHANGING
  • B44C1/00Processes, not specifically provided for elsewhere, for producing decorative surface effects
  • B44C1/24Pressing or stamping ornamental designs on surfaces
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B44DECORATIVE ARTS
  • B44CPRODUCING DECORATIVE EFFECTS; MOSAICS; TARSIA WORK; PAPERHANGING
  • B44C5/00Processes for producing special ornamental bodies
  • B44C5/04Ornamental plaques, e.g. decorative panels, decorative veneers

Abstract

Werkwijze voor het vervaardigen van beklede panelen die een substraat(2), een decor(3) en een toplaag(4) bevatten, waarbij de werkwijze minstens de volgende stappen bevat:-het maken van een perselement(13), waarbij dit perselement(13) aan zijn oppervlak(15) voorzien wordt van een reliëf(16) met hoger liggende zones(17) en lager liggende zones(18);-het vormen van de voornoemde beklede panelen(1), waarbij het voornoemde perselement(13) wordt aangewend voor het vormen van ingedrukte gedeelten(10) in de sierzijde(9) van de beklede panelen(1); Method for the production of coated panels, comprising a substrate (2), a decor (3) and a top layer (4), wherein the method contains at least the following steps of: making a press element (13), said pressing element ( 13) on its surface (15) is provided with a relief (16) with higher-level zones (17) and lower-lying areas (18), - the formation of the above-mentioned coated panels (1), wherein the above-mentioned pressing element (13) will be used to form embossed portions (10) in the decorative side (9) of the coated panels (1); daardoor gekenmerkt dat bij het maken van het perselement(13) in een eerste stap het reliëf(16) wordt gevormd en in een tweede stap een onderling verschillende glansgraad bepalende oppervlaktestructuur wordt verwezenlijkt aan het oppervlak van, enerzijds, minstens een aantal van voornoemde hoger liggende zones(17), en, anderzijds, minstens een aantal van voornoemde lager liggende zones(18). characterized in that, in the making of the pressing element (13) in a first step, the relief (16) is formed and in a second step, a mutually different gloss degree-determining surface structure is achieved on the surface of, on the one hand, at least a number of said higher-level zones (17), and, on the other hand, at least a number of the above-mentioned lower-lying regions (18).

Description

Werkwijze voor het vervaardigen van beklede panelen en bekleed paneel. Method for manufacturing coated panels, and coated panel.

Deze uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van beklede panelen, alsmede op beklede panelen. This invention relates to a method for manufacturing coated panels, as well as to coated panels.

Meer speciaal heeft de uitvinding betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van beklede panelen die van het type zijn dat een substraat en een erop aangebrachte decoratieve toplaag omvat. More particularly, the invention relates to a method for manufacturing coated panels of the type which comprises a substrate and a decorative top layer provided thereon. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om vloerpanelen die hoofdzakelijk bestaan uit een substraat, bijvoorbeeld een MDF of HDF (Medium of High Density Fiberboard) paneel en een hierop aangebrachte toplaag, zoals een laminaattoplaag. This may include, for example, to floor panels which consist essentially of a substrate, for instance a MDF or HDF (Medium or High Density Fiber board) panel and a top layer applied thereon, such as a laminate top layer.

In het bijzonder betreft de uitvinding een werkwijze voor het vervaardigen van beklede panelen met een gedrukt decor met een zich hierboven uitstrekkende doorzichtige of doorschijnende kunststoflaag. In particular, the invention relates to a method for manufacturing coated panels with a printed decor itself with a transparent or translucent plastic layer extending above. Het is bekend dat dergelijk decor, al dan niet mits tussenkomst van grondlagen, rechtstreeks op het substraat kan zijn gedrukt. It is known that such a scene, whether or not provided that the intermediary of primers, may be printed directly on the substrate. Het decor kan evenwel ook zijn voorzien op een materiaalvel, zoals een papiervel, dat in de voornoemde toplaag is opgenomen. The decor may, however, also be provided on a sheet of material, such as a paper sheet, which is included in the above-mentioned top layer. De doorzichtige of doorschijnende kunststoflaag vormt een beschermlaag boven het gedrukte decor en kan bijvoorbeeld sleetbestendige partikels zoals aluminiumoxide bevatten. The transparent or translucent synthetic resin layer forms a protective layer over the printed decor, and may contain, for example, wear-resistant particles such as alumina. Het is niet uitgesloten dat deze beschermlaag eveneens een materiaalvel, zoals een papiervel, bevat. It is not excluded that this protective layer also comprises a sheet of material, such as a paper sheet. Dergelijk laminaatvloerpaneel kan bijvoorbeeld volgens een DPL (Direct Pressure Laminate) of HPL (High Pressure Laminate) techniek zijn vervaardigd. Such a laminate floor panel may, for example, in accordance with a DPL (Direct Pressure Laminate) or HPL (High Pressure Laminate) method have been manufactured. In het geval van een DPL techniek worden één of meerdere van hars voorziene materiaalvellen samen met het substraat in een persinrichting gebracht waar zij aan de hand van een perselement en onder inwerking van verhoogde druk en temperatuur zowel onderling als met het substraat worden verbonden. In the case of a DPL technique, one or more, together with the substrate in a pressing device material sheets comprises a resin placed where they are connected by means of a press element and under the action of elevated pressure and temperature both among themselves and with the substrate. In het geval van een HPL techniek wordt de toplaag afzonderlijk gevormd op basis van twee of meer van hars voorziene materiaalvellen, alvorens de aldus verkregen toplaag op het substraat wordt aangebracht, bijvoorbeeld door deze op het substraat te lijmen. In the case of an HPL technique the top layer is formed separately on the basis of two or more material sheets provided with resin, before the top layer thus obtained is applied to the substrate, for example, by gluing them on the substrate.

Het is verder bekend, bijvoorbeeld uit het WO 01/96689 dat aan het oppervlak of de sierzijde van dergelijke beklede panelen een reliëf van ingedrukte gedeelten kan worden gevormd, waarmede bijvoorbeeld de natuurlijke structuur van het in voornoemd decor weergegeven motief kan worden geïmiteerd. It is further known, for example from WO 01/96689 in that a relief of embossed portions can be formed on the surface or the decorative side of such coated panels, with which, for example, the natural structure of the imitated can be displayed in the aforementioned decor pattern. Zo bijvoorbeeld kan in het geval het decor een houtmotief weergeeft worden gewerkt met een reliëf dat een houtstructuur imiteert. For example, in case the decor work represents a wood pattern with a relief imitating a wood structure. Dergelijk houtstructuur kan eventueel in overeenstemming zijn met het onderliggend decor, waarmede dan zogenaamde indrukkingen in register met het gedrukte decor worden bekomen. Such wood may possibly be obtained in accordance with the underlying decor, whereby then so-called depressions in register with the printed decor.

Voor het realiseren van een reliëf aan de sierzijde worden zoals gekend gestructureerde perselementen aangewend. are known as structured embossing elements used to realize a relief to the decorative side. Voor de vervaardiging van dergelijke perselementen zijn verschillende technieken gekend bijvoorbeeld uit het WO 2006/066776. For the manufacture of such pressing elements of different techniques are known for example from WO 2006/066776. De perselementen die aan de hand van dergelijke methodes worden bekomen laten nog te wensen over. The press elements are obtained using such methods leave much to be desired.

De huidige uitvinding beoogt een alternatieve werkwijze voor het vervaardigen van beklede panelen die volgens verschillende voorkeurdragende uitvoeringsvormen van de uitvinding voordelen kan bieden ten opzichte van de stand van de techniek. The present invention contemplates an alternative method for manufacturing coated panels, according to various preferred embodiments of the invention may offer advantages relative to the prior art.

Hiertoe betreft de huidige uitvinding volgens een werkwijze voor het vervaardigen van beklede panelen, waarbij deze panelen van het type zijn dat minstens een substraat, een decor en een toplaag op basis van kunststof bevat, waarbij de werkwijze minstens de volgende stappen bevat: het maken van een perselement, waarbij dit perselement aan zijn oppervlak voorzien wordt van een reliëf, waarbij dit reliëf hoger liggende zones en lager liggende zones vertoont; To this end, the present invention concerns, according to a method for manufacturing coated panels, whereby these panels of the type comprising at least a substrate, comprises a decor, and a top layer based on synthetic material, wherein the method contains at least the following steps: the making of a press element, said press element is provided on its surface with a relief, said relief exhibits higher-lying areas and lower-lying areas; het vormen van de voornoemde beklede panelen, waarbij het voornoemde perselement wordt aangewend voor het door middel van het voornoemde reliëf vormen van ingedrukte gedeelten in de sierzijde van de beklede panelen, en meer speciaal in de sierzijde van platen waaruit dan dergelijke beklede panelen kunnen worden verkregen; the formation of the above-mentioned coated panels, whereby said press member is utilized to, by means of the aforementioned relief forming embossed portions in the decorative side of the coated panels, and more particularly in the decorative side of sheets from which it then such coated panels can be obtained ; met als kenmerk dat bij het maken van het voornoemde perselement in een eerste stap het voornoemde reliëf of minstens een gedeelte van dit reliëf wordt gevormd en in een tweede daaropvolgende stap een onderling verschillende glansgraad bepalende oppervlaktestructuur wordt verwezenlijkt aan het oppervlak van, enerzijds, minstens een aantal van voornoemde hoger liggende zones, en, anderzijds, minstens een aantal van voornoemde lager liggende zones. with the characteristic that in the making of the above-mentioned press member, in a first step, the aforesaid relief or at least a portion of this relief is formed and, in a second subsequent step, a mutually different gloss degree-determining surface structure is achieved on the surface of, on the one hand, at least one number of the said higher-level zones, and, on the other hand, at least a number of the above-mentioned lower-lying zones.

Met “glansgraad bepalend” wordt bedoeld dat aan de hand van de betreffende zones aan de sierzijde van het gevormde beklede paneel overeenstemmende zones van verschillende glansgraad worden gevormd. By "degree of gloss determining" is meant that can be formed on the basis of the respective zones on the decorative side of the formed coated panel corresponding zones of different gloss degree. Bij voorkeur betreft het een verschil in glansgraad dat zich aan de sierzijde van de beklede panelen duidelijk manifesteert als mat en glanzend. Preferably, it is a difference in gloss level that manifests itself clearly to the decorative side of the coated panels as matt and shiny. Bij voorkeur wordt een verschil in glansgraad aan de sierzijde bekomen waarbij de matte zones een glansgraad van 10, of zelfs beter minder dan 10 vertonen, terwijl de glanzende zones een glansgraad van meer dan 10, of zelfs beter van meer dan 20 vertonen. Preferably, as to obtain a difference in the gloss level on the decorative side, whereby the matte zones a gloss degree of 10 or even better less than 10 exhibit, while the glossy zones a gloss degree of more than 10, or even better of more than 20 exhibit. Onafhankelijk van de betreffende absolute glansgraad, wordt aan de sierzijde van het beklede paneel bij voorkeur een verschil tussen de glanzende en matte zones bekomen van minstens 10. Dit alles gemeten volgens DIN 67530. Independent of the respective absolute gloss level, is supplied to the decorative side of the coated panel, preferably a difference between the matte and glossy zones obtained of at least 10. This was all measured in accordance with DIN 67530.

Wanneer de glansgraad op de persplaat gemeten wordt, komt met een glanzende zone bij voorkeur een glansgraad van meer dan 40, en beter nog van meer dan 100 overeen, en met een matte zone een glansgraad van minder dan 40, eveneens gemeten volgens DIN 67530. When the gloss level is measured on the press plate, comes with a shiny zone preferably have a gloss degree of more than 40, and better still of more than 100 in line, and with a matt area and a sheen of less than 40, also measured in accordance with DIN 67530.

Het is duidelijk dat hoger gelegen zones op het perselement aanleiding geven tot dieper gelegen ingedrukte gedeelten van het bekomen beklede paneel. It is clear that higher-lying areas of the pressing element give rise to deeper embossed portions of the obtained coated panel. Door het feit dat zones naargelang hun niveau op het perselement, of aan de sierzijde van het vloerpaneel met een andere glansgraad worden voorzien, kunnen op een vlotte wijze bijzondere effecten worden bereikt aan de sierzijde van de vervaardigde beklede panelen, zoals bijzondere diepte-effecten. Due to the fact that zones according to their level in the press member, or on the decorative side of the floor panel with a different degree of gloss can be provided, can be achieved particular effects in a smooth manner to the decorative side of the produced coated panels, such as specific depth effects. Ook kan aan de sierzijde van dergelijk bekleed paneel betere imitaties van bepaalde natuurlijke producten, zoals van bepaalde houtsoorten, worden verwezenlijkt. Also, in the decorative side of such a coated panel better imitations of certain natural products, such as certain types of wood can be realized.

Er wordt opgemerkt dat de voornoemde glansgraad bepalende oppervlaktestructuur kan worden bekomen door het verwezenlijken van een microstructuur, zoals een ruwheid, aan het betreffende oppervlak van de persplaat en/of door het vormen van een deklaag aan het betreffende oppervlak, zoals een chroomlaag. It is noted that can be obtained, the above-mentioned degree of gloss-determining surface structure due to the achievement of a micro-structure such as a roughness, on the respective surface of the press plate and / or by forming a coating on the surface in question, such as a chromium layer.

Bij voorkeur wordt voor voornoemd perselement een aan de perszijde hoofdzakelijk vlak zijnde plaat aangewend, waarbij deze plaat is voorzien van uitstekende gedeelten en deze uitstekende gedeelten voornoemde hoger liggende zones vormen en de hoofdzakelijk vlakke ertussen liggende gebieden de voornoemde lager liggende zones vormen. Preferably, for the above-mentioned pressing element the applied on the pressure side substantially flat embroidery plate, whereby this plate is provided with projecting portions and the projecting portions above-mentioned higher forms side zones, and the substantially flat intervening areas form the above-mentioned lower-lying zones. Er wordt opgemerkt dat dergelijke uitstekende gedeelten bij voorkeur niet meer dan 1 mm en beter nog niet meer dan 0,5 mm boven de lager liggende zones uitsteken. It is noted that such projecting portions is preferably not more than 1 mm, and more preferably do not project more than 0.5 mm above the lower-lying zones. Het is duidelijk dat ook in de lager liggende zones niveauverschillen aanwezig kunnen zijn, die dan bij voorkeur niet meer dan 0,2 mm bedragen en beter nog niet meer dan 0,07 mm bedragen. It is clear that also in the lower-lying zones level differences may be present, which are then preferably not more than 0.2 mm, and more preferably not more than 0.07 mm.

Bij voorkeur wordt voor het materiaal van het perselement van de uitvinding metaal, zoals een staallegering of een koperlegering aangewend. Preferably, for the material of the pressing element of the invention, metal, such as employed a steel alloy or a copper alloy.

Bij de stap van het vormen van de beklede panelen wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van de hierboven nog beschreven DPL techniek. In the step of forming the coated panels, use is preferably made of the above-described still DPL technique.

Bij voorkeur vertonen de hoger liggende zones van het perselement over het merendeel van hun oppervlak een glansgraad bepalende oppervlaktestructuur die verschillend is van de glansgraad bepalende oppervlaktestructuur van het merendeel van de lager gelegen zones, waarbij de hoger liggende zones bij voorkeur een hogere glansgraad vertonen dan de lager gelegen zones. Preferably, exhibit the higher-lying areas of the pressing element over the majority of their surface, a degree of gloss determining surface texture that is different from the gloss degree-determining surface structure of the bulk of the lower-lying regions, whereby the higher-lying areas preferably show a higher degree of luster than the lower zones. Op dergelijke wijze kunnen aan de sierzijde van het bekleed paneel bijzonder overtuigend effecten worden bereikt, waarbij ingedrukte gedeelten als matte of glanzende accenten in het respectievelijk overwegend glanzende of matte oppervlak aanwezig zijn. In such a manner can be achieved particularly convincing effect to the decorative side of the coated panel, in which depressed portions as matt or glossy accents are, respectively, present in the predominantly shiny or matte surface.

In een bijzonder voorkeurdragende uitvoeringsvorm wordt het perselement voorzien van een reliëf dat de vorm van een houtstructuur vertoont, waarbij voornoemde hoger liggende zones minstens houtporen van deze houtstructuur omvatten en waarbij dan bij voorkeur hoofdzakelijk enkel de houtporen van de verschillende glansgraad bepalende oppervlaktestructuur worden voorzien. In a particularly preferred embodiment, the pressing element is provided with a relief which is in the form of a wood texture, wherein said higher-lying zones include at least wood pores of this wood structure and in which case preferably essentially just the wood pores of the different gloss degree-determining surface structure can be provided.

Het is duidelijk dat de huidige uitvinding zich niet beperkt tot de vervaardiging van beklede panelen die een houtstructuur of houtmotief weergeven. It is clear that the present invention is not limited to the production of coated panels, comprising a wood structure or wood pattern to display. De huidige uitvinding kan ook worden aangewend wanneer het gedrukt decor en de bijhorende structuur een steenmotief, respectievelijk een steenstructuur betreft, of wanneer het gaat om fantasiemotieven, respectievelijk fantasiestructuren. The present invention can also be employed when the printed decor and the associated structure is a brick pattern, or a stone structure, or in the case of fantasy motifs, fantasy structures, respectively.

Over het algemeen vertoont het oppervlak van de hoger liggende zones dat van een verschillende glansgraad is voorzien ten opzichte van het oppervlak van de lager liggende zones, bij voorkeur een hogere glansgraad bezit. In general, exhibits the surface of the higher-lying areas of which a different gloss degree is provided with respect to the surface of the lower-lying regions, preferably a higher degree of gloss property. Op dergelijke manier kunnen ingedrukte gedeelten het meest efficiënt en subtiel worden benadrukt. In such a way, depressed portions can be the most efficient and subtle emphasized.

De huidige uitvinding is bovendien bijzonder interessant wanneer het voornoemde decor een motief weergeeft en wanneer het voornoemde reliëf en het motief van het voornoemde decor met elkaar in overeenstemming zijn, zodanig dat voornoemde ingedrukte gedeelten in de sierzijde het voornoemde motief minstens gedeeltelijk volgen of hier minstens gedeeltelijk mee samenvallen. The present invention is also particularly interesting when the aforementioned decor represents a pattern, and when the above-mentioned embossing, and the motif of the aforementioned decor are in line with each other, in such a way that the aforementioned embossed portions in the decorative side of the aforementioned motif follow at least partially or here at least in part, along coincide. Het betreft hierbij ingedrukte gedeelten die zogenaamd “in register” met het onderliggende motief van het, bij voorkeur gedrukte decor zijn aangebracht. This concerns embossed portions which so-called "in register" with the underlying motif of the, preferably printed decor are arranged. Deze uitvoeringsvorm laat toe bijzonder overtuigende imitaties te bekomen van bijvoorbeeld massief hout. This embodiment makes it possible to obtain very convincing imitations of example solid wood.

Bij voorkeur wordt bij de stap van het maken van het voornoemde perselement, enerzijds, minstens een eerste reeks bewerkingen op het perselement wordt uitgevoerd waarbij minstens voornoemde hoger liggende zones worden gevormd, en, anderzijds, minstens een tweede reeks bewerkingen op het perselement wordt uitgevoerd waarbij hoofdzakelijk, hetzij slechts de hoger liggende zones, hetzij slechts de lager liggende zones van dit perselement aan deze tweede reeks bewerkingen wordt onderworpen. Preferably, in the step of making the above-mentioned pressing element, on the one hand, is performed at least a first set of operations on the press object in which at least the above-mentioned higher-lying zones are formed, and, on the other hand, is performed at least a second set of operations on the press object in which mainly, or only the higher-lying areas, or only the lower-lying zones of the press element is subjected to said second set of operations. Volgens deze methode kan de stap van het maken van het perselement vlot en efficiënt worden uitgevoerd. According to this method, the step of making the press element can be carried out smoothly and efficiently. Bij voorkeur worden bij het uitvoeren van minstens een gedeelte van voornoemde tweede reeks bewerkingen respectievelijk, hetzij de lager liggende zones, hetzij de hoger liggende zones van het reeds gevormde reliëf fysiek of chemisch van de betreffende bewerking afgeschermd. Preferably, in carrying out at least a portion of said second series of operations, respectively, either the lower-lying zones, either the higher-lying areas of the already-formed relief shielded physically or chemically to the respective processing. Hierdoor kan de tweede reeks bewerkingen op een meer eenvoudige manier selectief op de betreffende zones worden uitgevoerd. As a result, the second set of operations in a more simple way, can be selectively carried out in the respective zones.

De voornoemde afscherming kan worden bereikt aan de hand van een op de betreffende zone aangebrachte materiaallaag die resistent is voor de betreffende bewerking, en die al dan niet na het uitvoeren van deze tweede reeks bewerkingen wordt verwijderd. The above-mentioned shielding can be achieved on the basis of a respective zone on the applied layer of material which is resistant to the particular operation, and which may or may not after the execution of this second sequence of operations is removed. Zo bijvoorbeeld kan een lak worden gebruikte die resistent is tegen het, al dan niet elektrochemisch, aanetsen met bepaalde stoffen. Thus, for example, a lacquer can be used which is resistant to it, whether or not electrochemically, etch with certain substances. Hierbij kan het gaan om een UV of luchtdrogende lak. This may involve a UV or air-drying lacquer. Het aanbrengen van dergelijke materiaallaag kan gebeuren aan de hand van eender welke opbrengtechniek, bijvoorbeeld aan de hand van een druktechniek, een strijktechniek of een opbrengtechniek aan de hand van een inrichting die één of meerdere walsen bevat, waarbij de betreffende walsen al dan niet gegraveerd kunnen zijn en al dan niet samendrukbaar zijn, zoals het geval is bij een rubberwals. The application of such a material layer may be done by means of any coating technique, for example by means of a printing technique, a coating technique or a coating technique, on the basis of a device containing one or more rollers, the respective rollers may or may not be engraved are, and may or may not be compressible, such as is the case with a rubber roller. De betreffende opbrengtechniek kan al dan niet digitaal zijn aangestuurd. The particular application technique may or may not be controlled digitally. In het bijzonder kan een techniek worden aangewend die op zich bekend is uit het WO 2007/147376 In particular, it may be employed a technique which is known per se from WO 2007/147376

Voor voornoemde eerste reeks bewerkingen kan één of een combinatie van twee of meer van volgende bewerkingen worden aangewend: een chemische of elektrochemische etsbewerking; For the above-mentioned first set of operations may include one or a combination of two or more of the following operations are used: a chemical or electrochemical etching process; - een verspanende bewerking aan de hand van een mechanisch werktuig: - een verspanende bewerking uit de lijst van vonkerosie, laserbewerken en ultrasoonbewerken; - a machining operation by means of a mechanical tool: - a machining operation from the list of spark erosion, laser machining, and ultrasonic machining; - een mechanische of galvanische polijstbewerking; - mechanical or galvanic polishing; - een bewerking waarbij een deklaag wordt opgebracht; - an operation wherein a coating is applied; - een verchroming; - a chromium plating; - een bewerking waarbij een matte microstructuur op het reliëf wordt bekomen. - an operation which is obtained a matt structure on the micro-embossed.

Voor voornoemde tweede reeks bewerkingen kan één of een combinatie van twee of meer van volgende bewerkingen worden aangewend: - een chemische of elektrochemische etsbewerking; For the above-mentioned second set of operations may include one or a combination of two or more of the following operations are used: - a chemical or electrochemical etching process; - een mechanische of galvanische polijstbewerking; - mechanical or galvanic polishing; - een bewerking waarbij een deklaag wordt opgebracht; - an operation wherein a coating is applied; - een hardverchroming; - a hard chrome plating; - een bewerking waarbij een glanzende microstructuur op voornoemde uitstekende gedeelten wordt bekomen; - an operation in which gloss is obtained a microstructure on said protruding portions; - een bewerking waarbij selectief materiaal wordt opgedragen. - an operation in which material is selectively instructed.

Hieronder worden enkele bijzondere combinaties uit bovenstaande mogelijkheden specifiek aangehaald. Here are some particular combinations of features cited above specifically.

Volgens een eerste mogelijkheid kan in een eerste reeks bewerkingen de persplaat of een ander perselement op eender welke manier van een structuur worden voorzien, bijvoorbeeld door etsen, waarna de lager liggende zones van de persplaat worden afgeschermd en de hoger liggende zones worden gepolijst aan de hand van de techniek van het elektropolijsten. According to a first possibility, in a first series of operations of the press plate or some other press element in any way a structure can be provided, for example, by etching, after which are screened to the lower-lying zones of the press plate and the higher-lying areas to be polished, on the basis by the technique of electropolishing.

Volgens een tweede mogelijkheid kan in een eerste reeks bewerkingen de persplaat of enig ander perselement hoofdzakelijk volledig of volledig mat worden verchroomd of gezandstraald, waarna de persplaat selectief wordt verchroomd ter hoogte van de hoger liggende zones. According to a second possibility, in a first series of operations of the press plate, or any of the other press element substantially completely or completely mat be chrome-plated or sand-blasted, after which the press plate is selectively chromium-plated at the height of the higher-lying zones. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door in het chroombad de lager liggende zones af te schermen met een resistente materiaallaag. This can be achieved for example by shielding the lower-lying regions in the chromium bath with a resistant material layer.

Volgens een derde mogelijkheid kan in een eerste reeks bewerkingen de persplaat of enig ander perselement hoofdzakelijk volledig of volledig glanzend worden verchroomd, waarna de persplaat selectief mat wordt verchroomd, of wordt gezandstraald ter hoogte van de lager liggende zones. According to a third possibility, in a first series of operations of the press plate or some other press element to be substantially completely or completely polished chrome-plated, after which the press plate selectively mat is chrome-plated, or is sandblasted at the height of the lower-lying zones. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door de hoger liggende zones af te schermen met een resistente materiaallaag. This can for example be achieved by shielding the higher-lying areas with a resistant material layer.

Over het algemeen beslaan de hoger liggende zones van een perselement met de kenmerken van de huidige uitvinding bij voorkeur minder dan 20%, en beter nog minder dan 10% van de oppervlakte van de volledige perszijde van het betreffende perselement. In general, cover the higher-lying areas of a press element with the features of the present invention is preferably less than 20%, and better still less than 10% of the surface area of ​​the entire discharge side of the respective press element.

De uitvinding heeft ook betrekking op een bekleed paneel dat is bekomen met een werkwijze volgens de uitvinding. The invention also relates to a coated panel, which is obtained by a method according to the invention.

Bij voorkeur vertonen de ingedrukte gedeelten van dergelijk bekleed paneel hoofdzakelijk een andere glansgraad dan de overige, bij voorkeur hoofdzakelijk vlakke gedeelten van de sierzijde. Preferably, exhibit the embossed portions of such a coated panel, mainly a different gloss level than the other, preferably substantially flat portions of the decorative side. Hierbij kunnen de ingedrukte gedeelten glanzender of matter zijn uitgevoerd. Here, the depressed portions can glossier of matter have been carried out.

Met het inzicht de kenmerken van de uitvinding beter aan te tonen, zijn hierna, als voorbeeld zonder enig beperkend karakter, enkele voorkeurdragende uitvoeringsvormen beschreven, met verwijzing naar de bijgaande tekeningen, waarin: figuur 1 een dwarsdoorsnede weergeeft doorheen de toplaag van een bekleed paneel dat is bekomen aan de hand van de werkwijze van de huidige uitvinding; With the intention of better showing the characteristics of the invention, hereafter, as an example without any limitative character, several preferred forms of embodiment, with reference to the accompanying drawings, in which: Figure 1 is a cross-sectional view through the top layer of a coated panel is obtained on the basis of the method of the present invention; figuur 2 schematisch een stap weergeeft uit de werkwijze van de huidige uitvinding; figure 2 schematically shows a step of the method of the present invention; figuur 3 schematisch nog een stap weergeeft uit de werkwijze van de huidige uitvinding volgens een zicht op het gebied dat in figuur 2 met F3 is aangeduid; figure 3 schematically shows a step illustrating the method of the present invention according to a view of the area indicated in figure 2 with F3; en figuur 4 in een gelijkaardig zicht een variante weergeeft. and Figure 4 shows in a similar view showing a variant.

Figuur 1 geeft een bekleed paneel 1 weer dat volgens de uitvinding kan worden bekomen. Figure 1 illustrates a coated panel 1 that can be obtained according to the invention. Een dergelijk paneel bevat minstens een substraat 2, een decor 3 en een toplaag 4 op basis van kunststof 5. Het decor 3 betreft hierbij meer speciaal een bedrukking die is aangebracht op een materiaalvel 6 en dat voorzien van kunststof 5 als een zogenaamde decorlaag 7 in de toplaag 3 is opgenomen. Such a panel comprises at least a substrate 2, a decor 3, and a top layer 4 on the basis of synthetic material 5. The decor 3 here concerns more specifically a print which is applied to a sheet of material 6, and which is provided with plastic material 5 as a so-called decor layer 7 in 3, the top layer is accommodated. Boven deze decorlaag is een beschermlaag 8 op basis van kunststof aangebracht, die in dit geval eveneens een met kunststof of hars voorzien materiaalvel 7 bevat. Above this decor layer is a protective layer 8 is arranged on the basis of synthetic material, which in this case also comprises a sheet of material 7 provided with plastic or resin.

Er wordt opgemerkt dat dergelijk toplaag tevens harde partikels kan bevatten die zich minstens boven het gedrukte decor bevinden, doch dergelijke harde partikels zijn hier niet weergegeven. It is noted that such a top layer can also comprise hard particles that are located at least above the printed decor, but such hard particles are not shown here. Het kan bijvoorbeeld aluminiumoxide partikels met een gemiddelde korrelgrootte gelegen tussen 0.1 en 200 pm betreffen. It may, for example of aluminum oxide particles with an average grain size situated between 0.1 and 200 pm concern.

Volgens de uitvinding vertoont het bekleed paneel 1 aan de sierzijde 9 ingedrukte gedeelten 10, in dit geval betreft het minstens ingedrukte gedeelten 10 ter imitatie van houtporen. According to the invention exhibits the coated panel 1 with the decorative side embossed portions 9, 10, in this case involves at least the depressed portions 10 at the imitation of wood pores. In het weergegeven voorbeeld vertonen de ingedrukte gedeelten 10 een hogere glansgraad dan de overige gedeelten 11 van de sierzijde 9. In the example shown, the embossed portions 10 exhibit a higher gloss level than the remaining portions 11 of the decorative side 9.

Figuur 2 geeft schematisch de stap S1 van de werkwijze van de uitvinding weer daatbij het bekleed paneel 1 wordt gevormd. Figure 2 schematically represents the step S1 of the method of the invention daatbij the coated panel 1 is formed. Hierbij wordt het bekleed paneel 1 van figuur 1 aan de hand van de hoger nog genoemde DPL techniek gevormd. Here, the coated panel 1 of Figure 1 is formed on the basis of the above-mentioned still DPL technique. Hiertoe worden minstens het substraat 2 of een plaat die dit substraat 2 bevat, de decorlaag 7 en de beschermlaag 8 in een persinrichting 12 gebracht alwaar zij met behulp van een perselement 13 worden geconsolideerd. For this purpose, at least the substrate 2, or a plate containing this substrate 2, the decorative layer 7 and the protective layer 8 is brought into a pressing device 12, where they are consolidated by means of a pressing element 13. In het weergegeven geval bevat de stapel aan de onderzijde ook nog een zogeheten tegenlaag of balanceerlaag 14 die bedoeld is tegen de onderzijde van het substraat 2 te worden aangebracht en, in dit geval eveneens hoofdzakelijk bestaat uit een van kunststof 5 of hars voorzien materiaalvel 6, zoals een papiervel. In the illustrated case, the pile on the underside also has a so-called backing layer, or balanceerlaag 14 which is intended to be applied against the bottom side of the substrate 2 and, also in this case mainly consists of a plastic 5, or resin such as material sheet 6, such as a paper sheet.

Figuur 2 geeft duidelijk weer dat het perselement 13 aan zijn oppervlak of perszijde 15 voorzien is van een reliëf 16 dat hoger liggende zones 17 en lager liggende zones 18 vertoont. Figure 2 clearly shows that the pressing element 13 at its surface or pressure side 15 is provided with a relief 16 which exhibits higher-lying zones 17 and lower-lying zones 18. Bij de stap van het vormen van de beklede panelen 1 wordt het voornoemde perselement 13 aangewend voor het door middel van het reliëf 16 vormen van de reeds genoemde ingedrukte gedeelten 10 en de structuur van de overige gedeelten 11 in de sierzijde 9 van de beklede panelen, of meer speciaal in de sierzijde van platen waaruit dergelijke beklede panelen kunnen worden verkregen. In the step of forming the coated panels 1, the above-mentioned pressing member 13, is utilized to, by means of the relief 16 forming the aforementioned embossed portions 10 and the structure of the remaining portions 11 of the decorative side 9 of the coated panels, or more particularly in the decorative side of boards of which such coated panels can be obtained.

Het bijzondere van de huidige uitvinding is onder andere weergegeven op figuur 3. Deze figuur 3 geeft duidelijk een onderdeel van de stap S0 weer van het maken van het perselement 13. Hierbij wordt het perselement 13 aan zijn oppervlak of perszijde 15 voorzien van een reliëf 16. Het boven in figuur 3 weergegeven perselement of persplaat 13 is in een eerste stap voorzien van het voornoemde reliëf 16, of althans toch van minstens een gedeelte van dit reliëf 16. Het in deze eerste stap verwezenlijkte reliëf 16 vertoont zowel aan het oppervlak van de hoger liggende zones 17 als aan het oppervlak van de lager liggende zones 18 eenzelfde, of althans toch praktisch eenzelfde glansgraad bepalende oppervlaktestructuur. The special feature of the present invention is among other things shown in Figure 3. This Figure 3 clearly shows a part of the step S0 view of the making of the pressing member 13. Here, the pressing element 13 at its surface or pressure side 15 is provided with a relief 16 . the upper shown in Figure 3 press element or press plate 13 is in a first step, provided with the above-mentioned relief 16, or at least still of at least a portion of the relief 16. it exhibits relief 16 achieved in this first step both on the surface of the higher-lying zones 17 as well as to the surface of the lower-lying zones 18 is identical, or at least still substantially the same gloss degree-determining surface structure. Het betreft hier een relatief matte oppervlaktestructuur hetgeen schematisch is weergegeven aan de hand van het ruwe oppervlak. It is a relatively matt surface structure which is schematically shown on the basis of the rough surface. Dergelijk reliëf 16 en oppervlaktestructuur kan bijvoorbeeld worden bereikt aan de hand van een etstechniek of een freestechniek of een combinatie van beide. Such a relief surface structure 16, and may for example be achieved by means of an etching technique, or a milling technique, or a combination of both.

In een daaropvolgende stap, hier aangegeven met de pijl 19 wordt aan het oppervlak van, enerzijds, minstens een aantal van de hoger liggende zones 17, en, anderzijds, minstens een aantal van de lager liggende zones 18 een onderling verschillende glansgraad bepalende oppervlaktestructuur verwezenlijkt. In a subsequent step, here indicated by the arrow 19 is at the surface of, on the one hand, at least some of the higher-lying zones 17, and, on the other hand, at least some of the depressed zones 18 realizes a mutually different gloss degree-determining surface structure. Hiertoe werden, zoals weergegeven de lager liggende zones 18 met een materiaallaag 20 afgeschermd, zodat deze door de bewerking of bewerkingen uitgevoerd voornoemde daaropvolgende stap niet of in mindere mate worden aangetast en aldus hun in voornoemde eerste stap verwezenlijkte oppervlaktestructuur hoofdzakelijk behouden. For this purpose, as shown to the lower-lying zones 18 shielded with a material layer 20, so that it carried out by the operation or operations above-mentioned subsequent step are not or to a lesser extent affected, and thus surface structure achieved their in said first step retain substantially. De betreffende bewerking kan bijvoorbeeld minstens een bewerking betreffen waarin de techniek van het elektropolijsten wordt aangewend, waarmede ter plaatse van de hoger liggende zones 18 een hogere glansgraad wordt bereikt. The relevant operation can, for example, at least an operation in which the cover of the electro-polishing technique is employed, by which the area of ​​the higher-lying areas 18 a higher degree of gloss is achieved.

Figuur 4 geeft nog een variante weer, waarbij in voornoemde daaropvolgende stap een deklaag 21 op voornoemde hoger liggende zones 17, of althans toch een aantal daarvan wordt aangebracht, terwijl de lager liggende zones 16 ongemoeid worden gelaten door de aanwezigheid van voornoemde materiaallaag 20. De vernoemde deklaag kan bijvoorbeeld een chroomlaag betreffen, bij voorkeur van het type dat kan worden bekomen aan de hand van de techniek van het hard chromeren, waarmede ter plaatse van de hoger liggende zones 18 een hogere glansgraad kan worden bereikt. Figure 4 shows another variant, wherein in said subsequent step, a cover layer 21 on the above-mentioned higher-lying zones 17, or at least still being applied a number thereof, while the lower-lying zones 16 undisturbed be left by the presence of the above-mentioned material layer 20. The -mentioned coating may be for example a chromium layer, preferably of the type that can be obtained with the hard chromium plating by means of the technique with which at the location of the higher-lying areas 18 a higher degree of gloss can be achieved.

Het is duidelijk dat de voornoemde materiaallaag 20 bij voorkeur wordt verwijderd nadat de betreffende zones 17-18 hun uiteindelijke glansgraad bepalende oppervlaktestructuur hebben verkregen. It is clear that the above-mentioned material layer 20 preferably is removed after the respective zones 17-18 have obtained their final gloss degree-determining surface structure.

Er wordt opgemerkt dat de techniek van de huidige uitvinding bij voorkeur wordt toegepast voor de vervaardiging van vloerpanelen, die bij voorkeur van het type zijn dat lijmloos kan worden geïnstalleerd. It is noted that the technique of the present invention is preferably used for the manufacture of floor panels, which are preferably of the type that can be installed without glue. Lijmloos installeerbare vloerpanelen zijn op zich bekend bijvoorbeeld uit het WO 97/47834. Glue Loos installable floor panels are known per se for example from WO 97/47834. De betreffende techniek kan echter ook worden aangewend voor het vervaardigen van meubelpanelen, wandpanelen, plafondpanelen en dergelijke meer. However, the related art may also be used for the manufacture of furniture panels, wall panels, ceiling panels, and the like.

Als substraat kan volgens de uitvinding eender welk materiaal worden toegepast. As the substrate may be used any material according to the invention. Zo bijvoorbeeld kan een houtgebaseerd plaatmateriaal, zoals spaanplaat, MDF of HDF (Medium Density Fiberboard of High Density Fiberboard) of multiplex worden aangewend. Thus, for example, a wood-based board material can, such as chipboard, MDF or HDF (Medium Density Fibreboard or High Density Fibreboard) or plywood may be employed.

Verder wordt opgemerkt dat de ingedrukte gedeelten, of althans toch minstens het merendeel daarvan, die volgens de uitvinding in de sierzijde van de beklede panelen worden aangebracht, en dit in het bijzonder wanneer het ingedrukte gedeelten ter imitatie van houtporen betreft, zich bij voorkeur volledig boven het gedrukte decor bevinden, of met andere woorden niet in dit gedrukte decor dringen of door dit gedrukte decor dringen. Further, it is noted that the embossed portions, or at least still at least the greater part thereof, which are applied in accordance with the invention, in the decorative side of the coated panels, and in this respect, in particular, when the embossed portions at the imitation of wood pores, is preferably completely above piercing or penetrating the printed decor printed decor are, in other words not in the printed decor. De ingedrukte gedeelten blijven met name bij voorkeur beperkt tot de boven het gedrukte decor aangebrachte kunststoflaag, of beter nog beperkt tot de voornoemde beschermlaag. The embossed portions remain, in particular, is preferably limited to the synthetic resin layer arranged above the printed decor or, better still limited to the above-mentioned protective layer.

Zoals weergegeven aan de hand van figuur 2 vertoont het bekleed paneel dat volgens de uitvinding wordt verkregen bij voorkeur tevens een tegenlaag. As shown with reference to figure 2, the coated panel, which is obtained according to the invention preferably also a backing layer.

Bij voorkeur wordt de consolidatie in de persinrichtirig, zoals in het geval van figuur 2, hoofdzakelijk of uitsluitend verkregen door middel van de voornoemde kunststof of het hars. Preferably, the consolidation in the persinrichtirig, as in the case of Figure 2, primarily or exclusively obtained by means of the above-mentioned plastic material or the resin. Dergelijk hars kan bijvoorbeeld een thermohardend hars zoals melamineformaldehydehars zijn. Such resin, for example, may be a thermosetting resin such as melamine-formaldehyde resin.

Er wordt nog opgemerkt dat de uitvinding bij voorkeur wordt aangewend voor het vervaardigen van beklede panelen, zoals vloerpanelen, waarbij in de toplaag harde partikels aanwezig zijn, zoals partikels van aluminiumoxide of siliciumcarbide. It is to be noted that the present invention is preferably applied for manufacturing coated panels, such as floor panels, wherein in the top layer of hard particles are present, such as particles of aluminum oxide or silicon carbide.

Het is duidelijk dat de in de figuren weergeven uitvoeringsvormen van de huidige uitvinding nog verdere in de inleiding genoemde voorkeurdragende uitvoeringsvormen vertonen. It is clear that still further exhibit the above preferred embodiments, in the introduction, in the figures illustrating embodiments of the present invention. Zo bijvoorbeeld is het duidelijk dat het in de voorbeelden aangewende perselement 13 een aan de perszijde 15 hoofdzakelijk vlak zijnde plaat betreft, die voorzien is van uitstekende gedeelten die dan voornoemde hoger liggende zones 17 vormen, terwijl de hoofdzakelijk vlakke ertussen liggende zones de voornoemde lager liggende zones 18 vormen. Thus, for example, it is obvious that it concerns in the examples employed presser element 13 a on the pressure side 15, substantially flat embroidery plate, which is provided with projecting portions than the above-mentioned higher-lying zones 17 forms, while the substantially flat intervening zones situated the above-mentioned bearing zones 18 forms. Bovendien vertonen de hoger liggende zones 17 over het merendeel van hun oppervlak de betreffende glansgraad bepalende oppervlaktestructuur. In addition, exhibit the higher-lying areas 17 over the majority of their surface, determining the respective degree of gloss surface texture.

De huidige uitvinding is geenszins beperkt tot de hierboven beschreven uitvoeringsvormen, doch dergelijke werkwijzen en beklede panelen kunnen volgens verschillende varianten worden gerealiseerd zonder buiten het kader van de huidige uitvinding te treden. The present invention is by no means limited to the embodiments described above, but such methods and coated panels can be realized according to different variants while still remaining within the scope of the present invention.

Claims (10)

 1. 4. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het perselement (13) voorzien wordt van een reliëf (16) dat de vorm van een houtstructuur vertoont, waarbij voornoemde hoger liggende zones (17) minstens houtporen van deze houtstructuur omvatten en waarbij dan bij voorkeur hoofdzakelijk enkel de houtporen van de verschillende glansgraad bepalende oppervlaktestructuur worden voorzien. 4. A method according to any one of the preceding claims, characterized in that the pressing element (13) is provided with a relief (16) which exhibits the shape of a wood structure, wherein said higher-level zones (17) at least wood pores of this wood structure, and wherein then preferably substantially only the wood pores of the different gloss degree-determining surface structure can be provided.
 2. 5. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het oppervlak van de hoger liggende zones (17) dat van een verschillende glansgraad is voorzien ten opzichte van het oppervlak van de lager liggende zones (18), een hogere glansgraad bezit. 5. A method according to any one of the preceding claims, characterized in that the surface of the higher-lying areas (17) of a different gloss degree is provided with respect to the surface of the lower-lying regions (18), a higher degree of gloss property.
 3. 6. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het voornoemde decor (3) een motief weergeeft en dat het voornoemde reliëf (16) en het motief van het voornoemde decor (3) met elkaar in overeenstemming zijn, zodanig dat voornoemde ingedrukte gedeelten (10) in de sierzijde (9) het voornoemde motief minstens gedeeltelijk volgen of hier minstens gedeeltelijk mee samenvallen. 6. A method according to any one of the preceding claims, characterized in that the aforementioned decor (3), representing a motif, and in that the said relief (16) and the motif of the aforementioned decor (3) are in line with each other, such that said embossed portions (10) in the decorative side (9), the above-mentioned motif follow at least partially or here at least in part, coincide with it.
 4. 7. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat bij de stap van het maken van het voornoemde perselement (13), enerzijds, minstens een eerste reeks bewerkingen op het perselement (13) wordt uitgevoerd waarbij minstens voornoemde hoger liggende zones (17) worden gevormd, en, anderzijds, minstens een tweede reeks bewerkingen op het perselement (13) wordt uitgevoerd waarbij hoofdzakelijk, hetzij slechts de hoger liggende zones (17), hetzij slechts de lager liggende zones (18) van dit perselement (13) aan deze tweede reeks bewerkingen wordt onderworpen. 7. A method according to any one of the preceding claims, characterized in that in the step of making the above-mentioned pressing element (13), on the one hand, is performed at least a first set of operations on the pressing element (13), whereby at least the aforementioned higher-level zones (17 ) are formed, and, on the other hand, at least a second set of operations on the pressing element (13) is carried out in which essentially or only the higher-level zones (17), either only the lower-lying regions (18) of said pressing element (13) on this second set of operations is subjected.
 5. 8. Werkwijze volgens conclusie 7, daardoor gekenmerkt dat bij het uitvoeren van minstens een gedeelte van voornoemde tweede reeks bewerkingen respectievelijk, hetzij de lager liggende zones (18), hetzij de hoger liggende zones (17) van het reeds gevormde reliëf fysiek of chemisch van de betreffende bewerking worden afgeschermd. 8. A method according to claim 7, characterized in that in the execution of at least a portion of said second series of operations, respectively, either the lower-lying regions (18), either the higher-level zones (17) of the already-formed relief physically or chemically from be shielded, the respective processing.
 6. 9. Werkwijze volgens conclusie 8, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde afscherming wordt bereikt aan de hand van een op de betreffende zone (17-18) aangebrachte materiaallaag (20) die resistent is voor de betreffende bewerking, en die al dan niet na het uitvoeren van deze tweede reeks bewerkingen wordt verwijderd. 9. A method according to claim 8, characterized in that said shielding is achieved by means of a on the corresponding zone (17-18) applied material layer (20) which is resistant to the particular operation, and which may or may not after the execution of this second sequence of operations is removed.
 7. 10. Werkwijze volgens één van de conclusies 7 tot 9, daardoor gekenmerkt dat voornoemde eerste reeks bewerkingen één of een combinatie van twee of meer van volgende bewerkingen omvat: een chemische of elektrochemische etsbewerking; 10. A method according to any one of claims 7 to 9, characterized in that said first set of operations, one or a combination of two or more of the following operations comprises: a chemical or electrochemical etching process; een verspanende bewerking aan de hand van een mechanisch werktuig; a machining operation by means of a mechanical tool; - een verspanende bewerking uit de lijst van vonkerosie, laserbewerken en u Itrasoo n bewerken ; - a machining operation from the list of EDM, laser processing and editing Itrasoo n; - een mechanische of galvanische polijstbewerking; - mechanical or galvanic polishing; een bewerking waarbij een deklaag wordt opgebracht; an operation wherein a coating is applied; - een verchroming; - a chromium plating; - een bewerking waarbij een matte microstructuur op het reliëf wordt bekomen. - an operation which is obtained a matt structure on the micro-embossed.
 8. 11. Werkwijze volgens één van de conclusies 7 tot 10, daardoor gekenmerkt dat voornoemde tweede reeks bewerkingen één of een combinatie van twee of meer van volgende bewerkingen omvat: - een chemische of elektrochemische etsbewerking; 11. A method according to any one of claims 7 to 10, characterized in that said second set of operations comprises one or a combination of two or more of the following operations: - a chemical or electrochemical etching process; een mechanische of galvanische polijstbewerking; a mechanical or galvanic polishing; - een bewerking waarbij een deklaag wordt opgebracht; - an operation wherein a coating is applied; - een hardverchroming; - a hard chrome plating; een bewerking waarbij een glanzende microstructuur op voornoemde uitstekende gedeelten wordt bekomen. an operation in which gloss is obtained a microstructure in the above-mentioned projecting portions.
 9. 12. Bekleed paneel, daardoor gekenmerkt dat het is bekomen met een werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies. 12. A coated panel, characterized in that it is obtained by a process according to any one of the preceding claims.
 10. 13. Bekleed paneel volgens conclusie 12, daardoor gekenmerkt dat voornoemde ingedrukte gedeelten (10) hoofdzakelijk een andere glansgraad vertonen dan de overige gedeelten (11) van de sierzijde (9). 13. Coated panel according to claim 12, characterized in that said embossed portions (10) essentially exhibit a different degree of gloss than the other portions (11) of the decorative side (9). 14, - Bekleed paneel volgens conclusie 12 of 13, waarbij de ingedrukte gedeelten (10) een hogere glans vertonen dan voornoemde overige gedeelten (11). 14 - Coated panel according to claim 12 or 13, wherein the embossed portions (10) exhibit a higher gloss than said other portions (11). 15, - Bekleed paneel volgens conclusie 12 of 13, waarbij de ingedrukte gedeelten (10) een lagere glansgraad vertonen van voornoemde overige gedeelten (11). 15, - A coated panel according to claim 12 or 13, wherein the embossed portions (10) exhibit a lower degree of gloss of said further portions (11).
BE200800286A 2008-05-20 2008-05-20 Method for manufacturing coated panels, and coated panel. BE1018156A3 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE200800286A BE1018156A3 (en) 2008-05-20 2008-05-20 Method for manufacturing coated panels, and coated panel.
BE200800286 2008-05-20

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE200800286A BE1018156A3 (en) 2008-05-20 2008-05-20 Method for manufacturing coated panels, and coated panel.
EP09075213.0A EP2123476B1 (en) 2008-05-20 2009-05-01 Method for manufacturing coated panels and a press element
ES09075213.0T ES2507568T3 (en) 2008-05-20 2009-05-01 Manufacturing procedure of coated panels and a press element
DK09075213T DK2123476T3 (en) 2008-05-20 2009-05-01 Process for making coated sheets and a pressing member
PT09075213T PT2123476E (en) 2008-05-20 2009-05-01 Method for manufacturing coated panels and a press element

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1018156A3 true BE1018156A3 (en) 2010-06-01

Family

ID=40185080

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE200800286A BE1018156A3 (en) 2008-05-20 2008-05-20 Method for manufacturing coated panels, and coated panel.

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP2123476B1 (en)
BE (1) BE1018156A3 (en)
DK (1) DK2123476T3 (en)
ES (1) ES2507568T3 (en)
PT (1) PT2123476E (en)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE1018753A3 (en) * 2009-05-11 2011-08-02 Flooring Ind Ltd Sarl Laminate panel and methods for the production of laminate panels.
US8480841B2 (en) 2010-04-13 2013-07-09 Ceralog Innovation Belgium BVBA Powder overlay
BE1019373A4 (en) * 2010-06-15 2012-06-05 Teconsult N V I BUILDING ELEMENT WITH decorative top layer.
BE1019383A3 (en) * 2010-06-23 2012-06-05 Flooring Ind Ltd Sarl Method for manufacturing panels and panel obtained hereby
DE202012004375U1 (en) * 2012-05-04 2012-06-11 Hueck Rheinische Gmbh Material plate with a structured surface
EP2883712A1 (en) 2013-12-10 2015-06-17 Unilin, BVBA Floor covering and method for manufacturing a floor covering
EP3245330A4 (en) * 2015-01-14 2018-08-22 Välinge Innovation AB A method to produce a wear resistant layer with different gloss levels
EP3088173A1 (en) * 2015-04-28 2016-11-02 Berndorf Band GmbH Endless belt with a metal tape body
ITUB20153556A1 (en) * 2015-09-11 2017-03-11 Flai Srl The improved process for the realization of metal molds, such as plates, cylinders and the like provided with at least one structured surface and metal molds obtained with this process
BE1025599B9 (en) 2017-09-28 2019-05-28 Unilin B V B A Method for manufacturing structured personal elements

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001081102A1 (en) * 2000-04-25 2001-11-01 Tarkett Sommer S.A. Method for producing floor-finish and wall-finish with differential gloss decoration effect and resulting products
WO2001096689A1 (en) * 2000-06-13 2001-12-20 Flooring Industries Ltd. Floor covering, floor panels, method for their realization
EP1482085A1 (en) * 2003-05-30 2004-12-01 Armstrong World Industries, Inc. Multiple gloss level surface coverings and method making
US20050055931A1 (en) * 2003-08-28 2005-03-17 Michel Rochette Stones-like laminates
EP1669193A1 (en) * 2003-09-30 2006-06-14 Dai Nippon Printing Co., Ltd. Decorating material
WO2006063803A2 (en) * 2004-12-16 2006-06-22 Flooring Industries Ltd Floor panel imitating a wood pattern on its surface and method for manufacturing
WO2006066776A2 (en) * 2004-12-23 2006-06-29 Flooring Industries Ltd Laminate floor panel and method, device and accessoires for manufacturing
EP1908608A1 (en) * 2006-10-05 2008-04-09 Spanolux N.V. Div. Balterio Method of and apparatus for manufacturing a panel and produced panel

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE1010487A6 (en) 1996-06-11 1998-10-06 Unilin Beheer Bv Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels.
DE102006022722B4 (en) 2006-05-12 2010-06-17 Hueck Engraving Gmbh & Co. Kg Method and device for structuring the surface of a press plate or an endless belt
AT537008T (en) * 2007-10-05 2011-12-15 Spanolux N V Div Balterio A process for preparing a press plate and process for stamping a bottom plate
DE102007055053A1 (en) * 2007-11-16 2009-05-20 Hueck Engraving Gmbh & Co. Kg A method for processing a structured surface

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001081102A1 (en) * 2000-04-25 2001-11-01 Tarkett Sommer S.A. Method for producing floor-finish and wall-finish with differential gloss decoration effect and resulting products
WO2001096689A1 (en) * 2000-06-13 2001-12-20 Flooring Industries Ltd. Floor covering, floor panels, method for their realization
EP1482085A1 (en) * 2003-05-30 2004-12-01 Armstrong World Industries, Inc. Multiple gloss level surface coverings and method making
US20050055931A1 (en) * 2003-08-28 2005-03-17 Michel Rochette Stones-like laminates
EP1669193A1 (en) * 2003-09-30 2006-06-14 Dai Nippon Printing Co., Ltd. Decorating material
WO2006063803A2 (en) * 2004-12-16 2006-06-22 Flooring Industries Ltd Floor panel imitating a wood pattern on its surface and method for manufacturing
WO2006066776A2 (en) * 2004-12-23 2006-06-29 Flooring Industries Ltd Laminate floor panel and method, device and accessoires for manufacturing
EP1908608A1 (en) * 2006-10-05 2008-04-09 Spanolux N.V. Div. Balterio Method of and apparatus for manufacturing a panel and produced panel

Also Published As

Publication number Publication date
EP2123476A3 (en) 2011-05-11
EP2123476B1 (en) 2014-07-09
EP2123476A2 (en) 2009-11-25
PT2123476E (en) 2014-10-06
DK2123476T3 (en) 2014-10-06
ES2507568T3 (en) 2014-10-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9611657B2 (en) Floor panel, as well as method, device and accessories for manufacturing such floor panel
EP1796919B2 (en) Floor panel imitating a wood pattern on its surface and method for manufacturing
US6685993B1 (en) Process for achieving a wear resistant translucent surface on surface elements
KR101910313B1 (en) Floor panel and methods for manufacturing floor panels
ES2328236T5 (en) Decorative finishing of a wooden composite board
ES2576841T3 (en) Direct laminate floor covering product
JP5595924B2 (en) Fiber-based panel with wear-resistant surface
US8257791B2 (en) Process of manufacturing a wood fiberboard, in particular floor panels
ES2338865T5 (en) Floor covering, floor panels, method for its realization
CN102762369B (en) Fiber based panels having a decorative wear surface
EP2455230A1 (en) Flooring system having sub-panels with complementary edge patterns and non-coplanar upper surfaces
US20080176039A1 (en) Surface covering panel
US8209928B2 (en) Embossed-in-registration flooring system
US20110203207A1 (en) Flooring system having complementary sub-panels
CN101300141B (en) Floor panel and method for manufacturing such floor panel
EP1985464A1 (en) Construction plate, in particular floor panel and method for its production
US8016969B2 (en) Process for finishing a wooden board and wooden board produced by the process
DE102005046264B4 (en) Method for producing a panel with a surface coating
US20100192793A1 (en) Methods for manufacturing panels and panel
US7255040B2 (en) Process for the manufacturing of panels having a decorative surface
BE1016846A3 (en) Floor covering has hard floor panels having at least one chamfer having surface covered with separate decorative covering by transfer printing technique
RU2526009C2 (en) Production of floor panel and floor panel thus made
EP2218520A2 (en) Method and device for producing a structured surface
BE1015760A6 (en) Laminated floorboard has a decorative overlay and color product components inserted into recesses which, together, give a variety of visual wood effects
US20060144004A1 (en) Floor panel and method for manufacturing a floor panel