BE1018150A3 - Method for manufacturing coated panels, and coated panel. - Google Patents

Method for manufacturing coated panels, and coated panel. Download PDF

Info

Publication number
BE1018150A3
BE1018150A3 BE200800280A BE200800280A BE1018150A3 BE 1018150 A3 BE1018150 A3 BE 1018150A3 BE 200800280 A BE200800280 A BE 200800280A BE 200800280 A BE200800280 A BE 200800280A BE 1018150 A3 BE1018150 A3 BE 1018150A3
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
above
mentioned
layer
film
characterized
Prior art date
Application number
BE200800280A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Flooring Ind Ltd Sarl
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Flooring Ind Ltd Sarl filed Critical Flooring Ind Ltd Sarl
Priority to BE200800280 priority Critical
Priority to BE200800280A priority patent/BE1018150A3/en
Application granted granted Critical
Publication of BE1018150A3 publication Critical patent/BE1018150A3/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B32LAYERED PRODUCTS
  • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
  • B32B37/00Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding
  • B32B37/02Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding characterised by a sequence of laminating steps, e.g. by adding new layers at consecutive laminating stations
  • B32B37/025Transfer laminating
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B44DECORATIVE ARTS
  • B44CPRODUCING DECORATIVE EFFECTS; MOSAICS; TARSIA WORK; PAPERHANGING
  • B44C5/00Processes for producing special ornamental bodies
  • B44C5/04Ornamental plaques, e.g. decorative panels, decorative veneers
  • B44C5/0469Ornamental plaques, e.g. decorative panels, decorative veneers comprising a decorative sheet and a core formed by one or more resin impregnated sheets of paper
  • B44C5/0476Ornamental plaques, e.g. decorative panels, decorative veneers comprising a decorative sheet and a core formed by one or more resin impregnated sheets of paper with abrasion resistant properties
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B32LAYERED PRODUCTS
  • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
  • B32B2471/00Floor coverings
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B32LAYERED PRODUCTS
  • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
  • B32B2607/00Walls, panels
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B32LAYERED PRODUCTS
  • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
  • B32B38/00Ancillary operations in connection with laminating processes
  • B32B38/06Embossing
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B32LAYERED PRODUCTS
  • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
  • B32B38/00Ancillary operations in connection with laminating processes
  • B32B38/10Removing layers, or parts of layers, mechanically or chemically

Abstract

Werkwijze voor het vervaardigen van beklede panelen, waarbij deze panelen (1) van het type zijn dat een substraat (2) en een erop aangebrachte toplaag (3) omvat en waarbij de toplaag (3) minstens een decor (4) en een erover aangebrachte kunststoflaag (5) met harde partikels (6) vertoont, waarbij de werkwijze minstens de stap (S1) bevat van het assembleren van voornoemde toplaag (3), waarbij minstens het voornoemde decor (4) en de voornoemde kunststoflaag (5) over elkaar worden aangebracht met behulp van een persbewerking aan de hand van een gestructureerd perselement (9), daardoor gekenmerkt dat er zich bij voornoemde stap (S1) van het assembleren een folie (11) bevindt tussen het perselement (9) en de voornoemde kunststoflaag (5), waarbij een gedeelte van de structuur (12) van het voornoemde perselement (9) met tussenkomst van voornoemde folie (11) in de voornoemde kunststoflaag (5) wordt geprent en minstens een gedeelte van de voornoemde folie (11) verwijderbaar is van het verkregen A method for manufacturing coated panels, whereby these panels (1) of the type that a substrate (2), and comprises a pointed top layer (3) and wherein the top layer (3) comprises at least a decor (4) and an over arranged plastic layer (5) has hard particles (6), the method comprising at least the step (S1) includes the assembly of said top layer (3), whereby at least the aforementioned decor (4) and the above-mentioned plastic layer (5) are across each other applied by means of a pressing operation on the basis of a structured pressing element (9), characterized in that there are at said step (S1) of assembling a foil (11) located between the pressing element (9) and the above-mentioned plastic layer (5) , wherein a portion of the structure (12) of the above-mentioned pressing element (9) with the intermediary of the above-mentioned film (11) in the above-mentioned plastic layer (5) is embossed and at least a portion of said film (11) is removable from the resulting geassembleerde geheel (14). -assembled assembly (14).

Description

Werkwijze voor het vervaardigen van beklede panelen en bekleed paneel. Method for manufacturing coated panels, and coated panel.

Deze uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van beklede panelen, alsmede op beklede panelen. This invention relates to a method for manufacturing coated panels, as well as to coated panels.

Meer speciaal heeft de uitvinding betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van beklede panelen die van het type zijn dat een substraat en een erop aangebrachte decoratieve toplaag omvat. More particularly, the invention relates to a method for manufacturing coated panels of the type which comprises a substrate and a decorative top layer provided thereon. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om vloerpanelen die hoofdzakelijk bestaan uit een substraat, bijvoorbeeld een MDF of HDF (Medium of High Density Fiberboard) paneel en een hierop aangebrachte toplaag, zoals een fineerlaag, een houten toplaag of een laminaattoplaag. This may include, for example, to floor panels which consist essentially of a substrate, for instance a MDF or HDF (Medium or High Density Fiber board) panel and a top layer applied thereon, such as a veneer layer, a wooden top layer or a laminate top layer.

In het bijzonder betreft de uitvinding een werkwijze voor het vervaardigen van beklede panelen met een gedrukt decor met een zich hierboven uitstrekkende doorzichtige of doorschijnende kunststoflaag. In particular, the invention relates to a method for manufacturing coated panels with a printed decor itself with a transparent or translucent plastic layer extending above. Het is bekend dat dërgelijk decor, al dan niet mits tussenkomst van grondlagen, rechtstreeks op het substraat kan zijn gedrukt. It is known that such a setting, whether provided intermediary of primers, can be printed directly on the substrate. Het decor kan evenwel ook zijn voorzien op een materiaalvel, zoals een papiervel, dat in de voornoemde toplaag is opgenomen. The decor may, however, also be provided on a sheet of material, such as a paper sheet, which is included in the above-mentioned top layer. De doorzichtige of doorschijnende kunststoflaag vormt een beschermlaag boven het gedrukte decor en kan bijvoorbeeld sleetbestendige partikels zoals aluminiumoxide bevatten. The transparent or translucent synthetic resin layer forms a protective layer over the printed decor, and may contain, for example, wear-resistant particles such as alumina. Het is niet uitgesloten dat deze beschermlaag eveneens een materiaalvel, zoals een papiervel, bevat. It is not excluded that this protective layer also comprises a sheet of material, such as a paper sheet. Dergelijk laminaatvloerpaneel kan bijvoorbeeld volgens een DPL (Direct Pressure Laminate) of HPL (High Pressure Laminate) techniek zijn vervaardigd. Such a laminate floor panel may, for example, in accordance with a DPL (Direct Pressure Laminate) or HPL (High Pressure Laminate) method have been manufactured. In het geval van een DPL techniek worden één of meerdere van hars voorziene materiaalvellen samen met het substraat in een persinrichting gebracht waar zij aan de hand van een perselement en onder inwerking van verhoogde druk en temperatuur zowel onderling als met het substraat worden verbonden. In the case of a DPL technique, one or more, together with the substrate in a pressing device material sheets comprises a resin placed where they are connected by means of a press element and under the action of elevated pressure and temperature both among themselves and with the substrate. In het geval van een HPL techniek wordt de toplaag afzonderlijk gevormd op basis van twee of meer van hars voorziene materiaalvellen, alvorens de aldus verkregen toplaag op het substraat wordt aangebracht, bijvoorbeeld door deze op het substraat te lijmen. In the case of an HPL technique the top layer is formed separately on the basis of two or more material sheets provided with resin, before the top layer thus obtained is applied to the substrate, for example, by gluing them on the substrate.

Het is verder bekend dat dergelijke beklede panelen krasgevoelig kunnen zijn en het is mogelijk dat reeds bij de vervaardiging van dergelijke panelen krassen in de decoratieve toplaag ontstaan, vermits zij hierbij veelvuldig aan hoge snelheden en in een stofrijke omgeving worden getransporteerd en op elkaar worden gestapeld. It is further known that such coated panels may be susceptible to scratching and it is possible that even scratches in the manufacture of such panels formed in the decorative top layer, since they are hereby conveyed in the middle to high speeds, and in a dusty environment, and are stacked on top of each other. Uiteraard kunnen ook bij het eigenlijke gebruik van dergelijke panelen, bijvoorbeeld als vloerpaneel in een vloerbekleding, krassen ontstaan. Of course, in the actual use of such panels, for example, as a floor panel in a floor covering, scratches occur.

Het is bekend dat voor het verhogen van de krasvastheid van dergelijke vloerpanelen kan gewerkt worden met harde partikels in de decoratieve toplaag. It is known to increase the scratch resistance of such floor panels can be made of hard particles in the decorative top layer. Dergelijke oplossing wordt bijvoorbeeld besproken in het WO 2007/144718. Such a solution is discussed for example in WO 2007/144718. Dergelijke oplossingen kunnen toereikend zijn voor het eigenlijke gebruik van de panelen, doch kunnen niet verhinderen dat bij de voorafgaandelijke vervaardiging, verpakking of verwerking ervan toch nog krassen ontstaan. Such solutions may be sufficient for the actual use of the panels, but they can not prevent that in the prior manufacturing, packaging or processing does still cause scratches. Dergelijke krassen zijn storend en zijn absoluut ongewenst bijvoorbeeld bij glanzende panelen. Such scratches are disturbing and absolutely undesirable for example on glossy panels. Bovendien kan de integratie van harde partikels in de decoratieve laag tot verregaande sleet aan de productie-installaties leiden, zoals bijvoorbeeld tot sleet aan de bij de vervaardiging van laminaatpanelen aangewende perselérrientèn. Moreover, the inclusion of hard particles in the decorative layer to extensive wear and tear can lead to the production facilities, for example, to wear to the perselérrientèn employed in the manufacture of laminate panels. Déze pèrsëlementen zijn duur, zeker wanneer zij gestructureerd zijn voor het vormen van indrukkingen of uitstulpingen aan het oppervlak van de voornoemde decoratieve toplaag, bijvoorbeeld zoals bekend is uit het WO 01/96689 of het WO 2006/066776. This pèrsëlementen are expensive, particularly if they are structured for the formation of depressions or protrusions on the surface of the said decorative top layer, for example as is known from WO 01/96689 or WO 2006/066776. Hef hëretsén of anderzijds herstellen van een gesleten persplaat is eveneens een dure aärigelegenheid. Raise hëretsén or otherwise restoring a worn press plate is also costly aärigelegenheid. Zoals bekend is kan het probleem van sleet aan de perselementen op zich worden aangepakt door het voorzien van slijtvaste deklagen op deze perselémèritën; As is well known, the problem of wear on the pressure elements are addressed on itself by the provision of wear-resistant coatings on these perselémèritën; zoals beschreven in het PCT/IB2008/000649. as described in the PCT / IB2008 / 000649. Dergelijke deklagen zijn echter duur en kunnen op zich weer tot krassen in het oppervlak van de decoratieve laag van dé bëklede panelen leiden. However, such coatings are expensive and can in itself lead to scratch the surface of the decorative layer of the coated panels.

De huidige uitvinding beoogt een alternatieve wërkwijzè voor het vervaardigen van beklede panelen die volgens verschillende voorkeurdragende uitvoeringsvormen van de uitvinding een oplossing kan bieden voor één of meerdere van de hierboven in verband met de stand van de techniek vermelde nadelen'óf problemen. The present invention contemplates an alternative method for manufacturing coated panels, according to various preferred embodiments of the invention may provide a solution to one or more of the above in connection with the state of the art mentioned nadelen'óf problems.

Hiertoe betreft de huidige uitvinding volgens haar eerste aspect een werkwijze voor het vervaardigen van beklede panelen, waarbij deze pahelen van het type zijn dat een substraat en een erop aangebrachte toplaag omvat en waarbij de toplaag minstens een decor en een erover aangebrachte kunststoflaag mèt harde partikels vertoont, waarbij de werkwijze minstens de stap bevat van het assembleren van voornoemde toplaag, waarbij minstens het voornoemde decor en de voornoemde kunststoflaag over elkaar worden aangebracht met behulp van een persbewerking aan de hand van een gestructureerd perselement, met als kenmerk dat er zich bij voornoemde stap van het assembleren een folie bevindt tussen het perselement en de voornoemde kunststoflaag, waarbij een gedeelte van de structuur van het voornoemde perselement met tussenkomst van voornoemde folie in de voornoemde kunststoflaag wordt geprent en minstens een gedeelte van de voornoemde folie verwijderbaar is van het verkregen geassembleerde geheel. To this end, the present invention concerns a method according to its first aspect, for the production of coated panels, whereby these are pahelen of the type which comprises a substrate and a pointed top layer and in which the top layer exhibits at least a decor, and an over plastic layer applied with hard particles , wherein the method comprises at least the step of assembling said top layer, whereby at least the above-mentioned setting, and the above-mentioned plastic layer about to be applied to each other with the aid of a pressing operation on the basis of a structured pressing element, characterized in that there are in the above-mentioned step, of assembling a foil disposed between the pressing element and the above-mentioned plastic layer, wherein a portion of the structure of the above-mentioned pressing element with the intervention of the above-mentioned film in the above-mentioned synthetic resin layer is embossed and at least a portion of said film is removable from the assembled wholly obtained .

Met “verwijderbaar” wordt bedoeld dat het betreffende gedeelte van de folie voorzien is om te worden verwijderd met eenvoudig handgereedschap, en bij voorkeur zelfs zonder gereedschap. By "removable" is meant that the relevant portion of the film is provided to be removed with simple hand tools, and preferably even without any tools. Bij voorkeur is de folie verwijderbaar bij kamertemperatuur, 18-23°C. Preferably, the film is removable at room temperature, 18-23 ° C. Bij voorkeur zijn geen extra hulpmiddelen zoals solventen, water of warmte vereist voor het lossen van de verwijderbare folie. Preferably, no additional aids, such as solvents, water or heat is required for the unloading of the removable film.

Volgens de uitvinding vormt de voornoemde folie een barrière tussen de voornoemde partikels en het gestructureerde perselement, waardoor dit perselement minder blootgesteld wordt aan de sleet veroorzakende harde partikels, waardoor dit perselement minder onderhevig kan zijn aan sleet en derhalve een langere levenscyclus kan vertonen. According to the present invention, the above-mentioned film forms a barrier between the particles mentioned above, and the structured press element, whereby this press element is less exposed to the wear-causing hard particles, which makes this pressing element may be less subject to wear and can therefore exhibit a longer life cycle. Volgens de uitvinding wordt de structuur van het perselement toch nog, als het ware doorheen de betreffende folie, in de kunststoflaag geprent. According to the invention, the structure of the press element will still, as it were, through the respective foil, embossed in the plastic layer. Voor uitstekende overdracht van de structuur van het perselement naar de kunststoflaag wordt best gewerkt met een folie die een dikte vertoont die kleiner is dan 100 pm, en beter nog kleiner dan 60 pm. For excellent transfer of the structure of the press member to the synthetic resin layer is worked best with a film which has a thickness which is smaller than 100 .mu.m, and better still less than 60 .mu.m. Goede waarden voor de dikte van de folie liggen tussen 20 en 55 pm. Good values ​​for the thickness of the film be between 20 and 55 .mu.m. Bij voorkeur is dergelijke folie op zich vrij van structuren, eventuele quasi uniforme microstructuur, zoals een ruwheid die voor het grootste gedeelte van de folie kleiner is dan 20 pm Ra of nog beter kleiner is dan 10pm Ra, niet te na gesproken. Preferably, such a film upon itself free of structures, if any quasi-uniform microstructure, such as a roughness which is smaller, for the most part of the foil than 20 microns Ra, or even better is smaller than 10pm Ra, not after spoken. Bij voorkeur worden kunststoffolies zoals polyethyleenfolies of polyesterfolies aangewend. Preference is given to plastic films such as polyethylene films or polyester films employed. Eventueel kunnen de aangewende folies voorzien zijn van een bekleding welke de lossing met de kunststoflaag bevordert. Optionally, the applied films may be provided with a coating which promotes the release of the plastic layer. Zo bijvoorbeeld kunnen zij voorzien zijn van een siliconelaag. For example, they may be provided with a silicone layer.

De zich in de kunststoflaag bevindende harde partikels zijn harder dan de kunststof die zich in deze laag bevindt en kunnen bijvoorbeeld keramische partikels zoals aluminiumoxide, siliciumcarbide of titaniumoxide betreffen. The hard particles are contained in the plastic layer are harder than the plastics material contained in this layer and can be, for example, ceramic particles such as alumina, relate to silicon carbide or titanium oxide. Het is ook niet uitgesloten dat bijvoorbeeld glaskogels of andere harde deeltjes worden toegepast. It is also not excluded that are applied, for example, glass beads, or other hard particles.

De voornoemde harde partikels kunnen een gemiddelde hoofdafmeting vertonen gelegen tussen 0,1 en 200 pm. The aforementioned hard particles can have a mean major dimension of between 0.1 and 200 pm. Het is gekend dat voor het bekomen van krasvastheid bij voorkeur deeltjes worden toegepast met een gemiddelde hoofdafmeting die kleiner is dan 60 pm, terwijl voor het bekomen van slijtvastheid bij voorkeur deeltjes worden toegepast met een gemiddelde hoofdafmeting die groter is dan 60 pm. It is known that in order to obtain scratch resistance, preferably particles are used having an average major dimension which is smaller than 60 .mu.m, while for obtaining wear-resistance is preferably particles are used having an average major dimension that is greater than 60 .mu.m. Er kan ook gewerkt worden met partikels van verschillend materiaal en/of vorm en/of hoofdafmeting. It can also work with particles of different material and / or shape and / or head size.

In het geval van harde partikels met verschillende hoofdafmetingen, bevinden zich de harde partikels met de eventueel kleinere hoofdafmeting bij voorkeur dichter bij het oppervlak van de toplaag dan de harde partikels met de grotere hoofdafmeting. In the case of hard particles having different head sizes, there are the hard particles with the possibly smaller head size is preferably closer to the surface of the top layer than the hard particles with the larger head size. Kleinere partikels leiden tot minder sleet aan het perselement, en zijn bovendien geschikt voor het verlenen van krasvastheid aan het oppervlak van de toplaag. Smaller particles result in less wear and tear on the pressing element, and are also suitable for imparting scratch resistance to the surface of the top layer.

In het geval van harde partikels met verschillende vormen, bevinden zich de harde partikels met de eventueel langwerpige vorm dichter bij het oppervlak van de toplaag dan de harde partikels met de korrelvorm. In the case of hard particles having different forms, there are the hard particles together with any elongated shape closer to the surface of the top layer than the hard particles to the granular form. Harde partikels met een langwerpige vorm leiden op zich al tot minder sleet aan het perselement. Hard particles with an elongated shape in itself lead to less wear and tear on the pressing element.

Het is duidelijk dat in het geval van hoofdzakelijk korrelvormige partikels de voornoemde hoofdafmeting de diameter betreft, en dat in het geval van hoofdzakelijk langwerpige partikels de voornoemde hoofdafmeting de lengte van de betreffende partikels betreft. The said main dimension is clear that regard, in the case of substantially granular particles, the said main dimension is the diameter, and that, in the case of elongated particles substantially to the length of the respective particles.

Bij voorkeur wordt de werkwijze van de uitvinding aangewend voor het vervaardigen van beklede panelen, waarvan het voornoemde decor een gedrukt decor betreft. Preferably, the method of the invention is applied for manufacturing coated panels, of which the aforementioned decor relates to a printed decor. Het is voornamelijk bij dergelijke panelen dat een artificiële bovenliggende structuur gewenst is. It is principally in such panels, it is desired an artificial parent structure. Het is echter niet uitgesloten dat de uitvinding wordt toegepast voor het vervaardigen van beklede panelen met andere decoren zoals voor het vervaardigen van beklede panelen met een fineerlaag of een andere houten toplaag die dikker is dan fineer. However, it is not excluded that the invention is applied for manufacturing coated panels with other decors, such as for the production of coated panels with a veneer layer or another wooden top layer, which is thicker than veneer.

Zoals voornoemd vertoont de folie bij voorkeur geen grove structuur. As aforementioned, the film preferably exhibits no coarse structure. Zij kan echter wel voorzien zijn van een microstructuur die bij de stap van het assembleren wordt overgenomen door de toplaag van het beklede paneel en zodoende de glansgraad van de toplaag bepaalt. They may, however, be provided with a microstructure that in the step of assembling is taken over by the top layer of the coated panel, and thus determines the degree of gloss of the topcoat. De uitvinders hebben vastgesteld dat met kunststoffolies naar believen glanzende of matte oppervlakken kunnen worden bereikt. The inventors have found that with plastic foils as desired shiny or matte surfaces can be achieved. Dergelijke oppervlakken zijn moeilijk te bereiken wanneer het perselement, zoals volgens de stand van de techniek, in direct contact gebracht wordt met de te vormen toplaag. Such surfaces are difficult to achieve when the pressing member, such as according to the state of the art, is brought into direct contact with the top layer to be formed. De uitvinding laat derhalve toe met eenzelfde gestructureerd perselement, naargelang de keuze van de tussenliggende folie, zowel een matte als een glanzende structuur te verkrijgen, of eventueel structuren te vormen van tussenliggende glansgraad. The invention thus makes it possible with one and the same structured press element, depending on the choice of the intermediate film, both a matte and a glossy structure to be obtained, or, where appropriate structures to form intermediate gloss level.

In een bijzondere, voorkeurdragende uitvoeringsvorm van de uitvinding bevat de werkwijze voorafgaandelijk aan de voornoemde stap van het assembleren minstens nog de stap van het aanmaken van de voornoemde kunststoflaag, waarbij minstens een gedeelte van voornoemde kunststoflaag en voornoemde partikels op de voornoemde folie wordt aangebracht, waarbij de vöornoemde folie dan minstens gedeeltelijk verwijderbaar is van het verkregen geassembleerde geheel doordat zij loslaat van minstens een gedeelte van de voornoemde kunststoflaag. In a particular, preferred form of embodiment of the invention the method comprises prior to said step of assembling at least another, the step of creating the above-mentioned plastic layer, wherein at least a portion of said plastic layer and said particles on the above-mentioned foil is arranged, wherein vöornoemde the film is then at least partially removable from the assembled whole resulting in that they release at least a portion of the above-mentioned plastic layer. Volgens deze uitvoeringsvorm kan de voornoemde folie als drager voor een kunststoflaag met harde partikels dienen die na de stap van het assembleren, al dan niet direct daarna, kan worden verwijderd. According to this embodiment, the aforesaid foil can be used as a carrier for a plastic layer with hard particles, which serve, after the step of assembling, may or may not immediately thereafter, can be removed. Het is op zich bekend dat voor het aanbrengen van een kunststoflaag met harde partikels een dragervel kan worden aangewend, doch dergelijk dragervel wordt volgens de stand van de techniek integraal in de toplaag opgenomen, alwaar dit dragervel de zichtbaarheid van het onderliggend decor negatief beïnvloedt. It is known per se that can be used in a carrier sheet for the application of a plastic layer with hard particles, but such a carrier is integrally incorporated in the top layer, according to the state of the art, where this carrier sheet adversely affects the visibility of the underlying décor. Zo bijvoorbeeld is het gekend als dragervel een zeer zuiver alfacellulosepapier aan te wenden, dat zo goed als 'transparant wordt wanneer het in de toplaag is opgenomen, doch in zekere mate de weergave van het onderliggend decor bezoedelt. Thus, for example, it is known as a carrier sheet to employ a highly pure alpha-cellulose paper, which as well as being transparent when it is incorporated in the top layer, but to a certain extent defiles the appearance of the underlying décor. Het aanwenden van dergelijk dragervel heeft echter ook voordelen. However, the use of such a carrier sheet also has advantages. Het laat namelijk toe een meer uniforme, eventueel dikkere slijtvaste laag te vormen op een bekleed paneel, zoals bijvoorbeeld op een laminaatvloerpaneel, zonder dat bij verpersing van deze slijtvaste laag porositeiten of andere insluitsels ontstaan. The fact makes it possible to form a more uniform, optionally thicker wear-resistant layer on a coated panel, such as, for example, on a laminate floor panel, without which may arise from crimping of this wear-resistant layer, or other porosities, inclusions. De huidige voorkeurdragende uitvoeringsvorm laat eveneens toe een dergelijke relatief uniforme en dikke slijtvaste laag op een bekleed paneel te vormen, doch de verwijderbaarheid van de folie laat toe het negatief effect van dergelijk dragervel op de zichtbaarheid van het onderliggend decor minstens gedeeltelijk uit te sluiten. The presently preferred embodiment makes it also permits such a relatively forming a uniform and thick wear-resistant layer on a coated panel, but the removability of the film allows the negative effect of such a backing sheet to at least partially close off the visibility of the underlying décor. De uitvinders hebben ook vastgesteld dat bij het op deze manier aanbrengen van een dikke slijtvaste laag een minder risico bestaat voor het vormen van porositeiten of andere insluitsels bij het verpersen ervan, hetgeen op zich weer leidt tot een betere transparantie van de kunststoflaag. The inventors have also found that when applying a thick wear-resistant layer in this way, a less risk for the formation of porosity, or other inclusions in the compression process of it, which in its turn leads to a better transparency of the plastic layer.

In het geval van voornoemde voorkeurdragende uitvoeringsvorm bevinden voornoemde harde partikels zich bij voorkeur hoofdzakelijk slechts aan die zijde van voornoemde folie die tijdens de assemblagestap naar het decor wordt gericht. In the case of the aforesaid preferred form of embodiment, in front of said hard particles is preferably essentially only on that side of said film which is directed towards the decor during the assembly step. In een dergelijke opstelling wordt het voornoemde gestructureerde perselement maximaal vrijgesteld van contact met de harde partikels die, zoals voornoemd, tot slijtage aan het betreffende perselement aanleiding kunnen geven. In such an arrangement, the above-mentioned structured press element is a maximum of exempt from contact with the hard particles, which, as mentioned above, may give rise to wear on the respective press element rise.

Alsook wordt in het geval van voornoemde voorkeurdragende uitvoeringsvorm bij voornoemde stap van het aanmaken van de kunststoflaag, de voornoemde kunststof bij voorkeur hoofdzakelijk slechts aan één zijde van de voornoemde folie opgebracht. As well as being applied in the case of the above-mentioned preferred embodiment, in said step of creating the layer of synthetic resin, the above-mentioned plastic preferably is substantially only on one side of said foil. Bij voorkeur is het dan terug deze betreffende zijde van de folie die tijdens de assemblagestap naar het decor wordt gericht. Preferably, the back on this side of the foil which is directed towards the decor during the assembly step. Op dergelijke manier kan een maximale vlotte overdracht van de kunststoflaag worden bereikt. In such ways to achieve maximum smooth transfer of the plastic layer.

Er wordt opgemerkt dat het volgens de uitvinding uiteraard niet uitgesloten is dat voornoemde kunststoflaag minstens gedeeltelijk via een afzonderlijk dragervel wordt aangebracht, waarbij dit dragervel dan wel in de toplaag wordt opgenomen. It is noted that it is not excluded according to the invention in that the above-mentioned synthetic resin layer at least in part is applied via a separate carrier sheet, said carrier sheet, or is incorporated into the top layer. Het kan bijvoorbeeld gaan om een papiervel, zoals een zogenaamde overlay. For example, it may be a paper sheet, such as a so-called overlay. De uitvinding sluit ook niet uit dat de kunststoflaag met een combinatie van technieken wordt aangebracht, bijvoorbeeld rechtstreeks op het decor en/of op een afzonderlijk dragervel en/of op de voornoemde folie aan de hand van onderdompelingstechnieken en/of spuittechnieken en/of walsopbrengtechnieken en/of strijktechnieken. The invention does not rule out the possibility that the plastic layer is applied by a combination of techniques, for example, directly on the decor and / or on a separate carrier sheet and / or on the aforementioned film on the basis of immersion techniques, and / or spraying techniques, and / or walsopbrengtechnieken and / or coating techniques. Een bijzondere combinatie ontstaat wanneer het decor op een materiaalvel, zoals een papiervel, is gedrukt en dit bedrukte materiaalvel op zich van kunststof wordt voorzien, en wanneer boven dit van hars voorziene bedrukte materiaalvel een extra kunststoflaag met harde partikels wordt aangebracht via de voornoemde verwijderbare folie, die dan bij voorkeur een kunststoffolie betreft. A unique combination occurs when the decor on a sheet of material, such as a sheet of paper, is printed and the printed sheet of material per se is provided with plastic, and when it is provided with an additional plastic layer with hard particles in excess of this printed sheet of material comprises a resin through the above-mentioned removable foil , which then preferably relates to a plastic film. De kunststof van het bedrukte materiaalvel en de erboven aangebrachte kunststoflaag vertonen bij voorkeur hoofdzakelijk dezelfde componenten, met uitzondering van de harde partikels. The plastic of the printed sheet material and the plastic layer applied above it preferably exhibit substantially the same components, with the exception of the hard particles. Het kan bijvoorbeeld gaan om een melaminehars, zoals melamineformaldehydehars. For example, it may be a melamine resin such as melamine formaldehyde resin.

Volgens de uitvinding is voornoemde folie voor het grootste gedeelte ervan, zo niet volledig verwijderbaar van het bekomen geassembleerde geheel. According to the invention, said film, for the most part of it, if not completely removable from the obtained assembled whole. Het is echter niet uitgesloten dat bepaalde gedeelten van de folie definitief worden overgedragen naar het geassembleerde geheel alwaar zij bijvoorbeeld een definitieve decoratieve functie vervullen of bijdragen tot de bescherming van het voornoemde decor. However, it is not excluded that certain portions of the film are transferred permanently to the assembled whole, for example, where they perform a permanent decorative function, or contribute to the protection of the aforementioned decor.

Volgens de uitvinding beslaat voornoemde folie tijdens de stap van het assembleren het grootste gedeelte van de oppervlakte van voornoemde kunststoflaag, of beter nog minstens 80 of zelfs minstens 90 percent van deze kunststoflaag, zodat het risico op slijtage van het gestructureerde perselement praktische geminimaliseerd is. According to the invention covers the aforementioned film during the step of assembling the major part of the surface of said plastic layer, or even better at least 80 or even at least 90 per cent of this synthetic resin layer, so that the risk of abrasion of the structured press element practical is minimized.

Voornoemde folie is bij voorkeur een niet poreus materiaalvel. Said film is preferably a non-porous material sheet. Zodoende wordt bereikt dat deze folie geen kunststof uit de onderliggende laag kunststoflaag kan absorberen. Thus, it is achieved that this foil no plastic material is able to absorb from the underlying layer plastic layer. Hierdoor wordt de eventuele hechting van de folie geminimaliseerd en wordt voorkomen dat kunststof uit de onderliggende laag in de te verwijderen folie verdwijnt. As a result, minimizing the possible adhesion of the film and prevents plastic from the underlying layer in the film to remove disappears.

Bij voorkeur is de folie een polymeerfolie. Preferably, the film is a polymer film. Zo bijvoorbeeld kan polyethyleenfolie of polyesterfolie, eventueel voorzien van een lossingslaag bijvoorbeeld van silicone, als folie worden aangewend. For example, a polyethylene film or polyester film, optionally provided with a release layer of silicone be employed, for example, as a foil. De uitvinder heeft verrassenderwijs vastgesteld dat dergelijke kunststoffolie toch kan worden aangewend als dragervel voor een kunststof zoals een thermohardend hars. The inventor has surprisingly been found that such a plastic film can still be used as a support sheet for a plastic such as a thermosetting resin. Tegen de verwachtingen van de uitvinders in werd toch een voldoende voorlopige hechting van het hars, in het geval van hun experimenten een melamineformaldehydehars, op de folie bereikt zodat deze zonder problemen kon worden vervoerd tot aan de pers waar de assemblagestap plaats zou vinden. Against the expectations of the inventors nonetheless was sufficient preliminary attachment of the resin, melamine formaldehyde resin, reached on the film in the case of their experiments so that no problems could be transported to the press where the assembly step would take place. Er werd namelijk verwacht dat dit hars, door onvoldoende hechting op het dragervel, zou gaan druppelen of schuiven. Indeed, it was expected that this resin, because of insufficient adhesion to the support sheet, it would begin to drip or slide.

Voornoemde folie is bij voorkeur een minstens doorschijnend, of doorzichtig materiaalvel. The above-mentioned film is preferably an at least translucent, or translucent sheet of material. Met een dergelijke folie wordt de complexiteit van de werkwijzen uit de stand van de techniek slechts miniem beïnvloed. With such a film, the complexity of the processes of the prior art is affected only fractionally. Zo bijvoorbeeld blijft het mogelijk om met camera's of andere optische sensoren het onderliggend decor of gedeelten daarvan te detecteren, zodat de gebruikelijk sturing van processen zoals passende persbewerkingen of het zogenaamde in register met het gedrukte decor voorzien van indrukkingen mogelijk blijft. For example, it is still possible to detect the underlying decor or portions thereof, with cameras or other optical sensors, so that the conventional control of processes, such as appropriate pressing operations, or provided with depressions remains possible the so-called in register with the printed decor.

Volgens nog een bijzondere voorkeurdragende uitvoeringsvorm van de werkwijze van de uitvinding blijft het voornoemde gedeelte van de folie, hoewel dit verwijderbaar is, minstens in een verdere stap van de werkwijze op de decoratieve toplaag aanwezig. According to another particular preferred embodiment of the method of the invention remains the above-mentioned section of the foil, although it is removable, at least in a further step of the method on the decorative top layer present. Op deze manier kan de folie in verdere stappen van de vervaardiging het oppervlak van de toplaag blijven beschermen, zodat het risico op het ontstaan van krassen tijdens deze verdere vervaardiging zo goed als verdwijnt. In this way the film in further steps of manufacturing can continue to protect the surface of the top layer, so that the risk of developing scratches during the subsequent production virtually disappears. De betreffende panelen kunnen zelfs worden verpakt in een stadium waarin de folie nog niet is verwijderd. The relevant panels can even be packaged in a stage in which the film has not yet been removed. Het spreekt voor zich dat hoe later de folie wordt verwijderd, des te lager het risico is op het vormen van krassen in de toplaag. It goes without saying that the later the film is removed, the lower the risk of the formation of scratches in the finish. In een ideaal geval wordt de folie pas door de eindgebruiker verwijderd nadat zij zijn verwerkt, bijvoorbeeld, in het geval van vloerpanelen, nadat de vloerbekleding of een gedeelte ervan is geïnstalleerd, of, in het geval van meubelpanelen, nadat de meubels zijn geleverd en/of in elkaar gezet. In an ideal case, the foil is only removed by the end user after they have been processed, for example, in the case of floor panels after the floor covering or a part has been installed it, or, in the case of furniture panels, after the furniture has been delivered, and / or put together.

Bij voorkeur wordt de werkwijze van de uitvinding toegepast voor het vervaardigen van beklede panelen met een laminaattoplaag, en beter nog bij beklede panelen met een laminaattoplaag die is bekomen aan de hand van een DPL techniek. Is preferably applied to the method of the invention for manufacturing coated panels with a laminate top layer, and better still from coated panels with a laminate top layer that has been obtained by means of a DPL technique. Hierbij wordt bij voornoemde stap van het assembleren een stapel gevormd die minstens een substraat, het voornoemde decor, de voornoemde kunststoflaag en de voornoemde folie bevat, waarbij de voornoemde persbewerking op deze stapel wordt uitgevoerd waardoor minstens zowel een binding tussen het decor en de voornoemde kunststoflaag als een binding tussen de voornoemde toplaag en het substraat wordt verkregen. It is at said step of assembling to form a stack comprising at least a substrate, the above-mentioned setting, the above-mentioned layer of synthetic resin, and contains the above-mentioned film, wherein the above-mentioned pressing operation on this stack is carried out so that at least both a bond between the decor and the above-mentioned plastic layer as a bond between the said top layer and the substrate is obtained. Bij voorkeur bevat voornoemde stapel aan de onderzijde van het substraat een zogenaamde tegenlaag of balanceerlaag. Preferably, the above-mentioned pile on the underside of the substrate, a so called backing layer, or balanceerlaag. Het substraat bestaat bij voorkeur uit een houtgebaseerd plaatmateriaal, zoals spaanplaat, multiplex, MDF of HDF. The substrate preferably consists of a wood-based board material, such as chipboard, plywood, MDF or HDF.

Als kunststof wordt in de voornoemde kunststoflaag bij voorkeur een hars zoals een thermohardend hars toegepast. If plastic is used a resin such as a thermosetting resin in the above-mentioned layer of synthetic resin is preferably used. De uitvinder heeft verrassenderwijs vastgesteld dat een aminohars zoals melamineformaldehydehars tot goede resultaten leidt, met name voor wat betreft de verwijderbaarheid van voornoemde folie. The inventor has surprisingly been found that an amino resin such as melamine-formaldehyde resin leads to good results, particularly with regard to the removability of said film. Het is echter niet uitgesloten dat zou worden gewerkt met een lak, zoals een UV of elektronenstraal hardende lak. It is not excluded that would work with a lacquer, such as a UV or electron beam curing lacquer.

Het gestructureerde perselement dat volgens de uitvinding wordt aangewend betreft bij voorkeur een persplaat of persblek, dat typisch kan worden aangewend in een open-en-dichtgaande, zogenaamde kurztaktpers. The structured press object in that respect is used according to the invention preferably comprises a press plate or persblek, which may be typically employed in an open-and-close depth, so-called kurztaktpers. Het is echter niet uitgesloten dat zou worden gewerkt met een gestructureerde persband of perswals, welke dan eerder in een continue persbewerking zouden worden aangewend. It is not excluded that would work with a structured press belt or press roll, which is then more likely to be used in a continuous pressing operation. Ook zogenaamde structuurfolies zijn als perselement niet uitgesloten. So-called structural films are like press element excluded. Bij voorkeur wordt echter gewerkt met stijve perselementen, zoals de boven nog genoemde persplaten, persbanden of perswalsen. Preferably, however, work with rigid pressing elements, such as the above-mentioned still press plates, press bands or press rolls.

De structuur die volgens de uitvinding door middel van het perselement in de kunststoflaag wordt geprent, stemt bij voorkeur overeen met het onderliggend decor. The structure that is embossed in accordance with the invention by means of the pressing element in the plastic layer, preferably is equal with the underlying décor. Zo bijvoorbeeld kan het decor een houtmotief weergeven dat houtnerven en/of houtporen vertoont, waarbij de verwezenlijkte structuur dan indrukkingen en/of uitstulpingen bevat welke zich ter plaatse van voornoemde houtnerven en/of houtporen bevinden of waarbij de verwezenlijkte structuur indrukkingen en/of uitstulpingen vertoont die het voornoemde houtmotief volgen. Thus, for example, the decor can be a wood pattern view showing wood nerves and / or wood pores, wherein the accomplished structure than depressions and / or protuberances contains which are located at the area of ​​the above-mentioned wood nerves and / or wood pores or wherein the accomplished structure of indentations and / or protrusions exhibit that follow the aforementioned wood pattern.

Het is duidelijk dat de uitvinding ook betrekking heeft op beklede panelen, meer speciaal vloerpanelen, meubelpanelen, plafondpanelen, wandpanelen en dergelijke, die aan de hand van een werkwijze met de kenmerken van het eerste aspect of de voorkeurdragende uitvoeringsvormen daarvan zijn verkregen. It is clear that the invention also relates to coated panels, more particularly floor panels, furniture panels, ceiling panels, wall panels, and the like, which have been obtained by means of a method having the features of the first aspect or the preferred embodiments thereof.

Volgens een tweede onafhankelijk aspect betreft de uitvinding een bekleed paneel van het type dat een substraat en een erop aangebrachte decoratieve toplaag omvat, met als kenmerk dat de voornoemde decoratieve laag harde partikels omvat en minstens gedeeltelijk door een verwijderbare folie is afgedekt. According to a second independent aspect, the invention relates to a coated panel of the type comprising a substrate and a decorative top layer provided thereon, characterized in that said decorative layer comprises hard particles, and at least in part, is covered by a removable film. Dergelijk paneel kan al dan niet bekomen zijn aan de hand van de werkwijze van het eerste aspect en kan al dan niet de aldaar voornoemde verdere kenmerken en eigenschappen vertonen. Such a panel may or may not have been obtained to demonstrate the basis of the method of the first aspect, and may or may not be the case-the above-mentioned further features and properties.

Door het feit dat de decoratieve toplaag minstens gedeeltelijk is afgedekt door een verwijderbare folie, wordt bereikt dat dergelijk paneel voor of tijdens de installatie ervan een minder risico loopt op beschadigingen zoals krassen in de toplaag. Due to the fact that the decorative top layer is covered at least in part by a removable film, it is achieved that such a panel before or during its installation, a less risk for damage such as scratches in the top layer. Het bekleed paneel van de uitvinding kan tevens het voordeel bieden dat bij de vervaardiging en verdere behandeling van het paneel de harde partikels van de decoratieve laag minstens gedeeltelijk afgeschermd zijn van productie-installaties, zodat de sleet op deze installaties beperkt kan worden. The coated panel of the invention may also offer the advantage that in the manufacture and subsequent handling of the panel at least partially screened, the hard particles of the decorative layer are of production facilities, so that the wear on these installations can be reduced. In dit laatste geval is het uiteraard noodzakelijk dat de beschermfolie zich reeds op het bekleed paneel bevindt, wanneer dit nog onafgewerkt en/of onverpakt is. In the latter case it is of course necessary that the protective film is already located on the coated panel, when it is still unfinished, and / or unpackaged.

Bij voorkeur vertoont het bekleed paneel, of het halfproduct dat aan de basis ligt van dergelijk bekleed paneel in een zo vroeg mogelijk stadium van zijn vervaardiging reeds de voornoemde verwijderbare folie en bij voorkeur wordt deze folie slechts in een zo laat mogelijk stadium verwijderd. Preferably displays the coated panel, or the semi-finished product that lies at the basis of such a coated panel in an earliest possible stage in its manufacture, already the above-mentioned removable foil and, preferably, this film is removed only at such a late stage as possible. Bij voorkeur worden meerdere van dergelijke beklede panelen bij elkaar verpakt terwijl de verwijderbare folie nog op de decoratieve laag aanwezig is, zodat het voornoemde risico op krassen ook in de verpakking gereduceerd is. Preferably, be packaged together a plurality of such coated panels, while the removable film is still present on the decorative layer, so that the above-mentioned risk of scratches is also reduced in the package. Het is dan bij voorkeur aan de gebruiker van dergelijke panelen om de folie te verwijderen. It is then preferably to the user of such panels in order to remove the foil. In het geval van vloerpanelen kan de gebruiker zelfs eerst één of meerdere van de vloerpanelen installeren, vooraleer hij de folie verwijderd. In the case of floor panels, the user can even be installed first in one or more of the floor panels, before it removed the foil.

Hoewel de uitvinding kan worden toegepast bij eender welke soort decoratieve lagen, zoals bij fineerlagen of andere houtlagen, betreft zij bij voorkeur beklede panelen waarbij voornoemde decoratieve toplaag een gedrukt decor vertoont. Although the invention can be applied to any kind of decorative layers, such as veneer wood layers, or other layers, it preferably relates to coated panels wherein said decorative top layer has a printed decor. Zoals boven nog vermeld, kan dergelijk decor al dan niet mits tussenkomst van grondlagen op het substraat zijn voorzien, of op een materiaalvel zijn voorzien dat in de decoratieve toplaag is opgenomen, bijvoorbeeld aan de hand van de voornoemde DPL of HPL techniek. As yet indicated above, such a decor may or may not be subject to interference from ground layers on the substrate are provided, or are provided, which is incorporated into the decorative top layer on a sheet of material, for example, on the basis of the above-mentioned DPL or HPL technique.

Volgens een bijzondere voorkeurdragende uitvoeringsvorm is voornoemde doorzichtige of doorschijnende laag voorzien van een structuur van indrukkingen en/of uitstulpingen die al dan niet overeenstemmen met het voornoemde eventueel gedrukt decor. According to a particularly preferred embodiment, the above-mentioned transparent or translucent layer provided with a structure of indentations and / or protrusions that may or may not correspond to the above-mentioned optionally printed decor.

Er wordt opgemerkt dat de voornoemde verwijderbare folie zeer effectief is voor het vermijden van krassen in glanzende decoratieve lagen. It is noted that the above release sheet is very effective for avoiding scratches shiny decorative layers. Met glanzend worden met name die decoratieve lagen aangeduid welke tenminste in bepaalde gedeelten daarvan een glansgraad van minstens 10, of zelfs van 20 of meer vertonen, gemeten volgens DIN 67530. Dergelijke glansgraden kunnen onder andere met laminaattoplagen worden bereikt. With gloss are especially those decorative layers which indicated at least in certain portions thereof, a degree of gloss of at least 10, or even of 20 or more exhibit, measured according to DIN 67530. Such degrees of gloss can be achieved, inter alia, with laminate top layers.

Bij voorkeur bevat voornoemde decoratieve toplaag een gedrukt decor, alsmede een doorzichtige of doorschijnende kunststoflaag, waarbij voornoemde kunststoflaag zich minstens gedeeltelijk boven het voornoemde gedrukt decor uitstrekt. Preferably, said decorative top layer comprises a printed decor, as well as a transparent or translucent layer of plastic, wherein said plastic layer extending at least partly above the above-mentioned printed decor. De voornoemde harde partikels bevinden zich hierbij bij voorkeur hoofdzakelijk of volledig boven het voornoemde gedrukte decor. The aforementioned hard particles are situated in this case preferably essentially or entirely above said printed decor. Bij voorkeur is voornoemde doorzichtige of doorschijnende laag voorzien van een structuur van indrukkingen en/of uitstulpingen die al dan niet overeenstemmen met het voornoemde gedrukt decor. Preferably, the above-mentioned transparent or translucent layer provided with a structure of indentations and / or protrusions that may or may not correspond to the above-mentioned printed decor.

Volgens een bijzondere voorkeurdragende uitvoeringsvorm van het tweede aspect betreft het bekleed paneel een laminaatvloerpaneel dat aan minstens één paar tegenovereenliggende randen koppelmiddelen vertoont, waarmede twee van dergelijke vloerpanelen aan elkaar kunnen worden gekoppeld, zodanig dat een vergrendeling wordt bekomen zowel in een verticale richting loodrecht op het vlak van de gekoppelde vloerpanelen, als in een horizontale richting loodrecht op de gekoppelde randen en in het vlak van de gekoppelde vloerpanelen. According to a particular preferred form of embodiment of the second aspect relates to the coated panel is a laminated floor panel which exhibits at least one pair of opposite edges with coupling means, whereby two of such floor panels can be coupled to each other, such that a locking is obtained both in a vertical direction perpendicular to the plane of the coupled floor panels, as well as in a horizontal direction perpendicular to the coupled edges and in the plane of the coupled floor panels. Dergelijk laminaatvloerpaneel kan worden aangeboden als een doe-het-zelf-product dat eventueel zelfs door onervaren gebruikers tot een vloerbekleding kan worden geïnstalleerd. Such a laminate floor panel can be offered as a do-it-yourself product that may even be installed by inexperienced users to a floor. Het spreekt voor zich dat dergelijkè verwijderbare folie zich bij voorkeur aan de gebruikszijde of sierzijde van het vloerpaneel bevindt, al is het niet uitgesloten dat ook aan de onderzijde van het vloerpaneel zich dergelijke folie bevindt. It goes without saying that such a removable film is preferably located at the operating side or decorative side of the floor panel, although it is not excluded that at the bottom side of the floor panel is located such foil. Bij voorkeur betreffen de vloerpanelen van dit eerste voorbeeld vloerpanelen met een laminaattoplaag, zoals een toplaag die op basis van een DPL techniek is verwezenlijkt. Preferably, the floor panels relate to this first example of floor panels with a laminate top layer, such as a top layer which has been achieved on the basis of a DPL technique. Bij dergelijke doe-het-zelf-producten biedt de aanwezigheid van een verwijderbare beschermfolie een extra garantie op een mooi resultaat. Such do-it-yourself products, the presence of a removable protective film an additional guarantee of a good result. Ook voor professionele gebruikers biedt de beschermfolie voordelen. For professional users the protective film benefits. Zij kunnen bij de installatie van de vloer onbezorgd over de reeds geïnstalleerde vloerpanelen lopen, waardoor de installatietijd kan worden ingekort. They may carefree running over the already installed floor panels, during installation of the floor, so that the installation time can be shortened. Ook bij het op lengte zagen van vloerpanelen, laat de folie toe het vloerpaneel zonder risico tot vormen van krassen ondersteboven op het zaagbed te leggen. Also looked at the length of floor panels, the film allows the floor panel without risk of forming scratches upside to impose the saw bed.

Volgens nog een bijzondere voorkeurdragende uitvoeringsvorm van het tweede aspect betreft het bekleed paneel een meubelpaneel dat aan minstens één van zijn vlakke zijden uitsparingen vertoont, waarin meubelbeslag of verdere meubelpanelen kunnen worden aangebracht. According to another particular preferred embodiment of the second aspect, the coated panel is a furniture panel which exhibits at least one of its flat sides with recesses in which furniture fittings, or other piece of furniture panels can be applied. Eén of meerdere van dergelijke beklede panelen kunnen in een kit worden aangeboden met verdere onderdelen voor het zelf samenstellen van een meubel. One or more of such coated panels may be provided in a kit with further components for the self-assembly of a piece of furniture. Ook hier biedt de beschermfolie een extra garantie voor het bekomen van een mooi onbeschadigd resultaat. Again, the protective film provides an additional guarantee for obtaining a good result undamaged. Het is duidelijk dat de voornoemde verwijderbare folie bij voorkeur minstens aan die zijde van het meubelpaneel is aangebracht die bedoeld is een buitenzijde van het betreffende meubel te vormen, als is het niet uitgesloten dat ook of enkel aan de binnenzijde een dergelijke folie is voorzien. It is clear that the above-mentioned removable foil is preferably arranged at least on that side of the furniture panel that is intended to form an outer side of the relevant piece of furniture, as it is not excluded that also if only it is provided with such a foil on the inside. Bij voorkeur betreffen de meubelpanelen van dit tweede voorbeeld meubelpanelen met een laminaattoplaag, zoals een toplaag die op basis van een DPL techniek is verwezenlijkt. Preferably, relate to the piece of furniture panels of this second example furniture panels with a laminate top layer, such as a top layer which has been achieved on the basis of a DPL technique.

Het is duidelijk dat de uitvinding ook een verpakkingséénheid betreft die twee of meer van de beklede panelen, bijvoorbeeld vloerpanelen, met de kenmerken van het voornoemde tweede aspect of de voorkeurdragende uitvoeringsvormen daarvan bevat. It is clear that the invention also relates to a verpakkingséénheid containing two or more of the coated panels, for example, floor panels with the characteristics of the above-mentioned second aspect or the preferred embodiments thereof. Tevens is het duidelijk dat de uitvinding ook een halfproduct betreft voor de vervaardiging van een bekleed paneel met de kenmerken van het voornoemde tweede aspect of de voorkeurdragende uitvoeringsvormen daarvan, waarbij dit halfproduct reeds de verwijderbare folie omvat. It is also clear that the invention also includes a semi-finished product intended for the manufacture of a coated panel having the features of the above-mentioned second aspect or the preferred embodiments thereof, wherein this semi-product has already the removable film.

Met het inzicht de kenmerken van de uitvinding beter aan te tonen, zijn hierna, als voorbeeld zonder enig beperkend karakter, enkele voorkeurdragende uitvoeringsvormen beschreven, met verwijzing naar de bijgaande tekeningen, waarin: figuur 1 schematisch enkele stappen weergeeft in een werkwijze volgens de uitvinding; With the intention of better showing the characteristics of the invention, hereafter, as an example without any limitative character, several preferred forms of embodiment, with reference to the accompanying drawings, in which: figure 1 diagrammatically shows some of steps in a method according to the invention; figuur 2 op grotere schaal en in dwarsdoorsnede een zicht weergeeft op het gebied dat op figuur 1 met F2 is aangeduid voor een met behulp van de werkwijze van figuur 1 bekomen geassembleerd geheel; figure 2 shows on a larger scale and in cross-section represents a view in the field that in Figure 1 is indicated by F2 by one with the aid of the method of Figure 1 obtained completely assembled; figuur 3 een bekleed paneel weergeeft met de kenmerken van het tweede aspect van de uitvinding; Figure 3 shows a coated panel having the features of the second aspect of the present invention; figuur 4 op grotere schaal een dwarsdoorsnede weergeeft volgens de in figuur 3 aangeduide lijn IV-IV; Figure 4, on a larger scale a cross-section according to the indicated in figure 3 along line IV-IV; en figuur 5 schematisch nog een stap in een werkwijze volgens de uitvinding weergeeft voor een variante. and Figure 5 schematically shows a step illustrating a method according to the invention, for a variant.

Figuur 1 geeft enkele stappen S0-S1 weer in een werkwijze voor het vervaardingen van beklede panelen 1. Het betreft hierbij beklede panelen 1 die een substraat 2, bijvoorbeeld een MDF of HDF paneel, omvatten waarop minstens een toplaag 3 is aangebracht. Figure 1 shows some steps S0-S1 again in a method for manufacturing coated panels 1. This concerns coated panels 1 which comprises a substrate 2, for instance a MDF or HDF board, on which at least comprise a top layer 3 has been applied.

Figuur 2 toont dat de toplaag 3 van de bekomen beklede panelen 1 minstens een decor 4, in dit geval een gedrukt decor, en een erover aangebrachte kunststoflaag 5 met harde partikels 6 vertoont. Figure 2 shows that the top layer 3 of the obtained coated panels 1 at least a stage 4, a printed decor, in this case, and over it a plastic layer applied exhibits 5 with hard particles 6. Het bekleed paneel 1 van het voorbeeld betreft een paneel met een laminaattoplaag 3 die op basis van een DPL techniek is bekomen. The coated panel 1 of the example relates to a panel with a laminate top layer 3, which is obtained on the basis of a DPL technique. Het voornoemde gedrukte decor 4 is voorzien op een materiaalvel 7, namelijk een papiervel, ook decorpapier genoemd, dat van hars is voorzien en zodoende de zogeheten decorlaag 8 vormt. The above-mentioned printed decor 4 is provided on a sheet of material 7, namely, a paper sheet, also called decor paper, which is provided with resin, and thus forms the so-called decor layer 8.

Zoals afgebeeld op figuur 1 bevat de werkwijze van de uitvinding minstens de stap S1 van het assembleren van voornoemde toplaag 3, waarbij minstens het voornoemde decor 4 en de voornoemde kunststoflaag 5 over elkaar worden aangebracht. As depicted on figure 1, the method of the invention, at least the step S1 of assembling said top layer 3, wherein at least the aforementioned backdrop 4, and the above-mentioned plastic layer 5 are arranged over each other. Hiertoe wordt een persbewerking aan de hand van een gestructureerd perselement 9 toegepast. For this purpose, a press working is applied on the basis of a structured pressing element 9. Zoals hier is weergegeven betreft het een persbewerking die wordt toegepast in een zogenaamde korte cyclus (Duits: Kurztakt) persinrichting 10, waarin een gestructureerde persplaat als perselement 9 wordt aangewend. As is shown here, it is a press operation which is used in a so-called short cycle (in German: Kurztakt) press device 10, in which a structured press plate is used as a press element 9.

Het bijzondere van de werkwijze van de huidige uitvinding bestaat erin dat er zich bij voornoemde stap van het assembleren een folie 11 bevindt tussen het perselement 9 en de voornoemde kunststoflaag 5, waarbij een gedeelte van de structuur 12 van het perselement 9 met tussenkomst van voornoemde folie 11 in de voornoemde kunststoflaag 5 wordt geprent. The particularity of the method of the present invention consists in that there is to the aforementioned step of assembling a film 11 disposed between the pressing element 9 and the above-mentioned plastic layer 5, with a portion of the structure 12 of the pressing member 9 with the intermediary of the above-mentioned film 11 is imprinted on the above-mentioned plastic layer 5. Figuur 2 geeft duidelijk weer dat de structuur 12 van het perselement 9 als het ware doorheen de voornoemde folie 11 wordt gekopieerd, tegelijk biedt de folie 11 bescherming van de persplaat of het perselement 9 tegen mogelijke slijtage door toedoen van de harde partikels 6 die zich in de kunststoflaag 5 bevinden. Figure 2 clearly shows that the structure 12 of the pressing element 9, as it were, through the aforementioned film 11 is copied, at the same time the film has 11 protection of the pressing plate or the pressing element 9 against possible abrasion by the action of the hard particles 6 which are in the plastic layer 5 located. Volgens de uitvinding is, zoals hier met de pijl 13 weergegeven, minstens een gedeelte van de voornoemde folie 11 verwijderbaar van het verkregen geassembleerde geheel 14. According to the invention, as here represented by the arrow 13, at least a portion of the above-mentioned removable foil 11 of the assembled whole 14 is obtained.

In het geval van figuur 1 wordt bij voornoemde stap S1 van het assembleren een stapel 15 gevormd die minstens het voornoemde substraat 2, de voornoemde decorlaag 8, de voornoemde kunststoflaag 5 en de voornoemde folie 11 bevat. In the case of Figure 1, at the aforementioned step S1 of assembling a stack 15 is formed to at least the above-mentioned substrate 2, the aforementioned decor layer 8, contains the above-mentioned plastic layer 5 and the above-mentioned film 11. In dit geval bevat de stapel 15 tevens een onderlaag of tegenlaag 16 aan de onderzijde 17 van het substraat 2. Dergelijke onderlaag of tegenlaag 16 kan zoals hier bestaan uit een papiervel of ander materiaalvel 7 dat van kunststof, zoals hars 18 is voorzien. In this case, the stack 15 at the same time a bottom layer or backing layer 16 to the underside 17 of the substrate 2. Such substrate or backing layer 16 as used herein may consist of a sheet of paper or other sheet of material 7, which made of plastic, such as a resin 18 is provided. Er wordt opgemerkt dat in het voorbeeld tevens de decorlaag 8 van hars 18 is voorzien, en dat, derhalve, de voornoemde kunststoflaag 5 minstens gedeeltelijk gevormd wordt door het hars 18 van de decorlaag 8, dat zich aan het oppervlak van het betreffende materiaalvel 7 van die decorlaag 8 bevindt. It is noted that in the example also of the resin 18 is provided with the decorative layer 8, and that, therefore, the above-mentioned resin layer 5 is at least partly formed by the resin 18 of the decorative layer 8, which is located on the surface of the respective material sheet 7 of the decorative layer 8 is located.

De persbewerking van voornoemde assemblagestap S1 wordt dan op deze stapel 15 uitgevoerd waardoor, zoals duidelijk is weergegeven op figuur 2, een geassembleerd geheel 14 wordt verkregen dat minstens zowel een binding vertoont tussen de decorlaag 8 en de voornoemde kunststoflaag 5 als een binding tussen de voornoemde toplaag 3 en het substraat 2. The pressing operation of the above-mentioned assembling step S1 is then carried out on this stack 15 through which, as clearly shown in figure 2, a fully assembled 14 is obtained which at least exhibits both a bond between the decorative layer 8 and the above-mentioned resin layer 5 as a bond between the above-mentioned top layer 3 and the substrate 2.

De in figuur 1 schematisch weergegeven werkwijze vertoont nog verdere bijzondere voorkeurdragende kenmerken. The process schematically shown in figure 1 showing yet a further particular preferred characteristics. Voorafgaandelijk aan de voornoemde stap S1 van het assembleren bevat de weergegeven werkwijze nog de stap SO van het aanmaken van de voornoemde kunststoflaag 5, waarbij minstens een gedeelte van deze kunststoflaag 5 en de voornoemde harde partikels 6 rechtstreeks of onrechtstreeks op de voornoemde folie 11 wordt aangebracht. Prior to the above-mentioned Step S1 of assembling includes the method shown yet the step SO of the creation of the above-mentioned plastic layer 5, in which at least a portion of the plastic layer 5 and the above-mentioned hard particles 6 is directly or indirectly to the above-mentioned foil 11 is provided . In dit geval bevat deze voorafgaandelijke stap SO twee deelstappen AB, namelijk een deelstap A waarin een suspensie 19 van harde partikels 6 en hars 18 wordt opgebracht en een deelstap B waarin hars 18 zonder harde partikels wordt opgedragen, of althans toch met minder harde partikels dan de voornoemde suspensie 19. Het is duidelijk dat voornoemde voorafgaandelijke stap SO op eender welke wijze kan worden uitgevoerd en dat deze niet noodzakelijk uit verschillende deelstappen AB dient te bestaan. In this case, the preliminary step SO two substeps AB, namely, a sub-step A in which a suspension 19 of hard particles 6, and resin 18 is applied, and a sub-step B in which resin 18 is commanded without the hard particles, or at least still with less hard particles than the above-mentioned suspension 19. It is clear that the above-mentioned preliminary step SO in any manner can be conducted, and that these are not necessarily from different sub-steps AB should exist. Bij voorkeur vertoont de op de folie 11 opgedragen kunststoflaag 5 echter een met harde partikels 6 verrijkte harslaag 20 die tegen de folie 11 is aangelegen. Preferably, the plastic layer exhibits commissioned on the film 11, however, a 5 to 6-enriched hard particles made of resin layer 20 which is abutting against the film 11. Het is deze harslaag 20 die dan bij voorkeur de bovenzijde 21 van het uiteindelijke beklede paneel 1 vormt. It is this resin layer 20, which then preferably forms the upper side 21 of the final coated panel 1.

De harde partikels 6 en de voornoemde kunststof 18 die tijdens voornoemde voorafgaandelijke stap S0 op de folie 11 zijn aangebracht bevinden zich hoofdzakelijk en in dit geval enkel aan die zijde van de folie 11 die tijdens de assemblagestap S1 naar het decor 4 of de decorlaag 8 wordt gericht. The hard particles 6 and the above-mentioned plastic material 18 which during the above-mentioned preliminary step S0 on the film 11 are arranged are predominantly located, and in this case only on that side of the film 11 which is made to the setting 4, or the decorative layer 8 during the assembly step S1 directed.

Zoals figuur 2 duidelijk aantoont is de voornoemde folie 11 minstens gedeeltelijk verwijderbaar van het geassembleerde geheel 14 doordat deze folie 11 loslaat van minstens een gedeelte van de oorspronkelijk erop aangebrachte kunststoflaag, en in het bijzonder van de met harde partikels 6 verrijkte harslaag 20. Hiertoe kan de folie 11, zoals in dit geval, voorzien zijn van een lossingslaag 22 zoals een siliconelaag. As figure 2 clearly shows, the aforementioned film 11 is at least partially removable from the assembled whole 14 in that this film 11 is released from at least a portion of the originally applied to it plastic layer, and, in particular, of the hard-particles 6-enriched resin layer 20. For this purpose can the film 11, as in this case, be provided with a release layer 22 such as a silicone layer. Het is duidelijk dat voornoemde folie 11 het beste voor het grootste gedeelte ervan, zo niet volledig verwijderbaar is van het bekomen geassembleerde geheel 14. Het is uiteraard niet uitgesloten dat een gedeelte van de kunststof 18 en/of de harde partikels 6 op de verwijderde folie 11 aanwezig blijft. It is clear that the above-mentioned film 11 is the best for the most part of it, so it is not completely removable from the obtained assembled entirely 14. It is, of course, not ruled out that a part of the plastic material 18 and / or the hard particles 6 on the removed foil 11 is still present. Bij voorkeur wordt echter minstens 80 percent van de opgebrachte hoeveelheid kunststof 18 en/of harde partikels 6 op het geassembleerde geheel 14 overgedragen. Preferably, however, at least 80 percent of the applied amount of plastic 18 and / or hard particles 6 is transferred to the assembled whole 14.

Volgens een variante kan de kunststof 18 van de voornoemde decorlaag 8 ook van harde partikels 6 zijn voorzien. According to a variant, the plastics material 18 of the above-mentioned decorative layer 8 may also be of hard particles 6 are provided. Dergelijke partikels 6 zijn in streeplijn 23 op figuur 2 weergegeven en vertonen bij voorkeur een grotere gemiddelde hoofdafmeting dan de harde partikels 6 die via de folie 11 worden opgebracht. Such particles 6 are represented in dashed line 23 in figure 2, and preferably have an average major dimension larger than the hard particles 6 which are applied via the film 11.

Figuur 3 geeft een laminaatvloerpaneel weer dat aan de hand van een werkwijze volgens de uitvinding kan worden bekomen en dat tevens de kenmerken van het tweede aspect van de huidige uitvinding vertoont. Figure 3 shows a laminate floor panel which can be obtained on the basis of a method according to the invention, and which also has the characteristics of the second aspect of the present invention. Het betreft een rechthoekig vloerpaneel met een paar lange tegenovereenliggende randen 24-25 en een paar korte tegenovereenliggende randen 26-27. It is a rectangular floor panel having a pair of long opposite edges 24-25, and a pair of short opposite edges 26-27.

Figuur 4 geeft weer dat dit vloerpaneel van het type is dat een substraat 2 en een erop aangebrachte decoratieve toplaag 3 omvat. Figure 4 shows that this floor panel is of the type which comprises a substrate 2, and a decorative top layer 3 disposed thereon. Voor het bekomen van een voldoende slijtweerstand en krasvastheid omvat dergelijke decoratieve toplaag 3 bij voorkeur harde partikels, doch dit is hier niet weergegeven. In order to obtain a sufficient wear resistance and scratch resistance comprising such a decorative top layer 3 is preferably of hard particles, but this is not shown here.

Het bijzondere van het vloerpaneel dat is weergegeven in de figuren 3 en 4 is dat het in combinatie met dergelijke harde partikels 6 een verwijderbare folie 11 vertoont die zich minstens gedeeltelijk over de voornoemde decoratieve toplaag 3 uitstrekt. The particularity of the floor panel which is shown in Figures 3 and 4 is that it exhibits in combination with such hard particles 6, a release sheet 11 which at least partially extends over said decorative top layer 3. De decoratieve toplaag 3 bevat een gedrukt decor 4, meer speciaal een decorlaag 8, alsmede een doorzichtige of doorschijnende kunststoflaag 5 die zich boven het voornoemde gedrukte decor 4 uitstrekt. The decorative top layer 3 comprises a printed decor 4, more particularly a decorative layer 8, as well as a transparent or translucent synthetic resin layer 5, which extends above the above-mentioned printed decor 4.

Het betreffende laminaatvloerpaneel vertoont, zoals duidelijk blijkt uit figuur 4, aan minstens één paar tegenovereenliggende randen 24-25, en nog beter, zoals hier het geval is, aan beide tegenovereenliggende randen 26-27 koppelmiddelen 28, waarmede twee van dergelijke vloerpanelen aan elkaar kunnen worden gekoppeld. The relevant exhibits laminate floor panel, as is clearly seen in Figure 4, is at least one pair of opposite edges 24-25, and even better, as is the case here, on the two opposite edges 26-27 coupling means 28, whereby two of such floor panels to each other be linked. In dit geval betreft het koppelmiddelen 28 die op zich bekend zijn uit het WO 97/47834. In this case it concerns coupling means 28 which are known per se from WO 97/47834. Zij laten meer speciaal toe dat een vergrendeling wordt bekomen tussen twee van dergelijke vloerpanelen zowel in een verticale richting V1 loodrecht op het vlak van de gekoppelde vloerpanelen, als in een horizontale richting H1 loodrecht op de betreffende gekoppelde randen 24-25 of 26-27 en in het vlak van de vloerpanelen. They allow more particularly, that a locking is obtained between two of such floor panels, both in a vertical direction V1 perpendicular to the plane of the coupled floor panels, as well as in a horizontal direction H1 perpendicular to the respective coupled edges 24-25 or 26-27, and in the plane of the floor panels.

Het vloerpaneel van figuur 4 vertoont aan het lange paar tegenovereenliggende randen 24-25 afkantingen 29 in de vorm van een vellingkant. The floor panel of Figure 4 has on the long pair of opposite edges 24-25 chamfers 29 in the form of a bevelled edge. Dergelijke vellingkanten zijn voor laminaatvloerpanelen bekend uit het WO 01/96688. Such bevelling for laminate floor panels are known from WO 01/96688. De voornoemde folie 11 kan al dan niet eveneens over deze vellingkant zijn aangebracht, of kan zich, zoals hier, erboven uitstrekken. The above-mentioned film 11 may or may not also be provided on this bevelled edge, or may be, as here, extend above it. In het algemeen is het handig voor het verwijderen van de folie 11, als zij zich met een gedeelte tot voorbij de rand 30 van de eigenlijke toplaag 3 uitstrekt, en beter nog tot voorbij de bovenrand 31 van het vloerpaneel. In general, it is convenient for the removal of the film 11, as they are with a section extending beyond the edge 30 of the actual top layer 3, and more preferably up to beyond the upper edge 31 of the floor panel.

Het is duidelijk dat vloerpanelen die aan de kenmerken van de uitvinding voldoen niet noodzakelijk aan minstens twee tegenovereenliggende randen 24-25 voorzien moeten zijn van afkantingen 29 of vellingkanten. It is clear that the floor panels with the characteristics of the invention comply not needed at least at two opposite edges 24-25 have to be provided with chamfers 29 or bevelled edges. Zij kunnen ook rechte tegenovereenliggende randen vertonen, die wanneer twee van dergelijke vloerpanelen met elkaar worden gekoppeld ter hoogte van de respectievelijke toplagen 3 tegen elkaar, of quasi tegen elkaar aansluiten They may also exhibit straight opposite edges, which, when two of such floor panels are coupled to each other at the height of the respective top layers 3 from each other, or almost abut one another

Figuur 5 geeft nog een variante weer voor de in verband met de werkwijze van het eerste aspect genoemde stap van het assembleren. Figure 5 shows another variant for the said step of assembling in connection with the method of the first aspect. Hierbij wordt de folie 11 als een materiaalbaan 32 toegevoerd in de persinrichting 10. Dit kan zoals in het voorbeeld van op een rol 33 gebeuren. Here, the film 11 is supplied as a material web 32 in the press device 10. This can be done as in the example of on a roll 33. Na het voltooien van de voornoemde assemblagestap S1 kan deze folie 11 ofwel direct worden verwijderd van het geassembleerde geheel 14, en bijvoorbeeld opnieuw worden opgerold, ofwel enige tijd op het geassembleerde geheel 14 aanwezig blijven. After the completion of the above-mentioned assembling step S1, this film 11 may be either removed directly from the assembled whole 14, and, for example, be rolled up again, either some time at the assembled whole 14 remain present. In dit laatste geval kan de folie 11 bij iedere assemblage worden doorgesneden om deze van de rol 33 los te maken. In this latter case, the film 11 may be cut at each assembly in order to release it from the roller 33.

Het is ook mogelijk aan de hand van de variante van figuur 5 de voornoemde folie 11 meerdere keren aan te wenden of te hergebruiken. It is also possible to use or re-use on the basis of the variant of figure 5, the above-mentioned film 11 several times. In een dergelijk geval wordt de folie 11 bij voorkeur niet aangewend als dragervel voor een gedeelte van de kunststoflaag 5. In het voorbeeld wordt, in de plaats hiervan, gewerkt met een voorafgaandelijk aangemaakt gedeelte van de kunststoflaag 5 die op een afzonderlijk materiaalvel 7A is aangebracht, waarbij dit materiaalvel 7A, bijvoorbeeld papiervel, bij de assemblagestap S1 in de toplaag 3 van het uiteindelijk bekleed paneel 1 zal worden opgenomen. In such a case, the film 11 is preferably not used as a carrier sheet for a portion of the synthetic resin layer 5. In the example, in place of this, working with a previously created section of the plastic layer 5 which is provided on a separate sheet of material 7A , wherein said sheet of material 7A, for example, paper sheet, will be included in the assembling step S1 in the top layer 3 of the final coated panel 1. Het hergebruiken van de voornoemde folie 11 kan bijvoorbeeld geschieden door deze per assemblage door te schuiven over een afstand die kleiner is dan de te verpersen afstand of door deze gedurende een aantal assemblagestappen niet te verversen. The re-use of the above film 11 can be carried out, for example, by sliding it through an assembly over a distance which is smaller than the distance to be pressed, or by not change during a number of assembly steps. Wanneer bij iedere assemblagestap de folie 11 wordt ververst en terug wordt opgerold, kan de betreffende rol met folie eveneens meerdere keren worden aangewend om de persinrichting 10 te voeden met folie 11. When at each assembly step, the film 11 is changed and is rolled back, the corresponding roll of foil can also be used multiple times in order to feed the press device 10 with film 11.

Tenslotte wordt in verband met figuur 5 nog opgemerkt dat het gedeelte van de kunststoflaag 5 die op het afzonderlijke materiaalvel 7A is opgebracht, zowel in de kern van het papiervel, als aan de oppervlakken van het papiervel een harslaag 34-35 vertoont. Finally shows in connection with Fig 5 should be noted that the portion of the plastic layer 5 which is applied to the individual sheet of material 7A, both in the core of the paper sheet, as a resin layer 34-35 on the surfaces of the paper sheet. Hierbij zijn in beide opperviakkigè künétstóflagèn 34-35 harde partikels 6, zoals aluminiumoxide aanwezig, waarbij de harde partikels 6 van de zich het verst van het gedrukte decor 4 bevindende harslaag 34 een kléinere gemiddelde hoofdafmeting vertonen dan de harde partikels 6 van de zich^hèt' dichtst bij het gedrukte decor 4 bevindende harslaag 35. Voor het voornoemd afzonderlijk materiaalvèl 7A wordt bij voorkeur een lichter papier aangewend dan voor de voornoëmde decorlaag 8. Voor dit afzonderlijk materiaalvel 7A kan bijvoorbeeld een papiervel worden aangewend met een gewicht tussen 15 en 30 gram per vierkante meter, terwijl voor de decorlaag 8 bij voorkeur een papiervel wordt aangewend met een gewicht tussen 50 en 100 gram per vierkante meter. Here, in both opperviakkigè künétstóflagèn 34-35 hard particles 6, such as aluminum oxide is present, wherein the hard particles 6 of the furthest of the printed decor 4 contained resin layer 34 have a smaller average major dimension than the hard particles 6 of the located ^ The 'closest utilized in the printed decor 4 contained resin layer 35. for the above-mentioned individual material sheet 7A is preferably a lighter weight paper than for the voornoëmde decorative layer 8. for example, for this separate sheet of material 7A may be used a paper sheet having a weight of between 15 and 30 grams per square meter, while a paper sheet is used for the decorative layer 8 is preferably of a weight of between 50 and 100 grams per square meter.

Het is duidelijk dat het geassembleerd geheel 14 dat' volgens de uitvinding als resultaat van de assemblagestap wordt verkregen niet nóodzakelijk de afmetingen vertoont van het uiteindelijk bekleed paneel 1. De Werkwijze van de uitvinding kan immers nog stappen bevatten waarin dergelijk geassembleerd geheel wordt opgedeeld in kleinere panelen. It is clear that the assembled whole 14 that "according to the invention as a result of the assembly step is obtained does not necessarily exhibit the dimensions of the final coated panel 1. The method of the invention can, after all, still include steps in which such an assembled whole is divided into smaller panels. Bij het uitvoeren van dergelijke stap blijft de voornoemde folie 11 bij voorkeur aanwezig, verrhits bij'ëèn opdeèloperatie, zoals bij het zagen, veel stof kan ontstaan dat aanleiding kan geven tot het vormen van krassen aan het oppervlak van een blootgestelde toplaag. When performing such a step continues to be the above-mentioned film 11 is preferably present, verrhits bij'ëèn opdeèloperatie, such as when cutting, can cause a lot of dust that may give rise to the formation of scratches on the surface of an exposed surface layer. Ook bij het eventueel voorzien van randafwerkingen aan beklede panelen, zoals bij het voorzien van koppelmiddelen in het geval van vloerpanelen, blijft de voornoemde folie 11 bij voorkeur aanwezig op het paneel. Also, when possibly be provided with edge finishing of coated panels, such as when provided with coupling means in the case of floor panels, the above-mentioned foil 11 remains preferably present on the panel. Bij het frezen van koppelmiddelen kunnen, volgens de stand van de techniek, glansporen ontstaan op het oppervlak van de toplaag, doordat deze vloerpanelen volgens de stand van de techniek aan hoge snelheid door de freesmachine worden getransporteerd terwijl zij met hun sierzijde op zogenaamde druk- of glijschoenen worden gedrukt. On the occasion of the milling of coupling means, according to the state of the art, glansporen arisen to be conveyed on the surface of the top layer, in that these floor panels according to the state of the art, at high speed through the milling machine, while they, with their decorative side, on so-called printing or sliding shoes are pressed. Wanneer de verwijderbare folie van de huidige uitvinding echter op deze sierzijde aanwezig is bij het frezen van de koppelmiddelen kunnen dergelijke glansporen worden vermeden. When the removable film of the present invention, however, is present at the decorative side, while milling of the coupling means, such glansporen can be avoided. ; ;

In het algemeen wordt met betrekking tot de figuren opgemerkt dat de dikten van de aldaar weergegeven lagen slechts schematisch is aangeduid en geen oordeel inhoudt voor wat betreft hun absolute of relatieve dikte. In general, it is noted with regard to the figures, the thicknesses of the layers shown there is indicated only schematically, and does not prejudge either in terms of their absolute or relative thickness.

De huidige uitvinding is geenszins beperkt tot de hierboven beschreven uitvoeringsvormen, doch dergelijke werkwijzen en beklede panelen kunnen volgens verschillende varianten worden gerealiseerd zonder buiten het kader van de huidige uitvinding te treden. The present invention is by no means limited to the embodiments described above, but such methods and coated panels can be realized according to different variants while still remaining within the scope of the present invention.

'or /, 11 i/.ï λ.'·, 'Or /, 11 i / λ .i.' ·,

Claims (10)

 1. 6. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat voornoemde folie (11)voor het grootste gedeelte ervan, zo niet volledig verwijderbaar is van het bekomen geassembleerde geheel (14). 6. A method according to any one of the preceding claims, characterized in that said foil (11), for the most part of it, so it is not completely removable from the obtained assembled assembly (14).
 2. 7. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat voornoemde folie (11) een niet poreus, bij voorkeur doorschijnend materiaalvel is, zoals een folie uit polyethyleen. 7. A method according to any one of the preceding claims, characterized in that said foil (11) is a non-porous, preferably translucent sheet of material, such as a film of polyethylene.
 3. 8. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het voornoemde gedeelte van de folie (11), hoewel zij verwijderbaar is, minstens in een verdere stap van de werkwijze op de toplaag (3) aanwezig blijft. 8. A method according to any one of the preceding claims, characterized in that the above-mentioned section of the foil (11), although it is removable, at least remains present, in a further step of the method on the top layer (3).
 4. 9. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat bij voornoemde stap (S1) van het assembleren een stapel (15) wordt gevormd die minstens een substraat (2), het voornoemde decor (4), de voornoemde kunststoflaag (5) en de voornoemde folie (11) bevat, waarbij de voornoemde persbewerking op deze stapel (15) wordt uitgevoerd waardoor minstens zowel een binding tussen het decor (4) en de voornoemde kunststoflaag (5) als een binding tussen de voornoemde toplaag (3) en het substraat (2) wordt verkregen. 9. A method according to any one of the preceding claims, characterized in that, in said step (S1) by assembling a stack (15) is formed comprising at least a substrate (2), the aforementioned decor (4), the above-mentioned plastic layer (5) and the above-mentioned film (11), wherein the above-mentioned pressing operation on said stack (15) is carried out so that at least both a bond between the decor (4) and the above-mentioned plastic layer (5) as well as a bond between the aforementioned top layer (3), and the substrate (2) is obtained.
 5. 10. Bekleed paneel van het type dat een substraat (2) en een erop aangebrachte decoratieve toplaag (3) omvat, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde decoratieve laag (8) harde partikels (6) omvat en minstens gedeeltelijk door een verwijderbare folie (11) is afgedekt. 10. The coated panel of the type comprising a substrate (2), and a like decorative top layer (3) comprises, characterized in that the said decorative layer (8) hard particles (6) and at least in part by a removable foil (11) is covered.
 6. 11. Bekleed paneel volgens conclusie 10, daardoor gekenmerkt dat voornoemde decoratieve toplaag (3) een gedrukt decor (4), alsmede een doorzichtige of doorschijnende kunststoflaag (5) bevat, waarbij voornoemde kunststoflaag (5) zich minstens gedeeltelijk boven het voornoemde gedrukt decor (4) uitstrekt. 11. Coated panel according to claim 10, characterized in that said decorative top layer (3) comprising a printed decor (4), as well as a transparent or translucent plastic layer (5), wherein said plastic layer (5) extends at least partly above the above-mentioned printed decor ( 4) extends.
 7. 12. Bekleed paneel volgens conclusie 11, daardoor gekenmerkt dat voornoemde doorzichtige of doorschijnende laag (5) voorzien is van een structuur van indrukkingen en/of uitstulpingen die al dan niet overeenstemmen met het voornoemde gedrukt decor (4). 12. The coated panel of claim 11, characterized in that the above-mentioned transparent or translucent layer (5) is provided with a structure of indentations and / or protrusions that may or may not correspond to the above-mentioned printed decor (4).
 8. 13. Bekleed paneel volgens één van de conclusies 10 tot 12, daardoor gekenmerkt dat het bekleed paneel (1) een laminaatvloerpaneel betreft dat aan minstens één paar tegenovereenliggende randen (24-25) koppelmiddelen (28) vertoont, waarmede twee van dergelijke vloerpanelen aan elkaar kunnen worden gekoppeld, zodanig dat een vergrendeling wordt bekomen zowel in een verticale richting (V1) loodrecht op het vlak van de gekoppelde vloerpanelen, als in een horizontale richting (H1) loodrecht op de gekoppelde randen (24-25) en in het vlak van de gekoppelde vloerpanelen. 13. Coated panel according to any one of claims 10 to 12, characterized in that the coated panel (1) is a laminated floor panel for that exhibits at least one pair of opposite edges (24-25) comprise coupling means (28), by which two of such floor panels to each other can be coupled, such that a locking is obtained both in a vertical direction (V1) perpendicular to the plane of the coupled floor panels, as well as in a horizontal direction (H1) perpendicular to the coupled edges (24-25) and in the plane of the coupled floor panels.
 9. 14. Bekleed paneel volgens één van de conclusies 10 tot 13, daardoor gekenmerkt dat het bekleed paneel een meubelpaneel betreft dat aan minstens één van zijn vlakke zijden uitsparingen vertoont, waarin meubelbeslag of verdere meubelpanelen kunnen worden aangebracht. 14. Coated panel according to any one of claims 10 to 13, characterized in that the coated panel of a furniture panel for that exhibits at least one of its flat sides with recesses in which furniture fittings, or other piece of furniture panels can be applied.
 10. 15. Bekleed paneel, daardoor gekenmerkt dat het is bekomen met een werkwijze volgens één van de conclusies 1 tot 9 en waarbij dit bekleed paneel al dan niet de kenmerken van één van de conclusies 10 tot 14 vertoont. 15. A coated panel, characterized in that it is obtained by a process according to any one of claims 1 to 9, and wherein said coated panel may or may not have the characteristics of any one of claims 10 to 14.
BE200800280A 2008-05-20 2008-05-20 Method for manufacturing coated panels, and coated panel. BE1018150A3 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE200800280 2008-05-20
BE200800280A BE1018150A3 (en) 2008-05-20 2008-05-20 Method for manufacturing coated panels, and coated panel.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE200800280A BE1018150A3 (en) 2008-05-20 2008-05-20 Method for manufacturing coated panels, and coated panel.
PCT/IB2009/051620 WO2009141743A1 (en) 2008-05-20 2009-04-20 Method for manufacturing coated panels and coated panel

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1018150A3 true BE1018150A3 (en) 2010-06-01

Family

ID=40111028

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE200800280A BE1018150A3 (en) 2008-05-20 2008-05-20 Method for manufacturing coated panels, and coated panel.

Country Status (2)

Country Link
BE (1) BE1018150A3 (en)
WO (1) WO2009141743A1 (en)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2456316T3 (en) 2004-12-23 2014-04-22 Flooring Industries Ltd. Stamped floor panel and method for its manufacture
CA2743038C (en) 2008-10-21 2012-08-14 Uniboard Canada Inc. Embossed monolayer particleboards and methods of preparation thereof
EP2319688A1 (en) * 2009-11-05 2011-05-11 Spanolux N.V. - Div. Balterio A method of manufacturing a laminated panel
DE102013102450A1 (en) * 2013-03-12 2014-09-18 Karl W. Niemann Gmbh & Co. Kg A process for producing a workpiece and semifinished
EP2905135A3 (en) * 2014-02-05 2015-12-02 Dirk Dammers Method for manufacturing a panel

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5702806A (en) * 1991-07-18 1997-12-30 O'dell; Robin D. Decorative laminate surface layer
EP1555115A1 (en) * 2004-01-16 2005-07-20 Berry Finance Nv Fabrication of decorative laminates and panels
WO2005066431A2 (en) * 2004-01-07 2005-07-21 Akzenta Paneele + Profile Gmbh Floor panel

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5702806A (en) * 1991-07-18 1997-12-30 O'dell; Robin D. Decorative laminate surface layer
WO2005066431A2 (en) * 2004-01-07 2005-07-21 Akzenta Paneele + Profile Gmbh Floor panel
EP1555115A1 (en) * 2004-01-16 2005-07-20 Berry Finance Nv Fabrication of decorative laminates and panels

Also Published As

Publication number Publication date
WO2009141743A1 (en) 2009-11-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8431054B2 (en) Fibre based panels with a wear resistance surface
US6803110B2 (en) Decorative laminate assembly and method for producing same
EP1429920B1 (en) Decorative laminate and method of producing same
US9783996B2 (en) Fibre based panels with a wear resistance surface
US6685993B1 (en) Process for achieving a wear resistant translucent surface on surface elements
KR100952014B1 (en) Floorboards with decorative grooves
JP4523039B2 (en) Apparatus and method for coating a liquid coating material into a sheet blank and the surface of the floorboard
BE1015760A6 (en) Laminated floorboard has a decorative overlay and color product components inserted into recesses which, together, give a variety of visual wood effects
ES2328236T5 (en) Decorative finishing a wood composite board
BE1015232A3 (en) Antistatic layer object.
KR101549715B1 (en) Method for producing a laminate
ES2289612T3 (en) Plate material derived from wood, especially floor panel.
US20040023006A1 (en) Printed border
EP1153736B1 (en) A process for the manufacture of a decorative laminate
US9163414B2 (en) Floor panel
US8429872B2 (en) Building panel with compressed edges and method of making same
US7989050B2 (en) Building slab, floor panels in particular, and method of manufacturing the same
US20130269863A1 (en) Powder overlay
US20030024637A1 (en) Method for forming an abrasion resistant laminate
RU2404861C2 (en) Wear resistant board with decorative surface
US20050016107A1 (en) Bonded interlocking flooring and a method of manufacturing same
US6568148B1 (en) Covering element for building surfaces or the like and method for the production thereof
EP1973751B1 (en) Floor panel having a wood imitating pattern and method for manufacturing
CN101268241B (en) Connecting system for surface coverings
BE1013553A3 (en) Floor covering.