BE1017928A3 - Floor covering formed of floor panels, a process for the manufacture of these floor panels. - Google Patents

Floor covering formed of floor panels, a process for the manufacture of these floor panels. Download PDF

Info

Publication number
BE1017928A3
BE1017928A3 BE200800018A BE200800018A BE1017928A3 BE 1017928 A3 BE1017928 A3 BE 1017928A3 BE 200800018 A BE200800018 A BE 200800018A BE 200800018 A BE200800018 A BE 200800018A BE 1017928 A3 BE1017928 A3 BE 1017928A3
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
floor panels
floor
characterized
color
different
Prior art date
Application number
BE200800018A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Flooring Ind Ltd Sarl
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Flooring Ind Ltd Sarl filed Critical Flooring Ind Ltd Sarl
Priority to BE200800018A priority Critical patent/BE1017928A3/en
Priority to BE200800018 priority
Priority claimed from PCT/IB2008/003498 external-priority patent/WO2009087440A2/en
Application granted granted Critical
Publication of BE1017928A3 publication Critical patent/BE1017928A3/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B44DECORATIVE ARTS
  • B44CPRODUCING DECORATIVE EFFECTS; MOSAICS; TARSIA WORK; PAPERHANGING
  • B44C5/00Processes for producing special ornamental bodies
  • B44C5/04Ornamental plaques, e.g. decorative panels, decorative veneers
  • B44C5/0469Ornamental plaques, e.g. decorative panels, decorative veneers comprising a decorative sheet and a core formed by one or more resin impregnated sheets of paper
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B44DECORATIVE ARTS
  • B44FSPECIAL DESIGNS OR PICTURES
  • B44F1/00Designs or pictures characterised by special or unusual light effects
  • B44F1/08Designs or pictures characterised by special or unusual light effects characterised by colour effects
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F15/00Flooring
  • E04F15/02Flooring or floor layers composed of a number of similar elements

Abstract

Vloerbekleding, van het type dat gevormd is uit vloerpanelen die aan hun sierzijde een laag bezitten die een motief weergeeft, waarbij deze laag telkensminstens is samengesteld uit een fond en een erover aangebrachte bedrukking in de vorm van een motief, daardoor gekenmerkt dat de vloerbekleding minstens twee vloerpanelen bezit welke met fonds van verschillende kleur en/of tint zin vervaardigd, welke een verschillend finaal uitzicht aan de sierzijde bewerkstelligen. Floor covering, of the type that is formed of floor panels which have a layer which reflects one design to their decorative side, wherein this layer telkensminstens is composed of a long distance and an over applied print, in the form of a motif, characterized in that the floor covering at least two floor panels which possesses with fund of different color and / or tint manufactured sentence, which cause a different view to the final decorative side.

Description

Vloerbekleding gevormd uit vloerpanelen, en werkwijze voor het vervaardigen van deze vloerpanelen. Floor covering formed of floor panels, and a method for the manufacture of these floor panels.

Deze uitvinding heeft betrekking op een vloerbekleding gevormd uit vloerpanelen, alsmede op een werkwijze voor het vervaardigen van deze vloerpanelen. The present invention relates to a floor covering formed of floor panels, as well as to a method for the manufacture of these floor panels.

Meer speciaal heeft zij betrekking op een vloerbekleding van het type dat gevormd is uit vloerpanelen die aan hun sierzijde een laag bezitten die een motief weergeeft, waarbij deze laag telkens minstens is samengesteld uit een fond en een erover aangebrachte bedrukking in de vorm van·· een motief. More particularly, it relates to a floor covering of the type that is formed of floor panels which have a layer which reflects one design to their decorative side, wherein this layer in each case at least is composed of a long distance and an over applied print, in the form of ·· a motive.

De uitvinding kan bij verschillende soorten vloerpanelen worden aangewend, doch in de eerste plaats heeft ze betrekking op laminaatvloerpanelen-. The invention may be utilized in various kinds of floor panels, but in the first place, it relates to laminaatvloerpanelen-. τ ' " τ ' "

Meer speciaal nog zal zij worden aangewend voor vloerpanelen van het type waarbij het motief rechtstreeks of onrechtstreeks op een 'papierläa'g is gedrükf >: ^wefke--op-haarnbëüft bp eeW substraat is bevestigd. More particularly, it will be used for floor panels of the type in which the motif directly or indirectly on an 'papierläa'g is gedrükf>: ^ wefke - on-haarnbëüft bp EEW substrate is attached. In het bijzóndetp houdt* dë ^uitvinding verband met vloerpanëlen van het DPL-typë -'(Dif ëct' Pressure. Laminate) , waarbij zoals bekend de papierlaag door middel van impregnatie met hars en door middel van verpersing, al dan niet met nog andere lagen, met een substraat verbonden is. In the bijzóndetp holding * the ^ invention relates to floor panels of the DPL type - '(Dif ECT ". Pressure Laminate), whereby as is known the paper layer by means of impregnation with resin and by means of the crimping operation, whether or not with any other layers, is connected to a substrate. Vloerpanelen van dit type zijn onder meer bekend uit het WO 97/47834. Floor panels of this type are known inter alia from WO 97/47834.

Een ander toepassingsgebied bestaat uit vloerpanelen van het type waarbij minstens het motief, · en' eventueel de fond, rechtstreeks op een plaatvor-mig ; Another application consists of floor panels of the type in which at least the motive, · and 'possibly the distance, directly on a plate-shaped; substraat 'zijn gedrukt. substrate "are printed. Met "rechtstreeks" wordt bedöëld- dat 'niet eerst 'afzöhderlij'k op een tussenmedium zoals papier- of dërgëlijkei wórdtgedrukt, dóch op het reeds in plaatvorm zijnde substraat Wórdt-gedrukt, dit al dan niet met gebruik van tussenliggende'-lagen:. By "directly" is meant: that "not only" afzöhderlij'k on an intermediate medium such as paper or wórdtgedrukt dërgëlijkei, but already on the sheet-form substrate is-being printed, this may or may not be with the use of tussenliggende' layers :. ' '

Bij het verwezenlijken van vloerpanelen voor eenzelfde vloerbekleding wordt klassiek uitgegaan van éénzelfde fond voor alle daartoe behorende vloerpanelen. Upon the attainment of floor panels, for the same floor covering is classically based on one and the same distance for all the corresponding floor panels. De fond wordt hierbij gevormd door hetzij een materiaallaag waarop het motief wordt aaangebracht, waarbij dit materiaal dan de kleur en/of tint van de fond bepaalt, hetzij een fondbedrukking die op een materiaallaag is aangebracht. The fond is constituted either by a material layer on which the motif is aaan placed, said material then determines the color and / or tint of the long distance or a long distance print which is applied to a material layer. Als een gevolg hiervan is het aantal verschillende vloerpanelen dat in zulke vloerbekleding kan voorkomen, beperkt tot het aantal verschillende gedrukte motieven. As a result, the number of different floor panels which can occur in such a floor covering is limited to the number of different printed patterns. Dit aantal is in de praktijk vrij beperkt, waardoor de variatie van vloerpanelen in eenzelfde vloerbekleding relatief klein is, met als nadeel dat de kans dat twee identieke vloerpanelen in een vloerbekleding naast elkaar komen te liggen, relatief groot is. This number is quite limited in practice, so that the variation of floor panels is relatively small in one and the same floor covering, with the drawback that the probability of two identical floor panels come to lie next to each other in a floor covering, is relatively large. Het in de directe^nabijheid van elkaar liggen van twee identieke vloerpanelen 'Wordt doorgaans als storend ervaren, vooral bij vloerpanelen: die één höutmotief weergeven. Lying in the immediate vicinity of ^ each of two identical floor panels Being generally perceived as a nuisance, especially for floor panels that display one höutmotief.

De huidige uitvinding beoogt een efficiente techniek waardoor een grotere variatie aan verschillende vloerpanelen in éénzelfde vloerbedekking mogelijk is, zonder dat daartoe echt noodzakelijk een groter aantal motieven moet ontwikkeld worden. The present invention contemplates an efficient technique allowing for a larger variation is possible, on different floor panels in one and the same floor covering, but are not really require a larger number of patterns needs to be developed. Ook beoogt zij een techniek waarbij, in het geval van het gebruik van drukrollen voor het drukken van het motief, eventueel de bestaande drukrollen verder kunnen worden aangewend en niettemin een grotere variatie in verschillende vloerpanelen kan worden gerealiseerd. Also, it aims at a technique in which, may be further used in the case of the use of pressure rollers to the printing of the pattern, if necessary, the existing pressure rollers and, nevertheless, can be realized a greater variation in the different floor panels.

Hiertoe betreft zij een vloerbekleding, :van het type dat gevormd is uit vloerpanelen die aan hun sierzijde een laag bezitten die een motief weergeeft, waarbij deze laag telkens minstens is samengesteld uit een fond en een erover aangebrachte bedrukking in de vorm van een motief, daardoor gekenmerkt dat de vloerbekleding minstens twee vloerpanelen bezit welke met fonds van verschillende kleur en/of tint zijn vervaardigd, welke een verschillend finaal uitzicht aan de sierzijde bewerkstelligen. To this end, it relates to a floor covering,: of the type that is formed of floor panels which have a layer on their decorative side, which shows a pattern, in which this layer is in each case at least composed of a long distance and an over applied print, in the form of a motif, thereby characterized in that the floor covering possesses at least two floor panels which are made with fund of different color and / or tint, which cause a different view to the final decorative side. Door in éénzelfde vloerbedekking gebruik te maken van vloerpanelen met verschillende fonds, wordt, naast het gebruik van verschillende motieven, een extra variatiemogelijkheid tot stand gebracht die door haar toepassing dan ook in een grotere variatie van vloerpanelen resulteert. Due to be established in one and the same floor covering to make use of floor panels of different fund, is, in addition to the use of different motifs, an extra possibility of variation which then also results in a greater variation of floor panels by its application.

Het is duidelijk dat het hier steeds handelt om vloerpanelen waarbij de fonds een invloed op het uiteindelijk uitzicht uitoefenen, met andere woorden waarbij de kleur of tint van de fond mede bepalend is voor het uitzicht doordat deze tint of kleur de helderheid van de erop liggende bedrukking bepaalt. It is clear that it always acts to floor panels whereby the fund have an effect on the end view, in other words the color or hue of the background is contributory to the view that this shade or brightness of the overlying printing determines. Onder een fond dient een medium te worden verstaan dat over het oppervlak van een vloerpaneel een uniforme kleur en/of tint genereert, waarbij dit medium zowel kan gevormd worden met behulp van een bedrukking, als op enige andere wijze, zoals bijvoorbeeld door gebruik te maken van papier van verschillende kleur. Under a long distance is to be understood to mean a medium that over the surface of a floor panel generates a uniform color and / or hue, wherein the medium can both be formed with the aid of a printing, as in any other way, such as, for example, by using of paper of different colors.

In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm is de vloerbekleding verder daardoor gekenmerkt dat zij minstens twee vloerpanelen met fonds van verschillende kleur en/of tint bevat, welke evenwel met gelijke bedrukkingen voor het motief zijn uitgevoerd. In a preferred form of embodiment, the floor covering is further characterized in that it comprises at least two floor panels with fund of different color and / or tint, which, however, have been carried out with similar printings for the motif. Hierbij ontstaat het voordeel dat met eenzelfde motief toch visueel verschillende vloerpanelen kunnen worden gerealiseerd. This gives rise to the advantage that yet can be realized visually different floor panels having the same motif. Hierbij geniet het de voorkeur dat de voornoemde "gelijke" bedrukkingen voor het motief zowel identiek zijn naar tekening als naar kleur. Here, it is preferable that the above-mentioned "equal" printings for the motif are both identical to the drawing as to color. Het voordeel hierbij is dat het motief van de verschillende vloerpanelen met volledig dezelfde druk kan worden gerealiseerd, zodanig dat geen omschakeling naar andere drukinkten of dergelijk nodig is. The advantage here is that the pattern of the different floor panels can be realized completely the same pressure such that no conversion to other printing inks or the like is needed.

In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm is de vloerbekleding verder daardoor gekenmerkt dat de fonds van voornoemde twee vloerpanelen afkomstig zijn van éénzelfde materiaallaag, namelijk een materiaallaag die in kleur en/of tint varieert, hetzij een materiaallaag waarvan de kleur en/of tint van het materiaal zelf wijzigt, hetzij een materiaallaag waarop een in kleur en/of tint wijzigende fondbedrukking is aangebracht, hetzij een materiaallaag die gedeeltelijk met en gedeeltelijk zonder fondbedrukking is uitgevoerd, hetzij een combinatie van deze mogelijkheden. In a preferred form of embodiment, the floor covering is further characterized in that the plan of said two floor panels originate from one and the same material layer, namely a layer of material that varies in color and / or tint, or modify a layer of material of which the color and / or tint of the material itself or a material on which a layer is applied in color and / or tint-modifying fond printing, or a layer of material which has been carried out in part with and in part without fond printing, or a combination of these possibilities. De hierbij toegepaste techniek biedt het voordeel dat de qua fond van elkaar verschillende vloerpanelen vanuit eenzelfde basisstructuur, meer speciaal éénzelfde grotere plaat, kunnen worden verwezenlijkt, waardoor na het opdelen van zulke grotere plaat in vloerpanelen automatisch een menging tussen vloerpanelen met verschillende fond tot stand komt. The employed technique offers the advantage that the terms of long distance from each other different floor panels from the same basic structure, more specifically one and the same larger sheet, can be realized, whereby, after the division of such a larger board into floor panels automatically a mixture between floor panels of different long distance comes about .

In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm is de vloerbekleding daardoor gekenmerkt dat zij minstens een eerste reeks van vloerpanelen bezit die met een eerste fond van een bepaalde kleur en/of tint zijn uitgevoerd, waarbij de vloerpanelen van deze eerste reeks van elkaar verschillen doordat zij bedrukkingen hebben die een verschillend motief weergeven, en dat zij tevens een tweede reeks van vloerpanelen bezit die met een tweede fond zijn uitgevoerd waarvan de kleur en/of tint verschillend is van de kleur en/of tint van de eerste fond, doch waarbij deze tweede reeks met een gelijke bedrukking van motief is uitgevoerd als de eerste reeks. In a preferred embodiment, the resulting floor covering is characterized in that it comprises at least a first series of floor panels holds that are carried out with a first long distance of a certain color and / or tint, whereby the floor panels of the first set are different from each other in that they have printings which a Show different pattern, and in that it also comprises a second series of floor panels possesses to a second long distance have been carried out whose color and / or tint different from the color and / or tint of the first long distance, but this second series with an equal printing of motif has been carried out as the first series.

Meer speciaal nog geniet het de voorkeur dat de vloerbekleding bestaat uit verschillende vloerpanelen verkregen door een reeks van minstens drie in kleur en/of tint verschillende fonds te combineren met een reeks van minstens drie verschillende motieven. More particularly, it is preferred that the floor comprises several floor panels obtained by combining a series of at least three color and / or tint different fund with a series of at least three different reasons.

Het is duidelijk dat door dit alles grote variaties mogelijk zijn en de kans dat twee identieke vloerpanelen naast elkaar komen te liggen aanzienlijk wordt gereduceerd. It is clear that large variations are possible by this and the probability that two identical floor panels come to lie next to each other is reduced significantly.

De uitvinding is vooral van belang voor vloerpanelen waarvan de voornoemde motieven een houtmotief weergeven, en meer speciaal één plank per vloerpaneel afbeelden. The invention is particularly important for floor panels, where the aforementioned reasons a wood pattern, display, and more particularly one plank per floor panel display. Bij werkelijk hout is immers geen enkele plank hetzelfde, en het is dan ook belangrijk dat bij een imitatie van hout de kans dat twee dezelfde motieven naast elkaar voorkomen moet worden gereduceerd, waartoe de uitvinding aldus duidelijk bijdraagt. In actual timber is not a single shelf same, and it is therefore important that the probability that two of the same patterns must be reduced to prevent adjacent to each other at an imitation of wood, to which the invention thus contributes clearly.

De in de vloerbekleding voorkomende vloerpanelen van verschillende fonds zijn bij voorkeur wel van een gelijkaardig type qua vorm en qua globaal weergegeven motief. The common floor panels of different fund in the floor covering are preferably or of a similar type in terms of shape and in terms of overall display pattern. Met een gelijkaardig type qua vorm wordt bijvoorbeeld bedoeld dat de vloerpanelen van verschillende fond alle plankvormig zijn, al dan niet even groot, en dus bijvoorbeeld niet het ene vloerpaneel als een plank is uitgevoerd, terwijl het andere als een tegel is uitgevoerd. With a similar type in terms of shape, for example, meant that the floor panels of different long distance, all the board-shaped, or may not be the same size, and thus, for example, has not been performed one floor panel as a board, while the other is configured as a tile. Met een gelijkaardig type qua "globaal weergegeven motief" wordt bedoeld dat de vloerpanelen met verschillende fond bijvoorbeeld ih het geval van de imitatie van hout eenzelfde houtsoort weergeven, bijvoorbeeld "lichte eik", "donkere eik", "merbau", enzovoort. With a similar type in terms of a "global displayed motif" is meant that display the floor panels with different long distance, for example, the same kind of wood ih the case of the imitation of wood, for example, "light oak", "dark oak", "merbau", and so forth. Het gebruik van de verschillende fonds is immers in hoofdzaak bedoeld om in eenzelfde soort van imitatie een groot aantal variaties te creëren. The use of the different fund is mainly intended to create a large number of variations in one and the same kind of imitation.

De bedrukking van het motief kan onder meer van het type zijn dat door middel van één of meer drukcilinders is uitgevoerd. The printing of the design may, inter alia, be of the type which is carried out by means of one or more pressure cylinders. Ook de fonds kunnen van het type zijn dat minstens gedeeltelijk door middel van een bedrukking door middel · van één of meer drukcilinders is verwezenlijkt. Also, the fund may be of the type that has been achieved at least partly by means of a printing · by means of one or more pressure cylinders. Bedrukkingen door middel van drukcilinders zijn tot op heden nog steeds het meest effectief voor het verwezenlijken van een bedrukking. Printings by means of pressure cylinders are to date still the most effective for the achievement of a printing. De huidige uitvinding biedt het voordeel dat zij gemakkelijk in drukprocessen via drukcilinders kan worden geïntegreerd. The present invention offers the advantage that it can be easily integrated in printing processes using printing cylinders.

Tenslotte heeft de uitvinding ook betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van vloerpanelen voor het vormen van een vloerbekleding volgens de uitvinding, met als kenmerk dat vloerpanelen worden gevormd met respectievelijk minstens twee in tint en/of kleur verschillende fonds, welke tot een set van vloerpanelen voor het vormen van een vloerbekleding worden samengebracht. Finally, the invention also relates to a method for manufacturing floor panels for forming a floor covering according to the invention, characterized in that floor panels are formed, respectively, at least two in hue and / or color different fund, which is a set of floor panels are brought together to form a floor covering.

Opgemerkt wordt dat, zoals trouwens uit het voorgaande blijkt, het begrip "fond" breed dient te worden geïnterpreteerd. It should be noted that, as are apparent from the foregoing, the term "long distance" should be interpreted broadly. Zo bijvoorbeeld kunnen "verschillende fonds" gevormd worden door het feit dat voor één fond een bedrukking wordt aangewend, terwijl voor het verkrijgen van de daarvan "verschillende" andere fond de bedrukking eenvoudigweg achterwege wordt gelaten en de bestaande ondergrond de fond vormt, ongeacht uit wat deze ondergrond bestaat. For example, "different fund" are formed by the fact that is used with a printing for a long distance, while the printing is simply omitted, in order to obtain therefrom "multiple" other long distance and the existing substrate, forms the long distance, regardless of what this ground exists.

Ook het begrip "bedrukking" is bij voorkeur breed op te vatten als elke handeling waarmee een kleur, tint, motief of dergelijke aan een oppervlak wordt toegekend. Also preferably, the term "printing" is to be understood broadly as any action by which a color, shade, pattern or the like is allocated to a surface. Bij voorkeur is dit door middel van drukinkt, doch ook ander substanties, zoals verven, kunnen hiertoe worden aangewend. Preferably, this is by means of printing inks, but also other substances, such as paint, can be used for this purpose. Ook kan een bedrukking op zich uit meerdere drukken zijn samengesteld. Also, printing can itself be composed of multiple pressures. Zo bijvoorbeeld kan het voornoemde motief op een klassieke wijze met twee tot vijf drukrollen worden gerealiseerd. Thus, for example, the above-mentioned pattern can be realized in a conventional manner with two to five press rollers.

Het is duidelijk dat de vloerpanelen voor het verwezenlijken van de uitvinding naar willekeur van andere bijkomende eigenschappen kunnen worden voorzien. It is clear that the floor panels for realizing the invention to the randomness of other additional properties can be provided. Zo bijvoorbeeld kan eender welk substraat worden aangewend. Thus, for example, can be used any substrate. In een praktische uitvoeringsvorm zal dit bestaan uit MDF of HDF. In a practical form of embodiment, this will consist of MDF or HDF. Zo bijvoorbeeld ook zal dergelijk vloerpaneel aan zijn randen bij voorkeur met mechanische koppeldelen worden voorzien die toelaten meerdere van dergelijke panelen lijmloos met elkaar te bevinden, bijvoorbeeld zoals bekend uit het voornoemde WO 97/47834. Thus, for example, will also such floor panel at its edges, preferably with mechanical coupling parts are provided which allow a plurality of such panels to be located free of glue to each other, for example, as known from the aforementioned WO 97/47834.

De huidige uitvinding is geenszins beperkt tot de hiervoor beschreven uitvoeringsvormen, doch dergelijk vloerbekleding en werkwijze kunnen volgens verschillende varianten worden verwezenlijkt zonder buiten het kader van de uitvinding te treden. The present invention is by no means limited to the embodiments described above, the contrary may such floor covering and method may be made according to different variants while still remaining within the scope of the invention.

Claims (14)

1. Vloerbekleding, van het type dat gevormd is uit vloerpanelen die aan hun sierzijde een laag bezitten die een motief weergeeft, waarbij deze laag telkens minstens is samengesteld uit een fond en een erover aangebrachte bedrukking in de vorm van een motief, daardoor gekenmerkt dat de vloerbekleding minstens twee vloerpanelen bezit welke met fonds van verschillende kleur en/of tint zijn vervaardigd, welke een verschillend finaal uitzicht aan de sierzijde bewerkstelligen. 1. Floor covering, of the type that is formed of floor panels which have a layer which reflects one design to their decorative side, wherein this layer in each case at least is composed of a long distance and an over applied print, in the form of a motif, characterized in that the retail least two floor panels possession which are made with funds of different color and / or tint, which cause a different final view on the decorative side.
2. Vloerbekleding volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat zij minstens twee vloerpanelen met fonds van verschillende kleur en/of tint bevat, welke evenwel met gelijke bedrukkingen voor het motief zijn uitgevoerd. 2. Floor covering according to claim 1, characterized in that it contains at least two floor panels with fund of different color and / or tint, which, however, have been carried out with similar printings for the motif.
3. Vloerbekleding volgens conclusie 2, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde gelijke bedrukkingen voor het motief zowel identiek zijn naar tekening als naar kleur. 3. Floor covering according to claim 2, characterized in that the above-mentioned equality of printings for the motif are both identical to the drawing as to color.
4. Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de fonds van voornoemde twee vloerpanelen afkomstig zijn van éénzelfde materiaallaag, namelijk een materiaallaag die in kleur en/of tint varieert, hetzij een materiaallaag waarvan de kleur en/of tint van het materiaal zelf wijzigt, hetzij een materiaallaag waarop een in kleur en/of tint wijzigende fondbedrukking is aangebracht, hetzij een materiaallaag die gedeeltelijk met en gedeeltelijk zonder fondbedrukking is uitgevoerd, hetzij een combinatie van deze mogelijkheden. 4. A covering according to any of the preceding claims, characterized in that the plan of said two floor panels originate from one and the same material layer, namely a layer of material that varies in color and / or tint, or a material layer of which the color and / or tint of the material modifies itself, or a material layer on which is disposed in color and / or tint-modifying fond printing, or a layer of material which has been carried out in part with and in part without fond printing, or a combination of these possibilities.
5. Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat zij minstens een eerste reeks van vloerpanelen bezit die met een eerste fond van een bepaalde kleur en/of tint zijn uitgevoerd, waarbij de vloerpanelen van deze eerste reeks van elkaar verschillen doordat zij bedrukkingen hebben die een verschillend motief weergeven, en dat zij tevens een tweede reeks van vloerpanelen bezit die met een tweede fond zijn uitgevoerd waarvan de kleur en/of tint verschillend is van de kleur en/of tint van de eerste fond, doch waarbij deze tweede reeks met een gelijke bedrukking van motief is uitgevoerd als de eerste reeks. 5. A covering according to any of the preceding claims, characterized in that it at least a first series of floor panels holds that are carried out with a first long distance of a certain color and / or tint, whereby the floor panels of the first set differ from each other in that they printings have representing a different pattern, and in that it also comprises a second series of floor panels possesses to a second long distance have been carried out whose color and / or tint different from the color and / or tint of the first long distance, but in which this second series with an equal printing of motif has been carried out as the first series.
6. Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de vloerpanelen van het type zijn waarbij de fonds gevormd worden door een papierlaag en/of een op een papierlaag aanwezige bedrukking, waarover dan de bedrukking in de vorm van het motief is aangebracht, welke papierlaag op haar beurt op een substraat is bevestigd. 6. A covering according to any of the preceding claims, characterized in that the floor panels be of the type in which the funds are formed by a paper layer and / or a printing present on a paper layer, on which the printing is applied in the form of the motif, which paper layer is in turn mounted on a substrate.
7. Vloerbekleding volgens conclusie 6, daardoor gekenmerkt dat de vloerpanelen van het DPL-type (Direct Pressure Laminate) zijn, waarbij de papierlaag door middel van impregnatie met hars en door middel van verpersing, al dan niet met nog andere lagen, met het substraat verbonden is. 7. A covering according to claim 6, characterized in that the floor panels of the DPL type (Direct Pressure Laminate), wherein the paper layer by means of impregnation with resin and by means of crimping, with or without other layers, with the substrate is connected.
8. Vloerbekleding volgens één van de conclusies 1 tot 5, daardoor gekenmerkt dat de vloerpanelen van het type zijn waarbij de fonds bestaan uit een bedrukking die rechtstreeks op een plaatvormig substraat is uitgevoerd. 8. Floor covering according to any one of claims 1 to 5, characterized in that the floor panels be of the type in which the fund consist of a print which has been carried out directly on a plate-shaped substrate.
9. Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat zij bestaat uit verschillende vloerpanelen verkregen door een reeks van minstens drie in kleur en/of tint verschillende fonds te combineren met een reeks van minstens drie verschillende motieven. 9. A covering according to any of the preceding claims, characterized in that it is composed of several floor panels obtained by combining a set of at least three in color and / or tint different fund with a series of at least three different motifs.
10. Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde motieven alle een houtmotief weergeven, en meer speciaal één plank per vloerpaneel afbeelden. 10. A covering according to any of the preceding claims, characterized in that the above-mentioned motifs all of a wood pattern, display, and more particularly to depict one plank per floor panel.
11. Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat voornoemde vloerpanelen van verschillende fonds wel van een gelijkaardig type zijn qua vorm en qua globaal weergegeven motief. 11. A covering according to any of the preceding claims, characterized in that said floor panels of different fund or of a similar type are in terms of shape and in terms of overall display pattern.
12. Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de bedrukking van het motief van het type is dat door middel van één of meer drukcilinders is uitgevoerd. 12. A covering according to any of the preceding claims, characterized in that the printing of the pattern is of the type which is carried out by means of one or more pressure cylinders.
13. Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de fonds van het type zijn dat minstens gedeeltelijk door middel van een bedrukking door middel van één of meer drukcilinders is verwezenlijkt. 13. A covering according to any of the preceding claims, characterized in that the fund of the type that has been achieved at least partly by means of a print by means of one or more pressure cylinders.
14. Werkwijze voor het vervaardigen van vloerpanelen voor het vormen van een vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat vloerpanelen worden gevormd met respectievelijk minstens twee in tint en/of kleur verschillende fonds, welke tot een set van vloerpanelen voor het vormen van een vloerbekleding worden samengebracht. 14. A method for manufacturing floor panels for forming a floor covering according to any one of the preceding claims, characterized in that floor panels are formed, respectively, at least two in hue and / or color different fund, which is a set of floor panels for forming a floor covering are brought together.
BE200800018A 2008-01-09 2008-01-09 Floor covering formed of floor panels, a process for the manufacture of these floor panels. BE1017928A3 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE200800018A BE1017928A3 (en) 2008-01-09 2008-01-09 Floor covering formed of floor panels, a process for the manufacture of these floor panels.
BE200800018 2008-01-09

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE200800018A BE1017928A3 (en) 2008-01-09 2008-01-09 Floor covering formed of floor panels, a process for the manufacture of these floor panels.
PCT/IB2008/003498 WO2009087440A2 (en) 2008-01-09 2008-12-16 Panels and method for manufacturing
EP08870144A EP2250033A2 (en) 2008-01-09 2008-12-16 Panels and method for manufacturing
US12/810,992 US20100285289A1 (en) 2008-01-09 2008-12-16 Floor covering, formed from floor panels and method for manufacturing such floor panels

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1017928A3 true BE1017928A3 (en) 2009-11-03

Family

ID=39672611

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE200800018A BE1017928A3 (en) 2008-01-09 2008-01-09 Floor covering formed of floor panels, a process for the manufacture of these floor panels.

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE1017928A3 (en)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0092593A1 (en) * 1982-04-24 1983-11-02 Robert Linnemann GmbH. & Co. Process and apparatus for the production of paper webs which may be cut into ribbons for use as veneers for wooden panel edges
WO1997047834A1 (en) * 1996-06-11 1997-12-18 Unilin Beheer B.V. Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
WO2001048333A1 (en) * 1999-12-23 2001-07-05 Perstorp Flooring Ab A process for the manufacturing of surface elements
DE20107876U1 (en) * 2001-05-09 2001-10-11 Basf Drucksysteme Gmbh Flexographic printing ink for printing control marks
DE20317527U1 (en) * 2003-06-04 2004-01-22 Flooring Industries Ltd. Laminated floorboard has a decorative overlay and color product components inserted into recesses which, together, give a variety of visual wood effects
DE10361805A1 (en) * 2003-12-30 2005-07-28 Hamberger Industriewerke Gmbh Flooring unit, has facing including underlay with decorative layer, where surrounding edges lying at upper surface of unit are held in area of underlay in same color dye similar to that of decorative layer
WO2006074831A1 (en) * 2005-01-17 2006-07-20 Kaindl Flooring Gmbh Panels having a strip flooring look

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0092593A1 (en) * 1982-04-24 1983-11-02 Robert Linnemann GmbH. & Co. Process and apparatus for the production of paper webs which may be cut into ribbons for use as veneers for wooden panel edges
WO1997047834A1 (en) * 1996-06-11 1997-12-18 Unilin Beheer B.V. Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
WO2001048333A1 (en) * 1999-12-23 2001-07-05 Perstorp Flooring Ab A process for the manufacturing of surface elements
DE20107876U1 (en) * 2001-05-09 2001-10-11 Basf Drucksysteme Gmbh Flexographic printing ink for printing control marks
DE20317527U1 (en) * 2003-06-04 2004-01-22 Flooring Industries Ltd. Laminated floorboard has a decorative overlay and color product components inserted into recesses which, together, give a variety of visual wood effects
DE10361805A1 (en) * 2003-12-30 2005-07-28 Hamberger Industriewerke Gmbh Flooring unit, has facing including underlay with decorative layer, where surrounding edges lying at upper surface of unit are held in area of underlay in same color dye similar to that of decorative layer
WO2006074831A1 (en) * 2005-01-17 2006-07-20 Kaindl Flooring Gmbh Panels having a strip flooring look

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20110203207A1 (en) Flooring system having complementary sub-panels
EP2218520B1 (en) Method and device for producing a structured surface
CN1332807C (en) Structured boards with matched surface
US7790293B2 (en) Process for finishing a wooden board and wooden board produced by the process
CN102602186B (en) Process for printing surfaces of wood-based flat elements
CN1201059C (en) Method for achieving decor on surface elements
EP1002170B1 (en) Covering element for building surfaces or the like and method for the production thereof
EP2105320B1 (en) Decorative finishing a composite wooden panel
US20040086678A1 (en) Surface covering panel
US7168803B2 (en) Method and apparatus for creating an image on an article, and article resulting therefrom
DE102004011531B3 (en) Wood panel, in particular floor panel
ES2354951T3 (en) Method for generating a decoration structured in a wood composite board.
RU2249505C2 (en) Method for producing coatings for floors and walls with non-uniform gloss effect and products produced by such method
CN101048289B (en) Method and apparatus for creating an image on an article, and article resulting therefrom
US9365028B2 (en) Method for finishing a building board and building board
US7243469B2 (en) Textured laminate flooring
RU2402427C2 (en) Floor panel and method of its production
DE102009044802B4 (en) Method and apparatus for generating a three-dimensional surface structure on a workpiece
EP1290290B1 (en) Floor covering, floor panels, method for their realization
BE1018728A3 (en) Floor panel.
UA80550C2 (en) System for obtaining decorative section of connection at neighboring edges of joint of laminate boards (variants), laminate floorboards (variants), method to obtain decorative section of joint on laminate floorboards and method to obtain decorative section of joint on laminate floor panel
BR0308961A (en) Floor plate for producing a laminate floor or wooden floor and semi-manufactured to produce the said floorboards
CA2579470A1 (en) Security element and method for manufactiring the same
US20100009102A1 (en) Method of and apparatus for manufacturing a large surface panel, a large surface panel, and a set of individual panels
CA2510489A1 (en) Glossmark images with clear toner