BE1015239A3 - Floor panel and method for linking, or removing from floor panels. - Google Patents

Floor panel and method for linking, or removing from floor panels. Download PDF

Info

Publication number
BE1015239A3
BE1015239A3 BE2002/0709A BE200200709A BE1015239A3 BE 1015239 A3 BE1015239 A3 BE 1015239A3 BE 2002/0709 A BE2002/0709 A BE 2002/0709A BE 200200709 A BE200200709 A BE 200200709A BE 1015239 A3 BE1015239 A3 BE 1015239A3
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
floor
floor panels
1a
1b
panels
Prior art date
Application number
BE2002/0709A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Flooring Ind Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Flooring Ind Ltd filed Critical Flooring Ind Ltd
Priority to BE2002/0709A priority Critical patent/BE1015239A3/en
Application granted granted Critical
Publication of BE1015239A3 publication Critical patent/BE1015239A3/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F15/00Flooring
  • E04F15/02Flooring or floor layers composed of a number of similar elements
  • E04F15/04Flooring or floor layers composed of a number of similar elements only of wood or with a top layer of wood, e.g. with wooden or metal connecting members
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • E04F2201/0107Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by moving the sheets, plates or panels substantially in their own plane, perpendicular to the abutting edges
  • E04F2201/0115Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by moving the sheets, plates or panels substantially in their own plane, perpendicular to the abutting edges with snap action of the edge connectors
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • E04F2201/0153Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by rotating the sheets, plates or panels around an axis which is parallel to the abutting edges, possibly combined with a sliding movement
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/02Non-undercut connections, e.g. tongue and groove connections
  • E04F2201/023Non-undercut connections, e.g. tongue and groove connections with a continuous tongue or groove
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/05Separate connectors or inserts, e.g. pegs, pins, keys or strips
  • E04F2201/0517U- or C-shaped brackets and clamps

Abstract

Vloerpaneel, bestaande uit een hard paneel met koppeldelen, waarmee een vloerbekleding (2) kan worden gevormd, waarbij dergelijke vloerpanelen (1A-1B) van tussenuit aangrenzende vloerpanelen (1C-1D) kunnen worden weggenomen; Floor panel, consisting of a hard panel with coupling parts, whereby a floor covering (2) can be formed, whereby such floor panels (1A-1B) of adjacent floor panels from it (1C-1D) may be eliminated; De werkwijze betreft verschillende technieken om dergelijke vloerpanelen (1) te koppelen, respectievelijk te ontkoppelen. The process involves a variety of techniques to couple such floor panels (1), to disengage, respectively.

Description


  <Desc/Clms Page number 1> <Desc / CLMS Page number 1> 
   Vloerpaneel en werkwijze voor het koppelen, respectievelijk ontkoppelen van vloerpanelen. Floor panel and method for coupling, uncoupling of floor panels, respectively.   Deze uitvinding heeft betrekking op een vloerpaneel, alsmede op een werkwijze voor het koppelen, respectievelijk ontkoppelen van dergelijke vloerpanelen, meer speciaal ten opzichte van gelijkaardige aangrenzende vloerpanelen. The present invention relates to a floor panel, as well as to a method for coupling, respectively uncoupling of such floor panels, more particularly with respect to similar adjacent floor panels.   Meer speciaal heeft zij betrekking op vloerpanelen van het type dat bestaat uit harde panelen. More particularly it relates to floor panels of the type consisting of hard panels.   In het bijzonder heeft zij betrekking op laminaatpanelen, waarbij aan de bovenzijde een decoratieve laag aanwezig is, die al dan niet het uitzicht van parket heeft, doch, meer algemeen heeft zij ook betrekking op andere vloerpanelen, bijvoorbeeld uit massief hout of kunststof. In particular, it relates to laminate panels, whereby at the upper side a decorative layer is present, which may or may not have the view of parquet flooring, but, more generally, it also relates to other floor panels, for instance from solid wood or plastic.   In het geval van laminaatpanelen is het bekend dat deze van een verschillende lagenopbouw kunnen zijn. In the case of laminate panels, it is known that these may be of a multiple layer structure. Doorgaans zijn de vloerpanelen gevormd uit platen op basis van hout, zoals spaanplaat of vezelplaat, meer speciaal MDF of HDF, waarbij minstens aan de bovenzijde één of meer lagen, waaronder een decoratieve laag, zijn aangebracht. Typically, the floor panels are formed of boards on the basis of wood, such as chipboard or fiberboard, in particular MDF or HDF, whereby at least at the top side one or more layers, including a decorative layer, are provided. De decoratieve laag kan een bedrukte papierlaag zijn, doch evengoed, in bepaalde uitvoeringen een laag uit hout, meer speciaal fineer. The decorative layer may be a printed paper layer, but just as well, in certain embodiments, a layer of wood, in particular veneer. Ook kunnen dergelijke vloerpanelen uit andere materialen zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld uit een basislaag op basis van hout, zoals spaanplaat, MDF of HDF en dergelijke, waarop in de plaats van een bedrukte papierlaag of fineer, een ander materiaal is aangebracht, zoals kurk, dunnen parketlamellen en dergelijke. Also, such floor panels made of other materials are carried out, for example, from a base layer, on the basis of wood, such as chipboard, MDF or HDF and the like, in which in the place of a printed paper layer or veneer, another material has been applied, such as cork, thin parquet lamellae and such. 

 <Desc/Clms Page number 2> <Desc / CLMS Page number 2> 

   Het is ook bekend om dergelijke vloerpanelen, bij het installeren ervan, aan twee of meer van hun randen te koppelen, bijvoorbeeld zoals beschreven in de internationale octrooiaanvrage nr. 97/47834. It is also well-known for such floor panels, when installing it, to be coupled to two or more of their edges, for example as described in international patent application no. 97/47834.   Verder is het ook uit het WO 01/98603 bekend dat dergelijke vloerbekleding aan minstens twee tegenovereenliggende randen kan worden voorzien van geïntegreerde koppeldelen, waardoor meerdere van dergelijke vloerpanelen onderling aan elkaar kunnen worden gekoppeld, dit teneinde een vloerbekleding te vormen, waarbij deze koppeldelen voorzien in een vergrendeling volgens een richting loodrecht op het vlak van de vloerbekleding, alsmede in een richting loodrecht op de voornoemde randen en parallel aan het vlak van de vloerbekleding, en waarbij deze koppeldelen minstens gedeeltelijk zijn uitgevoerd in de vorm van een tand en groef en zodanig geconfigureerd zijn dat, enerzijds, twee gekoppelde vloerpanelen vanuit vlakke, meer speciaal planparallelle toestand met hun onderzijden over minstens een bepaalde hoek naar elkaar toe kunnen worden gedraaid, en, anderzijds, Further, it is also from WO 01/98603 is known that such floor covering at least at two opposite edges can be provided with integrated coupling members, through which can be mutually coupled to one another a plurality of such floor panels, this in order to form a floor covering, whereby these coupling parts provide for an interlocking in a direction perpendicular to the plane of the floor covering, as well as in a direction perpendicular to the aforementioned edges and parallel to the plane of the floor covering, and whereby these coupling parts are at least partially designed in the form of a tongue and groove and are configured such that, on the one hand, two coupled floor panels from a flat, in particular plane-parallel state with their bottom sides over at least a certain angle can be rotated towards each other, and, on the other hand,

  deze verdraaiing daarbij bij voorkeur ook toelaat dat de voornoemde twee vloerpanelen zodoende van tussenuit verder aangrenzende vloerpanelen kunnen worden weggenomen. this rotation in this case preferably also allows the above-mentioned two floor panels so as to be able to be removed from it further adjacent floor panels.   De huidige uitvinding beoogt verdere bijzondere uitvoeringsvormen van vloerpanelen die deze techniek toelaten, die bijzondere voordelen opleveren, alsmede een aantal werkwijzen voor het installeren en demonteren van vloerpanelen. The present invention aims further particular embodiments of floor panels which allow this technique, which lead to special advantages, as well as a number of methods for installing and removing the floor panels.   Hiertoe betreft de huidige uitvinding volgens een eerste aspect een vloerpaneel, bestaande uit een hard paneel dat aan minstens twee tegenovereenliggende randen is voorzien To this end, the present invention concerns according to a first aspect, a floor panel, consisting of a hard panel which is provided at least at two opposite edges 

 <Desc/Clms Page number 3> <Desc / CLMS Page number 3> 

 van geïntegreerde koppeldelen, waardoor meerdere van dergelijke vloerpanelen onderling aan elkaar kunnen worden gekoppeld, dit teneinde een vloerbekleding te vormen, waarbij deze koppeldelen voorzien in een vergrendeling volgens een richting loodrecht op het vlak van de vloerbekleding, alsmede in een richting loodrecht op de voornoemde randen en parallel aan het vlak van de vloerbekleding, en waarbij deze koppeldelen minstens gedeeltelijk zijn uitgevoerd in de vorm van een tand en groef, en zodanig zijn geconfigureerd dat, enerzijds, twee gekoppelde vloerpanelen vanuit vlakke toestand met hun onderzijden over minstens een bepaalde hoek naar elkaar toe kunnen worden gedraaid, en, Integrated coupling parts, of which several of such floor panels can be mutually coupled to one another, this in order to form a floor covering, whereby these coupling parts provide for an interlocking in a direction perpendicular to the plane of the floor covering, as well as perpendicular to the aforementioned edges in a direction and parallel to the plane of the floor covering, and whereby these coupling parts are at least partially implemented in the form of a tongue-and-groove, and in such a manner are configured such that, on the one hand, two coupled floor panels from flat state with their bottom sides over at least a certain angle to one another Write can be rotated, and,

  anderzijds, deze verdraaiing toelaat dat de voornoemde twee vloerpanelen zodoende van tussenuit verder aangrenzende vloerpanelen kunnen worden weggenomen, daardoor gekenmerkt dat de groef aan de onderzijde begrensd is door een lip die minstens gedeeltelijk gevormd is uit het materiaal van het eigenlijke vloerpaneel, waarbij dit materiaal' zich ter plaatse van deze lip hoogstens uitstrekt tot op een afstand voorbij de bovenste lip die geringer is dan de halve dikte van het vloerpaneel. on the other hand, this rotation allows the above-mentioned two floor panels so as to break more adjacent floor panels can be removed, characterized in that the groove at the bottom is delimited by a lip which at least partially is formed from the material of the actual floor panel, whereby this material ' , at most, extends at the position of this lip up to a distance beyond the upper lip which is smaller than half the thickness of the floor panel.   Doordat het eigenlijke materiaal van het vloerpaneel zich aan de onderste lip zich niet verder uitstrekt dan voornoemde afstand, wordt verkregen dat dit materiaal geen storende factor vormt bij het met de onderzijden naar elkaar toe wentelen van de panelen en/of dit materiaal niet extra dun moet worden uitgevoerd om zulke wentelbeweging toe te laten, waardoor het risico op beschadiging zou toenemen. Because the actual material of the floor panel located at the lower lip does not extend further than said distance, it is obtained that this material does not form a confounding factor when turning towards each other, with the bottom sides of the panels and / or this material should not be extra thin are performed to allow such turning movement, which would increase the risk of damage. 

 <Desc/Clms Page number 4> <Desc / CLMS Page number 4> 

   Volgens een voorkeurdragend kenmerk is de lip die de onderzijde van de groef begrenst, korter dan de lip die de bovenzijde van de groef begrenst. According to a preferred feature, the lip which borders the lower side of the groove, is shorter than the lip bordering the upper side of the groove.   Volgens een ander voorkeurdragend kenmerk wordt de vergrendeling in horizontale richting hoofdzakelijk gevormd door achter elkaar hakende gedeelten die zich aan de bovenzijde van de tand en de onderzijde van de daarmee samenwerkende lip zijn aangebracht. According to another preferred feature is the locking in horizontal direction mainly formed by hooking one behind the other portions which are arranged on the upper side of the tongue and the underside of the lip co-operating therewith.   Volgens een bijzondere uitvoeringsvorm bezit de onderste lip een gedeelte dat zich verder uitstrekt dan de bovenste lip, waaraan een vergrendelingsdeel is gevormd waardoor de vergrendeling in horizontale richting wordt verkregen, waarbij dit gedeelte uit een stripvormig elastisch ander materiaal dan het eigenlijke vloerpaneel is uitgevoerd, bij voorkeur uit metaal, en meer speciaal uit aluminium. According to a particular embodiment, the lower lip a portion which extends further than the upper lip, on which a locking part is formed so that the locking is obtained in the horizontal direction, whereby this part of a strip-shaped elastic material different from the actual floor panel is carried out, preferably of metal, and more especially from aluminum.   Zodoende wordt een vergrendelingsdeel verkregen dat gemakkelijk over een relatief grote afstand elastisch kan worden verbogen, waardoor de vloerpanelen vlot uit elkaar kunnen worden gehaald. In this way a locking part is obtained which can be easily elastically bent over a relatively large distance, of which the floor panels can be removed easily from one another.   Ook het kenmerk dat de lip, die de onderzijde van de groef begrenst, alsook het kenmerk dat gebruik wordt gemaakt van een flexibele onderste lip, of althans minstens een flexibele verlenging van deze onderste lip, is in combinatie met het feit dat de vloerpanelen door ze met hun onderzijden naar elkaar te wentelen wegneembaar zijn, voordelig. Also, characterized in that the lip which borders the lower side of the groove, and characterized in that use is made of a flexible lower lip, or at any rate at least a flexible extension of the lower lip, in combination with the fact that the floor panels by placing them their undersides to pass to each other removably, advantageous. Zoals blijkt uit de bijgevoegde conclusies, vormen deze combinaties dan ook een tweede en derde aspect van de uitvinding. As is apparent from the appended claims, these combinations constitute, therefore, a second and a third aspect of the present invention.   Volgens een vierde aspect betreft de uitvinding een vloerpaneel, bestaande uit een hard paneel dat aan minstens According to a fourth aspect, the invention relates to a floor panel, consisting of a hard panel which at least 

 <Desc/Clms Page number 5> <Desc / CLMS Page number 5> 

 twee tegenovereenliggende randen is voorzien van geïntegreerde koppeldelen, waardoor meerdere van dergelijke vloerpanelen onderling aan elkaar kunnen worden gekoppeld, dit teneinde een vloerbekleding te vormen, waarbij deze koppeldelen voorzien in een vergrendeling volgens een richting loodrecht op het vlak van de vloerbekleding, alsmede in een richting loodrecht op de voornoemde randen en parallel aan het vlak van de vloerbekleding, en waarbij deze koppeldelen minstens gedeeltelijk zijn uitgevoerd in de vorm van een tand en groef, en zodanig zijn geconfigureerd dat, enerzijds, twee gekoppelde vloerpanelen vanuit vlakke toestand met hun onderzijde over minstens een bepaalde hoek naar elkaar toe kunnen worden gedraaid, en, anderzijds, two opposite edges is provided with integrated coupling parts, as a result of which several of such floor panels can be mutually coupled to one another, this in order to form a floor covering, whereby these coupling parts provide for an interlocking in a direction perpendicular to the plane of the floor covering, as well as in a direction perpendicular to the aforementioned edges and parallel to the plane of the floor covering, and whereby these coupling parts are at least partially implemented in the form of a tongue-and-groove, and in such a manner are configured such that, on the one hand, two coupled floor panels from flat state with their lower side over at least a certain angle can be rotated towards each other, and, on the other hand,

  deze verdraaiing toelaat dat de voornoemde twee vloerpanelen zodoende van tussenuit verder aangrenzende vloerpanelen kunnen worden weggenomen, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde koppeldelen zodanig geconfigureerd zijn dat zij bij het wentelen ervan, met hun onderzijden naar elkaar toe, in een onderlinge aanslagpositie terechtkomen, waarbij deze vloerpanelen uitgaande van deze positie pas van tussenuit de aangrenzende vloerpanelen kunnen worden gewenteld, door deze aangrenzende vloerpanelen eerst verder uit elkaar te dwingen. This rotation allows the above-mentioned two floor panels so as to break more adjacent floor panels can be removed, characterized in that the aforementioned coupling parts are configured so that they during rotation thereof, with their bottom sides facing each other, ending up in a mutual stop position, whereby these floor panels starting from this position can only break of the neighboring floor panels are rotated, by forcing these first neighboring floor panels further apart.   Hierdoor ontstaat ondermeer de eigenschap dat de vloerpanelen die van tussenuit de aangrenzende vloerpanelen worden gehaald, niet in één keer loskomen, zodanig dat bij het loskomen de lostrekbeweging wordt afgeremd, en vermeden wordt dat de vloerpanelen op een brute wijze loskomen wanneer hieraan te hard zou worden getrokken. As a result, among other things, creates the characteristic that the floor panels which are removed from it, the neighboring floor panels, not come off all at once, in such a way that during the loosening of the lostrekbeweging is braked, and it is avoided that the floor panels come loose a brutal manner, When this condition would be too hard drawn.   Volgens een vijfde aspect voorziet de uitvinding een werkwijze voor het koppelen, respectievelijk ontkoppelen van vloerpanelen, waarbij deze vloerpanelen van het type According to a fifth aspect, the invention provides a method for coupling, respectively uncoupling of floor panels, whereby these floor panels of the type 

 <Desc/Clms Page number 6> <Desc / CLMS Page number 6> 

 zijn dat bestaat uit een hard paneel dat aan minstens twee tegenovereenliggende randen is voorzien van geïntegreerde koppeldelen, waardoor meerdere van dergelijke vloerpanelen onderling aan elkaar kunnen worden gekoppeld, waarbij deze koppeldelen voorzien in een vergrendeling volgens een richting loodrecht op het vlak van de vloerbekleding, alsmede in een richting loodrecht op de voornoemde randen en parallel aan het vlak van de vloerbekleding, waarbij de voornoemde koppeldelen hoofdzakelijk zijn uitgevoerd in de vorm van een tand en groef en zodanig zijn geconfigureerd dat, enerzijds, are composed of a rigid panel, which on is provided with integrated coupling parts, of which several of such floor panels can be mutually coupled to one another at least at two opposite edges, whereby these coupling parts provide for an interlocking in a direction perpendicular to the plane of the floor covering, as well as in a direction perpendicular to the aforementioned edges and parallel to the plane of the floor covering, whereby said coupling parts are substantially in the form of a tongue and groove and are configured in such a way that, first,

  twee gekoppelde vloerpanelen vanuit vlakke of dus planparallelle toestand met hun onderzijde over minstens een bepaalde hoek naar elkaar toe kunnen worden gedraaid, en, anderzijds, deze verdraaiing toelaat dat de voornoemde twee vloerpanelen zodoende van tussenuit verder aangrenzende vloerpanelen kunnen worden weggenomen, daardoor gekenmerkt dat bij het monteren en/of demonteren op een gecombineerde wijze wordt voorzien in een wentelbeweging van de voornoemde twee vloerpanelen, alsook in een verschuiving of verdraaiing van minstens één van de aangrenzende vloerpanelen. two coupled floor panels from flat or, thus, plane-parallel state with their lower side over at least a certain angle can be rotated towards each other, and, on the other hand, this rotation allows the above-mentioned two floor panels so as to be able to be removed from it further neighboring floor panels, characterized in that at the assembly and / or disassembly in a combined manner, there is provided a turning movement of the aforementioned two floor panels, as well as in a shift or rotation of at least one of the adjacent floor panels. Door deze gecombineerde bewegingen, kan het installeren, respectievelijk demonteren, op een vlottere wijze gebeuren. Owing to this combined movement, it may install, disassemble, respectively, be done in a smoother manner.   Volgens een zesde aspect van de uitvinding worden, bij het terug monteren van twee rijen vloerpanelen in een bestaande vloerbekleding, de vloerpanelen van minstens één rij, hetzij één per één, hetzij groepsgewijs, systematisch tussen de aangrenzende rijen aangebracht, op een afstand van de vloerpanelen die zich in dezelfde rij bevinden, waarna zij in dezelfde rij naar elkaar toe worden geschoven. According to a sixth aspect of the invention, generally, mounting at the back with two rows of floor panels in a floor covering, the floor panels of at least one row, either one by one or in groups, systematically between the adjacent rows provided, at a distance of the floor panels which are located in the same row, after which they are slid towards each other in the same row. Dit biedt het voordeel dat de vloerpanelen veel vlotter opnieuw in de bestaande vloerbekleding kunnen This offers the advantage that the floor panels much easier back in the existing flooring may 

 <Desc/Clms Page number 7> <Desc / CLMS Page number 7> 

 worden aangebracht, dan in het geval dat twee rijen ineens worden gelegd. are applied, then in the case where two rows to be placed at once.   Volgens een zevende aspect betreft de uitvinding een werkwijze voor het leggen van vloerpanelen, waarbij deze vloerpanelen van het type zijn dat bestaat uit een hard paneel dat aan minstens twee tegenovereenliggendé randen is voorzien van geïntegreerde koppeldelen, waardoor meerdere van dergelijke vloerpanelen onderling aan elkaar kunnen worden gekoppeld, waarbij deze koppeldelen voorzien in een vergrendeling volgens een richting loodrecht op het vlak van de vloerbekleding, alsmede in een richting loodrecht op de voornoemde randen en parallel aan het vlak van de vloerbekleding, waarbij de voornoemde koppeldelen hoofdzakelijk zijn uitgevoerd in de vorm van een tand en groef en zodanig zijn geconfigureerd dat, enerzijds, twee gekoppelde vloerpanelen vanuit planparallelle toestand met hun onderzijde over minstens een bepaalde hoek naar elkaar toe kunnen worden gedraaid, According to a seventh aspect, the invention concerns a method for laying of floor panels, whereby these floor panels be of the type which consists of a hard panel which is at least at two tegenovereenliggendé edges provided with integrated coupling parts, as a result of which several of such floor panels can be mutually to each other coupled, whereby these coupling parts provide for an interlocking in a direction perpendicular to the plane of the floor covering, as well as in a direction perpendicular to the aforementioned edges and parallel to the plane of the floor covering, whereby said coupling parts are substantially in the form of a tongue and groove and are configured in such a way that on the one hand, two coupled floor panels from the plane-parallel state with their bottom side can be rotated at least over a certain angle towards each other,

  waarbij een welbepaald vloerpaneel moet worden geïnstalleerd, daardoor gekenmerkt dat deze werkwijze erin bestaat dat het voornoemde welbepaald vloerpaneel wordt gelegd door tussen een reeds gelegd gedeelte van de vloerbekleding en het voornoemd vloerpaneel minstens twee vloerpanelen aan te brengen die een positie ten opzichte van elkaar kunnen aannemen, waarin de onderzijden naar elkaar toe gewenteld zijn, deze vloerpanelen, voor of na dat zij onderling met elkaar verbonden zijn, ook met voornoemd te leggen vloerpaneel en het laatste vloerpaneel van het reeds gelegde deel van de vloerbekleding te koppelen, en vervolgens de gekoppelde en tussengevoegde vloerpanelen naar beneden te drukken. whereby a well-defined floor panel is to be installed, characterized in that this method consists in that the above-mentioned well-defined floor panel is laid by applying between an already laid part of the floor covering and the said floor panel at least two floor panels which can assume a position relative to each other , in which the lower sides are to rotated towards each other, these floor panels, either before or after that they are mutually connected with each other, even with the above-mentioned lay floor panel and to couple the final floor panel of the part of the floor covering already laid, and then the coupled and interleaved floor panels downwards.

  Deze werkwijze laat toe dat dergelijke vloerpanelen ook vlot onder overhangende elementen, zoals radiators, kasten, plinten en dergelijke kunnen worden geïnstalleerd. This method allows that such floor panels also smoothly under overhanging elements, such as radiators, cabinets, skirting boards and the like can be installed. 

 <Desc/Clms Page number 8> <Desc / CLMS Page number 8> 

   Met het inzicht de kenmerken van de uitvinding beter aan te tonen, zijn hierna, als voorbeeld zonder enig beperkend karakter, enkele voorkeurdragende uitvoeringsvormen beschreven, met verwijzing naar de bijgaande tekeningen, waarin : With the intention of better showing the characteristics of the invention, hereafter, as an example without any limitative character, several preferred forms of embodiment, with reference to the accompanying drawings, in which: 
 Figuur 1 schematisch een vloerpaneel volgens de uitvinding weergeeft; Figure 1 schematically represents a floor panel according to the invention; figuur 2 schematisch een gedeelte van een vloerbekleding weergeeft met vloerpanelen volgens figuur 1; figure 2 schematically represents a section of a floor with floor panels according to figure 1; figuur 3 op een grotere schaal een doorsnede weergeeft volgens lijn III-III in figuur l; figure 3 shows on a larger scale, a section according to line III-III of Figure l; figuur 4 een doorsnede weergeeft volgens lijn IV-IV in figuur 1; Figure 4 is a cross-section according to line IV-IV in Figure 1; figuur 5 op een grotere schaal een zicht weergeeft van het gedeelte dat in figuur 4 met F5 is aangeduid; figure 5 represents a view of the part which is indicated in figure 4 with F5 to a larger scale; figuren 6,7 en 8 zichten weergeven analoog aan dat van figuur 4, doch tijdens het wegnemen van twee rijen vloerpanelen, dit voor verschillende stappen ; Figures 6,7 and 8 represent views analogous to that of Figure 4, but during the removal of two rows of floor panels, this is for several steps;

  figuren 9 en 10 op een grotere schaal zichten weergeven van de gedeelten die in figuren 6 en 8 respectievelijk met F9 en F10 zijn aangeduid; Figures 9 and 10 show on a larger scale views of the parts indicated in Figures 6 and 8 with F9, and F10, respectively; figuur 11 een zicht weergeeft analoog aan dat van figuur 4, doch voor een variante; figure 11 represents a view analogous to that of figure 4, but for a variant; figuur 12 op een grotere schaal het gedeelte weergeeft dat in figuur 11 met F12 is aangeduid; Figure 12 shows on a larger scale, represents the part which is indicated with F12 in figure 11; figuur 13 een zicht weergeeft analoog aan dat van figuur 11, doch tijdens het verwijderen van twee rijen vloerpanelen ; figure 13 represents a view analogous to that of Figure 11, but during the removal of two rows of floor panels; figuur 14 op een grotere schaal het gedeelte weergeeft dat in figuur 13 met F14 is aangeduid; Figure 14 shows on a larger scale, represents the part indicated with F14 in figure 13; figuren 15 tot 17 een andere mogelijkheid weergeven om twee rijen panelen uit de vloerbekleding van figuur 11 Figures 15 to 17 show another possibility to have two rows of panels from the floor covering of Figure 11, 

 <Desc/Clms Page number 9> <Desc / CLMS Page number 9> 

 te verwijderen, waarin figuur 16 op een grotere schaal het gedeelte weergeeft dat in figuur 15 met F16 is aangeduid ; to be removed, in which figure 16 shows on a larger scale, represents the part indicated with F16 in figure 15;

  figuur 18 in doorsnede nog een vloerbekleding weergeeft die uit vloerpanelen volgens de uitvinding bestaat; Figure 18 represents another floor covering in cross section which consists of floor panels according to the invention; figuren 19 en 20 weergeven hoe twee rijen vloerpanelen uit de vloerbekleding van figuur 18 kunnen worden verwijderd ; Figures 19 and 20 represent how two rows of floor panels can be removed from the floor covering of Figure 18; figuur 21 een variante weergeeft om twee rijen vloerpanelen uit de vloerbekleding van figuur 18 te verwijderen ; Figure 21 shows a variant in order to remove two rows of floor panels of the floor covering of Figure 18; figuren 22 tot 24 een werkwijze volgens de uitvinding weergeven, voor het herleggen van vloerpanelen; Figures 22 to 24 represent a method according to the invention, for re-routing of the floor panels; figuren 25 tot 30 nog een werkwijze volgens de uitvinding weergeven, voor het leggen van vloerpanelen. Figures 25 to 30 represent another method according to the invention, for laying of floor panels.   Zoals weergegeven in figuur 1, heeft de uitvinding betrekking op een vloerpaneel 1, waarmee, zoals afgebeeld in figuur 2, door dergelijke vloerpanelen 1 aan elkaar te koppelen, een vloerbekleding 2 kan worden samengesteld. As shown in Figure 1, the invention relates to a floor panel 1, which, as shown in Figure 2, by coupling such floor panels 1 to each other, a floor covering 2 can be constructed.   Het vloerpaneel 1 bestaat uit een hard paneel dat, zoals weergegeven in figuur 3, aan minstens twee tegenovereenliggende randen 3-4 is voorzien van geïntegreerde koppeldelen 5-6, waardoor meerdere van dergelijke vloerpanelen 1 onderling aan elkaar kunnen worden gekoppeld, zoals afgebeeld in de figuren 4 en 5. The floor panel 1 consists of a hard panel which, as shown in Figure 3, at least at two opposite edges 3-4 is provided with integrated coupling parts 5-6, so that several of such floor panels 1 can be mutually coupled to each other, as shown in the figures 4 and 5.   De koppeldelen 5-6 voorzien in een vergrendeling volgens een richting Dl loodrecht op het vlak van de vloerbekleding 2, alsmede in een richting D2 loodrecht op de randen 3-4 en parallel aan het vlak van de vloerbekleding 2. Verder zijn deze koppelmiddelen 3-4 minstens gedeeltelijk uitgevoerd in The coupling parts 5-6 provide in an interlocking in a direction Dl perpendicular to the plane of the floor covering 2, as well as in a direction D2 perpendicular to the edges 3-4 and parallel to the plane of the floor 2. Further, these coupling means 3- 4 at least partially implemented in 

 <Desc/Clms Page number 10> <Desc / CLMS Page number 10> 

 de vorm van een tand 7 en een groef 8 die zodanig zijn geconfigureerd dat, enerzijds, twee gekoppelde vloerpanelen, die hierna specifiek met 1A en 1B zijn aangeduid, vanuit vlakke toestand, zoals in figuur 4, met hun onderzijde 9 over minstens een bepaalde hoek naar elkaar toe kunnen worden gedraaid, en, anderzijds, de hierbij verwezenlijkte verdraaiing R1-R2 toelaat dat de vloerpanelen 1A-1B van tussen de aangrenzende vloerpanelen, hierna aangeduid met IC en 1D, kunnen worden weggenomen, zoals weergegeven in de figuren 6 tot 10. the form of a tongue 7 and a groove 8 which are configured so that, on the one hand, two coupled floor panels, which is hereinafter referred to specifically are indicated by 1A and 1B, from a flat state, as shown in Figure 4, with their lower side 9 over at least a certain angle can be turned towards each other, and, on the other hand, the hereby rotating R1-R2 accomplished allowing that the floor panels 1A-1B, from between the adjacent floor panels, hereinafter referred to as IC and 1D, can be removed, as shown in figures 6 to 10 .   Op zich is deze techniek bekend uit de internationale octrooiaanvrage WO 01/98603. In itself, this technique is known from the international patent application WO 01/98603.   Volgens een eerste aspect van de huidige uitvinding worden echter bijzondere koppeldelen 5-6 toegepast, waardoor de in de inleiding genoemde voordelen ontstaan. According to a first aspect of the present invention are, however, special coupling parts 5-6 applied, giving rise to the advantages mentioned in the introduction. Het bijzondere van de koppeldelen 5-6 in de uitvoering van figuren 1 tot 10 bestaat erin dat de groef 8 aan de onderzijde is begrensd door een lip 10 die minstens gedeeltelijk gevormd is uit het materiaal van het eigenlijke vloerpaneel, waarbij dit materiaal zich ter plaatse van deze lip 10 hoogstens uitstrekt tot op een afstand voorbij de lip 11 die de bovenzijde van de groef 8 begrenst, die geringer is dan de halve dikte van het vloerpaneel 1. The special feature of the coupling parts 5-6 in the embodiment of figures 1 to 10 consists in that the groove 8 on the underside is bounded by a lip 10, which is at least partly formed from the material of the actual floor panel, whereby this material, at the location of this lip 10 extends at most up to a distance beyond the lip 11 which limits the upper side of the groove 8, which is smaller than half the thickness of the floor panel 1.   Met andere woorden, het in figuur 3 weergegeven uiteinde 12 zal volgens het eerste aspect van de uitvinding zich niet verder uitstrekken dan het vlak P1 dat zich op een afstand A van het uiteinde van de bovenste lip 11 bevindt die gelijk is aan de halve dikte T van het vloerpaneel 1. In other words, in Figure 3 end 12 will, according to the first aspect of the present invention extend no further than the plane P1 that is located at a distance A from the end of the upper lip 11 which is equal to half the thickness T of the floor panel 1. 

 <Desc/Clms Page number 11> <Desc / CLMS Page number 11> 

   Meer speciaal geniet het de voorkeur dat, zoals weergegeven, de onderste lip 10 korter is dan de bovenste lip 11. More particularly, it is preferred that, as illustrated, the lower lip 10 is shorter than the upper lip 11.   Uit figuur 9 is duidelijk dat, doordat de onderste lip 10 korter is dan de bovenste lip 11, de vloerpanelen 1A-1B met hun onderzijden 9 vlot naar elkaar toe kunnen worden gewenteld. From Figure 9 it is clear that, since the lower lip 10 is shorter than the upper lip 11, the floor panels 1A-1B, with their bottom sides 9 can be rotated smoothly to each other. Bovendien kan dit worden verwezenlijkt met een vrij robuste tand-en-groef koppeling. Moreover, this can be realized with a fairly robust tooth-and-groove coupling.   Opgemerkt wordt dat de vergrendeling in verticale richting, meer speciaal de richting Dl, hierbij op klassieke wijze wordt verkregen door middel van de samenwerking van de tand 7 en de groef 8, doch dat de vergrendeling in horizontale richting, meer speciaal de richting D2, hoofdzakelijk gevormd wordt door achter elkaar hakende gedeelten 13-14 die aan de bovenzijde van de tand 7 en de onderzijde van de daarmee samenwerkende lip 11 zijn aangebracht. It should be noted that the locking in the vertical direction, more particularly the direction Dl, this is obtained in a conventional manner by means of the cooperation of the tooth 7 and the groove 8, but that the locking in horizontal direction, more particularly the direction D2, substantially is formed by hooking one behind the other portions 13-14 which are arranged at the upper side of the tongue 7 and the underside of the lip 11 co-acting therewith. Doordat minstens aan de bovenzijde een vergrendeling in de richting D2 is verwezenlijkt, ontstaat het voordeel dat de onderzijde van de tand 7 vrij ontworpen kan worden, dit met het oog op de optimalisering van een koppeling die, zoals hiervoor beschreven, toelaat dat de panelen met hun onderzijden 9 minstens over een bepaalde hoek naar elkaar toe kunnen worden gewenteld. Because at least one lock is achieved in the direction D2 at the upper side, the advantage is created that the underside of the tooth 7 can be freely designed, this with a view to the optimization of a link that, as described above, allows that the panels with their undersides 9 at least over a certain angle can be rotated together.   Het feit dat de vloerpanelen 1A-1B door middel van de rotatiebewegingen Rl en R2 van tussenuit de vloerpanelen IC en 1D kunnen worden weggenomen, betekent niet dat dit louter door middel van zulke bewegingen moet mogelijk zijn. The fact that the floor panels 1A-1B, by means of the rotational movements R, and R2 of the floor panels from it IC and 1D may be removed, does not mean that it merely has to be possible by means of such movements.   Afhankelijk van de vorm van de koppeldelen 5-6 is het immers niet uitgesloten dat daarbij nog andere bewegingen moeten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld de aangrenzende Depending on the shape of the coupling parts 5-6, it is not ruled out that while other movements must be carried out, for example, the adjacent 

 <Desc/Clms Page number 12> <Desc / CLMS Page number 12> 

 vloerpanelen IC en/of 1D ietwat moeten uit elkaar geschoven worden. IC floor panels and / or 1D need to be slightly pushed apart.   Opgemerkt wordt dat het vloerpaneel 1 uiteraard ook aan de andere randen 15-16 van koppeldelen 17-18 kan worden voorzien. It should be noted that the floor panel 1 can of course also be provided at the other edges 15-16, with coupling parts 17-18. Deze koppeldelen 17-18 kunnen hierbij zodanig uitgevoerd zijn dat zij een vergrendeling in horizontale en/of verticale richting bewerkstelligen. These coupling parts 17-18 may be carried out here in such a way that they effect a locking in horizontal and / or vertical direction. Deze hoeven niet van dezelfde aard te zijn als de hiervoor beschreven koppeldelen 5-6. This need not be the same kind as the coupling parts 5-6 described above. Het is duidelijk dat de koppeldelen 5-6 en/of 17-18 binnen het kader van de huidige uitvinding verschillende vormen kunnen aannemen, en dat in functie daarvan verschillende koppeltechnieken voor het aan elkaar koppelen van de vloerpanelen 1 kunnen worden toegepast, meer speciaal door ze in elkaar te wentelen en/of in elkaar te schuiven. It is obvious that the coupling parts 5-6 and / or 17-18 can assume within the scope of the present invention, different shapes, and that can be applied in function thereof, various feedback techniques for coupling together of the floor panels 1, more particularly by sliding rotating them into one another and / or together.   In de figuren 11 tot 16 is een variante weergegeven, waarbij de onderste lip 10 een gedeelte 19 bezit dat zich verder uitstrekt dan de bovenste lip 11, waaraan een vergrendelingsdeel 20 is gevormd, waardoor de vergrendeling in horizontale richting D2 wordt verkregen, met als bijzonderheid dat dit gedeelte 19 uit een stripvormig elastisch materiaal is verwezenlijkt, meer speciaal een materiaal dat verschillend is van het materiaal van het eigenlijke vloerpaneel 1. Bij voorkeur wordt hiertoe een aluminiumstrip aangewend die zich bijvoorbeeld doorlopend langsheen de betreffende rand 4 uitstrekt, welke op eender welke wijze tegen de onderzijde van het eigenlijke vloerpaneel 1 is bevestigd. In the figures 11 to 16, a variant is represented, whereby the lower lip 10 has a portion 19 possesses which extends further than the upper lip 11, to which a locking part 20 is formed, of which the locking in the horizontal direction D2 is obtained, with the particularity that this part 19 is realized from a strip-like elastic material, more particularly a material which is different from the material of the actual floor panel 1 is preferably used to this end an aluminum strip which is, for example, continuously extending along the respective edge 4, which on any manner is fixed to the underside of the actual floor panel 1.   Het voornoemde vergrendelingsdeel 20 begrenst hierbij een uitsparing of vrije ruimte 21 waarin het vergrendelingsdeel The aforementioned locking part 20 hereby delimits a recess or free space 21 into which the locking component 

 <Desc/Clms Page number 13> <Desc / CLMS Page number 13> 

 22 dat zich aan de tand 7 bevindt, bij het naar onder wentelen, kan plaatsnemen, zoals afgebeeld in figuur 14. 22, which is located on the tooth 7, when turning to bottom, can take place, as shown in Figure 14.   Het vergrendelingsdeel 20 is zodanig elastisch vervormbaar dat de koppeldelen vlot uit elkaar kunnen worden gehaald. The locking part 20 is elastically deformable in such a way that the coupling parts can easily be taken apart.   Hiertoe wordt bij voorkeur, zoals afgebeeld, gebruik gemaakt van een vergrendelingsdeel 20 dat zich schuin omhoog uitstrekt, bij voorkeur onder een hoek B ten opzichte van het vlak van het vloerpaneel die kleiner is dan 60 graden, zodanig dat dit vergrendelingsdeel 20 vlot naar beneden kan gewenteld worden, meer speciaal naar beneden kan verbogen worden, zoals aangeduid met pijl R3. To this end, preferably, as shown, use is made of a locking part 20 extending obliquely upwardly, preferably at an angle B with respect to the plane of the floor panel which is smaller than 60 degrees, so that this locking part 20 smoothly may down are rotated, more particularly can be bent downwardly, as indicated by arrow R3.   Bovendien geniet het de voorkeur dat, zoals weergegeven, het vergrendelingsdeel 20 onderaan rechtstreeks op een star punt 23 aansluit, zodanig dat dit vergrendelingsdeel 20 bij het verbuigen als het ware een rotatie uitvoert rond dit punt 23. Doordat dit punt 23 vrij dicht bij het vrije uiteinde van het vergrendelingsdeel 20 is gelegen, wordt verkregen dat dit vergrendelingsdeel 20 bij een bepaalde vervorming onmiddellijk veel plaats biedt om de tand 7 uit de groef 8 los te maken. In addition, it is preferable that, as shown, the locking member 20 at the bottom directly to a star point 23, so that this locking part 20 at the bend, as it were performing a rotation around this point 23. As this point 23 quite close to the free end of the locking portion 20 is located, is obtained in that this locking part 20 provides at an immediately a lot of place certain deformation in order to release the tooth 7 of the groove 8.   De vloerpanelen 1 van figuren 11 tot 17 laten toe dat twee van dergelijke vloerpanelen, meer speciaal 1A-1B, of althans minstens twee, of meerdere wanneer gesproken wordt over twee rijen, op twee wijzen van tussen de aangrenzende vloerpanelen 1C-1D worden verwijderd. The floor panels 1 of figures 11 to 17 allow that two of such floor panels, more particularly 1A-1B, or at least at least two, or more, when reference is made to two rows, are removed in two ways between the adjacent floor panels 1C-1D.   De eerste wijze is weergegeven in de figuren 13 en 14. The first manner is shown in Figures 13 and 14.   Hierbij worden de vloerpanelen 1A-1B, zoals weergegeven bij hun aan elkaar gekoppelde randen, naar boven getrokken, bijvoorbeeld door middel van een handvat 24 dat met zuignappen 25 op het vloerpaneel 1A en/of 1B wordt Here, the floor panels 1A-1B, as shown at their coupled edges to each other, is pulled upward, for example by means of a handle 24, which with suction cups 25 on the floor panel 1A and / or 1B, 

 <Desc/Clms Page number 14> <Desc / CLMS Page number 14> 

 vastgezet. fixed put. Hierdoor komt de tand 7 van het vloerpaneel 1A uit de groef 8 van het vloerpaneel 1C los, waarna het geheel van de vloerpanelen 1A en 1B, zoals aangeduid in figuur 13, kan worden verwijderd. As a result, the tooth 7 is of the floor panel 1A from the groove 8 of the floor panel 1C loose, after which the whole of the floor panels 1A and 1B, as indicated in Figure 13, can be removed.   De tweede wijze is weergegeven in de figuren 15 tot 17 en is gebaseerd op het feit dat eerst de vloerpanelen 1A en 1B aan hun gekoppelde randen 3-4 worden losgemaakt, hetgeen in deze uitvoeringsvorm mogelijk is dankzij de buigzaamheid van het vergrendelingsdeel 20. The second way is shown in Figures 15 to 17 and is based on the fact that firstly the floor panels 1A and 1B are released to their coupled edges 3-4, which is possible in this embodiment, thanks to the flexibility of the locking member 20.   In de figuren 18 tot 21 is een vloerbekleding 2, bestaande uit vloerpanelen 1-1A-1B-1C-1D volgens de uitvinding weergegeven, waarbij deze vloerpanelen eveneens koppeldelen 5-6 bevatten die toelaten dat twee vloerpanelen 1A-1B, of rijen van vloerpanelen 1A-1B, van tussenuit de aangrenzende vloerpanelen 1C-1D kunnen worden weggenomen, met als kenmerk dat deze koppeldelen 5-6 zodanig geconfigureerd zijn dat de vloerpanelen 1A-1B bij het wentelen ervan met hun onderzijden 9 naar elkaar toe in een onderlinge aanslagpositie terechtkomen, en waarbij deze vloerpanelen 1A-1B, uitgaande van deze positie, pas van tussenuit de aangrenzende vloerpanelen 1C-1D kunnen worden verwijderd door een wentelbeweging, nadat deze vloerpanelen 1C-1D eerst verder van elkaar verwijderd zijn en/of, nadat minstens één van de vloerpanelen 1C-1D over een bepaalde afstand meegewenteld is. In the figures 18 to 21 is a floor covering 2, consisting of floor panels 1-1A-1B-1C-1D according to the invention, whereby these floor panels also contain coupling parts 5-6 which allow that two floor panels 1A-1B, or rows of floor panels 1A-1B, of can be taken away from it the adjacent floor panels 1C-1D, with the characteristic that these coupling parts 5-6 are configured such that the floor panels 1A-1B when turning it end up with their bottoms 9 towards each other in a mutual abutment position and wherein the floor panels 1A-1B, starting from this position, only to break the adjacent floor panels 1C-1D can be removed by a wentelbeweging, after floor panels 1C 1D first farther apart have been removed and / or after at least one of 1C-1D, the floor panels on meegewenteld is a certain distance.   Dit is weergegeven in de figuren 19 tot 21. Figuur 19 toont de vloerpanelen 1A en 1B in een aanslagpositie, met andere woorden in een positie waarbij de onderzijden 9 niet verder naar elkaar toe kunnen worden gewenteld. This is shown in Figures 19 to 21. Figure 19 shows the floor panels 1A and 1B, in a stop position, in other words in a position in which the bottom sides 9 can not further be rotated towards each other. Hierbij is het nog onmogelijk om het geheel van vloerpanelen 1A en 1B vrij van tussenuit de vloerpanelen 1C en 1D naar buiten te wentelen, It is still impossible to completely floor panels 1A and 1B break free of the floor panels 1C and 1D to roll out, 

 <Desc/Clms Page number 15> <Desc / CLMS Page number 15> 

 vermits de draaicirkel 26 van de top van de tand 7 van het vloerpaneel 1A doorheen de bovenste lip 11 van het vloerpaneel IC gaat. since the turning circle 26 of the apex of the tooth 7 of the floor panel 1A through which the upper lip 11 of the floor panel is going IC.   Door nu volgens de mogelijkheid van figuur 20 ook het vloerpaneel IC aan een geringe rotatie te onderwerpen, is het wel mogelijk om de vloerpanelen 1A-1B los te maken. By now, according to the possibility of Figure 20 is also to subject the floor panel IC to a slight rotation, it is possible to detach the floor panels 1A-1B. Een andere mogelijkheid is dat, zoals weergegeven in figuur 21, de afstand tussen de vloerpanelen 1C en 1D iets vergroot wordt door één of beide, en uiteraard ook de daarmee gekoppelde andere vloerpanelen 1, een weinig te verschuiven, bijvoorbeeld zoals aangeduid met pijl X. In de meeste gevallen stelt dit laatste geen probleem bij een zwevend verlegde vloerbekleding. Another possibility is that, as shown in Figure 21, the distance between the floor panels, 1C and 1D is enlarged slightly by one or both, and, of course, also the coupled thereto other floor panels 1, to shift a little, for example, as indicated by arrow X. in most cases, the latter is not a problem with a floating floor shifted.   In de figuren 22 tot 24 is een bijzondere werkwijze van de uitvinding weergegeven om vloerpanelen 1 die uit een bestaande vloerbekleding 2 zijn uitgehaald, terug op hun plaats aan te brengen, of om andere gelijkaardige vloerpanelen 1 in de plaats ervan aan te brengen. In the figures 22 to 24 there is shown a particular method of the present invention to floor panels 1, which can be arranged from an existing floor covering 2 have been removed, returned to their place, or to bring on other similar floor panels 1 into its place.   Het bijzondere hierbij bestaat erin dat bij het opnieuw monteren van twee te leggen rijen vloerpanelen 27-28, de vloerpanelen van minstens één rij, in dit geval de vloerpanelen 1A, hetzij één per één, hetzij groepsgewijs, bijvoorbeeld twee per twee, systematisch tussen de aangrenzende rijen 1C en 1B worden aangebracht, dit op onderlinge afstanden Z van elkaar, waarna deze vloerpanelen 1A naar elkaar worden geschoven en ook aan hun randen 15-16 bij voorkeur worden vergrendeld. The special feature here consists in that during the re-assembly of two lay rows of floor panels 27-28, the floor panels of at least one row, in this case the floor panels 1A, either one by one or in groups, for example two by two, systematically between the 1B and 1C adjacent rows are applied, this at mutual distances Z from each other, after which these floor panels are pushed towards each other and 1A also be locked at their edges 15-16 is preferably used.   Hierbij wordt bij voorkeur eerst één rij vloerpanelen, in dit geval de rij vloerpanelen 28, gelegd, waarna, zoals afgebeeld in figuur 22, een eerste vloerpaneel 1A op zijn Hereby, preferably only one row of floor panels, laid the row of floor panels 28, in this case, after which, as shown in Figure 22, a first floor panel 1A on his 

 <Desc/Clms Page number 16> <Desc / CLMS Page number 16> 

 plaats weren aangeoracnt, met een inwentelbeweging tegengesteld aan de uithaalbeweging die hiervoor beschreven is, bijvoorbeeld aan de hand van figuren 6 tot 8, of ook reeds beschreven is in het Belgisch octrooi nr. 1. 013.569. ward aangeoracnt place, with a inwentelbeweging opposite to the cutting movement which has been described above, for example with reference to Figures 6 to 8, or also already been described in Belgian Pat. No. 1 013 569.   Vervolgens wordt, zoals weergegeven in figuur 23, op gelijkaardige wijze een volgend vloerpaneel 1A tussen de rijen vloerpanelen IC en 1B aangebracht, dit op een afstand Z van het reeds voordien gelegde vloerpaneel 1A. Next, as shown in Figure 23, in a similar manner, a subsequent floor panel between the rows of floor panels 1A and 1B IC mounted, this at a distance Z of the already previously installed floor panel 1A.   Op deze wijze kunnen alle vloerpanelen 1A worden aangebracht. In this way, all the floor panels 1A can be applied. Nadat telkens zulk vloerpaneel 1A is aangebracht, of nadat zij alle zijn aangebracht, worden zij aan de randen 15-16, in dit geval de korte zijden, met elkaar verbonden door ze naar elkaar te verschuiven, zoals weergegeven in figuur 24, bijvoorbeeld met behulp van een stootblok 29 en een hamer 30 of op eender welke andere wijze. After each such floor panel 1A has been applied, or after they are all mounted, they are at the edges 15-16, in this case the short sides, connected to each other by shifting them towards each other, as shown in Figure 24, for example with the aid of a thrust block 29 and a hammer 30, or in any other manner. Bij voorkeur bevinden zich aan de randen 15-16 koppeldelen die met een "snap-effect" in elkaar kunnen worden gevoegd. Preferably, are situated at the edges 15-16 coupling parts which can be assembled with a "snap-effect" in each other. Uitvoeringen hiervan zijn op zich voldoende bekend uit de stand van de techniek. Embodiments of this are sufficient in themselves known from the state of the art.   Opgemerkt wordt dat de vloerpanelen 1, en dus ook 1A-1B, ietwat flexibel zijn, hetgeen toelaat dat bij het leggen van het tweede vloerpaneel 1A, en het omhoog wentelen van de rijen 27 en 28, de koppelingen aan het eerste vloerpaneel 1A niet echt loskomen, doordat de vloerpanelen 1A-1B door de voornoemde flexibiliteit ietwat torsen. Note that the floor panels 1 and, therefore, 1A-1B, are somewhat flexible, which allows for the laying of the second floor panel 1A and the roll up of the rows 27 and 28, the links on the first floor panel 1A not really become detached, in that the floor panels 1A-1B somewhat torsen by the above-mentioned flexibility.   De werkwijze van figuren 22 tot 24 laat een systematisch leggen van de vloerpanelen 1A toe, hetgeen veel gemakkelijker verloopt dan wanneer twee rijen 27-28 in één maal tussen de aangrenzende vloerpanelen IC en 1D worden aangebracht. The method of figures 22 to 24 shows a systematic laying of the floor panels 1A increases, which is much easier than when two rows 27-28 are arranged in one fold between the adjacent floor panels, IC and 1D. 

 <Desc/Clms Page number 17> <Desc / CLMS Page number 17> 

   Dikwijls gebeurt het ook dat één of beide van de delen 31-32 van de nog liggende vloerbekleding 2 onderling een weinig verschoven zijn. In many cases it also happens that one or both of the parts 31-32 of the floor covering lying still 2 are mutually shifted a little. Bij dergelijke systematische opbouw kan men dan één van de delen, in de figuren het deel 31, systematisch ietwat bijtrekken door middel van een gereedschap, bijvoorbeeld een handvat 33 dat door middel van zuignappen 34 op het betreffende deel 31 van de vloerbekleding 2 kan worden vastgezet. In such a systematic build-up than it can be one of the parts, in the Figures the part 31, systematically slightly bites stretch by means of a tool, for example a handle 33, which can be fixed put by means of suction cups 34 on to the corresponding section 31 of the floor covering 2 .   Het is duidelijk dat verschillende varianten op de werkwijze die hiervoor aan de hand van figuren 22 tot 24 is uitgelegd, mogelijk zijn. It is clear that different variants of the method above on the basis of figures 22 to 24 has been explained, are possible. Zo bijvoorbeeld kan de installateur plaatsnemen op het deel 31, het handvat 24 op het te plaatsen vloerdeel 1A aanbrengen en eventueel met het handvat 33 een kracht op het deel 32 uitoefenen door dit handvat 33 op één van de vloerpanelen 1D te plaatsen. For example, the installer can take a seat on the part 31, the handle 24 on the floor part 1A to post application and, optionally, to exercise with the handle 33 a force on the portion 32 by placing this handle 33 on one of the floor panels 1D.   Door het handvat 24 telkens op de systematisch in te voegen vloerdelen 1A te plaatsen, is het soms ietwat gemakkelijker om het vloerpaneel 1A tijdens het leggen onder controle te houden. By the handle 24 to place each of the systematically adding floorboards 1A, sometimes somewhat easier to keep the floor panel 1A when put under control.   In de figuren 25 tot 30 is een bijzondere werkwijze voor het leggen van vloerpanelen 1 weergegeven. In the figures 25 to 30 is a specific method is shown for laying of floor panels 1. Deze werkwijze is vooral handig voor het leggen van één of meer vloerpanelen die onder een voorwerp moeten worden geschoven en waarbij niet de mogelijkheid bestaat om deze door middel van een wentelbeweging aan een reeds voordien gelegde rij vloerpanelen te koppelen. This method is especially useful for the laying of one or more floor panels which have to be slid under the object and in which not is possible to link them by means of a turning movement to an already previously installed row floor panels. In de figuren 25 tot 30 handelt het hierbij over het vloerpaneel 1D dat in het weergegeven voorbeeld onder een radiator 35 is gesitueerd, alsook onder een bestaande plint 36. In the figures 25 to 30 it acts on the floor panel hereby 1D which is situated in the illustrated example include a radiator 35, as well as under an existing skirting board 36.   De werkwijze bestaat erin dat het vloerpaneel 1D wordt gelegd door tussen een reeds gelegd gedeelte 37 van de The method consists in that the floor panel 1D is put through between a portion 37 of the already laid 

 <Desc/Clms Page number 18> <Desc / CLMS Page number 18> 

 vloerbekleding 2 en het vloerpaneel 1D minstens twee vloerpanelen 1A-1B aan te brengen die een positie ten opzichte van elkaar kunnen aannemen waarin de onderzijden 9 naar elkaar toe gewenteld zijn, deze vloerpanelen 1A-1B, voor of na dat zij onderling met elkaar verbonden zijn, ook met de vloerpanelen 1C en 1D te koppelen, en vervolgens de gekoppelde vloerpanelen 1A en 1B naar beneden te drukken, hetgeen systematisch in de figuren 25 tot 30 is afgebeeld. floor covering 2 and the floor panel 1D to provide at least two floor panels 1A-1B, which can assume a position relative to one another in which the bottom sides 9 are to rotated towards each other, these floor panels 1A-1B, before or after that they are mutually connected with each other , can also be connected to the floor panels 1C and 1D, and then pressing together the engaged floor panels 1A and 1B downward, which is systematically in the figures 25 to 30 is shown.   De huidige uitvinding is geenszins beperkt tot de als voorbeeld beschreven en in de figuren weergegeven uitvoeringsvormen, doch dergelijke vloerpaneel en de werkwijze voor het koppelen, respectievelijk ontkoppelen ervan, kunnen volgens verschillende varianten worden verwezenlijkt zonder buiten het kader van de uitvinding te treden. The present invention is in no way limited to the embodiments described as an example and represented in the figures embodiments, however, such floor panel and the method for coupling, uncoupling, respectively, of it, can be realized according to different variants, without thereby departing from the scope of the invention. 

Claims (16)

Conclusies. Conclusions.
1.- Vloerpaneel, bestaande uit een hard paneel dat aan minstens twee tegenovereenliggende randen (3-4) is voorzien van geïntegreerde koppeldelen (5-6), waardoor meerdere van dergelijke vloerpanelen (1) onderling aan elkaar kunnen worden gekoppeld, dit teneinde een vloerbekleding (2) te vormen, waarbij deze koppeldelen (5-6) voorzien in een vergrendeling volgens een richting (Dl) loodrecht op het vlak van de vloerbekleding (2), alsmede in een richting (D2) loodrecht op de voornoemde randen (3-4) en parallel aan het vlak van de vloerbekleding (2), en waarbij deze koppeldelen (5-6) minstens gedeeltelijk zijn uitgevoerd in de vorm van een tand (7) en groef (8) die zodanig zijn geconfigureerd dat, enerzijds, twee gekoppelde vloerpanelen (1A-1B) vanuit vlakke toestand met hun onderzijden (9) over minstens een bepaalde hoek naar elkaar toe kunnen worden gedraaid, en, anderzijds, 1.- Floor panel, consisting of a hard panel which at least at two opposite edges (3-4) is provided with integrated coupling members (5-6), a result of which several of such floor panels (1) can be mutually coupled to each other, to form a floor covering (2) to be formed, whereby these coupling parts (5-6), provide for an interlocking in a direction (D) perpendicular to the plane of the floor covering (2), as well as in a direction (D2) perpendicular to the aforementioned edges (3 -4) and parallel to the plane of the floor covering (2), and at least in part, whereby these coupling parts (5-6) are designed in the form of a tongue (7) and groove (8) which are configured such that, on the one hand, two coupled floor panels (1A-1B) from a flat position with their undersides (9) over at least a certain angle can be rotated towards each other, and, on the other hand,
deze verdraaiing toelaat dat de voornoemde twee vloerpanelen (1A-1B) zodoende van tussenuit verder aangrenzende vloerpanelen (1C-1D) kunnen worden weggenomen, daardoor gekenmerkt dat de groef (8) aan de onderzijde begrensd is door een lip (10) die minstens gedeeltelijk gevormd is uit het materiaal van het eigenlijke vloerpaneel (1), waarbij dit materiaal zich ter plaatse van deze lip (10) hoogstens uitstrekt tot op een afstand voorbij de bovenste lip (11) die geringer is dan de halve dikte (T) van het vloerpaneel (1). This rotation allows the above-mentioned two floor panels (1A-1B) so as to break more adjacent floor panels (1C-1D) can be removed, characterized in that the groove (8) is bounded at the bottom by a lip (10) which at least in part, is formed from the material of the actual floor panel (1), wherein this material, at most, extends up to a distance beyond the upper lip (11) at the position of this lip (10) which is less than half the thickness (T) of the floor panel (1).
2.- Vloerpaneel volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat de lip (10) die de onderzijde van de groef (8) begrenst, korter is dan de lip (11) die de bovenzijde van de groef (8) begrenst. 2.- Floor panel according to claim 1, characterized in that the lip (10) which borders the lower side of the groove (8), is shorter than the lip (11) bordering the upper side of the groove (8). <Desc/Clms Page number 20> <Desc / CLMS Page number 20>
3.- Vloerpaneel volgens conclusie 1 of 2, daardoor gekenmerkt dat de vergrendeling in de richting (D2) van het vlak van de vloerbekleding hoofdzakelijk gevormd wordt door achter elkaar hakende gedeelten (13-14) die zich aan de bovenzijde van de tand (7) en de onderzijde van de daarmee samenwerkende lip (11) bevinden. 3.- Floor panel according to claim 1 or 2, characterized in that the locking in the direction (D2) of the plane of the floor covering is mainly formed by hooking one behind the other portions (13-14) located on the upper side of the tooth (7 ) and the underside of the co-operating lip (11) are located.
4.- Vloerpaneel volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat de onderste lip (10) een gedeelte (19) bezit dat zich verder uitstrekt dan de bovenste lip (10), waaraan een vergrendelingsdeel (20) is gevormd waardoor de vergrendeling in horizontale richting (D2) wordt verkregen, waarbij dit gedeelte (19) uit een stripvormig elastisch materiaal, anders dan het materiaal van het eigenlijke vloerpaneel (1), is uitgevoerd. 4.- Floor panel according to claim 1, characterized in that the lower lip (10) has a portion (19) which extends further than the upper lip (10), to which a locking part (20) is formed so that the locking in horizontal direction ( D2) is obtained, whereby this part (19) from a strip-like elastic material, different from the material of the actual floor panel (1), is carried out.
5.- Vloerpaneel volgens conclusie 4, daardoor gekenmerkt dat het voornoemde gedeelte (19) bestaat uit metaal, meer speciaal aluminium. 5.- Floor panel according to claim 4, characterized in that the aforementioned portion (19) consists of metal, more particularly aluminum.
6.- Vloerpaneel volgens conclusie 4 of 5, daardoor gekenmerkt dat het voornoemde vergrendelingsdeel (20) een uitsparing (21) begrenst waarin een vergrendelingsdeel (22) dat zich aan de tand (7) bevindt bij het wentelen kan plaatsnemen. 6.- Floor panel according to claim 4 or 5, characterized in that the aforementioned locking part (20) defines a recess (21) in which a locking part (22) extending to the tooth (7) is able to position themselves at the rotation.
7.- Vloerpaneel volgens één van de conclusies 4 tot 6, daardoor gekenmerkt dat het voornoemde vergrendelingsdeel (20) elastisch vervormbaar is, zodanig dat de koppeldelen (5-6) door de elastische vervorming van dit vergrendelingsdeel (20) uit elkaar kunnen worden gehaald, wanneer twee van dergelijke vloerpanelen (1A-1B) met hun onderzijden (9) naar elkaar toe worden gewenteld. 7.- Floor panel according to any one of claims 4 to 6, characterized in that the aforementioned locking part (20) is elastically deformable, in such a way that the coupling parts (5-6) can be removed from each other by the elastic deformation of the locking part (20) , when two of such floor panels (1A-1B), with their bottom sides (9) can be rotated towards each other. <Desc/Clms Page number 21> <Desc / CLMS Page number 21>
8.- Vloerpaneel volgens één van de conclusies 4 tot 7, daardoor gekenmerkt dat het voornoemde vergrendelingsdeel (20) bestaat uit een schuin opwaarts gericht gedeelte, dat bij voorkeur een hoek (B) met het vlak van het vloerpaneel (1) maakt die kleiner is dan 60 graden. 8.- Floor panel according to any one of claims 4 to 7, characterized in that the aforementioned locking part (20) consists of an obliquely upwardly directed portion, which preferably forms an angle (B) with the plane of the floor panel (1) which is smaller is over 60 degrees.
9. - Vloerpaneel, bestaande uit een hard paneel dat aan minstens twee tegenovereenliggende randen (3-4) is voorzien van geïntegreerde koppeldelen (5-6), waardoor meerdere van dergelijke vloerpanelen (1) onderling aan elkaar kunnen worden gekoppeld, dit teneinde een vloerbekleding (2) te vormen, waarbij deze koppeldelen (5-6) voorzien in een vergrendeling volgens een richting (Dl) loodrecht op het vlak van de vloerbekleding (2), alsmede in een richting (D2) loodrecht op de voornoemde randen (3-4) en parallel aan het vlak van de vloerbekleding (2), en waarbij deze koppeldelen (5-6) minstens gedeeltelijk zijn uitgevoerd in de vorm van een tand (7) en groef (8), en zodanig zijn geconfigureerd dat, enerzijds, twee gekoppelde vloerpanelen (1A-1B) vanuit' vlakke toestand met hun onderzijden (9) over minstens een bepaalde hoek naar elkaar toe kunnen worden gedraaid, en, anderzijds, 9. - Floor panel, consisting of a hard panel which at least at two opposite edges (3-4) is provided with integrated coupling members (5-6), a result of which several of such floor panels (1) can be mutually coupled to each other, to form a floor covering (2) to be formed, whereby these coupling parts (5-6), provide for an interlocking in a direction (D) perpendicular to the plane of the floor covering (2), as well as in a direction (D2) perpendicular to the aforementioned edges (3 -4) and are at least partially parallel to the plane of the floor covering (2), and whereby these coupling parts (5-6) is carried out in the form of a tongue (7) and groove (8), and are configured such that, on the one hand , two coupled floor panels (1A-1B) from 'flat position with their undersides (9) over at least a certain angle can be rotated towards each other, and, on the other hand,
deze verdraaiing toelaat dat de voornoemde twee vloerpanelen (1A-1B) zodoende van tussenuit verder aangrenzende vloerpanelen (1C-1D) kunnen worden weggenomen, daardoor gekenmerkt dat de vergrendeling in horizontale richting (D2) hoofdzakelijk gevormd wordt door achter elkaar hakende gedeelten (13-14) die zich aan de bovenzijde van de tand (7) en de onderzijde van de daarmee samenwerkende lip (11), meer speciaal de lip (11) die de bovenzijde van de groef (8) begrenst, bevinden. This rotation allows the above-mentioned two floor panels (1A-1B) so as to break more adjacent floor panels (1C-1D) can be removed, characterized in that the locking in horizontal direction (D2) is mainly formed by one behind the other hooking portions (13- 14) located on the upper side of the tongue (7) and the underside of the co-operating lip (11), more particularly the lip (11) bordering the upper side of the groove (8), situated.
10.- Vloerpaneel, bestaande uit een hard paneel dat aan minstens twee tegenovereenliggende randen (3-4) is voorzien van geïntegreerde koppeldelen (5-6), waardoor meerdere van <Desc/Clms Page number 22> dergelijke vloerpanelen (1) onderling aan elkaar kunnen worden gekoppeld, dit teneinde een vloerbekleding (2) te vormen, waarbij deze koppeldelen (5-6) voorzien in een vergrendeling volgens een richting (Dl) loodrecht op het vlak van de vloerbekleding (2), alsmede in een richting (D2) loodrecht op de voornoemde randen (3-4) en parallel aan het vlak van de vloerbekleding (2), en waarbij deze koppeldelen (5-6) minstens gedeeltelijk zijn uitgevoerd in de vorm van een tand (7) en groef (8), en zodanig zijn geconfigureerd dat, enerzijds, twee gekoppelde vloerpanelen (1A-1B) vanuit vlakke toestand met hun onderzijden (9) 10.- Floor panel, consisting of a hard panel which at least at two opposite edges (3-4) is provided with integrated coupling members (5-6), whereby a plurality of <Desc / CLMS Page number 22> such floor panels (1) with each other to can be coupled to each other, this in order to form a floor covering (2), whereby these coupling parts (5-6), provide for an interlocking in a direction (D) perpendicular to the plane of the floor covering (2), as well as in a direction (D2 ) perpendicular to the above-mentioned edges (3-4) and parallel to the plane of the floor covering (2), and whereby these coupling parts (5-6) at least partially are designed in the shape of a tongue (7) and groove (8) , and in such a manner are configured such that, on the one hand, two coupled floor panels (1A-1B) from a flat position with their undersides (9)
over minstens een bepaalde hoek naar elkaar toe kunnen worden gedraaid, en, anderzijds, deze verdraaiing toelaat dat de voornoemde twee vloerpanelen (1A-1B) zodoende van tussenuit verder aangrenzende vloerpanelen (1C-1D) kunnen worden weggenomen, daardoor gekenmerkt dat de groef (8) begrensd is door een onderste lip (10) en een bovenste lip (11), en dat de onderste lip (10) een gedeelte (19) bezit dat zich verder uitstrekt dan de bovenste lip (11), waaraan een vergrendelingsdeel (20) is gevormd waardoor de vergrendeling in horizontale richting (D2), of dus. over at least a certain angle can be rotated towards each other, and, on the other hand, this rotation allows the above-mentioned two floor panels (1A-1B) so as to break more adjacent floor panels (1C-1D) can be removed, characterized in that the groove ( 8) delimited by a lower lip (10) and an upper lip (11), and in that the lower lip (10) has a portion (19) which extends further than the upper lip (11), to which a locking portion (20 ) is formed so that the locking in horizontal direction (D2), or so. in het vlak van de vloerbekleding (2), wordt verkregen, waarbij dit gedeelte (19) uit een stripvormig elastisch materiaal, anders dan het materiaal van het eigenlijke vloerpaneel (1), is uitgevoerd. in the plane of the floor covering (2), is obtained, whereby this part (19) from a strip-like elastic material, different from the material of the actual floor panel (1), is carried out.
11.- Vloerpaneel, bestaande uit een hard paneel dat aan minstens twee tegenovereenliggende randen (3-4) is voorzien van geïntegreerde koppeldelen (5-6), waardoor meerdere van dergelijke vloerpanelen (1) onderling aan elkaar kunnen worden gekoppeld, dit teneinde een vloerbekleding (2) te vormen, waarbij deze koppeldelen (5-6) voorzien in een vergrendeling volgens een richting (Dl) loodrecht op het vlak van de vloerbekleding (2), alsmede in een richting <Desc/Clms Page number 23> (D2) loodrecht op de voornoemde randen (3-4) en parallel aan het vlak van de vloerbekleding (2), en waarbij deze koppeldelen (5-6) minstens gedeeltelijk zijn uitgevoerd in de vorm van een tand (7) en groef (8), en zodanig zijn geconfigureerd dat, enerzijds, twee gekoppelde vloerpanelen (1A-1B) vanuit vlakke toestand met hun onderzijden (9) 11.- Floor panel, consisting of a hard panel which at least at two opposite edges (3-4) is provided with integrated coupling members (5-6), a result of which several of such floor panels (1) can be mutually coupled to each other, to form a floor covering (2) to be formed, whereby these coupling parts (5-6), provide for an interlocking in a direction (D) perpendicular to the plane of the floor covering (2), as well as in a direction <Desc / CLMS Page number 23> (D 2 ) perpendicular to the above-mentioned edges (3-4) and parallel to the plane of the floor covering (2), and whereby these coupling parts (5-6) at least partially are designed in the shape of a tongue (7) and groove (8) , and in such a manner are configured such that, on the one hand, two coupled floor panels (1A-1B) from a flat position with their undersides (9)
over minstens een bepaalde hoek naar elkaar toe kunnen worden gedraaid, en, anderzijds, deze verdraaiing toelaat dat de voornoemde twee vloerpanelen (1A-1B) zodoende van tussenuit verder aangrenzende vloerpanelen (1C-1D) kunnen worden weggenomen, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde koppeldelen (5-6) bovendien zodanig geconfigureerd zijn dat zij bij het wentelen ervan, met hun onderzijden (9) naar elkaar toe, in een onderlinge aanslagpositie terechtkomen, waarbij deze vloerpanelen (1A-1B) uitgaande van deze positie pas van tussenuit de aangrenzende vloerpanelen (1C-1D) kunnen worden gewenteld, door deze aangrenzende vloerpanelen (1C-1D) eerst verder uit elkaar te dwingen. over at least a certain angle can be rotated towards each other, and, on the other hand, this rotation allows the above-mentioned two floor panels (1A-1B) so as to break more adjacent floor panels (1C-1D) can be removed, characterized in that the aforementioned coupling parts (5-6) are furthermore configured in such a way that they during rotation thereof, with their undersides (9) towards each other, ending up in a mutual stop position in which these floor panels (1A-1B), starting from this position, pass from it to the adjacent floor panels (1C-1D) can be rotated, by first further forcing apart the adjacent floor panels (1C-1D).
12. - Werkwijze voor het koppelen, respectievelijk ontkoppelen van vloerpanelen, waarbij deze vloerpanelen (1) van het type zijn dat bestaat uit een hard paneel dat aan minstens twee tegenovereenliggende randen (3-4) is voorzien van geïntegreerde koppeldelen (5-6), waardoor meerdere van dergelijke vloerpanelen (1) onderling aan elkaar kunnen worden gekoppeld, waarbij deze koppeldelen (5-6) voorzien in een vergrendeling volgens een richting (Dl) loodrecht op het vlak van de vloerbekleding (2), alsmede in een richting (D2) loodrecht op de voornoemde randen (3-4) en parallel aan het vlak van de vloerbekleding (2), waarbij de voornoemde koppeldelen (5-6) hoofdzakelijk zijn uitgevoerd in de vorm van een tand (7) en groef (8) en zodanig zijn geconfigureerd dat, enerzijds, twee gekoppelde vloerpanelen (1A-1B) vanuit vlakke toestand met hun onderzijden (9) 12. - Method for coupling, uncoupling, respectively, of floor panels, whereby these floor panels (1) are of the type which consists of a hard panel which is provided with integrated coupling members (5-6) at least at two opposite edges (3-4) , result of which several of such floor panels (1) can be mutually coupled to one another, whereby these coupling parts (5-6), provide for an interlocking in a direction (D) perpendicular to the plane of the floor covering (2), as well as in a direction ( D2) perpendicular to the above-mentioned edges (3-4) and parallel to the plane of the floor covering (2), wherein the said coupling parts (5-6) are performed substantially in the shape of a tongue (7) and groove (8) and in such a manner are configured such that, on the one hand, two coupled floor panels (1A-1B) from a flat position with their undersides (9)
over <Desc/Clms Page number 24> minstens een bepaalde hoek naar elkaar toe kunnen worden gedraaid, en, anderzijds, deze verdraaiing toelaat dat de voornoemde twee vloerpanelen (1A-1B) zodoende van tussenuit verder aangrenzende vloerpanelen (1C-1D) kunnen worden weggenomen, daardoor gekenmerkt dat bij het monteren en/of demonteren op een gecombineerde wijze wordt voorzien in een wentelbeweging van de voornoemde twee vloerpanelen (1A-1B) , alsook in een verschuiving of verdraaiing van minstens één van de aangrenzende vloerpanelen (1C-1D). about <Desc / CLMS Page number 24> at least a certain angle can be rotated towards each other, and, on the other hand, this rotation allows the above-mentioned two floor panels (1A-1B) so as to break more adjacent floor panels (1C-1D) may be taken away, characterized in that when assembling and / or disassembling in a combined manner, there is provided a turning movement of the aforementioned two floor panels (1A-1B), as well as in a shift or rotation of at least one of the adjacent floor panels (1C-1D) .
13.- Werkwijze volgens conclusie 12, daardoor gekenmerkt dat, bij het wegnemen van vloerpanelen (1A-1B) , minstens één van de aangrenzende vloerpanelen (1C-1D) wordt verschoven teneinde meer plaats te maken om de gewentelde vloerpanelen (1A-1B) van tussen de aangrenzende vloerpanelen (1C-1D) weg te nemen. 13.- Method according to claim 12, characterized in that, in the removal of floor panels (1A-1B), at least one of the adjacent floor panels (1C-1D) is shifted in order to make more room for the revolved onto the floor panels (1A-1B) between the adjacent floor panels (1C-1D) to take away.
14.- Werkwijze volgens conclusie 12, daardoor gekenmerkt dat, bij het terug invoegen van vloerpanelen (1A-1B), minstens één van de aangrenzende vloerpanelen (1C-1D) wordt verschoven, teneinde deze tijdens het ineenwentelen van twee vloerpanelen (1A-1B) naar de ineen te wentelen vloerpanelen (1A-1B) te schuiven en zodoende het koppelen van alle betreffende vloerpanelen (lA-lB-ic-lD) te vergemakkelijken. 14.- Method according to claim 12, characterized in that, in the back insertion of floor panels (1A-1B), at least one of the adjacent floor panels (1C-1D) is shifted, in order that during the engagement whirling of two floor panels (1A-1B ) to revolve sliding floor panels (1A-1B) of the forces and thereby to facilitate the coupling of all the respective floor panels (lA-lB-lD-ic).
15.- Werkwijze voor het koppelen van vloerpanelen, waarbij deze vloerpanelen (1) van het type zijn dat bestaat uit een hard paneel dat aan minstens twee tegenovereenliggende randen (3-4) is voorzien van geïntegreerde koppeldelen (5-6), waardoor meerdere van dergelijke vloerpanelen (1) onderling aan elkaar kunnen worden gekoppeld, waarbij deze koppeldelen (5-6) voorzien in een vergrendeling volgens een richting (Dl) loodrecht op het vlak van de vloerbekleding <Desc/Clms Page number 25> (2), alsmede in een richting (D2) loodrecht op de voornoemde randen (3-4) en parallel aan het vlak van de vloerbekleding (2), waarbij de voornoemde koppeldelen (5-6) hoofdzakelijk zijn uitgevoerd in de vorm van een tand (7) en groef (8) en zodanig zijn geconfigureerd dat, enerzijds, twee gekoppelde vloerpanelen (1A-1B) vanuit vlakke toestand met hun onderzijden (9) 15.- A method of coupling floor panels, whereby these floor panels (1) are of the type which consists of a hard panel which is provided with integrated coupling members (5-6) at least at two opposite edges (3-4), whereby a plurality of of such floor panels (1) can be mutually coupled to one another, whereby these coupling parts (5-6), provide for an interlocking in a direction (Dl), perpendicular to the plane of the floor covering <Desc / CLMS Page number 25> (2), as well as in a direction (D2) perpendicular to the above-mentioned edges (3-4) and parallel to the plane of the floor covering (2), wherein the said coupling parts (5-6) are performed substantially in the shape of a tongue (7) and the groove (8) and are configured in such a way that on the one hand, two coupled floor panels (1A-1B) from a flat position with their undersides (9)
over minstens een bepaalde hoek naar elkaar toe kunnen worden gedraaid, en, anderzijds, deze verdraaiing toelaat dat de voornoemde twee vloerpanelen (1A-1B) zodoende van tussenuit verder aangrenzende vloerpanelen (1C-1D) kunnen worden weggenomen, daardoor gekenmerkt dat bij het terug monteren van twee rijen (27-28) vloerpanelen (1A-1B) in een' bestaande vloerbekleding (2) de vloerpanelen (1A) van minstens één rij, hetzij één per één, hetzij groepsgewijs, systematisch tussen de aangrenzende rijen worden aangebracht, op een afstand (Z) van de vloerpanelen (1A) die zich in dezelfde rij bevinden, waarna zij in dezelfde rij (27) naar elkaar toe worden geschoven, meer speciaal nadat de vloerpanelen (1A-1B) in vlakke toestand zijn gebracht. over at least a certain angle can be rotated towards each other, and, on the other hand, this rotation allows the above-mentioned two floor panels (1A-1B) so as to break more adjacent floor panels (1C-1D) can be removed, characterized in that at the back mounting two rows (27-28) floor panels (1A-1B) into a "existing floor covering (2), the floor panels (1A) of at least one row, either one by one or in groups, can be applied systematically between the adjacent rows, by a distance (Z) of the floor panels (1A) which are located in the same row, after which they are slid towards each other in the same row (27), more particularly after the floor panels (1A-1B) are placed in a flat state.
16.- Werkwijze voor het leggen van vloerpanelen, waarbij deze vloerpanelen (1) van het type zijn dat bestaat uit een hard paneel dat aan minstens twee tegenovereenliggende randen (3-4) is voorzien van geïntegreerde koppeldelen (5-6), waardoor meerdere van dergelijke vloerpanelen (1) onderling aan elkaar kunnen worden gekoppeld, waarbij deze koppeldelen (5-6) voorzien in een vergrendeling volgens een richting (Dl) loodrecht op het vlak van de vloerbekleding (2), alsmede in een richting (D2) loodrecht op de voornoemde randen (3-4) en parallel aan het vlak van de vloerbekleding (2), waarbij de voornoemde koppeldelen (5-6) hoofdzakelijk zijn uitgevoerd in de vorm van een tand (7) en groef (8) en zodanig zijn geconfigureerd dat, enerzijds, <Desc/Clms Page number 26> twee gekoppelde vloerpanelen (1A-1B) 16.- A method of laying floor panels, whereby these floor panels (1) are of the type which consists of a hard panel which is provided with integrated coupling members (5-6) at least at two opposite edges (3-4), whereby a plurality of of such floor panels (1) can be mutually coupled to one another, whereby these coupling parts (5-6), provide for an interlocking in a direction (D) perpendicular to the plane of the floor covering (2), as well as in a direction (D2) perpendicular in the above-mentioned edges (3-4) and parallel to the plane of the floor covering (2), wherein the said coupling parts (5-6) are performed substantially in the shape of a tongue (7) and groove (8) and are in such a way configured such that, on the one hand, <Desc / CLMS Page number 26> two coupled floor panels (1A-1B)
vanuit planparallelle toestand met hun onderzijde over minstens een bepaalde hoek naar elkaar toe kunnen worden gedraaid, waarbij een welbepaald vloerpaneel (1D) moet worden geïnstalleerd, daardoor gekenmerkt dat deze werkwijze erin bestaat dat het voornoemde welbepaald vloerpaneel (1D) wordt gelegd door tussen een reeds gelegd gedeelte (37) van de vloerbekleding (2) en het voornoemd vloerpaneel (1D) minstens twee vloerpanelen (1A-1B) aan te brengen die een positie ten opzichte van elkaar kunnen aannemen waarin de onderzijden (9) naar elkaar toe gewenteld zijn, deze vloerpanelen (1A-1B), voor of na dat zij onderling met elkaar verbonden zijn, ook met voornoemde te leggen vloerpaneel (1D) en het vloerpaneel (IC) van de laatste rij van het reeds gelegde deel (37) van de vloerbekleding (2) te koppelen, en vervolgens de gekoppelde en tussengevoegde vloerpanelen (1A-1B) can be rotated towards each other from a plane-parallel state with their lower side over at least a certain angle, whereby a well-defined floor panel (1D) is to be installed, characterized in that this method consists in that the above-mentioned well-defined floor panel (1D) is laid by between an already laid portion (37) of the floor covering (2) and the bringing to said floor panel (1D) at least two floor panels (1A-1B) which can assume a position relative to each other in which the undersides (9) are rotated towards each other are, these floor panels (1A-1B), before or after they are mutually connected with each other, also of the floor covering having to submit to said floor panel (1D), and the floor panel (IC) of the last row of the part already laid (37) ( 2) to be coupled, and then the coupled and between the coupled floor panels (1A-1B)
naar beneden te drukken. pushing down.
BE2002/0709A 2002-12-09 2002-12-09 Floor panel and method for linking, or removing from floor panels. BE1015239A3 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2002/0709A BE1015239A3 (en) 2002-12-09 2002-12-09 Floor panel and method for linking, or removing from floor panels.

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2002/0709A BE1015239A3 (en) 2002-12-09 2002-12-09 Floor panel and method for linking, or removing from floor panels.
AU2003292066A AU2003292066A1 (en) 2002-12-09 2003-11-19 Floor panel and method for coupling and uncoupling them
PCT/EP2003/013075 WO2004053258A1 (en) 2002-12-09 2003-11-19 Floor panel and method for coupling and uncoupling them

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1015239A3 true BE1015239A3 (en) 2004-11-09

Family

ID=32476776

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE2002/0709A BE1015239A3 (en) 2002-12-09 2002-12-09 Floor panel and method for linking, or removing from floor panels.

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU2003292066A1 (en)
BE (1) BE1015239A3 (en)
WO (1) WO2004053258A1 (en)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102005061645B4 (en) * 2005-12-22 2009-12-10 Flooring Technologies Ltd. Flooring with removable at any point from the composite panels
US8353140B2 (en) 2007-11-07 2013-01-15 Valinge Innovation Ab Mechanical locking of floor panels with vertical snap folding
EP2369090B1 (en) * 2010-03-16 2015-10-07 Fligo Flooring Innovation Group AB Modular flooring substrate
AU2012202355B2 (en) * 2011-03-18 2014-01-30 Välinge Innovation AB Vertical Joint System and Associated Surface Covering System
US8806832B2 (en) 2011-03-18 2014-08-19 Inotec Global Limited Vertical joint system and associated surface covering system
PL2898156T3 (en) 2012-09-19 2018-12-31 Välinge Innovation AB Floor covering panel
EP2979887A1 (en) 2013-10-22 2016-02-03 Agfa Graphics Nv Manufacturing of decorative surfaces by inkjet
EP2865527B1 (en) 2013-10-22 2018-02-21 Agfa Nv Manufacturing of decorative surfaces by inkjet
EP2865531B1 (en) 2013-10-22 2018-08-29 Agfa Nv Inkjet printing methods for manufacturing of decorative surfaces
EP3275678A3 (en) 2014-01-10 2018-02-28 Agfa Nv Manufacturing of decorative laminates by inkjet
EP2905376B1 (en) 2014-02-06 2018-09-19 Agfa Nv Manufacturing of Decorative Laminates by Inkjet
EP3000853A1 (en) 2014-09-29 2016-03-30 Agfa-Gevaert Etch-resistant inkjet inks for manufacturing conductive patterns
PL3034572T3 (en) 2014-12-16 2018-11-30 Agfa Nv Aqueous inkjet inks
BR112017012681A2 (en) 2014-12-22 2018-01-02 Ceraloc Innovation Ab mechanical locking system for floor panels
EP3095613A1 (en) 2015-05-22 2016-11-23 Agfa Graphics Nv Manufacturing of decorative panels by inkjet
EP3095614A1 (en) 2015-05-22 2016-11-23 Agfa Graphics Nv Manufacturing of decorative surfaces by inkjet
EP3300916A1 (en) 2016-09-30 2018-04-04 Agfa Nv Manufacturing of decorative surfaces
EP3300915A1 (en) 2016-09-30 2018-04-04 Agfa Nv Inkjet printing methods for decorative surfaces
EP3447098A1 (en) 2017-08-22 2019-02-27 Agfa Nv Aqueous inkjet ink sets and inkjet printing methods
WO2019072733A1 (en) 2017-10-11 2019-04-18 Agfa Nv Inkjet printing methods for manufacturing decorative laminate panels

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997047834A1 (en) 1996-06-11 1997-12-18 Unilin Beheer B.V. Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
WO1999066151A1 (en) * 1998-06-03 1999-12-23 Välinge Aluminium AB Locking system and flooring board
WO2001098603A2 (en) 2000-06-20 2001-12-27 Flooring Industries Ltd. Floor covering
WO2002055809A1 (en) * 2001-01-12 2002-07-18 Välinge Aluminium AB Floorboard and locking system
EP1251219A1 (en) * 2001-07-11 2002-10-23 Kronotec Ag Method for laying and locking floor panels

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997047834A1 (en) 1996-06-11 1997-12-18 Unilin Beheer B.V. Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
WO1999066151A1 (en) * 1998-06-03 1999-12-23 Välinge Aluminium AB Locking system and flooring board
WO2001098603A2 (en) 2000-06-20 2001-12-27 Flooring Industries Ltd. Floor covering
WO2002055809A1 (en) * 2001-01-12 2002-07-18 Välinge Aluminium AB Floorboard and locking system
EP1251219A1 (en) * 2001-07-11 2002-10-23 Kronotec Ag Method for laying and locking floor panels

Also Published As

Publication number Publication date
WO2004053258A1 (en) 2004-06-24
AU2003292066A1 (en) 2004-06-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2031149B1 (en) Laminate floor panel
US7895805B2 (en) Floorboards, flooring systems and method for manufacturing and installation thereof
DK2388392T3 (en) Byggepanelsæt
US8250825B2 (en) Flooring and method for laying and manufacturing the same
US7802411B2 (en) Mechanical locking system for floor panels
CN101581145B (en) Mechanical snap locking system for floor panels
US7487622B2 (en) Interlocking frame system for floor and wall structures
US7386963B2 (en) Locking system and flooring board
JP4652339B2 (en) Floorboards, flooring forming system and method, and flooring formed by this
AU2004217582B2 (en) Flooring systems and methods for installation
US9951525B2 (en) Floor covering panel
US6769218B2 (en) Floorboard and locking system therefor
US5295341A (en) Snap-together flooring system
EP1710368A2 (en) Flooring with mechanically lockable rectangular floorboards
US7779601B2 (en) Flooring and method for laying and manufacturing the same
US6684592B2 (en) Interlocking floor panels
EP2009197A1 (en) A floor block, a floor system and a laying method therefor
US8763340B2 (en) Mechanical locking system for floor panels
US8464489B2 (en) Laminate floor panels
EP2281978A2 (en) Method of attaching a strip to a floorboard
CN1187507C (en) Mechanical connection of panels
KR100898652B1 (en) Floorboard and locking system
DE69433415T2 (en) Method for laying and mechanically connecting floor panels and a method for manufacturing a foot bottom
US8650826B2 (en) Mechanical locking system for floor panels
US5283102A (en) Laminated wood flooring product and wood floor

Legal Events

Date Code Title Description
RE Lapsed

Effective date: 20051231